Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vállalkozási típusú szerződések változásai, különös tekintettel az általános szabályokra és a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre 2014. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vállalkozási típusú szerződések változásai, különös tekintettel az általános szabályokra és a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre 2014. április."— Előadás másolata:

1 A vállalkozási típusú szerződések változásai, különös tekintettel az általános szabályokra és a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre 2014. április 16. Dr. Varga Katalin ügyvéd Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

2 Tartalom I. Az új Ptk. II. Alkalmazás módja
III. A szerződés általános szabályai – új rendelkezések IV. Kellékszavatosság-termékszavatosság V. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek VI. Vállalkozási típusú szerződések

3 I. Az új Ptk. 2013. évi V. tv. hatályba lépett: 2014. március 15-én
felváltja (többek között) az alábbi törvényeket: 1959. évi IV. tv. (régi Ptk.) 2006. évi IV. tv. (Gt.) 1952. évi IV. tv. (Csjt.) 2013. évi CLXXVII. tv. Ptké. 2013. évi CCLII. tv. Módtv - számos jogszabályt (pl. Mt!) módosít Sok új és sok módosuló jogszabály (pl. gt-k átalakulása (2013. CLXXVI. tv.), szomszédjogok (2013. évi CLXXIV. tv. stb.)

4 I. Az új Ptk. Ha a Ptké. eltérően nem rendelkezik, az új Ptk. hatályba lépése után keletkezett tényekre és jogviszonyokra, megtett jognyilatkozatokra az új Ptk-t kell alkalmazni. Az új Ptk. hatályba lépésekor fennálló kötelmekkel kapcsolatos, az új Ptk. hatályba lépése után keletkezett tényekre, jognyilatkozatokra, ideértve az ezáltal keletkeztetett újabb kötelmeket, a régi Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A szerződésen kívül okozott kárért való felelősségre az új Ptk-t a hatályba lépését követően tanúsított károkozó magatartás esetén kell alkalmazni.

5 II. Alkalmazás módja 1. Különös szerződések Pl. tervezési szerződés szabályai pl. tervért való felelősség 2. Vállalkozási típusú szerződések (Harmadik rész, Egyes szerződések) pl. többletmunka, pótmunka 3. A szerződés általános szabályai (Második rész) pl. ajánlati kötöttség, hibás teljesítés, szerződésszegés stb. 4.

6 II. Alkalmazás módja 4. A kötelmek közös szabályai (Első rész)
pl. képviselet, elévülés szabályai 5. Bevezető rendelkezések (Első könyv) Pl. joggal való visszaélés tilalma, jóhiszeműség és tisztesség követelménye Alapvetően továbbra is diszpozitív!

7 III. A szerződés általános szabályai
A szerződés létrejötte és tartalma (6:63. §) nem jön létre a szerződés, ha valamelyik fél által lényegesnek tekintett kérdésben nem jön létre megállapodás (vagyis, ha ezen kérdésben való megállapodás hiányában nem kötne szerződést) felek közötti szokások és kialakult gyakorlat is a szerződés részét képezi adott üzletágban bevett szokások is a szerződés részét képezik – ha a felek korábbi kapcsolatára tekintettel ez nem indokolatlan

8 III. A szerződés általános szabályai
Ajánlati kötöttség (6:65. §) az ajánlati kötöttség jelenlevők között megszűnik, ha a másik fél késedelem nélkül el nem fogadja írásbeli ajánlat csak írásban vonható vissza a hatályos ajánlat nem vonható vissza, ha visszavonhatatlan vagy ha az ajánlat elfogadására határidőt állapít meg

9 III. A szerződés általános szabályai
Versenyeztetési eljárás (6: §) ha a fél ajánlati felhívást tesz közzé, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel köt ajánlatot, szerződéskötési kötelezettség áll fenn szerződéskötést csak akkor lehet megtagadni, ha ezt a felhívásban kikötötte ajánlati kötöttség áll fenn az ajánlattételi határidő lejártával az eredményhirdetést követő 30 napig (Kbt-hez hasonló szabályok) ajánlati biztosíték kiköthető ha kizárólag az ár a bírálati szempont és nyílt az ajánlattétel – eredményhirdetéssel létrejön a szerződés.

10 III. A szerződés általános szabályai
Teljességi záradék (6:87. §) írásbeli szerződés esetén teljességi kikötés: a szerződés a felek közti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza – a korábbi, szerződésben nem szereplő kikötések hatályukat vesztik szerződés értelmezésénél ezek is figyelembe vehetők!

11 III. A szerződés általános szabályai
Fiduciárius hitelbiztosítékok (6:99. §) - joggyakorlat ellentmondásos volt ezekkel kapcsolatban (vételi jog kikötése, tulajdonjog átruházása, követelések engedményezése, stb.) - semmis biztosítéki célból tulajdonjog/más jog/követelés átruházása - a kötelmek dologi jogi biztosítéka csak a zálogjog lehet - kivéve: 2002/47/EK irányelvben meghatározott biztosítéki megállapodások (magánszemélyekre nem vonatkozik)

12 III. A szerződés általános szabályai
Dokumentáció átadása (6:124. §) általános kötelezettség lett a szolgáltatásra vonatkozó tájékoztató leírások és egyéb dokumentumok átadása (eddig csak vállalkozási szerződésre vonatkozott) Akadályközlési kötelezettség (6:126.§) - felek kötelesek egymást értesíteni, ha valamely teljesítés előre láthatóan akadályba ütközik – kivéve ha azt a másik félnek is ismerni kellett - ennek elmulasztásáért kártérítéssel tartozik

13 III. A szerződés általános szabályai
Szerződésszegés általános szabályai (6: §) bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása szerződésszegés esetén a jogosult a saját szolgáltatása arányos részét visszatarthatja amíg a másik nem teljesít vagy nem ad biztosítékot elállás/felmondás ha a szerződésszegés miatt a teljesítéshez fűződő érdek megszűnt (ez eddig nem volt általános szabály)

14 III. A szerződés általános szabályai
Szerződésszegés általános szabályai (6: §) fedezeti szerződés – gyakorlat már ismerte ekkor az eredeti és a fedezeti szerződés ellenértékének különbsége és annak megkötésével járó költségek követelhetők ezen felül kártérítés követelhető

15 III. A szerződés általános szabályai
Szerződésszegés jogkövetkezményeinek korlátozása és kizárása (6:152. §) felelősségkorlátozás szabályai kevésbé szigorúak csak a szándékos ill. életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősséget nem lehet korlátozni és kizárni – súlyos gondatlanság esetére lehet! nincs további feltétel (más előny, külker. szerződés stb.)

16 IV. Kellékszavatosság - termék-szavatosság
6 hónapos elévülési idő helyett 1 év fogyasztó és vállalkozás között továbbra is 2 év az elévülési jellegű határidő ingatlan esetén 5 év az elévülés objektív, jogvesztő határidők (pl. kötelező alkalmassági idő) megszűntek késedelem nélkül meg kell vizsgálni, hogy a teljesítés minőségileg és mennyiségileg megfelelő-e (Szerz. ált. rész) a hibát késedelem nélkül közölni kell

17 IV. Kellékszavatosság - termék-szavatosság
- gyártóval (előállító és forgalmazó) szemben áll fenn - ingó dolog esetén - kijavítás vagy csere (új tulajdonos is!) - forgalomba hozataltól számított 2 évig – mi minősül forgalomba hozatalnak? - mentesülés korlátozott (nem ő gyártotta, forgalmazta, nem volt felismerhető stb.)

18 IV. Kellékszavatosság - termék-szavatosság
Kötelező jótállás 249/2004. (VIII. 27.) Korm. Rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról – változott vel 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról – változott vel (új melléklet szept. 15-től) 181/2003. (XI.5.) Korm. Rend. a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról - változott vel 3 év jótállás helyett 3, 5 és 10 éves jótállás lett 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről – hatályon kívül helyezték

19 V. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Foglaló (6:185.§) kötelezettségvállalás megerősítéseként (nem csak a szerződéskötéskor) csak pénz lehet kötbérbe be kell számítani Kötbér (6: §) továbbra is írásban kell kikötni mentesül, ha a szerződésszegését kimenti – szigorúbb felelősség! kötbér után is jár késedelmi kamat

20 VI. Vállalkozási típusú szerződések
Vállalkozási szerződések általános szabályai (6: §) többletmunka: a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munka, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra nem alkalmas pótmunka: az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka is, ha annak elvégzése nem teszi feladatot aránytalanul terhesebbé átalánydíj esetén pótmunka díja követelhető, a többletmunka nem, de meg kell téríteni a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költséget, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

21 VI. Vállalkozási típusú szerződések
Vállalkozási szerződések általános szabályai (6: §) Átadás-átvétel esetén ha a megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be – korábban gyakori szerződéses kikötés. Tulajdonjog átszállása - ha a szerződés teljesítéséhez a vállalkozó dolog tulajdonjogának átruházására köteles, a dolog a mű átadásával és az ellenérték megfizetésével kerül a megrendelő tulajdonába (külön tulajdonjog-fenntartás nem szükséges?).

22 VI. Vállalkozási típusú szerződések
Tervezési szerződés (6:251.§) írásbeliség feltétel (nem a Ptk. alapján!) a tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia legyen alkalmas a megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére - tájékoztatás! hosszabb igényérvényesítési határidő: mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók.

23 Köszönjük a figyelmüket!
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda  H-1026 Budapest, Pasaréti út 59. H-1530 Budapest, P.O. Box 23. tel:   fax: website:


Letölteni ppt "A vállalkozási típusú szerződések változásai, különös tekintettel az általános szabályokra és a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre 2014. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések