Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közszolgáltatások Földgáz ellátás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közszolgáltatások Földgáz ellátás"— Előadás másolata:

1 Közszolgáltatások Földgáz ellátás
Blaha Béla Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

2 Jelentős változások a földgáz piacon
2009. július 1-én teljes körűen hatályba lépett a földgázellátásról szóló évi XL. törvény. Új gázpiaci modell kezdte ( kezdi) meg működését Magyarországon. A korábbi gázértékesítési tevékenységből: a szállítási, az elosztási, a tárolási, a kereskedelemi tevékenységek jogi és számviteli szétválasztása megtörtént. Több mint 30 földgázipari társaság van jelen a piacon.

3 A földgáz ellátás jogszabályi keretei (1)
Néhány fontos előírás: A évi XL. törvény A földgázellátásról (továbbiakban: GET); (2009. július 1-től hatályos) 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet a évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról (2009. július 1-től hatályos 16/2008. (VIII. 1.) KHEM rendelet a földgáz elosztói és közüzemi szolgáltatói engedélyesek vagy megbízottaik által fogyasztói igény alapján, külön díj ellenében végezhető szolgáltatások kizárólagos körének meghatározásáról 74/2006. (X. 31.) GKM rendelet az együttműködő földgázhálózat fejlesztéséért szedhető csatlakozási díjról 289/2007. (X.31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőszolgáltatás szociális támogatásáról Földgázipari szabályzatok ( a Magyar Energia Hivatal hagyja jóvá)

4 A földgáz ellátás jogszabályi keretei (2)
Néhány új előírás: 27/2009. (VI.25.) KHEM rendelet – a földgázellátásról szóló évi XLII. Törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól 28/2009. (VI.25.) KHEM rendelet – a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról 29/2009. (VI.25.) KHEM rendelet – a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről 31/2009. (VI.25.) KHEM rendelet – a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról

5 Földgázipari szabályzatok
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat Földgázelosztási szabályzat Egyetemes szolgáltatási szabályzat Üzletszabályzat tartalmazza az engedélyesek: a földgázszállító, a földgázelosztó, a földgáztároló, a földgáz kereskedő, az egyetemes szolgáltató, által nyújtott szolgáltatások általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeit, az ellátás minőségi és szolgáltatási színvonala követelményeit. (A Magyar Energia Hivatal hagyja jóvá)

6 Az új földgázpiaci modellben
Megszűnik a közüzemi és a szabadpiaci modell, helyébe egységes, szervezett versenypiac lép. Elkülönül a szállítási, az elosztási, a tárolási, a kereskedelemi tevékenység , ezeket külön szolgáltatók végzik A fogyasztó elnevezés felhasználóra változott. (De "lakossági fogyasztó", illetve közülük "védendő fogyasztó" és "fogyatékkal élő fogyasztó" mégiscsak van.) Új intézmény: az „egyetemes szolgáltatás”, (a lakossági fogyasztók a szabadpiac mellett egyetemes földgáz-szolgáltatásra is jogosultak) a „végső menedékes szolgáltatás”,(ideiglenes földgáz ellátás, amelyet a Hivatal által kijelölt földgázkereskedő vagy az egyetemes szolgáltató biztosít azon felhasználók részére, akiket kereskedőjük vagy egyetemes szolgáltatójuk valamilyen okból nem képes ellátni.) A „védendő fogyasztók” intézménye az EU irányelv alapján került bevezetésre. A törvény egyértelművé teszi, hogy csak az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználói körön belül, a külön jogszabályban meghatározott szociálisan rászoruló felhasználó, valamint a fogyatékkal élők számára biztosítana az igényeiknek megfelelő különleges bánásmódot, amelyet külön jogszabály részletez (pl. késleltetett kikapcsolás, részletfizetés, fizetési haladék, előrefizetett mérőhöz való jog, mérési-, leolvasási-, számlázási-, díjfizetési különleges elbánás). A végső menedékes lényege, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó ellátás nélkül nem maradhat. Végső menedékes kijelölési eljárását igénylő helyzet bekövetkezésének esete, ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére földgázt értékesítő engedélyes az ellátás nyújtására képtelenné válik, s ezáltal a felhasználók ellátása veszélybe kerül. A törvény a Hivatal részére kijelölési jogot biztosít. Hivatal e jogkörében jogosult bármelyik egyetemes szolgáltatót, vagy annak hiányában kereskedőt végső menedékesnek kijelölni. A végső menedékes kiválasztására és működésére vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet tartalmazza.

7 Védendő fogyasztók A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illethetik meg: részletfizetés, fizetési haladék, előre fizető mérő, késleltetett kikapcsolás. A fogyatékkal élő fogyasztót megillető különleges bánásmód lehet: havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen, rendkívüli, ingyenes mérő-pontossági felülvizsgálat (évi egyszer) készpénzben történő számlakiegyenlítés lehetőségének biztosítása a felhasználási helyen, az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség (helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás stb.), üzletszabályzatban meghatározott egyéb szolgáltatás. (Védendő fogyasztókra vonatkozó részletes szabályokat a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 56§-62.§-a tartalmazza)

8 A szolgáltatás minőségi ösztönzése
Az energiahivatal határozatban állapítja meg az engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, a felhasználók ellátási színvonalának mérésére szolgáló, valamint a minőség ösztönzése kapcsán figyelembe veendő legfeljebb négy minőségi mutatószámot, azok kiszámításának módszerét és elvárt szintjét. Ha az adott naptári évben a felhasználókat közvetlenül kiszolgáló szállítói és elosztói engedélyes bármely minőségi mutatószáma esetén a minimális minőségi követelménytől való elmaradás jogszabályban meghatározott mértékű, a következő naptári év július 1-jétől egy éven keresztül minőségi árengedményt köteles adni a rendszerhasználati díjtételekből a rendszerhasználó számára.

9 A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. részére 2009
A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. részére 2009.január 1-től előírt mutatók: • Kiesési mutató: az elosztó rendszerekben az elosztói engedélyes közvetlen felelősségi körébe tartozó események hatására bekövetkezett szolgáltatás kiesés és a tárgyévi rendelkezésre álló szolgáltatás hányadosa, ezrelékben kifejezve. Számítása: az Engedélyes közvetlen felelősségi körébe tartozó események miatti gázszünet idejének és az érintett fogyasztók száma szorzatainak éves összege osztva a fogyasztók számának és az éves óraszámnak a szorzatával, ezrelékben kifejezve. • Az üzemszünetek fajlagos időtartama: az elosztói engedélyes saját felelősségi körébe tartozó szolgáltatási szünetek időtartamának fogyasztóra vetített fajlagos értéke, [óra/1.000 fogyasztó/év]. • Az üzemszünetek fajlagos száma: az elosztói engedélyes saját felelősségi körébe tartozó szolgáltatási szünetek számának fogyasztóra vetített fajlagos értéke [db/1.000 fogyasztó/év].

10 E-ON Középdunántúli Gázszolgáltató Zátkörűen Működő Részvénytársaság részére 2009.január 1-től előírt mutatók:

11 Árszabályozás, árfelügyelet
A hatósági árkategória csak a szállítási, az elosztási és a tárolási rendszerhasználati díjaknál marad fenn. (A hatósági ár, valamint annak alkalmazási feltételei továbbra is miniszteri rendeletben kerülnek kihirdetésre.) A szabadpiaci ár a felek megállapodásán alapul és a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltató árváltoztatási jogosultsággal rendelkezik és negyedévente kezdeményezheti a Magyar Energia Hivatal felé az egyetemes szolgáltatás árának megváltoztatását. (A Hivatal a javasolt árakról 30 napon belül határoz.) A jóváhagyott árakat 15 nappal az alkalmazásba vétel előtt a szolgáltató honlapján, illetve két országos napilapban közzé kell tenni.

12 Az egyetemes szolgáltatás ára a következő árelemekből áll:
a földgáz ára, a kiegyenlítő elem, (Azon árelem, amely a januári várható importár-változás kiegyenlítésére nyújt fedezetet. Mértéke július 1-től: 0,126 Ft/MJ (4,30 Ft/m3, 34 MJ/m3 fűtőértékkel számítva) a nagykereskedői árrés, (A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő jogutódjára 2009-ben elvégzett költség-felülvizsgálat alapján megállapított árelem.) a külön rendelet szerinti rendszerhasználati díjak közül a szállítás és a tárolás díja, a mobilgáz-finanszírozási költség, (Azon árelem, amely a föld alatti gáztárolóban tárolt földgáz finanszírozására nyújt fedezetet. Mértéke július 1-től: 1,75 Ft/m3) a külön rendelet szerinti értékesítési kategóriákra osztott rendszerhasználati díjak közül az elosztás díja, a földgáz biztonsági készletezéséről szóló évi XXVI. törvény 8. §-a szerinti tagi hozzájárulás (Mértéke július 1-től 1,27Ft/m3) egyetemes szolgáltatói árrés. Az egyes árelemek meghatározásának modell leírása a Magyar Energia Hivatal honlapján megtalálható. Az egyetemes szolgáltatás árelemei: a) Földgáz ára: Földgázár  b) Kiegyenlítő elem: Azon árelem, amely a januári várható importár-változás kiegyenlítésére nyújt fedezetet. Mértéke július 1-től: 0,126 Ft/MJ (4,30 Ft/m3, 34 MJ/m3 fűtőértékkel számítva) c) Nagykereskedői árrés: A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő jogutódjára 2009-ben elvégzett költség-felülvizsgálat alapján megállapított árelem. d) Rendszerhasználati díjak közül a szállítás és tárolás díja: Földgázszállítás és tárolás költségének leosztása értékesítési kategóriákra RDH(szállítás tárolás) leosztás e) Mobilgáz-finanszírozási költség:  Azon árelem, amely a föld alatti gáztárolóban tárolt földgáz finanszírozására nyújt fedezetet. Mértéke július 1-től: 1,75 Ft/m3 Mobilgáz-finanszírozási költség megállapításánál alkalmazott modell f) Rendszerhasználati díjak közül az elosztás díja. Országos elosztási átlagárak g) A földgáz biztonsági készletezéséről szóló évi XXVI. törvény 8. §-a szerinti tagi hozzájárulás.  Mértéke július 1-től 1,27Ft/m3 h) Egyetemes szolgáltatói árrés: A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény szerinti közüzemi szolgáltató jogutódjára 2009-ben elvégzett költség-felülvizsgálat alapján megállapított árelem. Egyetemes szolgáltatói árrés (Ft/m3) július 1-től

13 A gázfogyasztás díja Két összetevőből áll:
-   alapdíj vagy teljesítménydíj, (a gázmérő(k) névleges (össz-) teljesítménye alapján) -   gázdíj. Alapdíjat a szolgáltatás rendelkezésre állásáért kell fizetni, amely többek között tartalmazza: -   az elosztóhálózat hálózatfenntartási, -   a gázhálózat ellenőrzési, -   a fogyasztásmérők használati, selejtezési, felújítási, -   a gázszámla kibocsátási költségeket. (28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról)

14 A gázdíj díj összegének megállapítása
Lakásonkénti mérés esetén : a szolgáltatott (átvett) földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának, a mérési időszakra meghatározott fűtőértéknek, valamint az egységnyi hőmennyiségre vonatkozóan - a gázmérők névleges teljesítménye és a szerződött (lekötött) teljesítmény szerinti díjkategóriához tartozó – megállapított ( 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról 3. melléklet szerinti) gázdíjnak a szorzataként kell meghatározni. Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként nem megoldott, a fogyasztott földgázért lakásonként a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet szerinti gázdíjnak, és e rendelet mellékletében meghatározott - a lakás típusa és a beépített gázfogyasztó készülékek alapján számításba veendő – fogyasztásnak a szorzataként meghatározott átalánydíjat kell fizetni.

15 FŐGÁZ Zrt.

16 Az elfogyasztott földgáz energiatartalmának megállapítása
Napi elszámolási időszakra napi normál állapotú légtérfogat és a napi átlag fűtőérték szorzataként kell meghatározni. (Az elszámolás alapja tehát a szolgáltatott gáz fűtőértéke, valamint a gázmérőn leolvasott - gáztechnikai normál m3-re átszámított – érték.) Fűtőérték: A fűtőérték a földgáz köbméterenkénti tökéletes elégetésekor felszabaduló energiamennyiséget jelenti, mely vezetékes földgáznál 34 MJ/m3 körüli érték. Normál állapotú légtérfogat: Lakossági fogyasztóknál a gáztechnikai normál állapotra történő átszámítás nyomáskorrekciós (általában 0,950-1,038 nagyságú) tényező figyelembevételével történik. ( Átszámításra a 31/2009.(VI.25.) KHEM rendelet 4. mellékletben meghatározott hitelesítési előírásokban foglaltak irányadók.) Nyomáskorrekciós tényező: az elszámolási időszakra vonatkozó , a fogyasztási hely tengerszintfeletti magasságától is függő barometrikus nyomásérték és a gázmérőben lévő túlnyomás (25 mbar) értékéből határozzák meg.

17 Mérés Az Egyetemes Szolgáltatóknak kell biztosítani a lakossági fogyasztó földgáz fogyasztásának elszámolásához a mérésügyi jogszabályok szerinti minőségi és mennyiségi adatokat, de: A fogyasztásmérő berendezések felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, időszakos hitelesítése a földgázelosztó kötelezettsége. A fogyasztó köteles a földgázelosztó vagy megbízottja részére a mérő leolvasását, ellenőrzését, le- és felszerelését lehetővé tenni. A gázmérő állagmegóvása és védelme a fogyasztó kötelezettsége. (2008. évi XL. Törvény 99.§) A fogyasztásmérés és az elszámolás részletes szabályait a GET Vhr. (19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet 115.§ ) valamint az Egyetemes Szolgáltató és a földgázelosztó Üzletszabályzata határozza meg.

18 Mérésügyi felülvizsgálatot a fogyasztó jogosult kezdeményezni.
Mérő meghibásodás Mérésügyi felülvizsgálatot a fogyasztó jogosult kezdeményezni. A felülvizsgálat idejére - eltérő megállapodás hiányában - a fogyasztásmérő berendezés tulajdonosa köteles a földgázfogyasztás előírás szerinti méréséről gondoskodni. Ha a mérőeszköz felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos indokolt költséget a felülvizsgálatot kezdeményező köteles megtéríteni. (19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet 115.§ ) A leszerelt mérő állását és állapotát a földgázelosztó köteles fototechnikai vagy elektronikus felvétellel a leszerelés előtt rögzíteni. Ennek hiányában a leszereléskori mérőállást tartalmazó elszámoló számla fizetési határidejét követő 60 napig köteles a mérőt változatlan állapotban megőrizni. Az elszámoló számlára vonatkozó felhasználói reklamáció esetén a megőrzési idő a reklamáció rendezéséig meghosszabbodik. ( a 19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet 1. sz. melléklete:Gázelosztási Szabályzat 33.§) (Hibás, nem hiteles mérés esetén az elszámolás részletes szabályait a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet §-a tartalmazza.)

19 Elszámolás Az elszámolási időszakra értékesített földgáz mennyiségét az egyetemes szolgáltató a felhasználási hely mérésére szolgáló gázmérő földgázelosztó általi leolvasásából (adatrögzítéséből) vagy a felhasználó saját közlése alapján állapítja meg. Éves elszámolás szerint kötött egyetemes szolgáltatási szerződés esetén az éves elszámoló számla csak a földgázelosztó által ténylegesen leolvasott és a számlán feltüntetett fogyasztásmérő-adatok alapján készülhet. (Ha a felhasználó adatot az egyetemes szolgáltató által megjelölt határidőn belül nem közöl, az egyetemes szolgáltató a felhasználást jogosult a külön jogszabályban, illetve az üzletszabályzatában foglalt jelleggörbe szerint megosztani és a megosztás szerint elszámolni a felhasználóval.) Az egyetemes szolgáltatás árának változása esetén a fogyasztó jogosult a gázmérő aktuális állását az egyetemes szolgáltatóval közölni. (Ebben az esetben az egyetemes szolgáltató köteles az árváltozás időpontjával a közölt adatot az árváltozás időpontját magában foglaló elszámolásban figyelembe venni.)

20 Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevők részére kibocsátott számla
részszámla: a nem havi elszámolási rendszerbe tartozó felhasználók részére az elszámolási időszakon belül benyújtott számla, aminek az alapja az előző elszámolási időszakban történt fogyasztás, illetve a felhasználó és az ESZ között létrejött megállapodás. végszámla: az egyetemes szolgáltatói szerződés megszűnése esetén, felhasználó változás, illetve felhasználó megszűnése esetén az átadás-átvételkor, vagy a fogyasztásmérő leszerelésekor leolvasott mérőállás alapján, a kiegyenlített és ki nem egyenlített rész illetve havi áramszámlák figyelembe vételével kiállított számla, éves (elszámolási) számla: az éves elszámolási időszak keretében leolvasott fogyasztásmérő berendezés mérőállása alapján készült számla, mely a kiegyenlített részszámlák összegével korrigált, havi számla: havi rendszerességgel benyújtott számla, amely a felhasználó közlése, illetve a szolgáltató általi leolvasás vagy becslés alapján készülhet.

21 Számla A számlán a gázmérőn leolvasott, valamint a díjfizetés alapjául szolgáló, a gáztechnikai normálállapotra történő térfogat-átszámítás során kiszámított fogyasztás köbméterben kifejezett mennyiségét és a kiszámítás módját közérthető módon szerepeltetni kell. Ha a szállítói vagy az elosztói engedélyes a fogyasztás elszámolásánál nyomáskorrekciót alkalmaz, köteles a számlán a mért és a korrigált értéket is feltüntetni, köteles továbbá a szolgáltatási területére hiteles mérőeszközzel mért légköri (barometrikus) nyomásértékeket rendszeresen honlapján és ügyfélszolgálatán közzétenni. A szállítói és az elosztói engedélyes köteles lehetővé tenni, hogy a gázellátásba bekapcsolt település önkormányzata, valamint a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek ezen méréseket és számításokat ellenőrizhessék vagy ellenőriztethessék.

22 Az egyetemes szolgáltató köteles évente egy alkalommal az elszámoló számlán vagy ahhoz csatoltan tájékoztatásul feltüntetni a földgáz tényleges, aktuális (és évközi árváltozás esetén az évközi időszakos) átlagos értékesítési árát és az elszámolási időszakra vonatkozó nyitó és záró fogyasztásmérő-állásokkal együtt a tényleges energiafogyasztást, a felhasználó aktuális energiafogyasztásának és az előző év ugyanezen időszakában mért fogyasztásnak az összehasonlí-tását, ugyanazon felhasználói kategóriába tartozó átlagos földgázfogyasztással történő összehasonlítását, a működési, illetve szolgáltatási területén energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek, továbbá az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerint kijelölt vagy akkreditált tanúsítók listáját és elérhetőségét, beleértve a honlapok címeit is, ahol hozzáférhetőek az energia-hatékonyságot javító intézkedésekre, programokra vonatkozó információk.

23 A számla kifogásolása A fogyasztó a számla ellen az egyetemes szolgáltatónál kifogást emelhet. (A kifogás bejelentésének a számla kifizetésére csak akkor van halasztó hatálya, ha a számlán elszámolt földgázmennyiség az előző év azonos időszakára vetített mennyiség kétszeresét meghaladja.) Az egyetemes szolgáltató köteles a kifogást megvizsgálni és ennek eredményéről a fogyasztót legkésőbb a kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban értesíteni. (Ha a fogyasztót a vizsgálat eredménye szerint Ft feletti visszatérítés illeti meg, a fogyasztó fizetési módja szerinti módon az elszámoló számla kibocsátásától számított 8 napon belül a szolgáltató köteles azt a fogyasztónak, illetve a számla fizetőjének visszafizetni. Ha a téves vagy elmaradt elszámolás miatt az egyetemes szolgáltatót díj vagy díjkülönbözet illeti meg, a fogyasztó azt a téves vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel.)

24

25

26 Fogyasztóvédelem Előírás kötelezi a kereskedőket ügyfélszolgálatuk működtetésére. Az egyetemes szolgáltatók és a lakossági fogyasztókat ellátó kereskedők üzletszabályzatát a Magyar Energia Hivatal hagyja jóvá. A fogyasztók védelme megjelenik továbbá a hálózatokhoz való hozzáférés szabályozásában, a mérés, leolvasás előírásaiban, az árszabályozásra vonatkozó előírásokban, az egyetemes szolgáltató tevékenységének szabályozásában, valamint kiterjed a kiadandó szabályzatokra és a Magyar Energia Hivatal jogköreire is. Rögzítésre kerültek a kereskedő és a hálózati engedélyes részéről szerződésszegésnek minősülő esetek. A liberalizált gázpiacon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Magyar Energia Hivatal és a Gazdasági Versenyhivatal kényszerítheti ki, hogy ne éljenek vissza a helyzetükkel még az erőfölényben lévők sem

27 A lakossági fogyasztó ellátásból történő kikapcsolása
A fogyasztó csak legalább háromhavi számlatartozás (90 napon túli) esetén kapcsolható ki. Előtte egyeztetés a fizetési határidő módosítása, vagy a részletfizetés érdekében. Előtte legalább háromszori értesítés a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről, valamint fel kell ajánlani az előre fizetős mérő felszerelését. Kikapcsolásra csak előre értesített időtartamon belül kerülhet sor. A kikapcsolást az elosztó végzi a kereskedő / egyetemes szolgáltató kezdeményezésére. A lakossági fogyasztó nem kapcsolható ki munkaszüneti napon, ünnepnapon, munkaszüneti napot vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon. Fogyatékkal élő fogyasztót hátralék esetén sem lehet a földgáz szolgáltatásból kikapcsolni. (Ha a fogyasztó a fizetési haladék és a részletfizetési lehetőség ellenére sem egyenlítette ki tartozását, a további vételezés előre fizetős mérő felszereléséhez köthető.)

28 Közigazgatási hatáskörök
Magyar Energia Hivatal Jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályza-okat és belső szabályzatokat; Határozatban állapítja meg az engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minőségi (garantált szolgáltatások) követelményeit, valamint elvárt színvonalát, a felhasználókkal való kapcsolattartás módjára vonatkozó minimális követelményeket Kialakítja a rendszerhasználati díjak szabályozásának kereteit; előkészíti a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint alkalmazási feltételeikre vonatkozó továbbá az egyetemes szolgáltatás árképzésére vonatkozó szabályokat; Ellenőrzi a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás árképzésére vonatkozó előírások betartását, továbbá jóváhagyja az egyetemes szolgáltatás árait. Együttműködik a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint a felhasználói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel, működteti az Energetikai Érdekegyeztető Tanácsot.

29 Közigazgatási hatáskörök Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. (Eljárására a fogyasztóvédelemről szóló törvényt kell alkalmazni, azzal, hogy a földgázellátásról szóló törvény szerinti lakossági fogyasztó a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.)

30 Fogyasztói jogérvényesítés
A reklamációkkal, kérdésekkel elsősorban az egyetemes szolgáltatóhoz / kereskedőhöz kell fordulni. A hatósági hatáskörök megoszlanak a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Magyar Energia Hivatal között. Lakossági fogyasztó a mérésre, leolvasásra, számlázásra, elszámolásra, felszólításra, hátralék miatti kikapcsolásra vonatkozó panaszával a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi vagy regionális szervezeti egységeit keresheti meg. Lakossági fogyasztó bármilyen más tevékenységre (pl. háló-zatra csatlakozás, rendelkezésre állás) vonatkozó panaszával, vagy nem lakossági fogyasztó bármilyen panaszával a Magyar Energia Hivatalt keresheti meg. Bírósági eljárást megelőzően a megyei kereskedelmi és ipar kamarák mellett működő Békéltető Testületek segítségével célszerű a problémára orvoslást találni.

31 Jelenlegi helyzet a fogyasztó szemszögéből
A piacnyitás miatti jogszabályváltozások bonyolult helyzetet hoztak, mindez kihatással van a fogyasztói jogérvényesítésre is. A fogyasztó számára áttekinthetetlen, ismeretlen az új szabályozás, (A rá vonatkozó előírásokat a Polgári Törvénykönyv, a törvény, a végrehajtási rendelet, a szolgáltatók szerződései és üzletszabályzatai tartalmazzák) Az új szerződések még nem jutottak el a fogyasztóhoz. A földgáz számlák valószínűen bonyolultak lesznek. sok adatot fognak tartalmazni. A szolgáltatók számlamagyarázata ellenére sem fogják érteni a fogyasztók. Társasházaknál a szerződések a tényleges fogyasztókkal kerülnek megkötésre, az egyéni tulajdonban lévő épületrészek (lakások) tekintetében a lakástulajdonosokkal. A mérőberendezések az általuk elfogyasztott földgáz mennyiségét méri, az elfogyasztott földgáz díját az fizeti ki, aki azt ténylegesen elfogyasztotta.

32 Köszönöm a figyelmet!

33 ÉGÁZ-DÉGÁZ Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6724 Szeged, Pulcz u. 44.

34 E.ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 32.

35 E.ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7626 Pécs, Búza tér 8/a.

36 TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

37 Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Köztársaság tér 20.


Letölteni ppt "Közszolgáltatások Földgáz ellátás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések