Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkavédelmi jogi és eljárási ismeretek Dr. Koch Mária 2014-2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkavédelmi jogi és eljárási ismeretek Dr. Koch Mária 2014-2015."— Előadás másolata:

1 Munkavédelmi jogi és eljárási ismeretek Dr. Koch Mária 2014-2015

2 Jogszabály – érvény – hatály Érvényes, ha illeszkedik a jogforrások hierarchiájába az adott jogszabály az alkotására feljogosított szervtől származik hivatalosan kihirdették

3 Jogszabály – érvény – hatály hol (területi hatály) kire vonatkozóan (személyi hatály) milyen tárgyban, ügyekre (tárgyi hatály) mikor (időbeni hatály) kell alkalmazni

4 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el… Mvt. 88. § (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy d) rendeletben állapítsa meg a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokat..

5 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról 1. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed a munkavédelmi hatósági eljárásra és a munkavédelmi hatósági eljárást lefolytató munkavédelmi hatóságra

6 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról 2. Értelmező rendelkezések 2. § E rendelet alkalmazásában: a) veszélyeztetés: munkaeszköz, anyag, keverék, munkafolyamat, munkaszervezés, technológia esetén - ideértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is - a szükséges védelem elmaradása;

7 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról 5. Átmeneti és záró rendelkezések 8. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult munkavédelmi hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

8 Nemzetközi környezet ILO egyezmények, pl. a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló 155. számú (2000. évi LXXV. tv.) ILO Egyezmény ENSZ és szervezetei egyezmények, pl. GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labbelling of Chemicals EU politikák EU – rendeletek, munkavédelmi keretirányelv + számos irányelv

9

10 EU jog RendeletIrányelvHatározatAjánlás Vélemény CímzettjeValamennyi tagállam Valamennyi vagy csak meghatározott tagállamok Meghatározott tagállamok, valamint természetes és jogi személyek is Meghatározott tagállamok, természetes és jogi személyek Kötelező erőMinden elemében kötelező, közvetlenül alkalmazású Az elérendő célt tekintve kötelező, a módszerek és eszközök szabadon megválaszthatók A címzettre nézve minden elemében kötelező Nincs kötelező ereje

11

12

13

14

15 Nemzetközi környezet A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE: A munka minőségének és termelékenységének javítása: a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007-2012 között

16 Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Az EU szakosodott és decentralizált ügynöksége A munkavédelemmel kapcsolatos ismeretanyag, a bevált megelőző módszerek összegyűjtése és megosztása a munkahelyi biztonság és egészségvédelem folyamatos fejlesztése − az európai szociális és foglalkoztatási politika egyik elsődleges céljának megvalósítása − érdekében

17

18

19

20 Komoly gond Némi gond Semmi gondot nem okoz % vállalkozások, EU27 és Magyarország

21 Dokumentált politika, irányítási rendszer vagy cselekvési terv kidolgozásának elmaradásáért megjelölt okok (EU 27) %

22 Az ESENER felmérés tanulságai A legkisebb vállalatoknak támogatásra van szükségük 150 munkavállaló alatt a munkavédelem kezelése gyorsan csökken, de ennek mértéke országonként eltérő A munkavállalói részvétel a siker egyik kulcsa A munkavédelmi képviselők lényeges változást érhetnek el; további támogatásra van szükségük, különösen hogy megfeleljenek a pszichoszociális kockázatok általi kihívásoknak Munkavállalói részvétel és vezetői irányítás Azokon a munkahelyeken, ahol magas szintű a vezetői elkötelezettség és a munkavállalói képviselet mindkét formája megtalálható (munkavédelem + szakszervezet/üzemi tanács), tízszer nagyobb a valószínűsége, hogy van munkavédelmi politika, mint ott, ahol nincs elkötelezettség vagy képviselet

23 Kihívások a munkavédelmi kutatásban, fejlesztésben A foglalkoztathatóság időtartamának meghosszabbítása A munkaképesség csökkenés megelőzése, visszailleszkedés a munkába Pszichoszociális jóllét a munkaszervezetben A munkával összefüggő váz-és izomrendszeri megbetegedések (MSD-k) komplex eredetfeltárása Az új technológiák a munkavédelemben A mesterséges nanoanyagok (ENM) munkahelyi kockázatai Biztonsági kultúra a munkahelyi balesetek megelőzéséért

24 FérfiakNők A teljes népesség %-ában 2010 - 2060 ÉLETKORÉLETKOR

25 Munkavédelmi szabály = Munkavédelmi norma Mvt. 11. és 12. § Munkavédelmi szabály = Munkavédelmi norma Mvt. 11. és 12. § Alaptörvény Mvt. További törvények Kormányrendeletek Miniszteri rendeletek Szabványok Műszaki dokumentációk Biztonsági adatlapok Szabványok Műszaki dokumentációk Biztonsági adatlapok Munkáltató belső szabályozása

26 Szabvány A nemzeti szabványügyi szervezet alkotja meg vagy fogadja el, nemzeti szabványjellel ellátja és közzéteszi hivatalos lapjában

27

28 Alaptörvény, EU jogszabályok Törvények Rendeletek Műszaki dokumentációk Szabványok Munkavédelmi szakember Munkáltatói szabályozás

29 A munkavédelem jogi szabályozása Az Alaptörvény XVII. cikke: „(1) A munkavállalók és a munkaadók – a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára és más közösségi célokra is figyelemmel – együttműködnek egymással.” „(3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.”

30 A munkavédelem jogi szabályozása Az Alaptörvény XVIII. cikke: „ (2) Magyarország külön rendelkezésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét.”

31 A munkavédelem jogi szabályozása – Mt. Mt. 4. fejezet „Általános magatartási követelmények” A munkaszerződés teljesítése során eljárás az adott helyzetben általában elvárható módon kell eljárni A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során: jóhiszeműség és a tisztesség elve kölcsönösen együttműködés Mt.

32 A munkavédelem jogi szabályozása – Mt. Nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti. A munkáltató kötelezettsége, hogy a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat Mt.

33 A munkavédelem jogi szabályozása – Mt. A felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely az Mt-ben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges A munkáltató irányítási joga és kötelezettsége Mt.

34 A munkavédelem jogi szabályozása – Mt. Mt. a 29. fejezetben „Alapvető kötelezettségek” A munkáltató köteles a munkavégzéshez szükséges feltételeket – munkaeszközöket, alapanyagokat, megfelelő munkavégzési helyet – biztosítani Egyes munkafeltételeket a munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján a munkavállaló biztosítson Mt.

35 A munkavédelem jogi szabályozása – Mt. A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit A munkáltató kötelezettsége a munkavédelmi szabályok betartása A munkavállaló joga ezek teljesítésének megkövetelése Mt.

36 A munkavédelem jogi szabályozása – Mt. A munkavállaló csak olyan munkára alkalmazható, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat A munkáltató köteles ingyenesen biztosítani köteles biztosítani az előzetes és időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot Mt.

37 1893. évi XXVIII. törvénycikk A munkaadó köteles ipartelepén mindazt létesiteni és fentartani, a mi, tekintettel a telep és az üzem minőségére, annak követelményeihez képest az alkalmazottak életének, testi épségének és egészségének lehető biztositása érdekében szükséges 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért

38 A legfontosabb további jogszabályok 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 3/2002. (II. 20.) SzCsM-MüM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

39 Mvt. Munkavédelem: a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények, továbbá a munkavédelmi törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása

40 Mvt. ábra

41 Munkabiztonság Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés műszaki biztonsági, megelőzést célzó követelményrendszere (személyi, tárgyi, szervezési feltételek, megoldások, stb.), mely számos tudományág eredményeit integrálja

42 Munkaegészségügy MUNKAHIGIÉNE A munkavégzés során a munkakörnyezetből származó egészségkárosító veszélyek és kockázatok előrelátása, felismerése, értékelése és kezelése

43 Munkaegészségügy FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY A munkakörnyezeti kóroki tényezők okozta és a munkavégzésből származó megterhelések, illetőleg igénybevétel vizsgálata és befolyásolása, továbbá a munkát végző személyek munkaköri egészségi alkalmasságának megállapítása, ellenőrzése és elősegítése munkát végző személy egészségének megóvása érdekében

44 Tárgyi hatály Szervezett munkavégzés Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -, a közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat, a szabálysértési határozat alapján a Magyar Honvédségnél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység, és a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.

45 Szervezett munkavégzés 2012 Az Mvt. meghatározott rendelkezéseit (26/A., 28., 32., 40., 44. és 45. §-ok) alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodóra is (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.). Nem szervezett munkavégzés:Természetes személy munkáltató háztartásában történő munkavégzés: kizárólag a maga és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítására irányuló munkaviszony.

46 Személyi hatály Állam Munkavédelmi érdekképviseletek Munkavállaló : a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy Munkáltató: A munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató

47 Személyi hatály Munkáltató munkaerő-kölcsönzésnél a kölcsönvevő a kirendelt munkavállalót foglalkoztató a szakképzésben a gyakorlati oktatást folytató a munkáját személyesen végző egyéni vállalkozót (egyéni cég) a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezések tekintetében

48 Személyi hatály Munkáltató a társadalmi munka szervezője magyar adószámmal nem rendelkező külföldi munkáltató esetén az a személy vagy szervezet, aki a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ennek hiányában az, akinek a területén a munkavégzés folyik

49 Időbeli és területi hatály 1994. január 1-jétől határozatlan – a hatályon kívül helyezésig terjedő Magyarországi munkavégzésre Külföldi munkavégzésre csak kivételesen (törvény, nemzetközi szerződés vagy magánjog alapján) Vámszabadterületre kiterjed

50 A munkavédelem alapjai A védelem elve A tripartizmus elve – Az állam szabályozási és ellenőrzési feladatai – A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért – A munkavállalók kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét

51 A munkavédelem alapjai  A munkavédelmi érdekvédelemhez való jog elve  Az együttműködés elve  Az adatok védelmének elve  A szaktevékenység elve

52 Az állam irányítási feladatai A munkavédelem országos politikájának kialakítása Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeinek, továbbá az ehhez kapcsolódó jogoknak és kötelezettségeknek a meghatározása

53 Az állam irányítási feladatai A munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítése – az Mvt. törvény céljait is szolgáló gazdasági szabályozással – az érdekeltség megteremtésével – a nemzetgazdasági jelentőségű munkavédelmi kutatások anyagi feltételeinek megteremtésével – tájékoztatással és felvilágosítással

54 Az állam irányítási feladatai A nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározása A nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése, a megállapítások nyilvánosságra hozatala, a munkavédelmi információs rendszer kialakítása és működtetése

55

56 Ágazati munkavédelmi irányítási feladatok Szabályzat kiadása (az ágazat irányítási körébe tartozó veszélyes tevékenységekre és technológiákra) A munkavédelem nemzeti politikájával összhangban ágazati jellegű munkavédelmi kutatás, fejlesztés Tájékoztatás Közreműködés a továbbképzés szervezésében

57 Az állam hatósági feladatai Elősegíti és ellenőrzi a munkavédelemre vonatkozó szabályok végrehajtását Ellátja az Mvt., a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete és külön jogszabály szerinti engedélyezést és nyilvántartást

58 Az állami feladatok végrehajtásáért felelős szervek A foglalkoztatáspolitikáért, illetve a bányászati ügyekért felelős miniszter és a munkavédelmi hatóság saját jogkörükben látják el a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokat Külön jogszabály szerint a bányafelügyelet is ellát munkavédelmi hatósági feladatokat Együttműködési kötelezettség

59 Az állami feladatok végrehajtásáért felelős szervek A munkavédelem ágazati feladatait a feladatkörében érintett miniszter látja el A munkavédelem irányításában, hatósági tevékenységében jogkörrel rendelkező állami szervek feladataik ellátása során együttműködnek egymással, valamint a közigazgatási szervekkel, a munkáltatók és munkavállalók érdekképviseleti szerveivel

60 NMH A Nemzeti Munkaügyi Hivatal foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, szak- és felnőttképzési feladatokat ellátó központi hivatal, melyen belül a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység, munkavédelmi hatóság

61 Munkavédelmi hatóságok NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (munkahigiénés és foglalkozás- egészségügyi szervként is) A fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei (a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek) Bányafelügyelet Kivételek (honvédség, rendvédelmiek, stb.)

62

63 NMH MMI A munkavédelmi felügyelőségek munkáját támogatja az alábbiak útján: Szakmai irányítást lát el Hatékonysági ellenőrzésüket végzi Módszertani és tájékoztató anyagok, konzultációk, értékelés

64 NMH MMI Képzi és továbbképzi a felügyelőket Korrupcióellenes tevékenységet fejt ki Ellenőrzési irányelveket ad ki Egységes informatikai rendszert működtet

65 NMH MMI - Munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv A munkahigiénés és foglalkozás- egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozása, ezzel kapcsolatos felmérések A környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakítása és fejlesztése

66 NMH MMI - Munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv Részvétel A közösségi jogharmonizációs és döntéshozatali folyamatokban a munkaegészségügy területén A hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában A munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében

67 NMH MMI - Munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv A túlnyomásos munkahelyen foglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálata A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági vizsgálata

68 NMH MMI munkavédelmi állami feladatai Részt vesz: A Kormány és a miniszter munkavédelemmel kapcsolatos feladatai ellátásában A munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátásában A nemzeti munkavédelmi politika kialakításában és végrehajtásának irányításában

69 NMH MMI munkavédelmi állami feladatai Részt vesz: A nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről szóló éves beszámoló jelentés előkészítésében A nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásában

70 A dátum szerinti utolsó, a honlapról letölthető jelentés

71

72 Foglalkoztatottak számának alakulása

73 Korcsoport Munkabalesetek megoszlása 3013-ban Magyarországon Összes munka- baleset Az összes munkabalesetből halálos súlyos csonku- lásos egyéb súlyos súlyos összesen csonkulás összesen 0-17 év8202022 18-24 év2 326124734 25-34 év3 966114122752 35-44 év4 5802211215471 45-54 év3 9752611195665 55-64 év2 246148173932 65 évnél idősebb 4711022 Összesen17 222753973187258

74 Összes munkabaleset a sérült életkora szerint 2013

75 Összes munkabaleset a munkáltató mérete szerint 2013

76 Összes munkabaleset a bekövetkezés hónapja szerint 2013

77 Összes munkabaleset a bekövetkezés napja szerint 2013

78 Összes munkabaleset a bekövetkezés órája szerint 2013

79

80

81

82 Halálos munkabalesetek a munkáltató mérete szerint 2013

83 Hazai foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók 1999-2013

84 A hazai foglalkozási megbetegedések megoszlása 2012-2013

85 Ország Nr 1Nr 2Nr 3Nr 4Nr 5 Magyar- ország Szilikózis (72)Zoonózisok (57) Bőrbetegsé- gek (30) Zaj okozta halláskároso- dás (28) Egyéb légúti megbetege- dés (26) Ausztria Zaj okozta halláskároso- dás (935) Bőrbetegségek (212) Légzőszervi megbetege- dések (57) Mezotelióma (57) Egyéb (263) Csehország Kéztő-alagút szindróma (CTS) (237) Mozgásszervi megbetegedések (219) Csontok, ízületek, inak megbete- gedése (187) Bőrbeteg- ségek (98) Egyéb (318) Belgium Zaj okozta halláskáro- sodás (275) Nyomás által okozott idegbénulás (210) Felső végtagi osteo- articularis megbetege- dések (157) Mezotelióma (128) Egyéb (211) A leggyakoribb foglalkozási megbetegedések száma Európa néhány országában, 2006

86 Ország Zaj okozta hallás- károsodás Mezote- lióma Dermatózisok Foglalkozási asztma Összes foglalkozási betegség Ausztria (2009)8831222451911848 Belgium (2010)4418865671440 Bulgária (2009)7001116 Cseh Köztársaság (2009) 169140661236 Dánia (2010)1153871696n. a.5169 Magyarország (2010) 344150274 Három foglalkozási megbetegedés és egy foglalkozási betegségcsoport esetszámai az európai országokban

87 Foglalkozási megbetegedések kórformák szerint 2008-2012

88 NMH MMI I. fokú hatóságként Munkabiztonsági szakértői engedélyezés Szakhatóságként eljárva kiadja az igazságügyi szakértői engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalásokat Rákkeltő anyagokkal kapcsolatos feladatok, nyilvántartást vezetése A munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának igazolásához hatósági nyilvántartás vezetése

89 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről Munkabiztonsági szakértői szakterületek 1. Állattenyésztés technológiája és eszközeinek biztonsága 2. Anyagmozgatás technológiája és eszközeinek biztonsága 3. Bányászati tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága 4. Egészségügyi tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága 5. Emelőgép technológiája és eszközeinek biztonsága 6. Energia előállítás, szállítás, tárolás technológiája és eszközeinek biztonsága 7. Építőipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága

90 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 8. Erdőgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága 9. Feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága 10. Fűtés, szellőzés technológiája és eszközeinek biztonsága 11. Hírközlés és elektronika technológiája és eszközeinek biztonsága 12. Hulladékkezelés technológiája és eszközeinek biztonsága 13. Ipari alpintechnika technológiája és eszközeinek biztonsága 14. Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága 15. Munkahelyi zaj és rezgés elleni védelem

91 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 16. Művészeti tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága 17. Növénytermesztés technológiája és eszközeinek biztonsága 18. Sport- és nem művészeti célú szórakoztatási tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága 19. Szállítás technológiája és eszközeinek biztonsága 20. Tárolás, raktározás technológiája és eszközeinek biztonsága 21. Világítástechnika 22. Vízgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága

92 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 23. Beruházásszervezés 24. Üzem- és munkaszervezés 25. Munkavédelem gazdasági elemzése

93 Munkavédelmi felügyelőségek Az Mvt. 81. §-ban meghatározott feladat- és hatáskörök: tájékoztatás és hatósági ellenőrzési feladatok A munkavédelmi bírság kiszabására első fokon a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv vezetője jogosult A munkavédelmi felügyelő első fokú munkavédelmi hatósági jogkörében eljár az Mvt. 84. § szerint (felügyelői jogosítványok)

94

95 Munkáltatókkal szembeni legfontosabb követelmények Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében: – Veszélyek elkerülése – A nem elkerülhető veszélyek értékelése – A veszélyek keletkezési helyükön leküzdése – Az emberi tényező figyelembevétele – A veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel

96 ESENER felmérés A munkáltató mérete (munkavállalók száma) és a munkavédelmi megfelelés, elkötelezettség összefüggése

97 Munkáltatókkal szembeni legfontosabb követelmények Műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása Kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest A munkavállalók ellátása megfelelő utasításokkal

98 Munkáltatók kötelezettségei Szükséges utasítások és tájékoztatás a munkavégzést megelőzően A munkakörülmények folyamatos ellenőrzése A munkavállalók ismereteinek és az előírások betartásának folyamatos ellenőrzése Megfelelő munkaeszközök biztosítása Új technológiák előtt tárgyalni a munkavállalókkal

99 Munkavédelmi képviselők jogai Jogosult meggyőződni a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról Tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést Véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét

100 Munkáltatók kötelezettségei Rendellenesség, bejelentés, veszélyeztetés kivizsgálása, intézkedések, tájékoztatás Közvetlen veszély esetén a munkavégzés leállítása Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén eljárás Védőeszközök biztosítása, további feladatok

101 Munkavédelmi képviselők jogai Részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában

102 Munkáltatók kötelezettségei 2012 A munkakörülmények folyamatos javítása helyett: Teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében, figyelembe véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos javítására

103 Munkáltatók kötelezettségei Segélyhívás, riasztás lehetőségének biztosítása Kiürítés, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi szakember foglalkoztatása FESZ biztosítása

104 Munkáltatók kötelezettségei Összehangolás Mvt. 40. § (2) – Több munkáltató munkavállalója – Egyidejűleg – Egy munkahelyen Cél: A munkavégzés a dolgozókra és a tevékenység hatókörében tartózkodókra ne jelentsen veszélyt

105 Felelősség az összehangolásért 20112012 – A szerződésben megjelölt munkáltató, vagy – a fővállalkozó, vagy – a tényleges irányítást végző személy, szervezet, vagy – akinek a területén a munkavégzés folyik – Ptk. szerinti fővállalkozó, ennek hiányában: – a tényleges irányítást végző, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viselő személy, szervezet, ha ilyen nincs: – akinek az érdekében a munkavégzés folyik

106 A munkavégzés személyi feltételei Jogszerű foglalkoztatás Egészségügyi alkalmasság Ismeretek Készség Jártasság Munkavédelmi ismeretek Megbízás az adott munka végzésére

107 Egészségi alkalmasság Munkaköri alkalmassági vizsgálat Szakmai alkalmassági vizsgálat Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat A munkáltató által megjelölt munkakörre, illetve járványügyi szempontból kiemelt munkatevékenységre Előzetes, időszakos, soron kívüli és záró vizsgálatok

108 Foglalkoztathatósági szakvélemény 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 1.§ (l) foglalkoztathatóság szakvéleményezése: annak megállapítása, hogy az álláskereső vizsgált személy megváltozott munkaképessége mennyiben befolyásolja a munkavégzést különböző foglalkozásokban, vagy annak megállapítása, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka és alkalmi munka, továbbá a közfoglalkoztatás esetében a munkavállaló, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka esetében az elkövető, a büntető ügyben kiszabott közérdekű munka esetében az elítélt mely foglalkoztatási korlátozás, illetve kizárás mellett folytathat tevékenységet; 108

109 ISMERET birtokolt, A munkáltató által birtokolt, a munkavállalók részére is átadott, olyan mennyiségű és minőségű információ, amely elégséges a normál munkavégzés során, illetve meghibásodás, műszaki hiba alkalmával, vagy rendkívüli helyzet esetén - a munkavédelmi kockázatokat elkerülő – megoldások, cselekvések gyakorlati kivitelezéséhez.

110 KÉSZSÉG is Az ismeretek olyan magas szintje, melynek birtokában a munkáltató és a munkavállaló bármely, akár váratlan helyzetben és szituációban is tudja azt, hogy kinek mi a teendője.

111 JÁRTASSÁG A munkavállaló az elsajátított ismeretek és a készség birtokában nem csak tudja, hogy mi a teendője, de a gyakorlatban nagy biztonsággal – tétovázás és tévedés nélkül – cselekvően tudja alkalmazni.

112 MUNKAVÉDELMI OKTATÁS A munkáltatónak gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

113 MUNKAVÉDELMI OKTATÁS Rendes munkaidőben Szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – megismételve Dokumentálás: írásban, tematika, résztvevők Az ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható

114 MUNKAVÉDELMI OKTATÁS Általános: Munkába álláskor Munkahely vagy munkakör megváltozásakor Ezek biztonsági követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor Új munkaeszköz üzembehelyezésekor, Új technológia bevezetésekor

115 MUNKAVÉDELMI OKTATÁS Speciális (példák): Évente az azbesztexpozíciónak kitett munkavállalók Szűk munkatérben munkavégzés előtt: a veszélyek, védelmi és mentési intézkedések Állványépítési munkát végzők: a szükséges speciális ismeretek, a munkavégzésből eredő kockázatok és a megelőzésük Egyéni védőeszközök, használat módja

116 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet 6.17.6. Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális ismeretekről, a munkavégzésből eredő kockázatokról és a megelőzésükről ki kell oktatni. Az oktatásnak ki kell terjednie: az érintett állványépítési, bontási, illetve átépítési terv megértésére és ismeretére az érintett állványépítési, bontási, illetve átépítési munkák biztonságos elvégzésére a szükséges megelőző intézkedésekre a munkavállalók lezuhanásának, a tárgyak leesésének megelőzése és kiküszöbölése érdekében

117 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet azokra az ismeretekre, amelyeket kedvezőtlen, viharos időjárási körülmények között be kell tartani és azon kockázatokra, amelyek az állványzatot veszélyeztethetik a megengedett terhelhetőségre minden további az építéshez, a bontáshoz, illetve az átalakításhoz kapcsolódó veszélyre

118 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet Speciális zsaluzási technológiák (pl. alagútzsaluzat, csúszózsaluzat) esetében: a munkát csak írásban rögzített szerelési utasítás birtokában lehet végezni, miután a munkáltató vagy gyártó a munkavállalókat ennek használatáról kioktatta.

119 Munkavédelmi képviselők jogai o A munkavédelmi képviselőkkel tanácskozást kell folytatni a munkavédelmi oktatás megtervezéséről, megszervezéséről o Jogosult meggyőződni a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről

120 EVE oktatás - feladatok o Az egészséget fenyegető kockázatok jellege és mértéke o Az expozíció megelőzését szolgáló intézkedések o A higiénére vonatkozó előírások o Az egyéni védőeszköz viselése és használata o A megváltozott vagy új kockázatok, megelőzési intézkedések

121 EVE rendkívüli oktatás - feladatok o A védőeszköz a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be o Új egyéni védőeszköz bevezetése o Jogszabályok jelentős változása o Munkáltatói szabályozás, utasítás és információ változása

122 EVE oktatás – tartalmi kérdések Légzésvédők felvételének sorrendje, gyors alkalmazás Illeszkedés, alászívás minimálisra csökkentése Füldugók helyes behelyezése Fokozatosság (fél-fél óra de.-du. 5 nap, aztán +1-1 óra) Allergia Ipari fejvédő - védősisak

123 EVE oktatás – dokumentálás Az oktatás időtartama Az oktatás tárgya Az oktatás jellege Az oktatást végző neve és munkaköre A beszámoltatás, a visszakérdezés formája, eredménye Az oktatásban résztvevő munkavállaló aláírása Az oktatási tematika azonosítója Az egyéni védőeszköz azonosításra szolgáló adat A munkavédelmi oktatást tartó személy aláírása

124 MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKA JOGSZABÁLYOK SZABVÁNYOK MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓK - VESZÉLYEK - VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK - MUNKÁLTATÓI SZABÁLYOZÁS ELEMEI - VESZÉLYEK - VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK - MUNKÁLTATÓI SZABÁLYOZÁS ELEMEI

125 o Munkavédelmi feladatkörök, felelősök o Kockázatértékelés megállapításai – veszélyek, védelem o Egyéni védőeszköz juttatás, eve használat o Vészhelyzeti cselekvés – menekülési utak, elsősegélynyújtás o Munkabalesetekkel kapcsolatos eljárások o Ellenőrzés rendje o Veszélyes létesítményekkel, munkaeszközökkel, technológiákkal kapcsolatos eljárások rendje o Veszélyesnek nem minősülő munkaeszközökkel kapcsolatos eljárások MUNKÁLTATÓI SZABÁLYOZÁS ELEMEI, MELYEK BEÉPÜLNEK A MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKÁBA

126 SZABÁLYOZÁSI FELADATOK Oktatási feladatok azonosítása, felelősök megjelölése (Elmélet – gyakorlat, számonkérés, stb.) Szervezési feladatok azonosítása, felelősök megjelölése Dokumentációs és nyilvántartási feladatok azonosítása, felelősök megjelölése Munkavédelmi érdekképviselettel egyeztetés Rendkívüli események kommunikációja, visszacsatolás Az oktatás hatékonyságának ellenőrzése

127 A munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek körében Munkavédelmi szakember foglalkoztatásának kötelezettsége a Vhr. 2. sz. melléklet szerint Foglalkozás-egészségügyi szolgáltató szerződtetésének kötelezettsége Egyes feladatok ellátásához kapcsolódó kötelezettségek

128 Veszélyességi osztályok Vhr. 2. melléklet TEÁOR 08 alapján I.II.III. Pl. szénbányászat papírgyártás Pl. növény- termesztés Pl. kiskereskedelem vendéglátás gyógyszergyártás légi szállítás varroda gépjárműjavítás könyvtár piackutatás

129 1-9 fő Egy fő középfokú mv. Heti 2 óra 10-49 fő Egy fő középfokú mv. Napi 2 óra 50-500 fő Egy fő középfokú mv. Napi 4 óra 501-1000 fő Egy fő felsőfokúfokú mv. Teljes munkaidő 1000 fő felett Egy fő felsőfokú mv. Teljes munkaidő és további 600 főnként egy fő középfokú I. Veszélyességi osztály

130 II. Veszélyességi osztály 1-9 fő Egy fő középfokú mv. Heti 1 óra 10-49 fő Egy fő középfokú mv. Napi 1 óra 50-500 fő Egy fő középfokú mv. Napi 2 óra 501-1000 fő Egy fő középfokú mv. Teljes munkaidő 1000 fő felett Egy fő felsőfokú mv. Teljes munkaidő és 800 főnként egy fő középfokú teljes mi.

131 III. Veszélyességi osztály 1-9 fő Egy fő középfokú mv. Heti 1 óra 10-49 fő Egy fő középfokú mv. Napi 1 óra 50-500 fő Egy fő középfokú mv. Napi 1 óra 501-1000 fő Egy fő középfokú mv. Napi 4 óra 1000 fő felett Egy fő felsőfokú mv. Teljes munkaidő

132 Állandó szakember nélkül 9 fő alatti mikrovállalkozás II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozó 50 fő alatti kisvállalkozás külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett a kijelölt munkavállaló vagy a természetes személy munkaadó maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait,

133 Állandó szakember nélkül Feltétel: a kijelölt személy vagy a munkaadó maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.

134 Munkavédelmi képviselők jogai A munkavédelmi képviselőkkel tanácskozást kell folytatni: A munkavédelmi feladatok elvégzésében érintett személyek Kijelölése Foglalkoztatása tevékenysége

135 A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás Biztosítása, igénybevétele kötelező! Célja: – a munkahelyi megterhelés és a munkakörnyezeti kóroki tényezők felkutatása, – ezek szinten tartására javaslattétel, – a munka adaptálása a dolgozók testi, szellemi és lelki egészségi állapotának megfelelően, – a munkavállalók egészségének ellenőrzése.

136 FESZ osztályok A.B.C.D. Ágazatok: bányászat, kohászat fizikaiak + nem fizikai, de munkaidő 50%- ában A-t indokló munka- környezetben Egyes ágazatok fizikai munkakörei, pl. mezőgazdaság építőipar fafeldolgozás A-ba és B-be nem tartozó ipari, szolgáltató, kutató, szám.tech. fizikai Mindenki más Expozíciók: rákkeltő, sugárzás, stb. Nem fizikai, de B-t indokló munkakörnyezet a munkaidő 50%- ában Nem fizikai, de C-t indokló munkakörnyezet a munkaidő 50%- ában

137 A munkabiztonsági szakember legfontosabb feladatai Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetésének elrendelését, illetve újraindítását megelőzően Időszakos biztonsági felülvizsgálat fentiekre vonatkozóan Soron kívüli ellenőrzés egyéni védőeszközre, munkaeszközre, technológiára vonatkozóan, ha közvetlen veszélyeztetés vagy munkabaleset következett be

138 Mi a veszélyes? Mvt. 87. § 11. Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/készítmény, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

139 Mi a veszélyes? Mvt. 87. § alá tartozik: rendelet veszélyesnek minősíti (pld. Vhr. 1/A.), hatósági felügyelet alá tartozik (pld. felvonók), a munkáltató maga veszélyesnek nyilvánítja

140 A munkabiztonsági szakember legfontosabb feladatai Mentési terv készítésében közreműködés Megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának összeállítása Kockázatértékelés Munkavédelmi oktatás Egyéni védőeszköz juttatás belső rendje Súlyos munkabalesetek kivizsgálása Robbanásvédelmi vizsgálat, dokumentáció Biztonsági és egészségvédelmi terv készítése Munka-egészségügyi feladatokban közreműködés

141 A munkabiztonsági szakember legfontosabb feladatai Biztonsági és egészségvédelmi koordináció Munkaeszköz ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálata Megismételt használatbavételi vizsgálat Bányászati munkabiztonsági szaktevékenységek Munkáltatói munkavédelmi szabályozások kialakítása Egyéb munkáltatói munkavédelmi feladatokban közreműködés

142 Munkavédelmi feladatok ellátása Munkaviszonyban Egyéni vállalkozóként Társas vállalkozás

143 A vállalkozókkal, vállalkozásokkal kötött szerződések sajátosságai 2013. évi V. törvény – új Ptk. Vegyes szerződések: megbízási és vállalkozási elemekkel Felelősségi viszonyok Több tevékenység ellátása az általános

144 Megbízási szerződés Ptk. 6.272. § Gondossági kötelem A megbízó érdekeinek megfelelően A megbízott köteles a rábízott feladatot ellátni Személyesen köteles eljárni a megbízott Közreműködő igénybevétele a megbízó értesítése mellett A megbízó utasításai szerint, eltérés a megbízó érdekében, értesítéssel

145 Vállalkozási szerződés Ptk. 6.238. § Eredménykötelem Valamely tevékenységgel elérhető eredmény létrehozására Alvállalkozó igénybe vételének joga A megrendelő utasítása szerint, de: a tevékenység megszervezésére nem terjedhet ki, és terhesebbé nem teheti a teljesítést Megrendelő elállhat bármikor (kártérítés!)

146 Kockázatértékelés A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

147 Kockázatértékelés A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét.

148 Kockázatértékelés A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása (zaj, rezgés, por, stb.) esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.

149 Kockázatértékelés A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

150 Eltérő jogszabályi rendelkezés Veszélyes anyagok – új anyag, változás, fesz vizsgálatok Rákkeltő expozíció – 2 évente Azbesztexpozíció – mérés legalább 3 havonta Biológiai tényezők – évente Zajexpozíció – évente felülvizsgálat Rezgésexpozíció – évente felülvizsgálat Hátsérülések kockázata – folymatos

151 Kockázatértékelés - Indokolt eset - Az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozása; - minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak

152 Kockázatértékelés – soron kívül - Az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő; - a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki

153 Kockázatértékelés A munkáltató a kockázatértékelést követően, annak megállapításait figyelembe véve, a feltárt kockázatok kezelése során határozza meg a védekezés leghatékonyabb módját, a kollektív, műszaki egyéni védelem módozatait, illetve az alkalmazandó szervezési és egészségügyi megelőzési intézkedéseket

154 Munkahigiénés vizsgálatok Munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok a) munkahelyi kémiai kóroki tényezők (gázok, gőzök, aeroszolok, porok …) b) munkahelyi fizikai kóroki tényezők közül - zajszint - infra- és ultrahang szintek - (egész test) rezgésterhelés - kéz-kar rezgésterhelés

155 Munkahigiénés vizsgálatok - a megvilágítás világítástechnikai jellemzői - elektromágneses tér jellemzői, - magas légköri nyomáson végzett munka - ionizáló és nem ionizáló sugárzásszintek c) zárt, telepített munkahelyeken a klímatényezők d) fizikai megterhelés-igénybevétel

156 Munkahigiénés vizsgálatok Biológiai expozíciós mutatók (BEM) vizeletben - vérben Pl. arzén, ólom, fenol, króm, kobalt, nikkel, szén-monoxid

157

158

159 Munkavédelmi érdekegyeztetés Helyi intézmények: Tanácskozás a munkavállalókkal Munkavédelmi képviselő Munkahelyi munkavédelmi bizottság Paritásos munkavédelmi testület Országos: Munkavédelmi Bizottság

160 Munkavédelmi érdekegyeztetés Tanácskozás a munkavállalókkal Egészségre és biztonságra vonatkozó intézkedés Előzetesen, kellő időben Megvitatás Résztvevők javaslattételi joggal Intézkedésre jogosult munkáltatói képviselő

161 Munkavédelmi érdekegyeztetés Tanácskozás a munkavállalókkal a munkavédelmi feladatok ellátóinak kijelölése, foglalkoztatása, tevékenysége a munkavédelmi tartalmú információk biztosítása a munkavédelmi oktatás megtervezése és megszervezése

162 Munkavédelmi érdekegyeztetés Munkavédelmi képviselő Több mint 50 Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló Cselekvőképes, legalább 6 hónapja foglalkoztatott munkavállaló Egyenlő, titkos, közvetlen szavazás 5 évre

163 Munkavédelmi érdekegyeztetés Munkavédelmi képviselő Jogosult meggyőződni: a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról; az egészség megóvására, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról; A munkavállalók biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről

164 Munkavédelmi érdekegyeztetés Munkavédelmi képviselő a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat a munkavállalóktól részt vehet a munkáltató egészségre és biztonságra vonatkozó döntései előkészítésében tájékoztatást kérhet a munkáltatótól véleményt nyilváníthat, kezdeményezhet intézkedést

165 Munkavédelmi érdekegyeztetés Munkavédelmi képviselő részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat; a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit

166 Munkavédelmi érdekegyeztetés Munkahelyi munkavédelmi bizottság Legalább 3 megválasztott munkavédelmi képviselő A munkavállalók összessége vonatkozásában a képviselői jogok gyakorlása Meghívásra hatáskörrel rendelkező munkáltatói képviselő köteles résztvenni

167 Munkavédelmi érdekegyeztetés Paritásos munkavédelmi testület Legalább 50 munkavállaló Több munkavédelmi képviselő Összmunkáltatói szinten Munkáltatói és munkavállalói képviselők (maguk közül választva) egyenlő számban

168 Munkavédelmi érdekegyeztetés Paritásos munkavédelmi testület évente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását, a lehetséges intézkedéseket megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, megvalósítását állást foglal a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezetéről

169 Munkavédelmi érdekegyeztetés Munkavédelmi Bizottság előzetesen véleményezi a munkavédelmet érintő jogszabály-koncepciók és egyéb előírások, intézkedések tervezeteit részt vesz a munkavédelem nemzeti politikájának kialakításában, értékelésében és felülvizsgálatában; tárgyal és állást foglal az előterjesztett munkavédelmi kérdésekről

170 Munkavédelmi érdekegyeztetés Munkavédelmi Bizottság dönt a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásával kapcsolatos kérdésekben 2012-től törölve: Mvt. 80. § (pénzbírságok felhasználása) De: 52. § (2) A szakmai képzés keretében a szükséges ismeretanyagot a feladatkörében érintett miniszter a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg

171 87. § Baleset, fokozott expozíció, munkabaleset, foglalkozási megbetegedés, kockázat, megelőzés, munkaeszköz, munkahely, létesítés, munkavédelmi képviselő,munkavállaló, munkáltató, veszélyes, veszélyforrás, munkáltatói érdekképviselet, munkavállalói érdekképviselet, szervezett munkavégzés, stb.

172 Munkavédelmi hatóság Ellenőrzési irányelv 81/A. § (1) A munkavédelmi hatóság az ellenőrzési tevékenységét a munkavédelmi hatóság vezetője által közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi. Február 20-ig – 45 nappal előre - közzétéve: az adott év kiemelt ellenőrzési, vizsgálati céljai az ellenőrzési célokkal összhangban a kiemelten ellátandó feladatok és azok teljesítménymutatói az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök, szakmák vagy ágazatok

173 Ellenőrzési irányelvek 2014 Különösen veszélyes foglalkoztatási ágazatok: építőipar, mezőgazdaság, feldolgozóipar, bányászat, egészségügy Anyagmozgatási tevékenységek, építőipari kivitelezés, éles, hegyes munkaeszközök célvizsgálata Rendkívüli időjárási körülmények Munkavédelmi oktatások tartalma

174 Ellenőrzési terv 2014 I. félév – egészségügyben éles, hegyes tárgyak II-III. negyedév – építőipari kivitelezés II. félév – anyagmozgatási tevékenységek Nyár – hőségriasztás II. félév - bányászat

175

176 Hatósági ellenőrzések Célvizsgálat: konkrét célra irányul, legalább 3 hétig tart, a felügyelők többsége részvételével Akcióellenőrzés: konkrét célra irányul, legfeljebb 3 hétig tart, a felügyelők többsége részvételével Előre bejelentett ellenőrzés Közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata Utóellenőrzés

177 Ellenőrzések eljárási rendje 3/2012. (VIII. 14.) NMH utasítás a felügyelőségek által végzett, előzetes bejelentéssel történő ellenőrzésről EE: Átfogó ellenőrzés, céljai: A mv rendszer működése, hatékonysága, eredményei A munkáltatói mv követelmények konkrét megvalósítása

178 Ellenőrzések eljárási rendje Mikor? Ha a szakig. szerv vezetője elrendeli: ELŐZETES ÉRTESÍTÉSSEL (írásban, 1 hónap) ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL (írásban, a kivizsgálás megkezdésekor) (Elsősorban)10 fő feletti munkáltató Már nem az első ellenőrzésElső ellenőrzés is lehet I. és II. veszélyességi osztályba tartozik Súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció fordult elő és a munkáltató mulasztása ebben közrehatott

179 Ellenőrzések eljárási rendje Időtartama: legfeljebb 1, de max. 2 hét Témakörei részletesen felsorolva az utasításban Értékelés a lezáráskor: A munkavédelmi színvonal fenntartására és magasabb szintre emelésére lehet-e számítani

180 Munkavédelmi képviselők jogai Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit

181 Veszélyeztetés Veszélyeztetés: munkaeszköz, anyag, keverék, munkafolyamat, munkaszervezés, technológia esetén – ideértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki expozícióval járó tevékenységeket is – a szükséges védelem elmaradása

182 Veszélyeztetés Közvetlen veszélyeztetés: a veszélyeztetés térben és időben korlátozódik, tehát - meghatározott személyt vagy személyeket érint, - realizálása előreláthatóan rövid időn belül bekövetkezhet;

183 Veszélyeztetés Súlyos veszélyeztetés - amelyet jogszabály annak minősít, továbbá - amely a baleset, betegség bekövetkezésének magas valószínűségét jelenti, és - amelynél a nagymértékű károsodás várható, különösen a súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíció

184 Munkavédelmi bírság 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a veszélyeztetés mértéke a veszélyeztetettek száma a veszélyeztetés időtartama, ismétlődő jellege a megsértett jogszabályi előírások száma a veszélyeztetés várható következményei a sérülés és az egészségkárosodás mértéke összehangolási kötelezettséget elmulasztó munkavállalóinak számának és éves árbevétele vagy mérlegfőösszege kóroki tényezők határértéke túllépésének mértéke egyéb mulasztás személyi és tárgyi körülményei

185 Munkavédelmi bírság mértéke 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Alapösszeg munkavállalónként50.000 Normasértések száma szerint 50.000 x 1,5…3 Súlyos veszélyeztetés időtartama szerint (50.000 x 1,5…3) x 1,3 …5 A következmény szerint [(50.000 x 1,5…3) x 1,3 …5] x 1,2 …10

186 Normasértések száma:Szorzószám: 2-41,5 5-72 8 vagy több3 Súlyos veszélyeztetés időtartama: Több mint 1 óra1,3 Több mint 8 óra1,5 Több mint 1 hét3 Több mint 1 hónap5 Következmény szerint: Fokozott expozíció1,2 Munkabaleset vagy egészségkárosodás1,5 Súlyos, de nem halálos munkabaleset3 Halálos munkabaleset10

187 Munkavédelmi bírság mértéke 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Csökkentő tényezők: - Automatikusan: Kkv 0,8 x - Mérlegelés: – munkáltató segíti a tényfeltárást – a munkavállaló szabályszegő magatartása is közrejátszott – a munkáltató a hatályos munkavédelmi előírásoknál szigorúbb megelőző intézkedéseket valósít meg

188 Munkavédelmi bírság mértéke 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Emeli 1,5 x: „visszaeső” (2 éven belül) Emelheti 20%-kal mérlegelési jogkörben meghatározott esetekben, pl.: A munkáltató nem bízott meg munkavédelmi szakembert Nincs biztosítva a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás Nem volt munkavédelmi oktatás

189 2012. április 16-tól Ami már nincs: Munkavédelmi szabálysértés


Letölteni ppt "Munkavédelmi jogi és eljárási ismeretek Dr. Koch Mária 2014-2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések