Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészítő alapképzés a duális szakképzésben közreműködő munkáltatók, gyakorlati oktatók, illetve pedagógusok, oktatók számára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészítő alapképzés a duális szakképzésben közreműködő munkáltatók, gyakorlati oktatók, illetve pedagógusok, oktatók számára."— Előadás másolata:

1 felkészítő alapképzés a duális szakképzésben közreműködő munkáltatók, gyakorlati oktatók, illetve pedagógusok, oktatók számára

2 A modul célja: A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a hátrányos helyzet fogalmi alapjait, a fogalomértelmezés jogi és szakmai megközelítéseit, a hátrányos helyzet oki tényezőt, megnyilvánulási lehetőségeit a viselkedésben.

3 Élmények és vágyak teljesítményhelyzetekben TANULÁS Kudarcok Nehézségek Sikertelenség Megalázás Büntetés MUNKA Gyötrelem Fáradtság Nehézség Kevés pénz Lebecsülés Siker Elismerés Értékek „jó dolog” Öröm Alkotás Szolgálat Méltó elismerés Önmegvalósítás Előrejutás sikerélmény

4 Az eltérő bánásmódot igénylő tanulók csoportjai 1. Lassú tanulók 2. Tehetséges tanulók 3. Hátrányos helyzetű tanulók 4. Tanulási zavarral küzdő tanulók 5. Alulteljesítő tanulók 6. Nehezen nevelhető tanulók 7. Gyógypedagógiai ellátásra szoruló tanulók.

5 FOGYATÉKOSOK SNI KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐK KIEMELTEN TEHETSÉGESEK HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEK TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐK

6 A különleges bánásmódot igénylők: a sajátos nevelési igény értelmezése érzékszervi testi értelmi Autizmus spektrum zavar beszéd halmozott Fogyatékosságok Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) dyslexia dysgráfia dyscalculia mutizmus hiperkinetikus, figyelemzavar

7 Hátrányos helyzetűek Ktv. 121. § 14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította. Nkt. 4.§. Kiemelt figyelmet igénylő tanuló HHH – halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; vagy akit tartós nevelésbe vettek. Fogalmának meghatározása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint történik. (2013.09.01-től) Megállapítása a társadalmi státusz vizsgálata alapján Az átlagostól eltérő támogatásra szorulnak, de megfelelően működő prevenció esetén a családjukban hosszú távon megtarthatók.

8 Veszélyeztetett helyzetűek Gyvtv. 5. § n) veszélyeztetettség: olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Megállapítása a tanuló fejlődésének vizsgálata alapján

9 Hátrányos helyzet – családi környezetben megjelenő problématünetek alapján Rosszabb életkörülmények Művelődési hátrányok Szülők alacsonyabb iskolázottsága, alacsony foglalkoztatási státusz Egészségügyi okok Család szerkezete, működése

10 ESÉLYEK

11 AZ EGYENLŐTLEN ESÉLYEK FŐBB OKAI Anyagi okok Érzelmi hátrány A családi szocializáció zavarai Érzelmi kötelékek hiánya. Zavarok a család biztonságos érzelmi bázisként való működésében. Szülői modellek hiánya, vagy súlyos torzulása. Feszültségek leküzdésének, kezelésének zavarai. A szülők közötti interakció hiánya, vagy torzulása. Hiányos vagy eltorzult kommunikációs háló a családon belül. Nevelési eljárások hiánya vagy éppen túlzott alkalmazása Hátrányos nyelvi szocializáció (Korlátozott – kidolgozott nyelvi kód) Motiváció a tudás megszerzésére!

12 Másodlagos eredménytelenség Kognitív képességek: verbális képességek absztrakciós képesség emlékezet figyelem Feldolgozás: auditív képességek vizuális képességek motoros képességek feldolgozás sebessége szekvencialitás A tanuló előző ismeretei hiányosak Nem megfelelően motivált A tanári szerep, módszerek, értékelés Önértékelési zavarok Az iskolai tanulás nem fontos Az oktatási program A tanár kompetenciája A frontális óravezetés

13 Beavatkozási lehetőségek anyagi – érzelmi – nyelvi - kognitív Figyelem Tartósság/kifáradás – koncentráció/fluktuálás Észlelés-információ felfogása Szándékosság – bevonódás - erőfeszítés Emlékezet Bevésés- vizuális, kinesztéziás hangsúly (- élmény?) Gondolkodás Absztrakt – tevékenységbe ágyazott Beszéd, kommunikáció Másik szempontjának figyelembe vétele - szövegértés Érdeklődés felkeltése - motiválás

14 Kamaszok krízisben „A serdülőkori-ifjúkori fejlődésnek egy olyan kritikus szakaszát nevezzük így, amikor az addigi fejlődés megtörik, és a további fejlődés kétségessé válik.” (Vikár György) A serdülőkor három nagy feladata : 1. Nemi identitás elérése. 2. Szülőkről való érzelmi leválás. 3. Felnőtt szerep vállalása. (Normál beilleszkedés a társadalomba.)

15 Serdülőkori problémás viselkedésformák 1. mintagyerek 2. iskolai nehézségek 3. elidegenedés 4. serdülőkori terhesség vagy promiszkuitás 5. kockázatkereső viselkedés 6. drog és alkohol 7. szektákhoz való csatlakozás 8. öngyilkosság 9. önsértés „Amíg a serdülő - bármilyen szélsőségek között is - változik, addig korának megfelelően viselkedik. Komoly aggodalomra akkor ad okot, ha egy szélsőséges magatartásban hosszú időre megmerevedik.” Anna Freud

16 Magatartási, viselkedési zavarok Elsődleges okai: Környezeti ok Család – családszerkezet Nevelési hiányosság Erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet Lakásviszonyok Családon kívüli negatív hatás Organikus: betegségek, aktivitás-figyelem zavara

17 Magatartási, viselkedési zavarok Másodlagos okai: Gyenge kognitív képesség, részképesség problémák Rossz beszédkészség, problémamegoldás Szocio-kultúrális háttér- környezeti ártalom Pszichológiai tényezők: önértékelési zavar, depresszió,

18 MAGATARTÁSZAVAR MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI Viselkedési jellemzők Önuralomhiány vagy - gyengeség Érzelmi tompultság Zárkózottan túlzott érzékenység Alkalmazkodásképtelenség Tehetetlenség Értelmetlenség Önelidegenülés Norma-felbomlás Elszigetelődés AGRESSZÍV REGRESSZÍV

19 Fegyelmezetlenség Motiválatlanság Érdektelenség Nehezen nevelhetőség A gyakorlati képzés során megjelenő főbb viselkedési problémák

20 A modul célja: A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a hátrányos helyzetűek fejlesztésének, esetvezetésének lehetőségeit, a bevonható szakmai szereplőket, az esetkezelés etikáját.

21 SZEMÉLYÉSZLELÉS – ÍTÉLETALKOTÁST ZAVARÓ (MÓDOSÍTÓ) HATÁSOK Holdudvar hatás Tulajdonságot súlyozó tényező Beskatulyázás Újdonsági hatás Attribúció Sztereotípiák Önbeteljesítő jóslat

22 A SEGÍTÉS FŐ SZEMPONTJAI Alapok: empátia és hitelesség Technikák és attitűdök: Érzelmekről soha nem szabad ítélkezni Az érzésekről mindig fontos beszélni, s a segített által kell értelmezni őket A segítettet támogatni kell a problémamegoldásban és a gyökér-ok feltárásában A segítőnek tudnia kell enyhíteni a szorongást, csillapítani a dühöt, feloldani a depressziót, kordában tartani a haragot A stresszt minden esetben oldani kell Kerülni, illetve oldani kell a hatalmi jelleget

23 HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK ESETVEZETÉSE SORÁN ALKALMAZHATÓ MEGERŐSÍTŐ ÉS ÉNFEJLESZTŐ ESZKÖZÖK POZITÍV VISSZAJELZÉS/TÜKRÖZÉS a személyre, az ő cselekedeteire, viselkedésére, gondolataira Pozitív szemléletű, megoldás-orientált gondolkodásmód – „VAN MEGOLDÁS!” Realitásba helyezés, a FELNŐTTSÉG KÉPVISELETE

24 Problémás fiatalok Vágynak a megértésre és az elfogadásra Saját szabályrendszerrel rendelkeznek Fokozott kongruencia igényük van Magányosak Képesek egyfajta tisztánlátásra Intraperszonális probléma Interperszonális probléma Diszharmónia a környezettel

25 A megbeszélés/beszélgetés fontosabb elemei (Bagdy) nyílt érdeklődés előítélet nélkül ne ítéljünk meg semmit, ne kritizáljunk a tanuló irányítsa a beszélgetést és ne mi arra összpontosítsunk amit a partner átélt és ne a tényekre a másikat saját nyelvén értsük meg, az ő terminusaiban gondolkozzunk maradjunk objektívek, bár érzelmileg involválódunk, nálunk a kontroll, empátia

26 Másodlagos prevenció (reaktív) Elsődleges prevenció (proaktív) Helyzetelemzés Harmadlagos prevenció (kuratív) - Kérdőívek - Tréningek, - Környezet- tanulmányok - Fókuszcsoportok tanfolyamok - Egyéb fórumok - Mélyinterjúk - Esetmegbeszélők - Szupervízió - Coaching - Együttműködés különböző szektorok között - Kooperáció a rend- szer elemei között - Közösség építés - Készségfej- lesztő tréningek - Módszerspecifikus képzések - Kortársképzés - Kooperatív tanulás - Mentorálás - Pályaorientáció - Krízisintervenció - Kortárs-segítés - Tanácsadás - Áldozat segítés -Resztoratív konfliktuskezelés - Asszertivitás tréning - Intézményfejlesztés - Pszichológiai - Pszichiátriai - Orvosi - Szociális Támogató beavatkozások A beavatkozás szintjei

27 Az egyénre, illetve kisközösségre szabott támogatás modellje Problémahozó (diák, kisközösség) Pszichológus mentálhigiénés szakember Fejlesztő pedagógus Kortársak Család Iskolai szociális munkás Pedagógus Egyház Civil szervezetek Gyermek- és ifjúságpszichiátria Pedagógiai szakszolgálat Szenvedélybeteg gondozás Jelzőrendszer tagjai Gyermekvédelmi alapellátás Sport, művészet, egyebek

28 Az esetkezelés etikája Nil nocere (Semmi olyat nem tenni, ami árthatna a klienseknek) Őrizd meg a titkot Ismerd (fel) saját korlátaidat! Ne kérdezősködj irreleváns részletek felől Úgy kérdezd a klienst, ahogy szeretnéd, hogy téged kezeljenek !

29 „Nem az a legfontosabb, hogy milyen a világ, hanem hogy te mit tettél hozzá.”


Letölteni ppt "Felkészítő alapképzés a duális szakképzésben közreműködő munkáltatók, gyakorlati oktatók, illetve pedagógusok, oktatók számára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések