Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 A fél perbeli jogképessége és cselekvőképessége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " A fél perbeli jogképessége és cselekvőképessége."— Előadás másolata:

1

2  A fél perbeli jogképessége és cselekvőképessége

3  Egységes= alapja közös jog v kötelezettség, v a perben hozott döntés kiterjed rá  Egyszerű= alapja ugyanaz a jogviszony, vagy hasonló ténybeli és jogi alap+ a bíróság illetékessége  Jogállásuk a perben

4  Jogi érdeken alapul  Nem lesz peres fél!  Jogosultságai:  Nem önálló  Önálló

5  A 3. személy elfogadásától függ  Ha elfogadja, beavatkozóként csatlakozik

6  Képviselet a perben:  - törvényes képviselet  - ügygondnoki képviselet  - meghatalmazotti képviselet

7  a) a fél hozzátartozója;  b) a fél pertársa, továbbá pertársának törvényes képviselője vagy meghatalmazottja;  c) az ügyvéd és az ügyvédi iroda;  d) közigazgatási szerv, egyéb költségvetési szerv vezetője vagy alkalmazottja  e) az önkormányzatokat érintő perek közül:  - a helyi önkormányzat pereiben: a helyi önkormányzat képviselő- testületének (közgyűlésének) a tagja, a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke), a jegyző (főjegyző) és a polgármesteri hivatal (főpolgármesteri hivatal, megyei közgyűlés hivatalának) alkalmazottja;  - a polgármester pereiben: a helyi önkormányzat képviselő- testületének (közgyűlésének, a kerületi képviselőtestületnek) a tagja, a jegyző (főjegyző) és a polgármesteri hivatal (főpolgármesteri hivatal, megyei közgyűlés hivatala, kerületi hivatal) alkalmazottja;  - a jegyzőnek (főjegyzőnek) az őt e minőségében érintő pereiben: a polgármesteri hivatal alkalmazottja;  - a helyi önkormányzat szerveinek, valamint e szervek vezetőinek az őket e minőségükben érintő pereiben: a szerv alkalmazottja, a jegyző (főjegyző) és a polgármesteri hivatal alkalmazottja;

8  - a szakszervezet a saját tagjának perében, valamint a külön jogszabályban meghatározott perekben;  - az érdek-képviseleti célra alapított szervezet saját tagjának olyan perében, amelynek tárgya a szervezet alapszabályában meghatározott érdek-képviseleti célok körébe vonható;  - a szövetkezet ügyintézésre jogosult tagja vagy alkalmazottja a szövetkezet pereiben;  - a jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet alkalmazottja munkáltatójának gazdasági tevékenységével kapcsolatos pereiben, jogtanácsosa pedig azokban a perekben is, amelyekben külön jogszabály a képviseletre feljogosítja;  - akit erre külön jogszabály feljogosít.

9  Alaki kellékek  Terjedelme  Vizsgálata

10  Ítélőtábla  Kúria  Törvényszék elsőfokú hatáskörében egyes perekben

11  közigazgatási hatóság:  a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező  a) államigazgatási szerv,  b) helyi önkormányzati képviselő-testület, ideértve a megyei önkormányzat közgyűlését is, valamint átruházott hatáskörben annak a 19. § (2) bekezdése szerinti szervei,  c) polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester),  d) főjegyző, jegyző (a továbbiakban együtt: jegyző), a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője,  e) törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb szervezet, köztestület vagy személy.  ügyfél - Az ügyfél eljárási képessége

12  törvényes képviselő  ügygondnok  meghatalmazott

13  Pp.  Fogalma: az az időtartam, amely alatt valamely eljárási cselekményt el lehet vagy el kell végezni - határnap: egy adott nap, amelyen a cselekményt el kell végezni  Meghatározása : jogszabály vagy a bíróság vagy hatóság állapíthatja meg  Számítása:  Pp: 103. § (1) A határidőket napok, hónapok vagy évek szerint kell számítani.  - napokban megállapított határidőbe a kezdőnap nem számít bele (amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény esik)  - hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, v. a hó utolsó napján.  - ha munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le  - a hivatali idő végével lejár az utolsó napon, de: a postára adás napjának kell beleesnie  meghosszabbítás:  A bíróság az általa megállapított határidőt fontos okból egyszer meghosszabbíthatja; (max. 45 nap, kivéve, ha a szakértői vélemény elkészítése hosszabb határidőt tesz szükségessé)  A törvényben megállapított határidőt csak a törvényben meghatározott esetben lehet meghosszabbítani.

14  Törvénykezési szünet: A határidőbe nem számít bele minden évnek a július 15-től augusztus 20-ig terjedő időszaka. Ha a hónapokban vagy években megállapított határidő a törvénykezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjának megfelel, ha ez a nap is a törvénykezési szünet idejére esik, a határidő a törvénykezési szünetet követő első napon jár le.  nem lehet alkalmazni:  a) soron kívülieljárás esetében  b) az előzetes bizonyításra;  c) a végrehajtási perekre;  d) ha a felek ezt közösen kérték; vagy  e) ha törvény azt kizárja.

15  Jogkövetkezménye: a fél az elmulasztott perbeli cselekményt többé hatályosan nem teljesítheti.  Kimentése: igazolási kérelemmel - ha a fél vagy képvisel ő je valamely határnapon hibáján kívül nem jelent meg, vagy valamely határid ő t hibáján kívül mulasztott el - ezt kell alátámasztani a kérelemben + egyidej ű leg pótolni a cselekményt  Határid ő - 15 napon belül lehet el ő terjeszteni, az elmulasztott határnaptól, határid ő utolsó napjától  - ha a mulasztás csak kés ő bb jutott a fél tudomására, vagy az akadály csak kés ő bb sz ű nt meg, onnantól számít.  - a mulasztástól számított 3 hónap eltelte után nincs helye  A kérelem elbírálása: az a bíróság határoz, amelynek eljárása alatt a mulasztás történt  Érdemi vizsgálat nélkül elutasítja: ha az igazolást a törvény kizárja, vagy elkésetten terjesztették el ő, vagy nem pótolta  Helyt ad: nincs ellene fellebbezés, az ügyet befejező határozat elleni fellebbezésben is csak akkor támadható meg, ha a bíróság olyan igazolási kérelemnek adott helyt, illetőleg olyan igazolási kérelem alapján rendelte el az eljárás vagy a végrehajtás felfüggesztését, amelyet érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania  - következmény: a mulasztó által pótolt cselekményt olyannak kell tekinteni, mintha azt határid ő n belül teljesítette volna, a tárgyalást a szükséges keretben meg kell ismételni, az új tárgyalás eredményéhez képest az elmulasztott tárgyaláson hozott határozat hatályban tartása vagy teljes/ részbeni hatályon kívül helyezése szükséges lehet.  Elutasítja: a végzés ellen fellebbezésnek van helye.

16  Ket:  vannak az ügyfélre illetve a hatóságra vonatkozó határidők  Számítása:  - napokban vagy munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény, továbbá a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja.  - hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.  - ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.  - elektronikus irat előterjesztésének időpontja az irat elküldésének napja, de az ügyintézési határidő a következő munkanapon kezdődik.  - a határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának elteltével állnak be.  - a határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.  - az üzemzavar időtartamát figyelmen kívül kell hagyni

17  33. § (1) A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését 21 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.  rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg, - ha hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben ha a határidő betartása nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül határoz.  Soron kívüli ügyintézés:  - kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetében,  - ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja,  - vagy ha a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el,  - vagy ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges.  Az ügyintézési határidőbe nem számít be:  - a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  - a jogsegélyeljárás időtartama, adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,  - a hiánypótlás időtartama  - a szakhatóság eljárásának időtartama,  - az eljárás felfüggesztésének időtartama,  - a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar  - a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  - a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  - postára adástól a kézbesítésig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama

18  Határidő: a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 8 napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 6 hónapon belül lehet előterjeszteni a kérelmet + pótolni a cselekményt  - az a hatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás történt  - ha a hatóság megtartotta az ügyfelek értesítésére és a határozat közlésére vonatkozó szabályokat, a fellebbezési határidő elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelemnek arra való hivatkozással, hogy az értesítés, illetve a határozat közlése nem postai kézbesítés útján történt.  Következménye: Ha a hatóság helyt ad, az igazolási kérelmet benyújtó személyt eljárásjogi szempontból olyan helyzetbe kell hozni, mintha nem mulasztott volna => a hatóság a döntését módosítja vagy visszavonja, az eljárást folytatja, illetve egyes eljárási cselekményeket megismétel.

19


Letölteni ppt " A fél perbeli jogképessége és cselekvőképessége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések