Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Jegyzői feladatok a Földforgalmi törvénnyel kapcsolatban Dr. Erdei Attila osztályvezető Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Jegyzői feladatok a Földforgalmi törvénnyel kapcsolatban Dr. Erdei Attila osztályvezető Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala."— Előadás másolata:

1 1 Jegyzői feladatok a Földforgalmi törvénnyel kapcsolatban Dr. Erdei Attila osztályvezető Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2 2 A szabályozás indoka 2004. május 1. óta Magyarország az Európai Unió tagja A földjogi szabályozás ellentétes az Unió jogával 2004. május 1-től számítva: 7 év + 3 év moratórium a földjogi szabályozásunk harmonizálására A föld, mint speciális jószág jellemzői

3 3 A szabályozás indoka A közösségi jognak a letelepedés és a tőkeáramlás szabadságára vonatkozó rendelkezésével a harmónia megteremtése nemzeti elbánás a földszerzésben az EU (és az EGT) tagállamai földműveseinek egyenlő elbánás a belföldi és a tagállami illetőségű földművesek között

4 4 Külterületi földrészletek Magyarországon 8 609 364 hektár nagyságú 3 948 628 darab önálló helyrajzi számú földrészletre oszlik meg átlagos területmérete 2,2 hektár

5 5 A jogi szabályozás struktúrája Az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése: a termőföld és az erdők tulajdonjogának és hasznosításának feltételeit sarkalatos törvény határozza meg

6 6 A jogi szabályozás struktúrája 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (röviden: Földforgalmi tv.) 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról (röviden: Fétv.)

7 7 A jogi szabályozás struktúrája Kormányrendeletek (2013-ban) 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről 560/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

8 8 Kormányrendeletek (2014-ben) 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól A jogi szabályozás struktúrája

9 9 A korábbi szabályozás 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól 20.189/2014. és 20.189/2/2014. körlevelünk

10 10 A közzétételi eljárás az adásvételi szerződést a tulajdonosnak az aláírástól számított 8 napon belül közölnie kell az elővásárlási jog jogosultjaival a föld fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni a közzétételi kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a hirdetményi úton történő közlésre vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes

11 11 Tapasztalt hibák a közzétételi kérelmet nem kell megküldeni a megyei földhivatalnak a 8 napon túli közzétételnek szankciói nincsenek, az eljárás később indul meg

12 12 Közzétételi kérelem vizsgálata A közzétételi kérelmet postai úton kell megküldeni vagy személyesen kell átadni, a Fétv.-ben meghatározott példányszámban csatolni kell az adás-vételi szerződést Fétv. 17. § (1) Az adásvételi szerződést négy eredeti példányban kell benyújtani jegyzőhöz, amelyek közül egy példánynak biztonsági okmányon kiállítottnak kell lennie. Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a példányszámban a szerződések, a jegyző az eladót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására, vagy a szerződésnek megfelelő példányszámban való csatolására.

13 13 Tapasztalt hibák Nem 4 eredeti szerződést küld meg a jegyző (csak 2 vagy 3 pld-t) Fénymásolt szerződést kapunk eredeti helyett Fétv 34. § (1) a megyei földhivatal csak akkor bocsáthat ki hiánypótlást, ha a jogügylet érvényességi feltétele a közeli hozzátartozói viszony fennállása Az előzetes vizsgálat alatt egyéb hiányosság tekintetében hiánypótlási felhívásnak nincs helye

14 14 Közzétételi kérelem vizsgálata A jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, ha az eladó a felhívásnak határidőn belül nem tett eleget, a közzétételi kérelem nem az eladótól származik. Ha a jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, erről az iratok visszaküldésével egyidejűleg értesíti az eladót

15 15 Kifüggesztés előtti teendők A jegyző 15 napon belül az eredeti adás-vételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi az eladó és a vevő nevén, lakcímén, állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot, és ezt a szerződéspéldányt függeszti ki. A jegyző a kifüggesztett adás-vételi szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

16 16 Tapasztalt hibák Nem küldenek anonimizált szerződés példányt A biztonsági okmányon teszik a felek adatait felismerhetetlenné Minden adatot felismerhetetlenné tesznek A kifüggesztés kezdő napját javítják 60 napos jogvesztő határidő utolsó napját javítják

17 17 Tapasztalt hibák A régi bélyegzők használata miatt nem szerepel a jogvesztő határidőre történő felhívás A javítás szabálytalanul történik A záradékon nem szerepel keltezés, aláírás és/vagy bélyegző A 4 pld szerződésen nem azonos a záradék A záradék nem a szerződésre kerül, külön lapra

18 18 A 60 napos határidő számítása az elővásárlási jog gyakorlására biztosított határidő anyagi jogi jellegű (ahogyan azt a Legfelsőbb Bíróság az EBH2010. 2132. elvi jelentőségű határozatában kimondta), számítására 2014. március 15. napját követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:3. § alkalmazandó.

19 19 A 60 napos határidő számítása Ptk. 8:3. § [A határidők számítása] (1) A jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartás tanúsítására napokban megállapított határidőbe a kezdőnapot nem kell beleszámítani (3) Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.

20 20 Tapasztalt hibák Ha a 60. nap péntekre esik, ezt a napot kell feltüntetni a jogvesztő határidőként (nem a szombatot vagy a vasárnapot) és a következő munkanapon (hétfőn) kell levenni A levétel napjának feltüntetését a jsz nem írja elő és a jogvesztő határidő nem a levétel napja Ha a jogvesztő határidő 60. napja szombatra vagy vasárnapra esik, a határidő a következő munkanapon (hétfőn) jár le, akkor ezt a napot kell feltüntetni a jogvesztő határidőként

21 21 Közzétételi kérelem visszavonása Az eladó a közzétételi kérelmet az adásvételi szerződés kifüggesztéséig vonhatja vissza. A közzétételi kérelem visszavonását írásban kell bejelenteni a jegyzőnek. A visszavonás iránti bejelentés alapján a jegyző a közzétételi kérelemhez csatolt iratokat visszaküldi az eladó részére. Ha a visszavonás iránti bejelentés a szerződés kifüggesztését követően érkezik be a jegyzőhöz, a visszavonás iránti bejelentésnek joghatása nincs, az a szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg.

22 22 Jognyilatkozat átvétele Az elővásárlásra jogosult a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át. A jegyző köteles az elfogadó jognyilatkozat személyes átvételekor az elővásárlásra jogosult személyazonosságát ellenőrizni az elővásárlásra jogosultat nyilatkoztatni arról, hogy az elfogadó jognyilatkozaton szereplő aláírását a saját kezű aláírásának ismeri el.

23 23 Jognyilatkozat átvétele Ha a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, ezt a tényt az elfogadó jognyilatkozaton az aláírásával igazolja, és azt átveszi. Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy az elfogadó jognyilatkozat nem az azt átadó személytől származik, a jegyző az elfogadó jognyilatkozat átvételét megtagadja, és ennek tényét, valamint okát az elfogadó jognyilatkozaton rögzíti.

24 24 Hirdetmény levétele A jegyző a 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról. A jegyző iratjegyzékkel együtt, a hozzá benyújtott adás-vételi szerződéseket, és az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait 8 napon belül megküldi az eladó részére, ha az adás-vételi szerződés mentes a hatósági jóváhagyás alól, vagy a megyei földhivatal részére jóváhagyás céljából, ez esetben a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti az eladót.

25 25 Nem kell hatósági jóváhagyás a) a magyar állam tulajdonszerzéséhez, b) a magyar állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez, c) ajándékozás jogcímén történő átruházáshoz, d) közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához, e) a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon megszüntetésére kerül sor, f) a mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósuló adás-vételhez, g) a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő tulajdonszerzéshez, h) önkormányzat, bevett egyház, jelzálog-hitelintézet tulajdonszerzéséhez

26 26 Ha az önkormányzat az eladó A közzététel alatt elfogadó jognyilatkozatot tesz egy (vagy több) elővásárlásra jogosult A 60 nap után jegyző iratjegyzéket készít és megküldi a szerződésekkel együtt az eladónak (önkormányzat) az önkormányzat a törvény alapján rangsorolja az elővásárlásra jogosultakat eldönti, hogy az eredeti vevővel vagy valamelyik elővásárlásra jogosulttal köti meg a szerződést

27 27 Haszonbérleti szerződések 3 pld-ban kell benyújtani nem kell biztonsági okmányon 15 napos a kifüggesztési idő, ez is jogvesztő Az elfogadó nyilatkozat postai úton is előterjeszthető A járási földhivatal az engedélyező hatóság Nem kell a helyi földbizottságnak véleményezésre megküldeni

28 28 Tapasztalt hibák Az adatok felismerhetetlenné tétele elmarad A közlés napja nem a kifüggesztés napja, hanem az azt követő nap Nincs feltüntetve, hogy a 15 napos határidő utolsó napja jogvesztő A jegyző az irattovábbítás tényéről egyidejűleg nem értesíti a haszonbérbeadót A záradék nem mindig azonos tartalmú

29 29 Helyi földbizottság Fétv. 102. § (1) A helyi földbizottságról és annak tagjairól a jegyző nyilvántartást vezet. Nyilvántartás adattartalma a Fétv. 102. §-ban A működésképtelenség tényét is tartalmaznia kell a nyilvántartásnak Ha 2014. május 1-éig nem alakult meg a hfb, a Kamara területi szerve veszi át a feladatait Jegyzőnek ezt a tényt kell feltüntetnie a nyilvántartásban

30 30 Állásfoglalás kifüggesztése Fétv. 103/A. § A hfb állásfoglalását a jegyző a kézhezvételt követő 3 napon belül hirdetőtáblán 5 napra kifüggeszti. Az állásfoglalás ellen - a hirdetőtáblán való kifüggesztést követő 5 napon belül - az eladó, a vevő, ill. elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő önkormányzat képviselő-testületénél. A kifogást a jegyzőhöz kell benyújtani. A kifogás benyújtásáról és annak időpontjáról a jegyző haladéktalanul értesíti a megyei földhivatalt HA nem nyújtottak be kifogást, az 5 nap után erről a megyei földhivatalt értesítsék

31 31 Állásfoglalás kifüggesztése A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el

32 32 Kifogás elbírálása A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel és a megyei földhivatallal

33 33 Földek árverés útján történő értékesítése végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás során termőföld értékesítése kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a hatóság a megkeresés alapján az igazgatóság a 15 napon belül kitűzi az árverést árverési hirdetménnyel

34 34 Földek árverés útján történő értékesítése Az igazgatóság a hirdetményt megküldi a föld fekvése szerinti községi, városi, jegyzőnek Az árverési hirdetményt ki kell függeszteni: a föld fekvése szerinti önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtábláján

35 35 Földek árverés útján történő értékesítése Az árverési hirdetményt az árverést megelőzően legalább 30 napon át és legalább az árverést megelőző 5. napig kell a hirdetőtáblán kifüggesztve tartani és a kormányhivatal internetes honlapján elérhetővé tenni. Az árverés közhírré tételéhez fűződő jogkövetkezmény az igazgatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéshez kapcsolódik.

36 36 A föld tulajdonszerzési eljárás szereplői Földműves Ügyvéd Jogtanácsos közjegyző Jegyző Megyei földhivatal Helyi földbizottság Önkormányzati képviselő- testület Agrárkamara Közigazgatási bíróság Járási földhivatal


Letölteni ppt "1 Jegyzői feladatok a Földforgalmi törvénnyel kapcsolatban Dr. Erdei Attila osztályvezető Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala."

Hasonló előadás


Google Hirdetések