Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DR. SZALÓKI SZILVIA DÍJMEGÁLLAPÍTÁS, DÍJFELÜGYELET A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DR. SZALÓKI SZILVIA DÍJMEGÁLLAPÍTÁS, DÍJFELÜGYELET A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN."— Előadás másolata:

1 DR. SZALÓKI SZILVIA DÍJMEGÁLLAPÍTÁS, DÍJFELÜGYELET A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN

2 AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1.Jogszabályi háttér • A törvényi háttér, és a szabályozással elérendő főbb célkitűzések • Hatósági kontroll a területen 2.A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal helye és szerepe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban • A Hivatal díjelőkészítő tevékenysége • Döntéshozatal az eltérő díjas kérelmek kapcsán • Díjfelügyeleti tevékenység

3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2012. ÉVI CLXXXV. TÖRVÉNY ÁLTAL A DÍJMEGÁLLAPÍTÁS KAPCSÁN MEGVALÓSÍTANDÓ LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEK Alapelvek jelentősége a közszolgáltatási díj megállapítása kapcsán A 2012. évi CLXXXV. törvény ( a továbbiakban: Ht.) megfogalmazta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás terén érvényesítendő főbb alapelveket Közszolgáltatási díj megállapításában kiemelt jelentőséggel bír: • A költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elve • a közszolgáltatás tervezése és fejlesztése során összhangot kell teremteni a költséghatékony környezetvédelmi célok, a közszolgáltatást igénybe vevő lakosság fizetőképessége olyan módon, hogy az a lehető legkisebb mértékben tegye szükségessé a közszolgáltatási díj emelését • Keresztfinanszírozás tilalmának elve • A közszolgáltatási díj jelentsen fedezetet az indokolt költségekre, ráfordításokra, valamint a közszolgáltató e tevékenységével kapcsolatos ésszerű nyereségére Hatósági kontroll, felügyelet erősítése (engedélyezés, minősítés) Fogyasztóvédelmi rendelkezések Központi díjmegállapítás Közszolgáltatási díj hatósági felügyelete

4 A MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- SZABÁLYOZÁSI HIVATAL • Az állam villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, víziközmű-szolgáltatással, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjszabályozásának előkészítésével feladatait ellátó önálló szabályozó szerv • A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos hatáskörét a Ht. hozta létre 2013. január 1-jétől

5 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- SZABÁLYOZÁSI HIVATAL HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA • A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg (Ht. 47. § (4)) • A Hivatal a díjmegállapítással kapcsolatos javaslatát minden év szeptember 30-ig küldi meg a miniszter részére (első díjjavaslat: 2013. szeptember 30.) • Díjmegállapítás javaslat hiányában (megkeresés) • A díjjavaslat az OHÜ-vel együttműködve, az OHÜ javaslatának figyelembevételével készül • A közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységével kapcsolatos • Javaslattétel adatszolgáltatás, tájékoztatás hiányában (megfelelő jogkövetkezmények alkalmazása)

6 A MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- SZABÁLYOZÁSI HIVATAL HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA • A központi díjmegállapítás bevezetésének indokai: • a közszolgáltatás mesterséges monopólium jellege (több szolgáltató működése adott szegmensben költségesebb, amit a tényleges verseny jogi-intézményi korlátai is erősítenek) • Az árhatóság szerepe: a közszolgáltatók hatékony működése melletti megfelelő közszolgáltatási díj kikényszerítése • Általános cél a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása kapcsán • A fenntartható közszolgáltatás biztosítása • A díjak ösztönözzenek  A biztonságos és legkisebb költségű ellátásra  A kapacitások hatékony kihasználására  A hulladékkeletkezés csökkentésére

7 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- SZABÁLYOZÁSI HIVATAL HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA • A szabályozás nem ismeri el automatikusan a felmerülő költségeket (indokolt költségek és ráfordítások fedezete) • Az indokolt költségek meghatározása érdekében: • Statikus (a Hivatal által kiadásra kerülő módszertan alapján) • Dinamikus (a költségek időszakok közt vett változása alapján) • Összehasonlító elemzések (a közszolgáltatási tevékenység egyes jól körbehatárolt résztevékenységeinek fajlagos mutatói alapján) • Vizsgálandó, hogy egy évre, vagy - bizonyos feltételek mellett - egy szabályozási ciklusra történjen az árszabályozás

8 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- SZABÁLYOZÁSI HIVATAL ELTÉRŐ DÍJAS KÉRELMEK KEZELÉSE • A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a 2013-as évre • A közszolgáltató a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat (Ht. 91. § (2)) • Kivételt jelent: • Ha 2012. december 31-én hatályos települési önkormányzati rendelet szerint díjat nem alkalmazott, a közszolgáltató a díjat a 2012. december 31-én érvényes közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott díjhoz képest alkalmazhatja • Ha a 2012. december 31-ig létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján az önkormányzat/vagy a Ht. hatálybalépéséig létrejött önkormányzati társulás beruházás finanszírozásához ISPA vagy Kohéziós Alap társfinanszírozású, illetve KEOP projekt keretében támogatást vett igénybe, és ilyen támogatásból megvalósult hulladékgazdálkodási rendszert fejleszt vagy üzemeltet, a szerződéses kötelezettségvállaláson alapuló költségeket a Hivatal jóváhagyása alapján a díjba beépítheti • Ha a közszolgáltató működését a Ht. hatálybalépését követően kezdte meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal jóváhagyása alapján alkalmazhatja

9 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- SZABÁLYOZÁSI HIVATAL ELTÉRŐ DÍJAS KÉRELMEK KEZELÉSE • A díjemelésre/díjmegállapításra vonatkozó kezdeményezést a Hivatal • Közigazgatási hatósági eljárás keretében, 45 napon belül bírálja el (határozat) • OHÜ javaslatának figyelembevételével, együttműködve • Lehetőség van a kérelemben foglaltaktól eltérően is megállapítani a díjat (legfeljebb a kezdeményezésben foglalt díj) • A közszolgáltató kérelmében részletesen és teljeskörűen alátámasztja, hogy az általa javasolt összegben alkalmazandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat mely körülmények és milyen mértékben indokolják A HIVATAL HATÁROZATÁBAN MEGÁLLAPÍTOTT DÍJ A HATÁROZAT JOGERŐRE EMELKEDÉSÉT KÖVETŐEN ALKALMAZHATÓ

10 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- SZABÁLYOZÁSI HIVATAL DÍJFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG • A közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal ellenőrzi, a rendelkezések megsértése esetén határozattal • Megtiltja a jogszabálysértő díj alkalmazását, és kötelezi a közszolgáltatót a jogszerű díj alkalmazására • Kötelezi a közszolgáltatót a rendelkezések megsértésével elért többletbevétel (jegybanki alapkamat tárgyévi átlagával növelt összegének) visszatérítésére • sérelmet szenvedett félnek • az általa nyújtott közszolgáltatással érintett valamennyi ingatlantulajdonos részére • Bírságot szabhat ki

11 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- SZABÁLYOZÁSI HIVATAL Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "DR. SZALÓKI SZILVIA DÍJMEGÁLLAPÍTÁS, DÍJFELÜGYELET A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések