Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2011. évi költségvetési rendelet megszerkesztése, megszövegezése A jellemzően előforduló hibák bemutatásán keresztül.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2011. évi költségvetési rendelet megszerkesztése, megszövegezése A jellemzően előforduló hibák bemutatásán keresztül."— Előadás másolata:

1 A 2011. évi költségvetési rendelet megszerkesztése, megszövegezése A jellemzően előforduló hibák bemutatásán keresztül

2 A rendelet-tervezet megjelölése Helytelen megjelölés Kis Község Képviselő-testületének …./2010. (…..) KT. számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

3 A rendelet-tervezet megjelölése Hibák: A jogalkotó megjelölése hiányos A jogszabály tervezete nem tartalmazhatja a jogalkotás dátumát A rendelet-tervezet nem tartalmazhatja a „KT.”, illetve a „számú” kifejezést A tervezet nem tartalmazza az „önkormányzati” kifejezést A rendelet címében a jogalkotás aktusára utaló kifejezés szerepel

4 A rendelet-tervezet megjelölése Helyes megjelölés Kis Község Önkormányzata Képviselő- testületének …./……. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

5 A bevezető rész Helytelen szövegezés: A Képviselő-testület az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban:Áht.) 65.§ (1) bek.- ében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseire, a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

6 Bevezető rész HIBÁK A bevezető rész tartalma, megszövegezése, megszerkesztése nem felel meg az IRM rendelet rendelkezéseinek: – a jogalkotó megnevezése nem teljes, – a jogalkotásra felhatalmazást adó jogszabályok felsorolása nem teljes körű, – a bevezető részben nem vezethető be – merev hivatkozásban nem kell utalni a hivatkozott jogszabály módosításának tényére, – a bekezdés kifejezés nem rövidíthető, – hiányzik a feladatkör megjelölése, – a jogalkotás aktusának megjelölésére nem a „ következőket rendeli el” kifejezést alkalmazza a jogalkotó – a bevezető rész felesleges elemet tartalmaz

7 A bevezető rész Helyes szövegezés ……. Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

8 A szakaszok Hibák: Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.” „magasabb szintű” jogszabály rendelkezésének megismétlése

9 A rendelet hatálya Helytelen szövegezés: „E rendelet hatálya az önkormányzatra és annak szerveire terjed ki.” Személyi, tárgyi, területi hatályra nem kell utalni.

10 A szakaszok „ 1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi ₋bevételi főösszegét 555 millió forintban ₋kiadási főösszegét 565 millió forintban ₋hiányát 15 millió forintban állapítja meg.” A rendelet francia bekezdésre nem tagolható.

11 A szakasz Helytelen: „ Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.” Helyes: „ Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

12 A szakasz Helytelen szövegezés: Az önkormányzat céltartaléka 1.800.000.- Ft. Helyes szövegezés: Az önkormányzat céltartaléka 1 800 000 Ft.

13 A 2011. évi költségvetési rendelet megszerkesztése, megszövegezése Mintarendelet

14 ………. Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./….(……) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről ……. Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

15 Mintarendelet 1. § Minta Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a) bevételi főösszegét ….. millió forintban b) kiadási főösszegét ….. millió forintban c) hiányát …. millió forintban állapítja meg. 2. § A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg. 3.§ A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

16 Mintarendelet 4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 7.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

17 Mintarendelet 8.§ A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá. 9.§ A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal (körjegyzőség) költségvetését feladatonként, ezen belül a) az általános és b) a céltartalékot a 8.mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 10.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám- előirányzatát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

18 Mintarendelet 11.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet szerint állapítja meg. 12.§ A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 13.§ A … kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetését a 12. melléklet tartalmazza. 14.§ A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint állapítja meg.

19 Mintarendelet 15.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 16.§ A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 17.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 16. melléklet szerint állapítja meg. + azoknak a rendelkezéseknek a beillesztése, amelyet a Képviselő- testület még szabályozni kíván

20 Mintarendelet 18.§ A Képviselő-testület az éven belüli ….. millió forint összeghatárig hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 19.§ A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát ……….. a polgármesterre ruházza át. 20.§ Ez a rendelet 2011. február 16-án lép hatályba.

21 Mintarendelet 21.§ Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 12/2010. (XII.12.) önkormányzati rendelet. (Amennyiben az átmeneti rendelet nem tartalmazta a hatályvesztés időpontját.) polgármesterjegyző Helytelen szövegezés: 21.§ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 12/2010. (XII.12.) VKT rendelet és módosításai.

22 A rendelet hatálybaléptetése Példa helytelen szövegezésre: „ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.” Példa a helyes szövegezésre: „ Ez a rendelet 2011. február 15-én 16 órakor lép hatályba.” ( amennyiben a kihirdetés napján lép hatályba)

23 A mellékletek Helyes megjelölés: 1. melléklet a …../…..(……) önkormányzati rendelethez

24 Mellékletek ABC 1CímszámCímnév 21Polgármesteri Hivatal 32Általános Iskola 43

25 A költségvetési rendelet módosítása A módosító rendelet-tervezet megjelölése és címe: Minta Község Önkormányzata Képviselő- testületének ……/…..(……) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

26 A költségvetési rendelet módosítása A bevezető rész megszerkesztésére és megszövegezésére ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint az alaprendeletre. Helytelen: ……. Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a költségvetéséről szóló 1/2011. (I.31.) VKt. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

27 A költségvetési rendelet módosítása 1.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) ……….” 2. § A Rendelet 5. melléklete helyébe az 1.melléklet lép. 3. § A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:5 mezőjében az „ 5 millió” szövegrész helyébe a „6 millió” szövegrész lép.

28 A költségvetési rendelet módosítása Helytelen szövegezés: 1.§ Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

29 2. § A Rendelet 4.§-a következő (4) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a 4. § (4) és (5) bekezdésének számozása a (5) és (6) bekezdésére változik. Helyesen: 2. § A Rendelet 4.§-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki.

30 Időbeli hatály Utólagos hatásvizsgálat, tartalmi felülvizsgálat Ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről. (Jat. 13.§ (3) bekezdése) Zárszámadási rendelet hatálybalépése

31 Köszönöm a figyelmet! Seres Valéria seres.valeria@szszbmkh.hu


Letölteni ppt "A 2011. évi költségvetési rendelet megszerkesztése, megszövegezése A jellemzően előforduló hibák bemutatásán keresztül."

Hasonló előadás


Google Hirdetések