Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Költségvetési rendelet egy pénzügyi vezető szemével

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Költségvetési rendelet egy pénzügyi vezető szemével"— Előadás másolata:

1 Költségvetési rendelet egy pénzügyi vezető szemével

2 Az előadás témakörei Bevezetés Környezet bemutatása
Tervezés szükségessége Költségvetés előkészítése Költségvetés készítése Költségvetés tervezése előirányzatonként

3 Bevezetés - a költségvetés gyakorlati kérdéseinek bemutatása,
-ötletek, javaslatok megfogalmazása, -a költségvetés készítése bár pénzügyi feladat, de nem nélkülözhetjük a különböző jogszabályok ismeretét és értelmezését.

4 Környezet bemutatása - nagy tervek és célkitűzések városa,
- 1 önállóan gazdálkodó és 5 részben önállóan gazdálkodó intézmény, - hivatal felépítése: hatósági iroda (okmány, adó, szoc. és gyámhivatal), műszaki iroda, gazdasági iroda, pályázati csoport, - önkormányzatunk tagja a Dél -Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnak, mikrokörzeti megállapodás alapján pedagógiai szakszolgálat és központi ügyelet ellátása Kállósemjénnel és Birivel

5 Tervezés szükségessége
- a költségvetés “csak” egy terv, amely szükség szerint módosítható, - cél: megfelelően megalapozott bevételek és kiadások kerüljenek megtervezésre, - fontos az információ és azok áramlása, - egyeztetés a felettes szervekkel, ellenőrzést végzőkkel,

6 Költségvetés előkészítése
KONCEPCIÓ - költségvetés a koncepció készítésével kezdődik, - áttekintésre kerül az önkormányzat gazdasági programja, az adott költségvetési évre vonatkozó tervezett feladatok, - az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel egyeztetésre kerülnek a következő költségvetési évet érintő feladatok, a várható bevételek,

7 Költségvetés előkészítése
- kisebbségi önkormányzat elnökével egyeztetésre kerülnek a következő évi feladatok, - egyeztet az önkormányzati feladatokat ellátó szervezetekkel, - Az előterjesztés része egy olyan melléklet, amely a tervezett működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat, mutatja be mérlegszerűen, - csatolni szükséges a pénzügyi bizottság, kisebbségi önkormányzat, valamint a könyvvizsgáló írásos véleményét

8 Költségvetés előkészítése
- bekérni a részben önállóan működő intézményeinkből a költségvetés tervezéséhez szükséges információkat, (pl: dologi kiadásoknál: helyiség használat, taneszköz beszerzés, közüzemi díjakra vonatkozó rendelkezések, pedagógus továbbképzés, személyi kiadások:tervezett létszám alakulása, munkábajárás költségeinek meghatározása,megbízási díjak, vállalkozói szerződések előzetes kalkulációja, tantárgyfelosztás, közvetett támogatások)

9 Költségvetés előkészítése
- bekérjük az önkormányzati részesedéssel működő szervezetek (TISZK, Többcélú Kistérségi társulás ) költségvetésének tervezetét a követelések és kötelezettségek megállapítása céljából, - bekéri és egyeztet az önkormányzat tulajdonában lévő szervezetek( TESZOVÁL KFT, Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT, Városfejlesztési Társaság) által ellátandó feladatokról és azok kiadásairól,

10 Költségvetés előkészítése
- elkészíti az önkormányzati társulásban (mikrokörzeti megállapodás keretén belül) ellátott feladatok ( pedagógiai szakszolgálat, központi ügyelet )előző évi teljesített költségvetését, valamint az új év költségvetésének tervezetét, amelyet a polgármester egyeztet az adott települések polgármestereivel a következő évi hozzájárulások tekintetében, - elkészíti a balkányi alokmányiroda költségvetésének tervezetét

11 Költségvetés előkészítése
- Gazdasági Iroda bekéri a Polgármesteri Hivatalban működő valamennyi csoport, iroda által a költségvetési évre vonatkozó bevételeik és kiadásaik tervezetét, - megjelölve a csoport, iroda munkáját segítő tárgyi eszközök beszerzését is, - Egyeztet a kisebbségi önkormányzat elnökével, a kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési határozat tervezetét,

12 Költségvetés készítése
- Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájában az intézményvezetők folyamatos egyeztetése mellett megkezdődik a költségvetés előirányzatainak tervezése, intézményenként, kiemelt szakfeladatonként, az Ámr előírásainak megfelelően, - Az intézményi költségvetési javaslatok elkészítésekor dokumentáltan ellenőrizni szükséges a következőket:

13 Költségvetés készítése
- valamennyi ismert kötelezettség benyújtásra került –e, - a normatíva igényléshez kapcsolódó intézményi mutatószám felmérés megalapozott –e, - a benyújtott költségvetési igények (Hivatal és intézményei tekintetében) indokoltak-e, reálisak és teljesíthetőek –e, - az intézményi saját bevételek tervezésénél az Önkormányzat valamennyi hatályos és a költségvetést érintő rendeleteit figyelembe kell venni.

14 Költségvetés készítése
- A normatíva igényléssel foglalkozó munkatárs köteles az intézmények által a mutatószám felméréssel közölt adatok megalapozottságát helyszíni ellenőrzés keretében dokumentáltan ellenőrizni, - Meg kell határozni a munkatársak költségvetéssel kapcsolatos feladatait és felelősségüket

15 Költségvetés készítése
- A tervezett költségvetési előirányzatok mértékét, az önkormányzati feladatokat (beruházás, felújítás) a polgármester előzetes egyeztetés, véleménykérés céljából a képviselő – testület elé terjesztheti. A Képviselő – testület által jóváhagyott javaslatok a költségvetési rendelet tervezetbe beépítésre kerülnek, - költségvetést megalapozó rendelettervezetek benyújtása

16 Költségvetés készítése
A helyi önkormányzat költségvetési rendelet tervezete az alábbi kötelező mellékleteket tartalmazza: a) az önkormányzat és az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként – az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím- csoportonkénti részletezettségben; b) a működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve; c) a felújítási előirányzatok célonként; d) a felhalmozási kiadások feladatonként;

17 Költségvetés készítése
e) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben - az általános, és - a céltartalék -a költségvetési hiány vagy többlet összegét, - a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát, - a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei, kiadásai működési illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban

18 Költségvetés készítése
f) éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként; g) közfoglalkoztatottak éves létszám- előirányzatát, h) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban; i) a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban; j) elkülönítetten és a helyi önkormányzati költségvetéssel együtt is a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetése; k) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv; l) elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat.

19 Költségvetés készítése
A helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt – bemutatni: a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

20 Költségvetés készítése
A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a költségvetéshez a közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege; b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege; c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként; d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege; e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

21 Költségvetés készítése
- A költségvetési rendelet határozza meg, a tervezett (létrejött) bevételi többlet felhasználását illetve, hogy a tervezett (létrejött) hiányt milyen módon lehet fedezni a pénz- és tőkepiacon végzett hitelművelettel, továbbá meg kell határozni a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket. - a rendelet tervezet írásos egyeztetése intézményvezetőkkel, majd megküldésre kerül véleményezés céljából a kamaráknak, kisebbségi önkormányzatnak, könyvvizsgálónak - szükséges a pénzügyi bizottság írásos véleménye is

22 Költségvetés készítése
A költségvetés készítésekor mindazon bevételeket és kiadásokat meg kell tervezni amelyek - forrásaitól függetlenül feladataival kapcsolatosak, - jogszabályon alapulnak, - szerződésen, megállapodáson alapulnak, - tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, - eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak, - költségvetési szerv eszközeinek hasznosításával függnek össze.

23 Költségvetés tervezése előirányzatonként
BEVÉTELEK - Intézményi működési bevételek (szerződések számbavétele, térítési díjak helyes tervezése, bérbeadások pontos tervezése) - Sajátos működési bevételek ( helyi adók, adókedvezmények, adóhátralékok beszedése) - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (ingatlan értékesítés, magánszemélyek kommunális adója) - Költségvetési támogatások ( mutatószám felülvizsgálat, szükséges feltételek ellenőrzése)

24 Költségvetés tervezése előirányzatonként
BEVÉTELEK - Átvett pénzeszközök ( támogatások, éven túli áthúzódó pályázatok meghatározása, likviditás, közfoglalkoztatás) - Finanszírozási műveletek ( hosszú – és rövid lejáratú hitelfelvétel, kötvénykibocsátás)

25 Költségvetés tervezése előirányzatonként
KIADÁSOK 1) Személyi juttatások - meghatározó tényező a létszám valamint a dolgozók mely illetményrendszer hatálya alá tartoznak, - átsorolások, kötelező lépések felmérése, - oktatási intézmények esetében az óratömeg, tantárgyfelosztás, - indítható osztályok és csoportok száma, - rehabilitációs hozzájárulás, - cafetéria juttatás, köztisztviselők normatív jutalmazására fordítható összeg meghatározása

26 Költségvetés tervezése előirányzatonként
KIADÁSOK 2) Dologi Kiadások Alapkövetelmény: takarékossági szempontok érvényesülése ( irodaszer, hajó- és kenőanyagok,energia szolgáltatás, egyéb üzemeltetés) 3) Társadalom- és szociálpolitikai juttatás ( az önkormányzati rendelet és az egyéb jogszabályok figyelembe vétele)

27 Költségvetés tervezése előirányzatonként
KIADÁSOK 4) Működési vagy felhalmozási célú pénzeszköz átadás (támogatások, végleges fejlesztési célú pénzeszköz átadás) 5) Felhalmozási kiadások ( felújítások célonként, beruházások feladatonként kerülnek meghatározásra), 6) Finanszírozási kiadások ( hosszú – és rövidlejáratú hitelek törlesztése), 7) Pénzforgalom nélküli kiadások ( általános és céltartalék, amely célonként külön a működési és külön a felhalmozási)

28 A költségvetési rendelet egy pénzügyi vezető szemével
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Bereczki Mária


Letölteni ppt "Költségvetési rendelet egy pénzügyi vezető szemével"

Hasonló előadás


Google Hirdetések