Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár"— Előadás másolata:

1 Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII tv. illetve a évi CCXII. tv. jegyzőket érintő feladatairól Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár

2 Hatályban lévő jogszabályok
2013. évi CXXII tv. (Földforgalmi tv.) 2013. évi CCXII. tv. (Átmeneti tv.) 1994. évi LV. tv. (Termőföld) 16/2002. Kormányrendelet 474/2013. Kormányrendelet 504/2013. Kormányrendelet 338/2006. Kormányrendelet

3 Hiányzó jogszabályok Helyi földbizottságok működéséről és a tagjai nyilvántartásának vezetéséről szóló rendelkezés, Tulajdonjog átruházására szolgáló okmány biztonsági kellékeit, kibocsátását szabályozó rendelkezés, Földművesek és mezőgazdasági termelőszervezetek nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok, Mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartására vonatkozó szabályok, Föld végrehajtási vagy felszámolási eljárásra vonatkozó szabályok, Családi gazdaságok létrehozására, nyilvántartására vonatkozó szabályok, Közös tulajdonban álló föld használati rendjének hatósági úton történő kijelölésére vonatkozó szabályok,

4 Földhivatal mint mezőgazdasági igazgatási szerv
2014. január 01.: Földműves, mg-i termelőszervezetek és üzemközpontok nyilvántartásának vezetése, (első fok: járási földhivatal, másodfok: megyei földhivatal) Szerzési feltételek, tilalmak betartásának ellenőrzése, jogkövetkezmények alkalmazása (első fok: járási földhivatal, másodfok: megyei földhivatal) 2014. május 01.: Földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása (járási földhivatal) A föld tulajdonjoga változásának hatósági jóváhagyása, (megyei földhivatal) Földek végrehajtása, felszámolása (megyei földhivatal) eljárása

5 Földforgalmi törvény - FFTv
Célja: A földet megművelni kész és képes mezőgazdasági gazdálkodók földellátását kívánja biztosítani, és szabályozni az Uniós szerződéseket figyelembe véve. Tárgya: A föld tulajdonjogának megszerzése, haszonélvezeti jog alapítása, földhasználat szabályozása, szerzési korlátok ellenőrzése, helyi földbizottságok megalakítása,

6 A FFTv hatálya 2013. december 15: 2014. január 1. 2014. március 1.
Bevezető rendelkezések, Értelmező rendelkezések, Előhaszonbérleti jogosultak/sorrend 2014. január 1. Birtok megengedett mértéke, Földhasználat, hasznosítás, kivéve hatósági jóváhagyás Szerzési korlátozások, hatósági ellenőrzés, kényszerhasznosítás 2014. március 1. Biztonsági kellékek Elővásárlásra jogosultak sorrendje, Helyi földbizottság 2014. május 1. Föld tulajdonjogának megszerzése, hatósági jóváhagyása

7 A Földforgalmi tv. (FFTv) viszonya más törvényekhez
A FFTv–től való eltérést enged: A mezőgazdasági üzemek tulajdoni és használati viszonyai, illetve Az integrált mezőgazdasági termelésszervezést végző szervezetek működésének tekintetében. (új tv.) A FFTv kisegítő jelleggel való alkalmazása: A természet védelméről szóló tv., Erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló tv., Nemzeti földalapról szóló tv.

8 A Föld fogalma (2013. december 15.)
Mező - , erdőgazdasági hasznosítású föld (továbbiakban: föld): Ingatlan-nyilvántartásba szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, (gyep), nádas, erdő, fásított terület, a halastó művelési ágú földrészlet nem minősül földnek, földnek minősül azonban az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve (ezek az olyan 1 ha alatti, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészletek, amelyek azonban egy erdőtömbhöz tartoznak), a földrészlet fekvése (külterület/belterület) közömbös Zártkert, tanya

9 Földhasználati jogosultság megszerzésének feltétele
Főszabályként földműves, vagy mezőgazdasági termelő szervezet, akiket a földműves nyilvántartásba bejegyeztek Kivétel: Erdőbirtokossági társulat, tagjától haszonbérel Agrárágazathoz tartozó köznevelési felsőoktatási intézmény, Bevett egyház, (szociális gazdasági célból) Tanya, (bárki neve földművesnek lenni) Nem szerezhet: Nyilvánosan működő Rt., Olyan gazdálkodó szervezet, amely nem átlátható (Nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. szerint)

10 A föld tulajdonjoga megszerzésének feltételei
Főszabályként földműves, akiket a földműves nyilvántartásba bejegyeztek Kivétel: magyar állam, jelzáloghitel intézet, települési Önkormányzat (közfoglalkoztatás, településfejlesztés) bevett egyház, (megfelelő jogcím) tanya, közeli hozzátartozó, Nem szerezhet: külföldi természetes személy, más állam illetve tartománya, helyhatósága, jogi személy

11 Kedvezményesbirtokmax. (Állattartás, vetőmag előállítás)
Területi korlátok Tulajdonszerzés, haszonélvezet, használat joga, 2014. május 1. Birtoklás (föld- használat, tulajdon, Haszonélvezet 2014. január 01 300ha (2014. április 30-ig 300ha, 6000AK) Birtokmaximum: 1200ha Kedvezményesbirtokmax. 1800ha (Állattartás, vetőmag előállítás) A korlátot meghaladhatja: Kisajátítás, közös tulajdon megszüntetése Házastársi vagyonközösség megszüntetése A korlátot meghaladhatja: Bevett egyház, Jelzáloghitel intézet Önkormányzat Állam A korlátot meghaladhatja: -Kényszerhasznosító - Agrár ágazathoz tartozó köznevelési, felsőokt intézm

12

13

14 Adásvételi szerződés folyamata 2014 május 1-től
3 4 -Vevő, elővásárlásra jogosult földműves nyilvántartásba való regisztráció Adásvételi szerződés egységes szerkezet- ben, Négy eredeti pld. ebből egy, biztonsági jellel ellátva -Hirdetményi úton történő közlés az illetékes önkorm jegyzőjénél, Közzétételi kérelem 1nap +60nap+1nap Intézkedési határidő: 15 nap Elfogadó nyilatkozat személyes átadás -Hatósági jóváhagyás (megyei földhivatal) Földbizottság állásfoglalása Megtagadja (bíróság) Jóváhagyja 5 Ingatlan-nyilvántartási Bejegyzés (kérelemre, járási földhivatal) Hatósági jóváhagyás nem kell (eladónak megküldeni)

15 Haszonbérleti szerződés folyamata 2014 május 1-től
3 -Haszonbérlő, előhaszonbérlő, földműves nyilvántartásba való regisztráció A szerződés egységes szerkezet- ben, -Teljes bizonyító erejű magánokirat, közokirat, 3 eredeti pld. -Hirdetményi úton történő közlés az illetékes önkorm jegyzőjénél, Közzétételi kérelem 1nap +15nap+1nap Intézkedési határidő: 15 nap -Hatósági jóváhagyás (járási földhivatal) Megtagadja (bíróság) Jóváhagyja 4 Hatósági jóváhagyás nem kell: (haszobérbeadónak megküldeni) Földhasználati nyilvántartási bejegyzés (kérelemre, járási földhivatal)

16 Nem áll fenn Elővásárlási jog Elővásárlási jog (2014. március 1.)
(2014. február 28-ig) Közeli hozzátartozók közötti adásvétel, - Támogatási feltételként megva- lósuló adásvétel, Zártkert, Tulajdonostársak közötti Elővásárlási jog (2014. március 1.) Közeli hozzátartozók közötti adásvétel, - Közös tulajdon megszüntetését eredményező adásvétel, Önkormányzat közfoglalkozta- tási és településfejlesztési célból történő adásvétel, -Támogatási feltételként megva- lósuló adásvétel,

17 Előhaszonbérleti jog nem áll fenn
- a közeli hozzátartozók közötti, - a föld használati jogosultságának jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet részére való átadásával megvalósuló, - a mezőgazdasági termelőszervezet, mint földhasználó, és az annak legalább 25%-ban tulajdonos természetes személy tagja, illetve annak közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja, mint használatba adó közötti, - erdőnek minősülő föld haszonbérbe adása esetén az erdőbirtokossági társulat, mint földhasználó és annak tagja, mint használatba adó közötti, - tanya haszonbérletére irányuló haszonbérlet esetén

18 Előhaszonbérletre jogosultak sorrendje
Erdőnek minősülő föld haszonbérbe adása esetén a volt haszonbérlő olyan földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet aki helyben lakó szomszédnak, illetve amely helybeli illetőségű szomszédnak minősül; aki helyben lakónak, illetve amely helybeli illetőségűnek minősül; vagy akinek a lakóhelye, illetve akinek, vagy amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km-es távolságra van. A közös tulajdonban álló, erdőnek minősülő föld esetében a tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő területnek harmadik személy javára történő haszonbérbe adása esetén a földműves tulajdonostársat az előhaszonbérleti jog az 1-3. pontban szereplő jogosultakat követően illeti meg.

19 Erdőnek nem minősülő föld haszonbérbe adása esetén az alábbi sorrendben illeti meg a jogosultakat az előhaszonbérleti jog: a volt haszonbérlő olyan földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet, aki helyben lakónak, illetve amely helybeli illetőségűnek minősül, vagy akinek a lakóhelye, illetve akinek, vagy amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km-es távolságra van; az olyan földműves, aki helyben lakó szomszédnak minősül; az olyan földműves, aki helyben lakónak minősül; az olyan földműves, akinek lakóhelye vagy mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km-es távolságra van; az olyan mezőgazdasági termelőszervezet, amely helybeli illetőségű szomszédnak minősül; az olyan mezőgazdasági termelőszervezet, amely helybeli illetőségűnek minősül; az olyan mezőgazdasági termelőszervezet, amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km-es távolságra van

20 Mindenkit megelőz az előhaszonbérletre jogosultak sorrendjében:
Szántó, rét, legelő, vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbeadása esetén az a helyben lakó földműves, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezet, aki vagy amely a föld fekvése szerinti településen az előhaszonbérleti joga gyakorlását megelőzően legalább 1 éve állattartó telepet üzemeltet és a haszonbérlet célja az állattartáshoz szükséges állattakarmány biztosítása. Szántó, kert, szőlő, gyümölcsős művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén az a helyben lakó földműves, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezet, aki számára a haszonbérlet célja földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása, vagy ökológiai gazdálkodás folytatása.

21 Közzétételi kérelem (VM honlapján formanyomtatvány)
A 474/2013-as Korm.r. 1. sz. melléklete adás-vétel esetén, március 1-től: kérelmező adatai, földrészletek adatai, mellékletek, adás-vételi szerződés darabszám, nyilatkozat közzététel kéréséről, aláírás, dátum nyilatkozat az adatok megfelelnek a valóságnak, és a szerződésnek, Jegyző aláírása, dátum, kérelem érkezés ideje

22 Közzétételi kérelem (VM honlapján formanyomtatvány)
A 474/2013-as Korm.r. 2. sz. melléklete haszonbérlet esetén, december 15-től: ugyanazok mint az adás-vételnél, haszonbér mértéke, haszonbérlet kezdetének és befejezésének időpontja, osztatlan közös tulajdonban álló földek tekintetében haszonbérlő nyilatkozata a szerződés tartalmáról, és 3. sz. melléklet: kifüggesztésre kerülő közlemény,

23 Jegyzői intézkedés közzététel során
Ha a közzétételi kérelem hiányos, illetve a szerződések nem megfelelő példányszámúak, hiánypótlási felhívás (5 nap) ha teljesítik: szerződés anonimizálása kifüggesztés (kezdő és végső időpont feltüntetése) iratjegyzék készítés (ki, mikor nyújtotta be) hatósági jóváhagyásra megküldés vagy haszonbérbe adónak megküldés

24 Jegyzői intézkedés közzététel során
A jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését: hiánypótlást nem teljesítik, közzétételi kérelem nem az eladótól/haszonbérbe adótól származik, A fenti esetekben a kérelemhez csatolt iratok visszaküldésével egyidejűleg értesíti az eladót/kérelmezőt Adás-vétel esetén az elővásárlási jogosultaknak személyesen kell benyújtani nyilatkozataikat, jegyző ellenőrzi, aláírást megerősíti

25 Elektronikus tájékoztató (kormányzati portálon)
Jegyző kötelezettsége a szerződések kifüggesztésének napján Kormányrendelet általi adatok megadása a jogszabályban meghatározott elektronikus űrlapon Jegyző köteles meggyőződni arról, hogy a tájékoztató közzétételre került Haladéktalanul igazolt módon jelezni, ha nem történt meg

26 A Közzétételi eljárás díj és illetékmentes
A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 55/2006.(VII.27) FVM rendeletet csak december 15-i és 2014 február 28-a között közzétett vételi ajánlatok esetében kell alkalmazni.

27 Helyi földbizottság (jegyző feladatai)
Gazdálkodók közgyűlésének összehívása Helyi földbizottsági tagok nyilvántartása (személyes adatok, tagság keletkezése, működésképtelenség tényének rögzítése, bizottság értesítési címe) Nyilvántartás hozzáférésének biztosítása földhivatalnak, Közérdekből nyilvános adatnak minősül Földbizottság működésképtelen ha 30 napon belül nem kezdi meg munkáját, 30 napot meghaladóan szünetelteti munkáját, tagok száma (3-9) lecsökken A részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet még nem készült el

28 Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Köszönjük figyelmüket!
Székesfehérvár Köszönjük figyelmüket!


Letölteni ppt "Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések