Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jegyzői feladatok a Földforgalmi törvénnyel kapcsolatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jegyzői feladatok a Földforgalmi törvénnyel kapcsolatban"— Előadás másolata:

1 Jegyzői feladatok a Földforgalmi törvénnyel kapcsolatban
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Jegyzői feladatok a Földforgalmi törvénnyel kapcsolatban Dr. Erdei Attila osztályvezető

2 A szabályozás indoka 2004. május 1. óta Magyarország az Európai Unió tagja A földjogi szabályozás ellentétes az Unió jogával 2004. május 1-től számítva: 7 év + 3 év moratórium a földjogi szabályozásunk harmonizálására A föld, mint speciális jószág jellemzői

3 A szabályozás indoka A közösségi jognak a letelepedés és a tőkeáramlás szabadságára vonatkozó rendelkezésével a harmónia megteremtése nemzeti elbánás a földszerzésben az EU (és az EGT) tagállamai földműveseinek egyenlő elbánás a belföldi és a tagállami illetőségű földművesek között

4 Külterületi földrészletek Magyarországon
hektár nagyságú darab önálló helyrajzi számú földrészletre oszlik meg átlagos területmérete 2,2 hektár

5 A jogi szabályozás struktúrája
Az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése: a termőföld és az erdők tulajdonjogának és hasznosításának feltételeit sarkalatos törvény határozza meg

6 A jogi szabályozás struktúrája
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (röviden: Földforgalmi tv.) 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról (röviden: Fétv.)

7 A jogi szabályozás struktúrája
Kormányrendeletek (2013-ban) 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről 560/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

8 A jogi szabályozás struktúrája
Kormányrendeletek (2014-ben) 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

9 A korábbi szabályozás 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet
a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól 20.189/2014. és /2/2014. körlevelünk

10 A közzétételi eljárás az adásvételi szerződést a tulajdonosnak az aláírástól számított 8 napon belül közölnie kell az elővásárlási jog jogosultjaival a föld fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni a közzétételi kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a hirdetményi úton történő közlésre vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes

11 Tapasztalt hibák a közzétételi kérelmet nem kell megküldeni a megyei földhivatalnak a 8 napon túli közzétételnek szankciói nincsenek, az eljárás később indul meg

12 Közzétételi kérelem vizsgálata
A közzétételi kérelmet postai úton kell megküldeni vagy személyesen kell átadni, a Fétv.-ben meghatározott példányszámban csatolni kell az adás-vételi szerződést Fétv. 17. § (1) Az adásvételi szerződést négy eredeti példányban kell benyújtani jegyzőhöz , amelyek közül egy példánynak biztonsági okmányon kiállítottnak kell lennie. Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a példányszámban a szerződések, a jegyző az eladót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására, vagy a szerződésnek megfelelő példányszámban való csatolására.

13 Tapasztalt hibák Nem 4 eredeti szerződést küld meg a jegyző (csak 2 vagy 3 pld-t) Fénymásolt szerződést kapunk eredeti helyett Fétv 34. § (1) a megyei földhivatal csak akkor bocsáthat ki hiánypótlást, ha a jogügylet érvényességi feltétele a közeli hozzátartozói viszony fennállása Az előzetes vizsgálat alatt egyéb hiányosság tekintetében hiánypótlási felhívásnak nincs helye

14 Közzétételi kérelem vizsgálata
A jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, ha az eladó a felhívásnak határidőn belül nem tett eleget, a közzétételi kérelem nem az eladótól származik. Ha a jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, erről az iratok visszaküldésével egyidejűleg értesíti az eladót

15 Kifüggesztés előtti teendők
A jegyző 15 napon belül az eredeti adás-vételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi az eladó és a vevő nevén, lakcímén, állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot, és ezt a szerződéspéldányt függeszti ki. A jegyző a kifüggesztett adás-vételi szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

16 Tapasztalt hibák Nem küldenek anonimizált szerződés példányt
A biztonsági okmányon teszik a felek adatait felismerhetetlenné Minden adatot felismerhetetlenné tesznek A kifüggesztés kezdő napját javítják 60 napos jogvesztő határidő utolsó napját javítják

17 Tapasztalt hibák A régi bélyegzők használata miatt nem szerepel a jogvesztő határidőre történő felhívás A javítás szabálytalanul történik A záradékon nem szerepel keltezés, aláírás és/vagy bélyegző A 4 pld szerződésen nem azonos a záradék A záradék nem a szerződésre kerül, külön lapra

18 A 60 napos határidő számítása
az elővásárlási jog gyakorlására biztosított határidő anyagi jogi jellegű (ahogyan azt a Legfelsőbb Bíróság az EBH elvi jelentőségű határozatában kimondta), számítására március 15. napját követően a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8:3. § alkalmazandó.

19 A 60 napos határidő számítása
Ptk. 8:3. § [A határidők számítása] (1) A jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartás tanúsítására napokban megállapított határidőbe a kezdőnapot nem kell beleszámítani (3) Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.

20 Tapasztalt hibák Ha a 60. nap péntekre esik, ezt a napot kell feltüntetni a jogvesztő határidőként (nem a szombatot vagy a vasárnapot) és a következő munkanapon (hétfőn) kell levenni A levétel napjának feltüntetését a jsz nem írja elő és a jogvesztő határidő nem a levétel napja Ha a jogvesztő határidő 60. napja szombatra vagy vasárnapra esik, a határidő a következő munkanapon (hétfőn) jár le, akkor ezt a napot kell feltüntetni a jogvesztő határidőként

21 Közzétételi kérelem visszavonása
Az eladó a közzétételi kérelmet az adásvételi szerződés kifüggesztéséig vonhatja vissza. A közzétételi kérelem visszavonását írásban kell bejelenteni a jegyzőnek. A visszavonás iránti bejelentés alapján a jegyző a közzétételi kérelemhez csatolt iratokat visszaküldi az eladó részére. Ha a visszavonás iránti bejelentés a szerződés kifüggesztését követően érkezik be a jegyzőhöz, a visszavonás iránti bejelentésnek joghatása nincs, az a szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg.

22 Jognyilatkozat átvétele
Az elővásárlásra jogosult a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át. A jegyző köteles az elfogadó jognyilatkozat személyes átvételekor az elővásárlásra jogosult személyazonosságát ellenőrizni az elővásárlásra jogosultat nyilatkoztatni arról, hogy az elfogadó jognyilatkozaton szereplő aláírását a saját kezű aláírásának ismeri el.

23 Jognyilatkozat átvétele
Ha a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, ezt a tényt az elfogadó jognyilatkozaton az aláírásával igazolja, és azt átveszi. Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy az elfogadó jognyilatkozat nem az azt átadó személytől származik, a jegyző az elfogadó jognyilatkozat átvételét megtagadja, és ennek tényét, valamint okát az elfogadó jognyilatkozaton rögzíti.

24 Hirdetmény levétele A jegyző a 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról. A jegyző iratjegyzékkel együtt, a hozzá benyújtott adás-vételi szerződéseket, és az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait 8 napon belül megküldi az eladó részére, ha az adás-vételi szerződés mentes a hatósági jóváhagyás alól, vagy a megyei földhivatal részére jóváhagyás céljából, ez esetben a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti az eladót.

25 Nem kell hatósági jóváhagyás
a) a magyar állam tulajdonszerzéséhez, b) a magyar állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez, c) ajándékozás jogcímén történő átruházáshoz, d) közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához, e) a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon megszüntetésére kerül sor, f) a mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósuló adás-vételhez, g) a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő tulajdonszerzéshez, h) önkormányzat, bevett egyház, jelzálog-hitelintézet tulajdonszerzéséhez

26 Ha az önkormányzat az eladó
A közzététel alatt elfogadó jognyilatkozatot tesz egy (vagy több) elővásárlásra jogosult A 60 nap után jegyző iratjegyzéket készít és megküldi a szerződésekkel együtt az eladónak (önkormányzat) az önkormányzat a törvény alapján rangsorolja az elővásárlásra jogosultakat eldönti, hogy az eredeti vevővel vagy valamelyik elővásárlásra jogosulttal köti meg a szerződést

27 Haszonbérleti szerződések
3 pld-ban kell benyújtani nem kell biztonsági okmányon 15 napos a kifüggesztési idő, ez is jogvesztő Az elfogadó nyilatkozat postai úton is előterjeszthető A járási földhivatal az engedélyező hatóság Nem kell a helyi földbizottságnak véleményezésre megküldeni

28 Tapasztalt hibák Az adatok felismerhetetlenné tétele elmarad
A közlés napja nem a kifüggesztés napja, hanem az azt követő nap Nincs feltüntetve, hogy a 15 napos határidő utolsó napja jogvesztő A jegyző az irattovábbítás tényéről egyidejűleg nem értesíti a haszonbérbeadót A záradék nem mindig azonos tartalmú

29 Helyi földbizottság Fétv § (1) A helyi földbizottságról és annak tagjairól a jegyző nyilvántartást vezet. Nyilvántartás adattartalma a Fétv §-ban A működésképtelenség tényét is tartalmaznia kell a nyilvántartásnak Ha május 1-éig nem alakult meg a hfb, a Kamara területi szerve veszi át a feladatait Jegyzőnek ezt a tényt kell feltüntetnie a nyilvántartásban

30 Állásfoglalás kifüggesztése
Fétv. 103/A. § A hfb állásfoglalását a jegyző a kézhezvételt követő 3 napon belül hirdetőtáblán 5 napra kifüggeszti. Az állásfoglalás ellen - a hirdetőtáblán való kifüggesztést követő 5 napon belül - az eladó, a vevő, ill. elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő önkormányzat képviselő-testületénél. A kifogást a jegyzőhöz kell benyújtani. A kifogás benyújtásáról és annak időpontjáról a jegyző haladéktalanul értesíti a megyei földhivatalt HA nem nyújtottak be kifogást, az 5 nap után erről a megyei földhivatalt értesítsék

31 Állásfoglalás kifüggesztése
A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el

32 Kifogás elbírálása A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel és a megyei földhivatallal

33 Földek árverés útján történő értékesítése
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás során termőföld értékesítése kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a hatóság a megkeresés alapján az igazgatóság a 15 napon belül kitűzi az árverést árverési hirdetménnyel

34 Földek árverés útján történő értékesítése
Az igazgatóság a hirdetményt megküldi a föld fekvése szerinti községi, városi, jegyzőnek Az árverési hirdetményt ki kell függeszteni: a föld fekvése szerinti önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtábláján

35 Földek árverés útján történő értékesítése
Az árverési hirdetményt az árverést megelőzően legalább 30 napon át és legalább az árverést megelőző 5. napig kell a hirdetőtáblán kifüggesztve tartani és a kormányhivatal internetes honlapján elérhetővé tenni. Az árverés közhírré tételéhez fűződő jogkövetkezmény az igazgatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéshez kapcsolódik.

36 A föld tulajdonszerzési eljárás szereplői


Letölteni ppt "Jegyzői feladatok a Földforgalmi törvénnyel kapcsolatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések