Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Témák A közbeszerzések jogszabályi hátterének fejlődése Szlovákiában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Témák A közbeszerzések jogszabályi hátterének fejlődése Szlovákiában"— Előadás másolata:

0 A SZLOVÁK KÖZBESZERZÉS
Thank you mister chairman for giving me a floor. First of all let me start with my presentation and intoduce you Official from the Office. My name is Michal Bakaj and I am working at electronic public procurement department. Bemutatja: a Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala

1 Témák A közbeszerzések jogszabályi hátterének fejlődése Szlovákiában
A közbeszerzésekről szóló 25/2006. számú törvény és annak módosításai A szabályozás tárgya, rendszere és hatálya A Közbeszerzési Hivatal A Hivatal szervezeti felépítése A Hivatal feladatköre A Közbeszerzési törvény gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EVO) Now would like to start with the following slide, which describes the Agenda of presentation. As you can see it consists of eight most important points. 4/5/2017

2 A közbeszerzések jogszabályi hátterének fejlődése Szlovákiában
Az első közbeszerzési jogszabályok 263/1993. számú törvény az árubeszerzésről, szolgáltatás-megrendelésről és építési beruházásról 1994-ben lépett hatályba, négy módosítása volt (az UNCITRAL alapján) Átmeneti időszak a közbeszerzési szabályozásban 263/1999. számú törvény a közbeszerzésekről 2000-ben lépett hatályba, négy módosítása volt (a közbeszerzési irányelvek alapján) Hatályos közbeszerzési jogi szabályozás 25/2006. számú törvény a közbeszerzésekről 2000-ben lépett hatályba, négy módosítása volt (a 2006/17/EK,2006/18/EK közbeszerzési irányelvek alapján), az ötödik és a hatodik módosítás jelenleg a jogszabályalkotás szakaszában van Vývoj legislatívy verejného obstarávania zaznamenal tri medzníky. Zákonom upravené pravidlá verejného obstarávania sa na Slovensku uplatňujú od roku 1994, kedy nadobudol účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní), čo môžeme označiť ako prvý medzník vo verejnom obstarávaní. Pri tvorbe zákona sa vychádzalo z modelového zákona Komisie pre obchodné právo pri OSN (UNCITRAL). V tomto období prechodu na trhovú ekonomiku sa zvolila čo najjednoduchšia forma právnej úpravy pravidiel verejného obstarávania s dôrazom na uplatňovanie základných princípov verejného obstarávania, ako transparentnosť procesu verejného obstarávania, nediskriminácia a zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých uchádzačov a efektívnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov. Druhým medzníkom bol rok 2000, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého východiskom tvorby boli smernice Európskych spoločenstiev upravujúce oblasť verejného obstarávania. Dôvodom pre vypracovanie nového zákona o verejnom obstarávaní bola potreba aproximácie práva Slovenskej republiky s právom Európskych spoločenstiev pre oblasť verejného obstarávania. Prijatie tohto zákona znamenalo významný posun v reforme pravidiel verejného obstarávania vo vzťahu k úprave legislatívy Európskych spoločenstiev. Pravidlá a postupy verejného obstarávania začali uplatňovať štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy, obce a nimi zriadené organizácie, právnické osoby zriadené zákonom ako verejnoprávne inštitúcie, zdravotné poisťovne a právnické osoby s rozhodujúcim vplyvom štátu alebo obce pôsobiace v oblastiach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií. Na základe tohto zákona bol zriadený Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy s kompetenciami pre riadenie politiky verejného obstarávania a koncesného obstarávania, pre výkon dohľadu nad verejným obstarávaním, vrátane riešenia námietok proti postupu obstarávateľa, pre výkon dohľadu nad koncesným obstarávaním. Úrad začal vydávať Vestník verejného obstarávania, v ktorom sa publikujú najmä oznámenia používané vo verejnom obstarávaní, začal viesť zoznam podnikateľov a  spustil aktivity súvisiace s prípravou odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie, zaviedli sa zrýchlené postupy v užšej súťaži a rokovacom konaní so zverejnením. V porovnaní s predchádzajúcimi právnymi úpravami, umožnilo sa obstarávateľom postupovať pri výbere zmluvného partnera formou spoločného obstarávania. Obstarávateľom z vybraných odvetví sa vytvorili väčšie možnosti výberu postupov verejného obstarávania, ako je vedenie vlastných kvalifikačných systémov spôsobilých právnických alebo fyzických osôb, s ktorými môžu podľa potreby uzavrieť zmluvu efektívnym spôsobom. Do tohto zákona sa premietli postupy pri uzavieraní koncesných zmlúv vzhľadom na to, že na ich uzavieranie sa používajú rovnaké postupy verejného obstarávania, ako pri zmluvách na uskutočnenie stavebných prác a postupy uplatňované pre verejnú bytovú výstavbu. Najvýznamnejšou zmenou oproti predchádzajúcej právnej úprave bolo vytvorenie nového spôsobu riešenia revíznych postupov v procese verejného obstarávania, kde sa zaviedol nový inštitút vybavovania žiadosti o nápravu obstarávateľom, ktorý predchádza konaniu o námietkach uskutočňované úradom v trojčlenných alebo päťčlenných komisiách za účasti aj externých členov. Tretím medzníkom bol rok 2006, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zohľadňuje záväzky Slovenskej republiky ako člena Európskej únie, záväzky vyplývajúce z medzinárodných obchodných vzťahov uzavretých medzi Európskou úniou a tretími krajinami, akou je napríklad Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Týmto zákonom sa prebrali smernice ES upravujúce oblasť verejného obstarávania. Ide o platnú legislatívu verejného obstarávania. 4/5/2017

3 25/2006. számú törvény a közbeszerzésekről és egyes jogszabályok módosításai
2006. február Módosítások 282/2006. sz. törvény 102/2007. sz. törvény 232/2008. sz. törvény 442/2008. sz. törvény 213/2009. sz. törvény 289/2009. sz. törvény Rendeletek A Közbeszerzési Hivatal 35/2006. számú rendelete a közbeszerzési hirdetménymintákról A Közbeszerzési Hivatal 158/2006. számú rendelete a tervpályázati eljárásokról V Slovenskej republike v súčasnom období platí zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Východiskom tvorby zákona bolo: prijaté nové smernice upravujúce oblasť verejného obstarávania – /17/ES – vybraté odvetvia (obstarávateľ) /18/ES – verejný obstarávateľ praktické skúsenosti z doterajšieho uplatňovania legislatívy verejného obstarávania rozhodnutia ESD Nový zákon o verejnom obstarávaní najmä zohľadňuje nové trendy - elektronickú komunikáciu – elektronická aukcia, dynamický nákupný systém, nový postup – súťažný dialóg úpravu finančných limitov – zvýšenie od ktorých sa uplatňuje zákon revízne postupy – podmienka uplatnenia – zloženie kaucie Vykonávacie vyhlášky Vyhláška ÚVO č. 35/2006 Z. z. o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní 2. Vyhláška ÚVO č. 158/2006 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty 4/5/2017

4 A szabályozás tárgya A közbeszerzési törvény az alábbiakat szabályozza: árubeszerzés, építési beruházás és szolgáltatás megrendelése, építési koncessziók, tervpályázati eljárás és közbeszerzési közigazgatás. 4/5/2017

5 A szabályozás szerkezete
I. fejezet Első rész – Alapvető rendelkezések Második rész – Közösségi értékhatár feletti közbeszerzési eljárások Harmadik rész – Közösségi értékhatár alatti, illetve nemzeti értékhatár alatti közbeszerzési eljárások és kisértékű közbeszerzések Negyedik rész – Tervpályázati eljárás Ötödik rész – Közbeszerzési közigazgatás Hatodik rész – Zárórendelkezések II. fejezet 215/2002. számú törvény az elektronikus aláírásról III. fejezet Hatálybalépés 4/5/2017

6 A szabályozás hatálya a közbeszerzési eljárások résztvevői
- ajánlatkérő (klasszikus és közszolgáltató) - több, mint 50%-ban támogatott szervezet - ajánlattevő, részvételre jelentkező, koncessziós jogosult közbeszerzési értékhatárok - közösségi értékhatár alatti, nemzeti értékhatár alatti és kis értékű közbeszerzések esetén - ajánlatkérő közbeszerzések fajtái - Nyílt eljárás, meghívásos eljárás, hirdetménnyel induló vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - Tervpályázati eljárás - Versenypárbeszéd, dinamikus beszerzési rendszer, keretmegállapodásos eljárás, koncesszió, elektronikus árlejtés közbeszerzési közigazgatás - a Hivatal - az eljárások felülvizsgálata Účastníkmi procesu verejného obstarávania sú subjekt alebo subjekty viazané aplikáciou zákona o verejnom obstarávaní a definované v ňom ako verejný obstarávateľ a obstarávateľ) na jednej strane a subjekt alebo subjekty, ktoré na trhu dodávajú tovar, uskutočňujú stavebné práce alebo poskytujú služby definované ako uchádzač alebo záujemca vystupujúci na strane druhej. Teda ide o : verejného obstarávateľa – ústredné orgány štátnej správy - obce, mestá - verejno-právne inštitúcie § 7 – 50 %-tný, iná osoba ako VO – napríklad eurofondy – postupuje ako verejný obstarávateľ - obstarávatelia – vybrané odvetvia, monopoly Druhá strana: záujemca – FO,PO, skupina dodávateľov, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účať v užšej súťaži v rokovacom konaní alebo v súťažnom dialógu. Uchádzač - FO,PO, skupina dodávateľov, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku Finančné limity ustanovené v zákone o verejnom obstarávaní pre uplatňovanie nadlimitných zákaziek (finančné limity vyjadrené v EUR) boli zmenené na základe nariadenia Komisie (ES) č. 2083/2005. Platné finančné limity pre verejného obstarávateľa (pre zadávanie nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek, podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami) a pre obstarávateľa (pre zadávanie nadlimitných zákaziek) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Zákon o verejnom obstarávaní definuje zákazku a súčasne kategorizuje zákazky z hľadiska ich predmetu na zákazku na dodanie tovaru, na zákazku na uskutočnenie stavebných prác a na zákazku na poskytnutie služby. Postupy Štandardným a najviac používaným postupom vo verejnom obstarávaní je verejná súťaž. Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky. Rokovacie konania sú postupy, v rámci ktorých sa umožňuje verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi viesť rokovania s vybratým uchádzačom (jedným alebo viacerými) o podmienkach zákazky. Verejný obstarávateľ môže použiť rokovacie konanie so zverejnením, ak je splnená aspoň jedna z podmienok pre jeho použitie ustanovená v zákone o verejnom obstarávaní. Rokovacie konanie bez zverejnenia môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ použiť len v prípade, ak je splnená niektorá z podmienok ustanovených pre jeho použitie. Špciálne postupy Súťaž návrhov. Súťažný dialóg je nový postup, ktorý bol prebratý do zákona o verejnom obstarávaní zo smernice 2004/18/ES (určenej pre klasický sektor) RD, DNS, eaukcia 4/5/2017

7 A Közbeszerzési Hivatal
A Közbeszerzési Hivatal a központi államigazgatás közbeszerzésekkel foglalkozó hatósága A Közbeszerzési Hivatal a közbeszerzések terén Szlovákiában központi vezető szerepet tölt be A Közbeszerzési Hivatal független hivatalként, önálló költségvetéssel január 1-jén jött létre, a közbeszerzésekről szóló 263/ számú törvény és annak módosításai alapján jött létre, székhelye Pozsonyban (Bratislava) van, jogosult állandó vagy ideiglenes munkavégzésre szolgáló helyet létrehozni a székhelyén kívül is, vezetését elnök látja el, akit a kormány 5 évre nevez ki. My today´s aim is to introduce you our office for public procurement, which is the central state administration authority in the field of public procurement We can begin with description of the OPP. Úrad pre verejné obstarávanie bol zriadený zákonom v roku 2000, ako ústredný orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou - priamo je napojený na štátny rozpočet. Má cca 100 zamestnancov. Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu je päť rokov. Odborné útvary úradu - legislatíva a metodiky - vestník a zoznamy - kontrola vo verejnom obstarávaní - rozhodovanie o námietkach - ekonomický úsek, informačné technológie 4/5/2017

8 Feladatköre A Közbeszerzési Hivatal feladatai
a) kidolgozza a közbeszerzésre vonatkozó koncepciót, valamint szakmai képzési-továbbképzési programokat alakít ki, b) a közbeszerzésekkel kapcsolatos közigazgatási teendőket lát el, c) felügyeli a közbeszerzési eljárásokat, d) együttműködik az Európai Bizottsággal és biztosítja az Európai Bizottság felé történő tájékoztatási kötelezettség teljesülését, e) jelentéseket nyújt be a Kormány és kérés esetén a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Bizottsága részére a közbeszerzések eredményeiről és a közbeszerzések működéséről évente legalább egy alkalommal, f) eseteként publikációkat jelentet meg, g) vezeti a vállalkozói listát, h) igazolásokat állít ki a szakmai megfelelőségről és vezeti a szakmailag megfelelő személyek listáját, i) bejegyzi a szakmailag megfelelő személyeket és vezeti a bejegyzett személyek listáját, j) módszertani útmutatást biztosít a közbeszerzési eljárások résztvevői számára, k) megjelenteti a közbeszerzési eljárások résztvevő számára szóló módszertani útmutatókat, valamint a jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos döntéseit és azok indoklását, l) közigazgatási vétségek esetén bírságokat szab ki m) kezeli és hozzáférhetővé teszi internetes honlapján az elektronikus formában meglévő dokumentumokat, speciális szoftvereket, amelyek megfelelnek a közbeszerzési eljárások elektronikus tájékoztatás iránti követelményeinek, illetve egyéb olyan eszközöket, amelyek az elektronikus tájékoztatást biztosítják az ajánlatkérők számára, n) ellátja a törvényből eredő egyéb feladatokat. On this slide I would like to continue with following competences of the Office according above mentioned act. The Office is responsible for the public procurement policy, methodological activities, review procedures – as well as objections, auditing issues the Journal, issue non-periodicals, maintains the list of entrepreneurs, performs other activities under this Act I would like to stop at this point and focus your attention to the point m) where this act defines condition for electronic communication, offers Electronic tools/implements/devices (Technical equipment – HW and the program equipment – SW), Establish the procedures for electronic communication (the shortenig of different deadlines, e-auction, DNS) Pôsobnosť úradu je najmä: vypracúvaní koncepcie verejného obstarávania, vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obstarávania, vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním, ukladá pokuty za správne delikty, vedie zoznam podnikateľov, zoznam odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie, vydáva Vestník verejného obstarávania, vydáva neperiodické publikácie, metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. 4/5/2017

9 A Közbeszerzési Hivatal szervezeti felépítése
The Office is headed by a Chairman, who is appointed and removed by the Government of the Slovak Republic. His/her office period is 5 years. At the same level as the Chairman is Deputy Chairman and Head of Civil Service Office. At the botton of this diagram you can see professional/odborné divisions and departments of the Office Odborné útvary úradu - legislatíva a metodiky - vestník a zoznamy - informačné technológie - kontrola vo verejnom obstarávaní - rozhodovanie o námietkach - OKVO 4/5/2017

10 Közbeszerzési eljárások során használt hirdetményminták
4/5/2017

11 Szakmai képesség (minősítés) a közbeszerzési eljárások során
A szakmai szempontból minősített személyek azok az integritással (feddhetetlenséggel) rendelkező személyek, akik átfogó szakmai és gyakorlati tudással rendelkeznek, valamint legalább 4 éves tapasztalatuk van a közbeszerzések terén, képzésben vesznek részt, levizsgáznak. Szakmai képesítéssel rendelkeznek Szakmailag minősített személyek listája 4/5/2017

12 Vállalkozók listája 4/5/2017

13 Jogorvoslati eljárások
Jogorvoslati kérelem Jogorvoslati kérelem esetén az ajánlatkérő - az ajánlattevők, részvételre jelentkezők vagy pályázók kérelmére döntést hoz Közbeszerzési eljárások felügyelete A felügyelet során a Közbeszerzési Hivatal - dönt az ajánlattevők, részvételre jelentkezők vagy pályázók kérelmeiről (kifogásairól), - dönt az ellenőrző szervezet kérelmeiről, azon esetekben, amikor az ajánlattevő EU-s támogatásban részesült - ellenőrzi a közbeszerzéseket - szerződéskötés előtt – csak hivatalból - szerződéskötés után – természetes személy, jogi személy kezdeményezése alapján, vagy hivatalból - bírságot szab ki The review procedures pursuant to PPA shall be request for remedy filed with CA, or CE or person pursuant to Article 7 (who obtain 50% from funds) prior to conclusion of a contract, framework agreement or design content,(§ 136) Supervision of public procurement. 4/5/2017

14 EVO rendszer Több szervezet által biztosított támogatás
Az EVO-t a Közbeszerzési Hivatal kezeli központilag. Kérés esetén hozzáférést biztosítanak minden ajánlatkérő számára. Az EVO-n belül létrehozott minden szervezetnek saját helye és szerepe van (helyi adminisztráció, tanácsadók, tanácsadás és könyvvizsgáló). Egy rendszeren belül több szervezet van saját helyszínnel jelen (rendszer a rendszeren belül). A szervezetek nem férnek hozzá egymás ajánlataihoz. 4/5/2017

15 2008. évi statisztikai adatok
Gazdaság GDP növekedés 2007-ben 10,4 %-os volt Hirdetmények Eljárások Közbeszerzések értéke - közösségi értékhatár felett - közösségi értékhatár alatt - nemzeti értékhatár alatt - kisértékű közbeszerzések Útmutatások Vállalkozók listája Minősített személyek listája Jogorvoslati kérelmek Auditok Bírságok 4/5/2017

16 Az e-közbeszerzések statisztikai adatai
Az EVO bevezetése (2007. április 30.) óta összesen 47 közbeszerzést regisztráltak december 31-éig Az eljárásokat figyelembe véve: 31 nyílt és 15 meghívásos eljárás volt, Pénzügyi küszöbérték: 30 értékhatár alatt 16 értékhatár felett és egy értékhatárokon kívüli A közbeszerzés tárgya: 30 árubeszerzés, 5 szolgáltatás megrendelés, 12 építési beruházás. A regisztrált ajánlatkérők száma: 97 A felhasználói fiókok száma: 387 A helyi adminisztráció pozíciójában a hozzáférések száma: 139 A tanácsadók pozíciójában a hozzáférések száma: 248 Az EVO portálon közzétett közbeszerzések becsült értéke, ÁFA nélküli nettó áron kb. 36 mill. EUR Hoci celkové číslo elektronicky realizovaných zákaziek je v porovnaní s celkovým počtom realizovaných zákaziek (v papierovej podobe) malé, neustále sa zvyšuje. Vláda SR svojim uznesením č. 852/2007 zo dňa uložila ministrom a predsedom  ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR zadávať prostredníctvom systému EVO v roku 2008 minimálne 30% objemu zákaziek na dodanie tovaru a od roku 2009 celý objem zákaziek na dodanie tovaru. Čím je vytvorený aj politický predpoklad, že sa bude celkový počet elektronicky zadávaných zákaziek neustále aj zvyšovať 4/5/2017

17 KÖZBESZERZÉSI HIVATAL
Honlapunk KÖZBESZERZÉSI HIVATAL Cím: Európai Ügyek és Nemzetközi Együttműködés Főosztálya Michal Bakaj, 4/5/2017

18 Köszönöm a figyelmet! 4/5/2017


Letölteni ppt "Témák A közbeszerzések jogszabályi hátterének fejlődése Szlovákiában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések