Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

9. tétel Egységesség-differenciálás- adaptivitás az oktatásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "9. tétel Egységesség-differenciálás- adaptivitás az oktatásban"— Előadás másolata:

1 9. tétel Egységesség-differenciálás- adaptivitás az oktatásban
Az oktatás foly.matban megtalálható jelenségek, fogalmak: egységesség, pluralizmus,szelektivitás, alternatívitás, szegregáció,integráció, adaptivitás Egységesség: a közoktatásban érintetek deklaráltan egyforma lehetőségekkel rendelkeznek az isk..rendszer, az osztályba sorolás,és a napi ped. Területén. Fajtái: 1.korlátozott vagy részleges egységesség(társ.réteg, nem,vallás szerint) 2.Kiterjesztet vagy szándékolt Szelekció: válogatás kiválasztás v.milyen szempont szerint Szegregáció: elkülönítés v.milyen szempont alapján. szelekció követk. Integráció: összevonás Pluralizmus: a többféleség természetesnek tartása az oktatás területein(szabályozás, iskolarendszer,osztályokba sorolás,ped.folyamat szintjén)1985 okt törv.1993.közokt törv.pedag.program-isk.egyéni arculata- szabad iskolaválasztás! Korlátok, veszélyei: látens egységesség,anarchia Differenciálás az egységesség és pluralizmus körülm.között. Az oktatás,tanítás folyamata lehet nyílt és zárt Diff.jellemzői:gyermekközpontúság,egyéni bánásmód,egyéni sajátosságokhoz igazodó fejlesztés,a tan. Önvezérelt fejlődésének biztosítása, nem szelekció

2 Adaptivitás: egységesség és differenciálás egységessége,iskolában szervezett körülmények között egyéni tudáésnak megfelelően fejlesztünk. Feltételei. 1.pedagógus2.tantestület 3.gyerekek4.szülők5.tárgyi körülmények 6.a tanulói sajátosságok ismerete (diagnosztikus értékelés)7.szervezési mód, munkaforma Diagnosztikus értékelés részei: tudás, aktivitásra való készség,önállóság,együttműködő képesség,társas helyzet megismerése Szervezési módok: frontális munka,csoport,páros-tanulópár,egyéni munka(frontális órán ,képességek alapján,részben egyénre szabott,teljesen egyénre szabott, individualizált)szimultán Munkaformák: előadás,magyrázat,elbeszélés,kiselőadás,megbeszélés,vita,szemléltetés,munkáltató módszer, projektmódszer 110 éves,tanulási szerződés,játék,kooperatív módszer, kirándulás, tantárgytömbösítés,epochális oktatás-témák nem tanrendi sorrend szerint

3 10.tétel Alternatív és többségi iskolák
Reformpedagógiai iskolák jellemzői. 19.sz végén20. sz. elején jöttek létre,mindig kidolgozott koncepció alapján működnek és ettől nem térnek el. Alternatív isk, modern alternatív iskola jell. Az aktuális társadalmi igény alakítja, a reformped-ből táplálkozik, a ped.programjuk változó, M.o-on a rendszerváltás után szerveződnek,törvényi keretei a 85-ös 93-as törvényekben foglaltak(alapítási jog,strukturális, helyi tananyag és program.) Eltérhetnek a többségitől: célokban,tartalomban,struktúrában,eszközökben, módszerekben, szerepváltozásban stb, de a kimenetben nem térhetnek el! Típusai: 1. altruista célú(szülőkkel is foglalkozik (pl. Zöld kapu, Belvárosi tanoda,Burattino) 2.művészeti alternatív iskola 3. elit alternatív iskolák( AKG,12karátos isk) Fenntartó szerint: 1.Állami iskolák-önkormányzati iskolák 2. Független iskolák( egyházi,magán, alapítványi) az alternatív iskolák 90% magán és alapítványi.

4 Alapismeret helyett készséget és képességet fejleszt, hasznos ismeretek(materiális képzés),a gondolkodásra fekteti a hangsúlyt (formális képzés) szellmiség(meleg ,baráti, liberális,tegeződő)külső arculat is eltér a poroszostól, nincs tekintélyelvűség Pedagógus szerepe: Faciliátor, tanácsadó, segítő, introvertált, belső erő motivál… Nyílt oktatási folyamatban működő:pedagógus-szülő-gyerek Funkciói: 1. kompenzáció 2. diverzifikáció 3. innovatív funkció Statisztika: állami iskolák 92% független iskolák8%-egyházi5%,magán és alapítványi 3%

5 11.tétel Az iskolai teljesítményértékelés ált. kérdései
Mindig viszonyítás. Szűkebb, vagy hagyományos értelemben a gyerekek teljesítményét szokták a pedagógiában értékelni. Tágabb értelemben minden pedagógiai kategóriára kiterjedő visszacsatolást hívjuk értékelésnek. Funkciója :visszacsatolás, motiváció,helyes önértékelés,pályamotiváció Fajtái az okt. foly-ban:belső ért. ,külső ért. 1.Diagnosztikus 2.formáló segítő 3.szummatív lezáró Értékelés menete lehet spontán vagy tervezett.tervezett:1.cél meghat. 2.info gyűjtés,ellenörzés 3.értékels 4.önreflexió Értékelés lehetséges módjai: 1.metakomm. 2. szimbólummal 3. szöveges vagy minőségi ért. szób.írásban 4.számszerű ért( becslés:osztályozás,pontozás, mérés:normákra,kritériumokra) Osztályozás előnyei: fokozza a teljesítményt, folyamatos tanulást biztosít,visszajelzés a tanárnak a tanulónak a szülőnek, sikernél növeli az önértékelést,az ismétlést szolgálja Osztályozás hátrányai: szorongást okoz,fokozza a rivalizálást,nem reális,konfliktusforrás,időigényes,kudarcnál csökk.az önértékelés, csökkenti a kreativitást

6 Mérés: tesztekkel,statisztikusok és ped ehgyütt készítik objektív,érvényes, megbízható
Kompetencia: alkalmazható tudás,képesség a komplex feladatok adott kontextusban való megoldásához IEA-70-es évektől a gondlkod foly feldolgozási szintjén mér,PISA-15 éve az alkalmazás szintjén mér.Lisszaboni kompetencia területei(nyelvi komm,matem,természettud,digi,szociáll,esztétikai kif,vállalkozói, hatékony önálló tanulás)országos kompetencia oszt Reflexió, önreflexió, önértékelés megtanítása-reális kép

7 12. tétel Konfliktusok az iskolában
Konfliktus: latin er.szó- fegyveres összeütközés. ma érdekek,értékek,felfogások,szükségletek,vágyak, nézetek, vélemények, magatartásmódok összeütközését értjük ezen. A konfliktus kialakulása folyamat,ami a fölhalmozódó feszültségekből indul ki(rejtett összeütközés) és valamilyen formában összeütközésbe torkollik(nyílt összeütközés, interakció) Csoportosítás I. helyszín szerint: 1. makro szintű (generációs,társad,.szervezteti)2. mikro szintű(kisebb közösségek, csoportközi) 3. intraperszonális(belső)4. interpersonális (személyek közötti) II.kapcsolat szerint: egyfunkciós kapcsolat (könnyű kilépni belőle) többfunkciós kapcs. III.résztvevőkben való tudatosulás: reálisan, nem reálisan tudatosuló konfl. IV.megnyilvánulása: rejtett(lappangó),nyílt V. Intenzítása szerint: nézeteltérés, közepes összeütközés,súlyos összeütközés Konfliktusok hatásai: negatív (destruktív)erőszak, agresszió,személyeskedés,előítélet, sztereotípia pozitív (konstruktív) csoportkohézió,problémamegoldás,értékek változása Konfliktusok az iskolában: Tanár-kollega,tanár-szülő,tanár-diák, diák-diák alaphelyzet:hierarchia-tanári dominancia,egyenlőtlen erőviszonyok

8 konfliktusok forrásai, okai: 1
konfliktusok forrásai, okai: 1.érdekkonfliktusok(gy-gy,t-t,t-gy) szükséglet és célkonf 2.strukturális konfliktusok 3.értékkonfliktusok(család,isk.,kortárscsop.) 4.viszonykonfliktusok Konfliktuskezelés a tanár oldaláról: hatalmi szó, szankció,gúny, irónia,humor,nem veszi figyelembe,minősítéssel,empátia,kooperálve,dökTanár szerepe:bíró, közvetítő(mediátor) Pedagógiai konfliktusok típusai: 1.rejtett, látens 2.periférikus 3.központi(mindenkire hat) 4.extrém(iskolán belül nem megoldható) Konfliktusmegoldási módszerek:én nyerek te veszítesz-autokratikus vezető,én veszítek te nyersz-laissez-fair vezetés,vereségmentes kompromisszum (Thomas Gordon) egyéni szinten: elkerülés,alkalmazkodás,versengés,együttműködés, kompromisszum szervezeti szinten: elkerülés,tárgyalás, ütköztetés Mediáció-békítő szerep ,pedag.módszer-erőszakmentesség Resztoraktív módszer-jóvátétel, megbocsájtás

9 13. tétel Tehetséges gyerek az iskolában. A tehetség fejlesztése
Tehetséges gyerek- kivételes képességű tanuló, kiemelkedő képességekkel bíró egyén Adottság: velünk született adomány, lehetőség Készség: az ismeretek elsajátítása közben kialakuló automatizálások. Öröklődés-szocializáció-tanulás Mönks-Renzulli modellje:a tehetség belső 3 összetevője az átlagon felüli képesség,motiváció,kreativitás a tehetség külső 3 összetevője a család az iskola, társak Történelmi fejl: XIX.sz. végén gyermek tudományos leírása,reformpedagógia-Maria Montessori gyermeki szükséglete kés aktivizmus leírása, Rudolf Steiner-gyermeki fejlődés Waldorf isk. M.o-on I. tehetségmentő mozgalom –Nagy László 1903.Domokos Lászlóné Új isk.1905.II. tehetségmentő mozg Sárospatak-Harsányi István Tehetség jellemzői: Kreativitás, eredetiség,másként gondolkodás Tehetségtípusok:1.szabályos tehetség, 2.takart tehetség,3. problémás tehetség4.kreatív tehetség A tehetség felfedezésének módja a komplex vizsgálat: objektív eszközzel (tesztek,kérdőívek,felmérések) szubjektív eszközökkel(jellemzések:tanári, szülői,társas, önjellemzés)

10 Erika Landau: felismerni – kielégíteni – ösztönözni – bevonni társ
Erika Landau: felismerni – kielégíteni – ösztönözni – bevonni társ.problémákba – erősíteni – felkészíteni a kreatív felnőtté válásra Tehetség fejlesztés, gondozás célja: 1. elkallódás elhárítása2.harmónikus, sokoldalú fejlesztés3.a gyerek önmagára találása Feladata: 1. erős oldal támogatása2.gyenge oldal kiegyenlítése3.minden terület fejlesztése4.felismerni, fejleszteni,tanácsot adni,foglalkozási terápiát szervezni A fejlesztés útjai: 1.elkülönítés(speciális isk,koll)2.gyorsítás(korai beiskolázás, évfolyamugrás stb)3.gazdagítás(tanórán kívüli fogl.)új szemléletek alkalmazása-reformpedagógiai irányzatok és a differenciált oktatás ( öndifferenciálás, projekt, kooperatív) Módszerek:1.rávezetés 2.közlő módszer 3.kooperatív 4.projektmódszer 5.egyéb(kis tanulólétszám,szakszerűség,stb) a tanári kompetenciák fontossága,tehetségek közti különbségek figyelembevétele (1.biológiai2.pszicológiai3.szociális4.környezeti)

11 14. tétel Mentálhigiéné fogalma,szintjei,intézményei
Mentálhigiéné-lelki egészség célja:egészségfejlesztő tevékenység( egészség promóció) lelki zavarok megelőzése(prevenció), rehabilitáció Története:ókori filozófia,lélek nyugalma, ép testben ép lélek,középkor babonák és misztikumok ,1700-as évektől elmebántalmak orvosi szemlélete-agyi betegség, századforduló-kísérleti pszichológia, Clifford Beers-könyve indítja el a mozgalmat Amerikában,Adolf Mayer-ellátás és gondozás, 1911-világkongresszus-a megelőzés a mozgalom célja,1930-szifilisz, fasizmus-sterilizálás-mozgalom megszünt.M.o-on a pszichiátria az ideggyógyászat része volt,1980 első önálló szakmai társaság 3 fő irányzat:mentálhigiénés képzés, mentálhigiéne támogatása(soros)Orsz Menth-és Program(orsz programiroda) mentálhigiéné lehet: egyénlélektani, társaslélektani Közösségi mentálhigiéné elve a megelőzés,zavarai: stressz,megkűzdés-coping( érzelemközpontú , probléma központú,értékelésközpontú coping Társas támogató rendszerek: 1. spontán tám.rensz.-család2.informális gondviselők 3.szervezett támogatók nem hivatásos segítőkkel(önkéntes segítők,önsegító cspo.aa-klub 4. szervezett támogatók szakemberekkel

12 Megterhelő élethelyzetek: Krízis,átmeneti állapot,tartós hiányállapot
A közösségi mentálhigiéné módszerei: szűrővizsgálat,programok akciók az eredmények alapján, klubok,telefonos segélyszolgálat,menth. tanácsadás,önismereti és önfejlesztő csop.,tömegkommunikáció A mentálhigiénére hatást gyakorló tényezők: politika, intézmények,egészségügy,jog,kozoktatás,szocpol,vallás

13 15.Tétel Az inklúzió elmélete és gyakorlata
Def: a különleges bánásmódot igénylő gyermekek együttnevelése. Csoprtjai: 1. Speciális Nevelési Igényűek(SNI) testi-mozgásszervi fogy, érzékszervi, értelmi, beszédfogy,autoista,halmozottan fogy.és a tanulásban súlyosan ,tartósan akadályozottak(dyxesek) 2.Tanulási nehézségekkel, zavarokkal és akadályozottságokkal küzdők 3. Magatartászavarokkal küzdők 4. Kivételes képességű tehetségek Történelmi múlt 1867-közoktatás egészségeseknek, polgárosodás, integrációt ösztönző foly-Demokrácia-emberi jogok, esélyegyenlőség1993 ENSZ, méltányos oktatás, szülői igények,teljesítményközpontú isk.bírálata, gyógyped.intézményekkel szembeni elégedetlenség, Salamancai Nyilatkozat Eredménye: 1980-tól M.o-on Befogadó iskola-új ped. Paradigma,gyermekek jogainak ratifikálása1991., 93-as okt törv.az együttnevelést ösztönzi,de nem szabályozza, törvényrendelkezik a tankötelezettségről a sajátos esetekben is Alapfogalmak: 1. szegregáció(elkülönítés) 2.Integráció(összevonás)lokális,szociális,funkcionális(részleges vagy teljes),fordított,spontán 3.Inklúzió-befogadás( ha az integráció feltételeit megteremtik ,innovatív mert szemléletben és feltételekben is másképp kezel)

14 Az integrált nevelés-oktatást 1
Az integrált nevelés-oktatást 1.segítő feltételek, körülmények( szülők jogai és kötelességei) 2.szükséges feltételei (szakirányú végzettség,szakmai szolgáltatás, spec.tanterv,spec gyógyászati és technikai eszközök,utazó gyógyped szolgálat) Külön támogatási formák: megemelt normatív támogatás (2-3X-os),csökkentet osztálylétszám, utazó tanár,kötelező rehabilitációs foglalkozás,nem kötelező tanórák,tantárgyi felmentések-egyéni fejlesztési terv kell,osztályzás alóli felmentések - Egyéb támogatási formák: módosított vizsgák,előkészítő évfolyam, egyéni továbbhaladási lehet,felzárkóztatás, külön tanulás(mt.,felzárkóztató évfoly-on tanuló,hh,kisebbségek) Hivatalos eljárások(törvény ált.előírt intézményrendszer): Szakértői és Rehab.bizottság,Szegregált és integrált oktatás, Orsz.Integrációs Hálózat, megfelelő feltételek biztosítása Eredményes iskolai gyakorlat (best practice)kooperatív tanítás-tanulás,heterogén,együttműködés, eredményesség

15 16.tétel A magatartászavar, és agresszió okai és tünetei
Agresszió(latin er. Jelentése.támadás) Az agresszió tudatos, szándékos romboló tevékenység. Az agresszió tünet. - Mi rejlik az agresszió mögött? Legfontosabb szabály- csak azonnali reagálással alakítható! Agresszor-áldozat-szemlélö (háromszög)agresszióra –agresszió a válasz:áldozatból agresszor,szemlélőből agresszor válhat egymást tápláló agresszió Agresszó tünetei: Drog,verbális agresszió,rendbontás,rongálás,verekedés,hazudozás,deviáns viselkedés,tv, számítógép túlzott használata,erőszak,iskolai kiközösítés Agresszió jellemzői: Interakció,csoportdinamika,dominancia harc,tudatosság Agresszió kiváltó okai: mentális zavarok, sérelmek,társadalmi okok mellett biológiai ok; glükokortikoid nevű hormon alacsony szintje-gyógyszerrel kezelhető. Fajtái: Nyílt agresszió -gátlástalan kiabálás,káromkodás, veszekedéd, károkozás,elfojtott agresszió-gátló tényezőmiatt(sértődés, projekció-máson tölti ki,depresszió)

16 Típusai: Moyeri felosztás-ragadozói,hímek rivalizálása,félelemből adódó,ingerlékenységből,területvédői,anyai ösztönből fakadó,célorientált agr.Csányi Vilmos felosztása:területvédő,tulajdonvédő,betolakodók elleni,hierarchia szerinti,fusztráció miatti,behatolási,autoagresszív-önmagára irányuló,normákat közvetítő csoportérdekű agresszió Magatartászavar értelmezései -normálistól való eltérés,kultúrafüggő,rosszaság,betegség Okai:elsődleges érzelmi, családi nevelés,organikus: genetikai alap,másodlagos kognitív képesség alacsony IQ ,részképesség kiesés; szociális háttér Kezelés módja: 1.pszichológusi-diagnosztikai,konzultáció,mediáció,terápia 2.pedagógiai-közös mentálhigiénés óra iskolapszichológussal, módszerspecifikus tudás, végzettség,nevelési folyamat módszerek-szociometria,beszélgetőkör, drámapedagógia Agresszió kezelés: Megelőzés( pl.Dann program.1.t-d viszony javítása,2.szociális tréning,3.közös normarendszer,4.pozitív énkép teljesítmény átadása)beavatkozás! Minden esetben meg kell erősíteni a jó teljesítményt és a helyes viselkedést!


Letölteni ppt "9. tétel Egységesség-differenciálás- adaptivitás az oktatásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések