Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól Lakitelek, 2013. 02. 17. 2013. 02. 17. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól Lakitelek, 2013. 02. 17. 2013. 02. 17. 1."— Előadás másolata:

1

2 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól Lakitelek, 2013. 02. 17. 2013. 02. 17. zambop@orfk.police.hu 1

3 "Ne arra törekedj, hogy többnek lássanak, mint ami vagy. Hanem több legyél, mint aminek tartanak„ (Goethe) 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu2

4 Magyarország Alaptörvénye* Isten, áldd meg a magyart! NEMZETI HITVALLÁS  Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.  Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.  Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki. 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu3

5 AZ ÚJ TÖRVÉNYEK CÉLJAI közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása felelősséget érző állampolgárok számára cselekvési lehetőség biztosítása polgárőrök tevékenységének tisztelete, elismerése és megbecsülése polgárőrök védelmének és támogatásának állam általi garantálása az önkéntes társadalmi szerveződés hatékony működésének biztosítása, az együttműködés kereteinek meghatározása 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu4

6 AZ ÚJ TÖRVÉNYEK CÉLJAI az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez a civil szervezetek a társadalom alapvető egységei, hozzájárulnak közös értékeink mindennapi megvalósulásához az egyesülési szabadság érvényesülése, a civil szervezet működési alapjainak megteremtése elismerés, közérdekű, illetve közhasznú tevékenység támogatása 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu5

7 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól egyéb jogszabályok 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu6

8 A polgárőr szervezetek típusai /2.§ (1)-(4)/ polgárőr egyesület területi polgárőr szövetség Országos Polgárőr Szövetség Általános követelmények : politikai tevékenységet nem folytathatnak, m ű ködésük a politikai pártoktól független elnevezésének tartalmaznia kell a „polgár ő r” megjelölést más társadalmi szervezet az elnevezést nem használhatja jellegére utaló adatot a bírósági nyilvántartásban fel kell tüntetni 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu7

9 POLGÁRŐR EGYESÜLET (1) /3.§ (1)/ ALAPFELADATOK:  helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében: 1.közterületi járőrszolgálat 2.figyelőszolgálat 3.közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu8

10 POLGÁRŐR EGYESÜLET (2) /3.§ (2)/ kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet: 1.a katasztrófákra történő felkészülésben 2.a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban 3.a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, 4.a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, a következmények felszámolásában 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu9

11 POLGÁRŐR EGYESÜLET (3) / kiegészítő feladatok 3.§ (2) / 5. baleset-megelőzés, közlekedésbiztonság 6. áldozatvédelem 7. állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatása 8. a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítése 9. fogyatékos személy védelme, 10. a polgárok és javaik védelme, 11. az állami és önkormányzati vagyon megóvása, 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu10

12 POLGÁRŐR EGYESÜLET (4) / kiegészítő feladatok 3.§ (2) / 12. a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelése 13. rendezvények helyszínének biztosítása 14. a Rendőrségről szóló törvény alapján létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában való részvétel 15. önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítése 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu11

13 POLGÁRŐR EGYESÜLET (5) /kiegészítő feladatok 3.§ (2 )/ 16. a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenység 17. a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosítása és felkutatása MEGJEGYZÉS /3.§ (3)/ : POLGÁRŐR EGYESÜLET alapfeladatait más társadalmi szervezet nem végezheti, ilyen célra más társadalmi szervezet nem alapítható!!! 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu12

14 „Az egyesület olyan Magyarországon önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy.” (Ptk. 61. § (1) bekezdése) Létrehozása (alapítása):  legalább 10 alapító tag az egyesület megalakítását kimondja,  az egyesület alapszabályát elfogadja,  az ügyintéző és képviseleti szerveit megválasztja,  kéri annak bírósági nyilvántartásba vételét és  Magyarországon székhellyel rendelkezik,  Az egyesület civil szervezet, mely a törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre. 132013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu

15 POLGÁRŐR EGYESÜLET (6) /ALAPFELADATOK FELTÉTELEI 4.§/ működési területén illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal írásbeli együttműködési megállapodás az Országos Polgárőr Szövetség tagja (+ OPSZ alapszabály szerint a megyei szövetség tagja) katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő kiegészítő feladat ellátását akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha rendelkezik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szervének előzetes írásbeli egyetértésével 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu14

16 POLGÁRŐR EGYESÜLET (7) MŰKÖDÉSI TERÜLET 4.§ (3) polgárőr egyesület működési területe annak a településnek, fővárosi kerületnek, valamint az azokkal közvetlenül határos település földrajzi területe, amelyet a polgárőr egyesület székhelyeként megjelölt MŰKÖDÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI SZOLGÁLAT /14.§ (2)/:  területileg illetékes polgárőr egyesülettel közös tevékenység  6. § (1) szerint együttműködési megállapodás alapján  a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság felkérésére  az érintett önkormányzattal írásos együttműködési megállapodás alapján 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu15

17 POLGÁRŐR EGYESÜLET (8) /RENDŐRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS 5.§/ helyi rendőri szervnél kezdeményezés:  kérelem + javaslat kötelező felterjesztése (30 nap) megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság:  az együttműködési megállapodás (30 nap) TARTALMA:  együttműködés területei  átadásra kerülő tárgyi eszközök, a helyiségek használata és visszavétele  a közös feladatok ellátása, tevékenység ellátásáról, körülményeiről a tájékoztatás módja és tartalma  a kapcsolattartás módja, rendőri szerve /személye/  további rendelkezéseket, és elkötelezettségi nyilatkozatot 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu16

18 POLGÁRŐR EGYESÜLET (9) /RENDŐRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS 5.§ (4)/ Az együttműködési megállapodás megszűnik:  határozott időtartamnál, hosszabbítás nélkül  felek közös megállapodása esetén  az együttműködő fél felmondása esetén  együttműködő jogutód nélkül megszűnik Az együttműködési megállapodás hiányában polgárőri tevékenység nem látható el! Ha az együttműködési megállapodás megszűnik, az együttműködők kötelesek elszámolni egymással! 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu17

19 POLGÁRŐR EGYESÜLET (10) /RENDŐRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS 5.§ (8)/ Ha az együttműködési megállapodást a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság felmondta, akkor az érintett polgárőr egyesülettel, valamint a tagjai által alapított új polgárőr egyesülettel az azonnali hatályú felmondástól számított 1 éven belül nem köthető újabb együttműködési megállapodás! 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu18

20 POLGÁRŐR EGYESÜLET (10) /RENDŐRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS 6.§ (3)/ Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv haladéktalanul értesíti az ügyészt, valamint a külön jogszabályokban meghatározottak szerint intézkedik, ha az illetékességi területén együttműködési megállapodás hiányában polgárőr szervezet működik, vagy nem polgárőr szervezetként nyilvántartásba vett társadalmi szervezet a 3. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet lát el 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu19

21 TERÜLETI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG (1) /7.§/ a megyében (fővárosban) székhellyel rendelkező polgárőr egyesületek szövetsége a székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal megkötött együttműködési megállapodással rendelkezik Az OPSZ tagja  működési területe kiterjed a székhelye szerinti megye (főváros) közigazgatási területére 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu20

22 TERÜLETI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG (2) /7.§ (5)/ képviseli tagjai közös érdekeit a területi állami szervek, a megyei (fővárosi) önkormányzatok, valamint más civil szervezetek előtt összehangolja tagjai tevékenységét együttműködik a működési területén illetékes állami szervekkel, megyei (fővárosi) önkormányzatokkal, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal a polgárőri szolgálat ellátása feltételeinek fejlesztése érdekében 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu21

23 TERÜLETI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG (3) /OPSZ ALAPSZABÁLY 29. pont/ Alapszabályban rögzíti: a megyei polgárőr szövetség törvénynek megfelelő célját a polgárőr szövetségi tagság feltételeit és a tagság megszűnésének eseteit az OPSZ-nek a megyei polgárőr szövetség és tagegyesületei felé irányuló ellenőrzési és szakfelügyeleti jogkörét a megyei polgárőr szövetségnek a tagegyesületei felé irányuló ellenőrzési és szakfelügyeleti jogkörét költségvetési támogatásnak a tagegyesületek között történő szétosztására irányuló normatív szabályokat és a támogatással való elszámolás kötelezettségét 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu22

24 Országos Polgárőr Szövetség (1) /8.§/ önkormányzás elvén alapuló közhasznú jogállású köztestület névhasználata kizárólagos törvényességi ellenőrzését az ügyészség gyakorolja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervével együttműködési megállapodást köt 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu23

25 A köztestület fogalma a Ptk-ban Ptk. : VI. fej. Jogi személy egyes fajtái; Egyesület és köztestület 65.§ -önkormányzattal és -nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, -létrehozását törvény rendeli el, -a tagságához ill. a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el, -közfeladataihoz közhatalmi jogkörrel ruházható fel. 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu24

26 Országos Polgárőr Szövetség (2) /8.§ (4)/ A polgárőr szervezet felvétele az Országos Polgárőr Szövetségbe nem tagadható meg, ha a polgárőr szervezet magára nézve kötelezőnek elfogadja az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályát tagfelvételi kérelem: beérkezését követő 30 napon belül az Országos Polgárőr Szövetség dönt 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu25

27 Országos Polgárőr Szövetség (3) /8.§ (5), (6)/ legfelsőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés A közgyűlés kizárólagos hatásköre:  alapszabály megállapítása és módosítása  ügyintéző és a képviseleti, valamint a felügyelő szerv tagjainak megválasztása és visszahívása,  etikai bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása  szakmai és pénzügyi beszámoló valamint a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása, 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu26

28 Országos Polgárőr Szövetség (4) /8.§ (7), (8)/ Az OPSZ gazdálkodását az ellenőrző testület mellett a közgyűlés által választott könyvvizsgáló is ellenőrzi Az ellenőrző testület, valamint a könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiányában a közgyűlés a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról nem dönthet Az OPSZ működésének részletes szabályait a Ptv., valamint az egyéb jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a közgyűlés által elfogadott alapszabály határozza meg 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu27

29 OPSZ KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI FELADATAI /9.§ (1)/ kiadja a polgárőr igazolványt nyilvántartást vezet :  kiadott polgárőr igazolványokról  feltételek igazolásához szükséges adatokról  az adatváltozásról  polgárőr szolgálat ellátására jogosultakról  igazolvány visszavonásáról, bevonásáról dönt a szolgálati és etikai panaszról az országos baleset-megelőzési bizottság tagja 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu28

30 OPSZ TOVÁBBI FELADATAI (1) /9.§ (2)/ kiadja a polgárőr igazolványt szakmai felkészítés, képzés, továbbképzés szolgálati és etikai szabályzat megalkotása meghatározza a polgárőrség bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági tevékenységének irányait folyamatos szakmai koordinációval segíti a területi polgárőr szövetségek és polgárőr egyesületek tevékenységét az Országgyűlés rendészeti ügyekkel foglalkozó bizottsága részére minden év március 31-ig írásos beszámolót készít és tájékoztatót tart 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu29

31 OPSZ TOVÁBBI FELADATAI (2) /9.§ (2)/ képviseli és védi a polgárőrség, valamint a polgárőrök érdekeit véleményt nyilvánít a polgárőröket érintő jogszabályokról, kezdeményezi módosításukat adatvédelmi szabályok megtartásával statisztikai adatokat szolgáltat kapcsolatot tart a polgárőri tevékenységet ellátó külföldi szervezetekkel 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu30

32 Országos Polgárőr Szövetség (5) /9.§ (3), (4)/ működési, elhelyezési feltételeit az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve vagy a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság biztosíthatja Az OPSZ felkérésére az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve gondoskodik a polgárőrök képzésében, szakmai ismereteinek bővítésében való rendőrségi közreműködésről 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu31

33 A polgárőri szolgálat ellátásának feltételei /10.§ (1), (2), (3)/ A polgárőri szolgálat ellátásának rendjével kapcsolatos részletes szabályokat az OPSZ által kiadott szolgálati és etikai szabályzat állapítja meg Polgárőr:  18. életévét betöltött  cselekvőképes  büntetlen előéletű  aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását és magára nézve kötelezőnek ismeri el a SZOLGÁLATI és ETIKAI szabályzatokat 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu32

34 A polgárőr igazolvány (1) /11.§/ alap- és kiegészítő feladatok kizárólag polgárőr igazolvány birtokában láthatók el a polgárőr egyesület az OPSZ-től kérelmezi a tagja számára kérelem mellékletei:  természetes személyazonosító adatok  lakcím igazoló hatósági igazolvány másolatát  cselekvőképességről és a büntetlen előéletről a Polgári Törvénykönyv szerint tett jognyilatkozatot Az OPSZ a polgárőr igazolványt a kérelem beérkezését követő 30 napon belül adja ki 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu33

35 A polgárőr igazolvány (2) /11.§ (4), (5), (6), (7), (8)/ polgárőr igazolvány tartalma: 11. § (4) bekezdés visszavonásig érvényes az OPSZ ellenőrizheti a feltételek fennállását /30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány! / adat változást - az adatok megváltozása esetén új polgárőr igazolvány kiadása, a kiadás feltételeiben bekövetkezett változás esetén a polgárőr igazolvány visszavonása céljából - 8 napon belül a polgárőr egyesület útján kötelesek bejelenteni az OPSZ részére. 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu34

36 A polgárőr igazolvány visszavonása /12.§/ 8 napon belül ha a kiadásának feltételei nem állnak fenn szolgálat jogellenes ellátása miatt  szolgálati és etikai szabályok megsértése miatt a polgárőri szolgálat ellátásától való eltiltás időtartama, de legfeljebb 6 hónap  szabálysértés elkövetése esetén 1 év  bűncselekmény elkövetése esetén 5 év 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu35

37 A polgárőr igazolvány bevonása (1) /12.§ (3)/ 8 napon belül alapfeladat ellátásától vagy a polgárőri szolgálat ellátásától való eltiltás időtartamára, ha a polgárőrrel szemben az OPSZ etikai bizottsága intézkedést alkalmaz / 25.§ (1)b),c)/ a szabálysértési vagy a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, ha a polgárőr igazolvány bevonását az eljáró hatóság előzetesen indokoltnak tartja 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu36

38 A polgárőr igazolvány bevonása (2) /12.§ (4), (5)/ A polgárőr köteles haladéktalanul jelezni az egyesületnek a vele szembeni szabálysértési vagy büntetőeljárást! Az egyesület tájékoztatja az OPSZ-t. Az OPSZ beszerzi az eljáró hatóság nyilatkozatát az igazolvány bevonására. Az OPSZ a honlapján közzéteszi az érvényes, a bevont és a visszavont polgárőr igazolványok egyedi azonosítóját, valamint a polgárőr egyesület működési területének megjelölését, amelynek tagja az igazolvány birtokosa. 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu37

39 Polgárőri szolgálatellátás szabályai (1) /14.§, 15.§/ A polgárőr hatósági jogkörrel nem rendelkezik  kényszerítő eszközt nem alkalmazhat  eljárás által érintett személyek emberi méltóságát és alapvető jogait tiszteletben kell tartani  szolgálat ellátása során országosan egységes formaruhát visel  hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést nem használhat 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu38

40 Polgárőri szolgálatellátás szabályai (2) / 15.§/ szolgálat ellátása során a polgárőr köteles magánál tartani polgárőr igazolványát közterületi szolgálatkor a polgárőri igazolványát köteles a formaruhán jól látható helyen, kitűzve viselni polgárőri szolgálat ellátása során nem tarthat magánál a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt /vegyi eszköz kivételével / polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során nem viselhet lőfegyvert 2013. 02. 17. zambop@orfk.police.hu39

41 Polgárőri szolgálatellátás szabályai (3) / 15.§, 16.§/ A polgárőr egyesület polgárőri szolgálat ellátása érdekében jogosult az egységes digitális rádió- távközlő rendszer használatára A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során a rendőrségnél rendszeresített hatóanyag-tartalmú és töltőanyag tömegű vegyi eszközt tarthat magánál:  jogos védelmi helyzetben használhatja  kerülni kell a sérülés okozását  sérült személynek segítséget kell nyújtani 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu40

42 Polgárőri szolgálatellátás szabályai (4) / 16.§ (3), (4)/ A vegyi eszközt az Országos Polgárőr Szövetség - térítés ellenében - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervétől igényelheti az együttműködési megállapodás alapján. Az eljárásrend nélkül beszerzett vegyi eszköz birtoklására és a polgárőri tevékenység során történő felhasználására a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökre vonatkozó általános szabályok az irányadók 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu41

43 Polgárőri szolgálatellátás szabályai (4) / 17.§ / A polgárőr egyesület gépjárművén a fényvisszaverődést segítő eszközökön és anyagokon kívül jelzésként kizárólag a „polgárőrség” felirat, a polgárőr egyesület székhelyének megjelölése, az OPSZ és a település címere helyezhető el A polgárőr szervezet gépjárműve nem lehet valamely rendvédelmi szerv vagy más hatóság gépjárművéhez való hasonlósága miatt megtévesztésre alkalmas 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu42

44 Polgárőri szolgálatellátás szabályai (5) / 17.§ / A polgárőri szolgálat ellátása során a gépjárművön figyelmeztető jelzést adó készülék - jogszabályban meghatározottak szerint – működtethető A járőrszolgálat gépjárművel történő ellátása során a gépjármű menetlevelét vezetni kell:  útvonal  időtartam  a figyelmeztető jelzést adó készülék működtetésének oka, helyszíne és időtartama 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu43

45 Polgárőri szolgálatellátás szabályai (6) / 18.§ / A polgárőr jogosult: a szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni a bűncselekmény, valamint a tulajdon elleni szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt visszatartani köteles a visszatartott személyt haladéktalanul az eljárni jogosult hatóságnak átadni vagy értesíteni 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu44

46 Polgárőri szolgálatellátás szabályai (7) / 19.§ /  Közterületi járőrszolgálat : a közterületen és nyilvános helyen a bűncselekmények, a szabálysértések, valamint a közrendet és a közbiztonságot sértő cselekmények észlelése és megakadályozása céljából a polgárőr meghatározott körzetben, területen vagy útvonalon bűnmegelőzési tevékenységet folytat, megelőzi az egyéb jogellenes cselekményeket, valamint végzi a jogsértések megszakítását és a tetten ért személyek visszatartását.  Figyelőszolgálat: a megfigyeléssel érintett területen a közrendet, közbiztonságot veszélyeztető cselekményeket megelőzése és megszakítsa, továbbá a rend fenntartása érdekében segítség nyújtása a közösségi rendezvények rendezőinek. 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu45

47 Polgárőri szolgálatellátás szabályai (8) / 20.§ / A polgárőr a közúti közlekedési balesetek, valamint a kiemelt rendezvények, katasztrófa sújtotta területek helyszínén, továbbá az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, más rendvédelmi szervek és az önkormányzat felkérésére a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében jogosult jelzőőri feladatok ellátására 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu46

48 Polgárőri szolgálatellátás szabályai (9) / 20.§ (3) / A polgárőr - a bölcsőde, az óvoda, valamint az általános és középiskola fenntartójának értesítése mellett - a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodása alapján jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében a bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat ellátni. 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu47

49 Polgárőri szolgálatellátás szabályai (10) / 20.§ (4), (5), (6) / A polgárőr jelzőőrként nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával irányítja a forgalmat. A jelzőőri tevékenységet végzőnek és jelzéseinek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük A közúti közlekedési baleset helyszínén „Egyéb veszély” jelzőtáblát - jelzőőrre utaló kiegészítő táblával - kell elhelyezni A polgárőr e tevékenysége során láthatósági mellénnyel kiegészített formaruhát visel. A láthatósági mellényen jól láthatóan fel kell tüntetni a „polgárőrség” megjelölést. 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu48

50 Polgárőri szolgálatellátás szabályai (11) / 21.§ / A polgárőr - az együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján - közreműködhet körözött személyek, gépjárművek és más tárgyak felkutatásában, azonosításában, valamint holttestek személyazonosságának megállapításában Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az adatot igénylő polgárőr egyesület részére az Országos Polgárőr Szövetségen keresztül biztosítja a körözött személyek, gépjárművek vagy egyéb tárgyak, valamint az azonosítandó holttestek aktuális listájának elektronikus elérhetőségét. 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu49

51 Polgárőri szolgálatellátás szabályai (12) / 22.§ / A polgárőr - az együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján, a szakmai felkészítést követően - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagy a települési önkormányzat (a továbbiakban: üzemeltető) által közterületen közbiztonsági, valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon elhelyezett képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében közreműködhet. A közreműködés kizárólag a képfelvevő által továbbított képek megfigyelését jelenti. 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu50

52 A PANASZ (1) /24.§ (1), (2)/ A polgárőri szolgálat ellátásával összefüggő szolgálati és etikai szabályszegés esetén panasznak van helye Etikai szabályszegést követ el az a polgárőr, aki:  az etikai szabályzat előírásaival ellentétes magatartást tanúsít  polgárőr tevékenysége során megsérti a polgárőrség jó hírnevét  jognyilatkozatában valótlant állított  bejelentési kötelezettségét elmulasztja 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu51

53 A PANASZ (2) /24.§ (3), (4), (5) / Szolgálati szabályszegést követ el az a polgárőr, aki a szolgálati szabályzat előírásaival ellentétes magatartást tanúsít, azonban magatartásával nem valósít meg szabálysértést, vagy bűncselekményt. A panaszról etikai eljárás keretében az OPSZ etikai bizottsága dönt. Etikai eljárás indítását az Országos Polgárőr Szövetségnél bárki kezdeményezheti, valamint az OPSZ hivatalból is megindíthatja 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu52

54 A PANASZ (3) /24.§ (6), (7)/ Az etikai eljárás megindítására csak szolgálati vagy etikai szabályszegés gyanúja esetén kerülhet sor. Az eljárás alá vont polgárőr:  képviselőt vehet igénybe  a bizonyítékokat megismerheti  nyilatkozatot tehet  az iratokba betekinthet, azokról másolatot kérhet  a tanúkhoz és a szakértőkhöz kérdést intézhet  bizonyítási indítványt terjeszthet elő  az eljárási cselekményeknél jelen lehet. 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu53

55 A PANASZ (4) Az etikai bizottság az eljárás során írásbeli, indokolással ellátott határozatot hoz, amelyet a meghozataltól számított 3 napon belül az eljárás alá vont polgárőr és a panaszt tevő részére megküld, a határozattal érintett más személy részére pedig kérésére megküldhet Az etikai bizottság tagjai eljárásuk során nem utasíthatók és döntéseikkel kapcsolatban nem vonhatók felelősségre. 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu54

56 Szolgálati és etikai szabályszegés esetében alkalmazható intézkedések írásbeli figyelmeztetés alapfeladat ellátásától való - legfeljebb 6 hónapig terjedő – eltiltás a polgárőri szolgálat ellátásától való - legfeljebb 6 hónapig terjedő – eltiltás az etikai szabályokat, az etikai szabályszegéseket és az etikai eljárás részletes szabályait az etikai szabályzat rögzíti a szolgálat szabályait, a szolgálati szabályszegéseket és az etikai eljárás részletes szabályait a szolgálati szabályzat rögzíti 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu55

57 A POLGÁRŐR SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA /26.§/ A központi költségvetés a polgárőri tevékenységet támogatja:  az Országos Polgárőr Szövetségnek az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támogatást nyújt  megtéríti a polgárőri szolgálatot ellátó polgárőrök formaruhával történő ellátásának költségeit vagy azt természetben biztosítja  megtéríti a polgárőri szolgálatot ellátó polgárőrök fényvisszaverő mellénnyel történő ellátásának költségeit vagy azt természetben biztosítja 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu56

58 A POLGÁRŐR SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA /26.§/ A formaruhának, valamint a fényvisszaverő mellénynek a polgárőr részére történő juttatását a központi költségvetés egyszeri alkalommal, valamint az új tagnak a polgárőr egyesületbe való belépését követően biztosítja A polgárőr szervezetek a részükre biztosított eszközöket - a rendeltetésüknek és céljuknak megfelelően - kizárólag az e törvényben meghatározott feladataik ellátásához használhatják 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu57

59 A POLGÁRŐR SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA /26.§ (4)/ Az állami, önkormányzati szervek - különösen az önkormányzatok, a rendvédelmi szervek, valamint a közlekedési, a környezet- és természetvédelmi hatóságok - a polgárőr szervezetek működését és tevékenységét lehetőség szerint anyagi források biztosításával, technikai és egyéb eszközök átadásával, feleslegessé vált vagyontárgy ingyenes átruházásával vagy más módon támogathatják. 2013. 02. 17. zambop@orfk.police.hu58

60 AZ ÜGYÉSZ ÉS A BÍRÓSÁG INTÉZKEDÉSEI /27.§/ A polgárőr szervezetek működésének törvényességét az ügyész ellenőrzi Ha a polgárőr tevékenységet nem polgárőr szervezetként nyilvántartásba vett civil szervezet végzi, az ügyészség törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordul. A bíróság a kereset alapján a civil szervezetet eltiltja további tevékenységétől Ha a polgárőri szolgálat végzéséhez szükséges együttműködési megállapodás megszűnik, vagy a polgárőr egyesületnek az Országos Polgárőr Szövetségben megszűnik a tagsága, az ügyészség törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu59

61 Felhatalmazó rendelkezések A rendészetért felelős miniszter rendeletben határozza meg: a polgárőrök szakmai ismereteinek bővítésében való közreműködés rendőrségi feladatait a polgárőrök által alkalmazható vegyi eszköz igénylésének rendjét, a térítés módját, a vegyi eszköz átvételének, valamint visszavételének szabályait a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályait a polgárőr igazolvány formátumát a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőit az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben - a polgárőr igazolvány kiadásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjat az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támogatás elosztásának a részletes szabályait 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu60

62 Hatályba léptető rendelkezések a törvény hatályba lépése: 2012. február 1. bejegyzett és működő polgárőr szervezet legfőbb szervének a törvény hatálybalépése évében megtartott első ülésén köteles alapszabályát módosítani és azt a bíróság részére megküldeni bejegyzett és működő polgárőr szervezetek 2012. december 31-ig kötelesek a törvényben foglaltaknak megfelelni 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu61

63 Hatályba léptető rendelkezések ruházatot vagy annak fedezetét a központi költségvetésben 2013. január 1-jét követően kell biztosítani biztosítható új formaruhák biztosításáig az eddig használt formaruhák tovább használhatók, amennyiben hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést nem tartalmaznak a polgárőr igazolványokat 2013. július 1-jéig kell kiadni új polgárőr igazolványok kiadásáig az OPSZ által eddig kiadott polgárőr igazolványok tovább használhatók 2013. 02. 17. zambop@orfk.police.hu62

64 Hatályba léptető rendelkezések Az Országos Polgárőr Szövetség, mint köztestület a Fővárosi Bíróság által, a 3664/2011. megyei nyilvántartási számon és 5603/1991. országos nyilvántartásbeli azonosító számon nyilvántartott Országos Polgárőr Szövetség általános jogutódjaként alakul meg. Az Országos Polgárőr Szövetség a törvény hatálybalépését követő 60. napon belül köteles az alapító közgyűlését összehívni, amelyen meg kell állapítani az alapszabályt, valamint ügyintéző-képviselő szervet (elnökséget) és ellenőrző szervet kell választani. A köztestületté átalakult Országos Polgárőr Szövetséget a Fővárosi Törvényszék, mint társadalmi szervezetet nyilvántartásából törli. 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu63

65 Módosító rendelkezések A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 137. § 2. pont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E törvény alkalmazásában közfeladatot ellátó személy:) „i) a polgárőr a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban,” 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu64

66 Hatályon kívül helyező rendelkezések Hatályát veszti a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. Törvény Hatályát veszti a Btk. 217. § (2) bekezdése, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 142/B. §-a és az azt megelőző alcím. 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu65

67 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu66 23. § Június 27-e országos polgárőrnap

68 „ Az erény éppen úgy le tudja győzni a bűnt, mint ahogy a víz is le tudja győzni a tüzet. Manapság azonban úgy gyakorolják az erényt, mint aki egy pohár vízzel akar megmenteni a tűztől egy kocsirakomány rőzsét ” Meng-ce, kínai filozófus (Kr. e. 372-319). 2013. 02. 17.zambop@orfk.police.hu67


Letölteni ppt "2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól Lakitelek, 2013. 02. 17. 2013. 02. 17. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések