Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 5.5.6-08-0002 Közszolgáltatások Földgáz ellátás Blaha Béla Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 5.5.6-08-0002 Közszolgáltatások Földgáz ellátás Blaha Béla Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Közszolgáltatások Földgáz ellátás Blaha Béla Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

2 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Jelentős változások a földgáz piacon 2009. július 1-én teljes körűen hatályba lépett a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény. Új gázpiaci modell kezdte ( kezdi) meg működését Magyarországon. A korábbi gázértékesítési tevékenységből: a szállítási, az elosztási, a tárolási, a kereskedelemi tevékenységek jogi és számviteli szétválasztása megtörtént. Több mint 30 földgázipari társaság van jelen a piacon.

3 TÁMOP 5.5.6-08-0002 A földgáz ellátás jogszabályi keretei (1) Néhány fontos előírás: A 2008. évi XL. törvény A földgázellátásról (továbbiakban: GET); (2009. július 1-től hatályos) 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet a 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról (2009. július 1-től hatályos 16/2008. (VIII. 1.) KHEM rendelet a földgáz elosztói és közüzemi szolgáltatói engedélyesek vagy megbízottaik által fogyasztói igény alapján, külön díj ellenében végezhető szolgáltatások kizárólagos körének meghatározásáról 74/2006. (X. 31.) GKM rendelet az együttműködő földgázhálózat fejlesztéséért szedhető csatlakozási díjról 289/2007. (X.31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőszolgáltatás szociális támogatásáról Földgázipari szabályzatok ( a Magyar Energia Hivatal hagyja jóvá)

4 TÁMOP 5.5.6-08-0002 A földgáz ellátás jogszabályi keretei (2) Néhány új előírás: 27/2009. (VI.25.) KHEM rendelet – a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. Törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól 28/2009. (VI.25.) KHEM rendelet – a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról 29/2009. (VI.25.) KHEM rendelet – a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről 31/2009. (VI.25.) KHEM rendelet – a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról

5 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Földgázipari szabályzatok Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat Földgázelosztási szabályzat Egyetemes szolgáltatási szabályzat Üzletszabályzat tartalmazza az engedélyesek: –a földgázszállító, –a földgázelosztó, –a földgáztároló, –a földgáz kereskedő, – az egyetemes szolgáltató, által nyújtott szolgáltatások általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeit, az ellátás minőségi és szolgáltatási színvonala követelményeit. (A Magyar Energia Hivatal hagyja jóvá)

6 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Az új földgázpiaci modellben Megszűnik a közüzemi és a szabadpiaci modell, helyébe egységes, szervezett versenypiac lép. Elkülönül a szállítási, az elosztási, a tárolási, a kereskedelemi tevékenység, ezeket külön szolgáltatók végzik A fogyasztó elnevezés felhasználóra változott. (De "lakossági fogyasztó", illetve közülük "védendő fogyasztó" és "fogyatékkal élő fogyasztó" mégiscsak van.) Új intézmény: az „egyetemes szolgáltatás”, (a lakossági fogyasztók a szabadpiac mellett egyetemes földgáz-szolgáltatásra is jogosultak) a „végső menedékes szolgáltatás”,( ideiglenes földgáz ellátás, amelyet a Hivatal által kijelölt földgázkereskedő vagy az egyetemes szolgáltató biztosít azon felhasználók részére, akiket kereskedőjük vagy egyetemes szolgáltatójuk valamilyen okból nem képes ellátni.)

7 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Védendő fogyasztók A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illethetik meg: részletfizetés, fizetési haladék, előre fizető mérő, késleltetett kikapcsolás. A fogyatékkal élő fogyasztót megillető különleges bánásmód lehet: havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen, rendkívüli, ingyenes mérő-pontossági felülvizsgálat ( évi egyszer) készpénzben történő számlakiegyenlítés lehetőségének biztosítása a felhasználási helyen, az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség (helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás stb.), üzletszabályzatban meghatározott egyéb szolgáltatás. (Védendő fogyasztókra vonatkozó részletes szabályokat a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 56§-62.§-a tartalmazza)

8 TÁMOP 5.5.6-08-0002 A szolgáltatás minőségi ösztönzése Az energiahivatal határozatban állapítja meg az engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, a felhasználók ellátási színvonalának mérésére szolgáló, valamint a minőség ösztönzése kapcsán figyelembe veendő legfeljebb négy minőségi mutatószámot, azok kiszámításának módszerét és elvárt szintjét. Ha az adott naptári évben a felhasználókat közvetlenül kiszolgáló szállítói és elosztói engedélyes bármely minőségi mutatószáma esetén a minimális minőségi követelménytől való elmaradás jogszabályban meghatározott mértékű, a következő naptári év július 1-jétől egy éven keresztül minőségi árengedményt köteles adni a rendszerhasználati díjtételekből a rendszerhasználó számára.

9 TÁMOP 5.5.6-08-0002 A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. részére 2009.január 1-től előírt mutatók:

10 TÁMOP 5.5.6-08-0002 E-ON Középdunántúli Gázszolgáltató Zátkörűen Működő Részvénytársaság részére 2009.január 1-től előírt mutatók:

11 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Árszabályozás, árfelügyelet A hatósági árkategória csak a szállítási, az elosztási és a tárolási rendszerhasználati díjaknál marad fenn. (A hatósági ár, valamint annak alkalmazási feltételei továbbra is miniszteri rendeletben kerülnek kihirdetésre.) A szabadpiaci ár a felek megállapodásán alapul és a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltató árváltoztatási jogosultsággal rendelkezik és negyedévente kezdeményezheti a Magyar Energia Hivatal felé az egyetemes szolgáltatás árának megváltoztatását. (A Hivatal a javasolt árakról 30 napon belül határoz.) A jóváhagyott árakat 15 nappal az alkalmazásba vétel előtt a szolgáltató honlapján, illetve két országos napilapban közzé kell tenni.

12 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Az egyetemes szolgáltatás ára a következő árelemekből áll: a földgáz ára, a kiegyenlítő elem, (Azon árelem, amely a 2010. januári várható importár-változás kiegyenlítésére nyújt fedezetet. Mértéke 2009. július 1-től: 0,126 Ft/MJ (4,30 Ft/m3, 34 MJ/m3 fűtőértékkel számítva) a nagykereskedői árrés, (A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő jogutódjára 2009-ben elvégzett költség-felülvizsgálat alapján megállapított árelem.) a külön rendelet szerinti rendszerhasználati díjak közül a szállítás és a tárolás díja, a mobilgáz-finanszírozási költség, (Azon árelem, amely a föld alatti gáztárolóban tárolt földgáz finanszírozására nyújt fedezetet. Mértéke 2009. július 1-től: 1,75 Ft/m3) a külön rendelet szerinti értékesítési kategóriákra osztott rendszerhasználati díjak közül az elosztás díja, a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8. §-a szerinti tagi hozzájárulás (Mértéke 2009. július 1-től 1,27Ft/m3) egyetemes szolgáltatói árrés. Az egyes árelemek meghatározásának modell leírása a Magyar Energia Hivatal honlapján megtalálható.

13 TÁMOP 5.5.6-08-0002 A gázfogyasztás díja Két összetevőből áll: - alapdíj vagy teljesítménydíj, (a gázmérő(k) névleges (össz-) teljesítménye alapján) - gázdíj. Alapdíjat a szolgáltatás rendelkezésre állásáért kell fizetni, amely többek között tartalmazza: - az elosztóhálózat hálózatfenntartási, - a gázhálózat ellenőrzési, - a fogyasztásmérők használati, selejtezési, felújítási, - a gázszámla kibocsátási költségeket. (28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról)

14 TÁMOP 5.5.6-08-0002 A gázdíj díj összegének megállapítása Lakásonkénti mérés esetén : a szolgáltatott (átvett) földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának, a mérési időszakra meghatározott fűtőértéknek, valamint az egységnyi hőmennyiségre vonatkozóan - a gázmérők névleges teljesítménye és a szerződött (lekötött) teljesítmény szerinti díjkategóriához tartozó – megállapított ( 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról 3. melléklet szerinti) gázdíjnak a szorzataként kell meghatározni. Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként nem megoldott, a fogyasztott földgázért lakásonként a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet szerinti gázdíjnak, és e rendelet mellékletében meghatározott - a lakás típusa és a beépített gázfogyasztó készülékek alapján számításba veendő – fogyasztásnak a szorzataként meghatározott átalánydíjat kell fizetni.

15 TÁMOP 5.5.6-08-0002 FŐGÁZ Zrt.

16 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Az elfogyasztott földgáz energiatartalmának megállapítása Napi elszámolási időszakra napi normál állapotú légtérfogat és a napi átlag fűtőérték szorzataként kell meghatározni. (Az elszámolás alapja tehát a szolgáltatott gáz fűtőértéke, valamint a gázmérőn leolvasott - gáztechnikai normál m3-re átszámított – érték.) Fűtőérték: A fűtőérték a földgáz köbméterenkénti tökéletes elégetésekor felszabaduló energiamennyiséget jelenti, mely vezetékes földgáznál 34 MJ/m3 körüli érték. Normál állapotú légtérfogat: Lakossági fogyasztóknál a gáztechnikai normál állapotra történő átszámítás nyomáskorrekciós (általában 0,950-1,038 nagyságú) tényező figyelembevételével történik. ( Átszámításra a 31/2009.(VI.25.) KHEM rendelet 4. mellékletben meghatározott hitelesítési előírásokban foglaltak irányadók.) Nyomáskorrekciós tényező: az elszámolási időszakra vonatkozó, a fogyasztási hely tengerszintfeletti magasságától is függő barometrikus nyomásérték és a gázmérőben lévő túlnyomás (25 mbar) értékéből határozzák meg.

17 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Mérés Az Egyetemes Szolgáltatóknak kell biztosítani a lakossági fogyasztó földgáz fogyasztásának elszámolásához a mérésügyi jogszabályok szerinti minőségi és mennyiségi adatokat, de: –A fogyasztásmérő berendezések felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, időszakos hitelesítése a földgázelosztó kötelezettsége. –A fogyasztó köteles a földgázelosztó vagy megbízottja részére a mérő leolvasását, ellenőrzését, le- és felszerelését lehetővé tenni. –A gázmérő állagmegóvása és védelme a fogyasztó kötelezettsége. (2008. évi XL. Törvény 99.§) A fogyasztásmérés és az elszámolás részletes szabályait a GET Vhr. (19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet 115.§ ) valamint az Egyetemes Szolgáltató és a földgázelosztó Üzletszabályzata határozza meg.

18 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Mérő meghibásodás Mérésügyi felülvizsgálatot a fogyasztó jogosult kezdeményezni. A felülvizsgálat idejére - eltérő megállapodás hiányában - a fogyasztásmérő berendezés tulajdonosa köteles a földgázfogyasztás előírás szerinti méréséről gondoskodni. Ha a mérőeszköz felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos indokolt költséget a felülvizsgálatot kezdeményező köteles megtéríteni. (19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet 115.§ ) A leszerelt mérő állását és állapotát a földgázelosztó köteles fototechnikai vagy elektronikus felvétellel a leszerelés előtt rögzíteni. Ennek hiányában a leszereléskori mérőállást tartalmazó elszámoló számla fizetési határidejét követő 60 napig köteles a mérőt változatlan állapotban megőrizni. Az elszámoló számlára vonatkozó felhasználói reklamáció esetén a megőrzési idő a reklamáció rendezéséig meghosszabbodik. ( a 19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet 1. sz. melléklete:Gázelosztási Szabályzat 33.§) (Hibás, nem hiteles mérés esetén az elszámolás részletes szabályait a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 36-37.§-a tartalmazza.)

19 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Elszámolás Az elszámolási időszakra értékesített földgáz mennyiségét az egyetemes szolgáltató a felhasználási hely mérésére szolgáló gázmérő földgázelosztó általi leolvasásából (adatrögzítéséből) vagy a felhasználó saját közlése alapján állapítja meg. Éves elszámolás szerint kötött egyetemes szolgáltatási szerződés esetén az éves elszámoló számla csak a földgázelosztó által ténylegesen leolvasott és a számlán feltüntetett fogyasztásmérő- adatok alapján készülhet. (Ha a felhasználó adatot az egyetemes szolgáltató által megjelölt határidőn belül nem közöl, az egyetemes szolgáltató a felhasználást jogosult a külön jogszabályban, illetve az üzletszabályzatában foglalt jelleggörbe szerint megosztani és a megosztás szerint elszámolni a felhasználóval.) Az egyetemes szolgáltatás árának változása esetén a fogyasztó jogosult a gázmérő aktuális állását az egyetemes szolgáltatóval közölni. (Ebben az esetben az egyetemes szolgáltató köteles az árváltozás időpontjával a közölt adatot az árváltozás időpontját magában foglaló elszámolásban figyelembe venni.)

20 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevők részére kibocsátott számla részszámla: a nem havi elszámolási rendszerbe tartozó felhasználók részére az elszámolási időszakon belül benyújtott számla, aminek az alapja az előző elszámolási időszakban történt fogyasztás, illetve a felhasználó és az ESZ között létrejött megállapodás. végszámla: az egyetemes szolgáltatói szerződés megszűnése esetén, felhasználó változás, illetve felhasználó megszűnése esetén az átadás-átvételkor, vagy a fogyasztásmérő leszerelésekor leolvasott mérőállás alapján, a kiegyenlített és ki nem egyenlített rész illetve havi áramszámlák figyelembe vételével kiállított számla, éves (elszámolási) számla: az éves elszámolási időszak keretében leolvasott fogyasztásmérő berendezés mérőállása alapján készült számla, mely a kiegyenlített részszámlák összegével korrigált, havi számla: havi rendszerességgel benyújtott számla, amely a felhasználó közlése, illetve a szolgáltató általi leolvasás vagy becslés alapján készülhet.

21 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Számla A számlán a gázmérőn leolvasott, valamint a díjfizetés alapjául szolgáló, a gáztechnikai normálállapotra történő térfogat- átszámítás során kiszámított fogyasztás köbméterben kifejezett mennyiségét és a kiszámítás módját közérthető módon szerepeltetni kell. Ha a szállítói vagy az elosztói engedélyes a fogyasztás elszámolásánál nyomáskorrekciót alkalmaz, köteles a számlán a mért és a korrigált értéket is feltüntetni, köteles továbbá a szolgáltatási területére hiteles mérőeszközzel mért légköri (barometrikus) nyomásértékeket rendszeresen honlapján és ügyfélszolgálatán közzétenni. A szállítói és az elosztói engedélyes köteles lehetővé tenni, hogy a gázellátásba bekapcsolt település önkormányzata, valamint a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek ezen méréseket és számításokat ellenőrizhessék vagy ellenőriztethessék.

22 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Az egyetemes szolgáltató köteles évente egy alkalommal az elszámoló számlán vagy ahhoz csatoltan tájékoztatásul feltüntetni a földgáz tényleges, aktuális (és évközi árváltozás esetén az évközi időszakos) átlagos értékesítési árát és az elszámolási időszakra vonatkozó nyitó és záró fogyasztásmérő-állásokkal együtt a tényleges energiafogyasztást, a felhasználó aktuális energiafogyasztásának és az előző év ugyanezen időszakában mért fogyasztásnak az összehasonlí- tását, ugyanazon felhasználói kategóriába tartozó átlagos földgázfogyasztással történő összehasonlítását, a működési, illetve szolgáltatási területén energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek, továbbá az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerint kijelölt vagy akkreditált tanúsítók listáját és elérhetőségét, beleértve a honlapok címeit is, ahol hozzáférhetőek az energia-hatékonyságot javító intézkedésekre, programokra vonatkozó információk.

23 TÁMOP 5.5.6-08-0002 A számla kifogásolása A fogyasztó a számla ellen az egyetemes szolgáltatónál kifogást emelhet. ( A kifogás bejelentésének a számla kifizetésére csak akkor van halasztó hatálya, ha a számlán elszámolt földgázmennyiség az előző év azonos időszakára vetített mennyiség kétszeresét meghaladja.) Az egyetemes szolgáltató köteles a kifogást megvizsgálni és ennek eredményéről a fogyasztót legkésőbb a kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban értesíteni. (Ha a fogyasztót a vizsgálat eredménye szerint 1000 Ft feletti visszatérítés illeti meg, a fogyasztó fizetési módja szerinti módon az elszámoló számla kibocsátásától számított 8 napon belül a szolgáltató köteles azt a fogyasztónak, illetve a számla fizetőjének visszafizetni. Ha a téves vagy elmaradt elszámolás miatt az egyetemes szolgáltatót díj vagy díjkülönbözet illeti meg, a fogyasztó azt a téves vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel.)

24 TÁMOP 5.5.6-08-0002

25

26 Fogyasztóvédelem –Előírás kötelezi a kereskedőket ügyfélszolgálatuk működtetésére. –Az egyetemes szolgáltatók és a lakossági fogyasztókat ellátó kereskedők üzletszabályzatát a Magyar Energia Hivatal hagyja jóvá. –A fogyasztók védelme megjelenik továbbá a hálózatokhoz való hozzáférés szabályozásában, a mérés, leolvasás előírásaiban, az árszabályozásra vonatkozó előírásokban, az egyetemes szolgáltató tevékenységének szabályozásában, valamint kiterjed a kiadandó szabályzatokra és a Magyar Energia Hivatal jogköreire is. –Rögzítésre kerültek a kereskedő és a hálózati engedélyes részéről szerződésszegésnek minősülő esetek. –A liberalizált gázpiacon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Magyar Energia Hivatal és a Gazdasági Versenyhivatal kényszerítheti ki, hogy ne éljenek vissza a helyzetükkel még az erőfölényben lévők sem

27 TÁMOP 5.5.6-08-0002 A lakossági fogyasztó ellátásból történő kikapcsolása A fogyasztó csak legalább háromhavi számlatartozás (90 napon túli) esetén kapcsolható ki. Előtte egyeztetés a fizetési határidő módosítása, vagy a részletfizetés érdekében. Előtte legalább háromszori értesítés a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről, valamint fel kell ajánlani az előre fizetős mérő felszerelését. Kikapcsolásra csak előre értesített időtartamon belül kerülhet sor. A kikapcsolást az elosztó végzi a kereskedő / egyetemes szolgáltató kezdeményezésére. A lakossági fogyasztó nem kapcsolható ki munkaszüneti napon, ünnepnapon, munkaszüneti napot vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon. Fogyatékkal élő fogyasztót hátralék esetén sem lehet a földgáz szolgáltatásból kikapcsolni. ( Ha a fogyasztó a fizetési haladék és a részletfizetési lehetőség ellenére sem egyenlítette ki tartozását, a további vételezés előre fizetős mérő felszereléséhez köthető.)

28 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Közigazgatási hatáskörök Magyar Energia Hivatal Jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályza- okat és belső szabályzatokat; Határozatban állapítja meg az engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minőségi (garantált szolgáltatások) követelményeit, valamint elvárt színvonalát, a felhasználókkal való kapcsolattartás módjára vonatkozó minimális követelményeket Kialakítja a rendszerhasználati díjak szabályozásának kereteit; előkészíti a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint alkalmazási feltételeikre vonatkozó továbbá az egyetemes szolgáltatás árképzésére vonatkozó szabályokat; Ellenőrzi a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás árképzésére vonatkozó előírások betartását, továbbá jóváhagyja az egyetemes szolgáltatás árait. Együttműködik a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint a felhasználói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel, működteti az Energetikai Érdekegyeztető Tanácsot.

29 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Közigazgatási hatáskörök Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. (Eljárására a fogyasztóvédelemről szóló törvényt kell alkalmazni, azzal, hogy a földgázellátásról szóló törvény szerinti lakossági fogyasztó a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.)

30 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Fogyasztói jogérvényesítés A reklamációkkal, kérdésekkel elsősorban az egyetemes szolgáltatóhoz / kereskedőhöz kell fordulni. A hatósági hatáskörök megoszlanak a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Magyar Energia Hivatal között. Lakossági fogyasztó a mérésre, leolvasásra, számlázásra, elszámolásra, felszólításra, hátralék miatti kikapcsolásra vonatkozó panaszával a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi vagy regionális szervezeti egységeit keresheti meg. Lakossági fogyasztó bármilyen más tevékenységre (pl. háló- zatra csatlakozás, rendelkezésre állás) vonatkozó panaszával, vagy nem lakossági fogyasztó bármilyen panaszával a Magyar Energia Hivatalt keresheti meg. Bírósági eljárást megelőzően a megyei kereskedelmi és ipar kamarák mellett működő Békéltető Testületek segítségével célszerű a problémára orvoslást találni.

31 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Jelenlegi helyzet a fogyasztó szemszögéből –A piacnyitás miatti jogszabályváltozások bonyolult helyzetet hoztak, mindez kihatással van a fogyasztói jogérvényesítésre is. –A fogyasztó számára áttekinthetetlen, ismeretlen az új szabályozás, (A rá vonatkozó előírásokat a Polgári Törvénykönyv, a törvény, a végrehajtási rendelet, a szolgáltatók szerződései és üzletszabályzatai tartalmazzák) –Az új szerződések még nem jutottak el a fogyasztóhoz. –A földgáz számlák valószínűen bonyolultak lesznek. sok adatot fognak tartalmazni. A szolgáltatók számlamagyarázata ellenére sem fogják érteni a fogyasztók. –Társasházaknál a szerződések a tényleges fogyasztókkal kerülnek megkötésre, az egyéni tulajdonban lévő épületrészek (lakások) tekintetében a lakástulajdonosokkal. A mérőberendezések az általuk elfogyasztott földgáz mennyiségét méri, az elfogyasztott földgáz díját az fizeti ki, aki azt ténylegesen elfogyasztotta.

32 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Köszönöm a figyelmet!

33 TÁMOP 5.5.6-08-0002 ÉGÁZ-DÉGÁZ Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Pulcz u. 44.

34 TÁMOP 5.5.6-08-0002 E.ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 32.

35 TÁMOP 5.5.6-08-0002 E.ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7626 Pécs, Búza tér 8/a.

36 TÁMOP 5.5.6-08-0002 TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

37 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1081 Budapest, Köztársaság tér 20.


Letölteni ppt "TÁMOP 5.5.6-08-0002 Közszolgáltatások Földgáz ellátás Blaha Béla Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület."

Hasonló előadás


Google Hirdetések