Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Díjmegállapítás, díjfelügyelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Dr. Szalóki Szilvia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Díjmegállapítás, díjfelügyelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Dr. Szalóki Szilvia."— Előadás másolata:

1 Díjmegállapítás, díjfelügyelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban
Dr. Szalóki Szilvia

2 Az előadás Vázlata Jogszabályi háttér
A törvényi háttér, és a szabályozással elérendő főbb célkitűzések Hatósági kontroll a területen A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal helye és szerepe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban A Hivatal díjelőkészítő tevékenysége Döntéshozatal az eltérő díjas kérelmek kapcsán Díjfelügyeleti tevékenység

3 Jogszabályi háttér A 2012. évi CLXXXV
Jogszabályi háttér A évi CLXXXV. Törvény által a díjmegállapítás kapcsán megvalósítandó legfontosabb célkitűzések Alapelvek jelentősége a közszolgáltatási díj megállapítása kapcsán A évi CLXXXV. törvény ( a továbbiakban: Ht.) megfogalmazta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás terén érvényesítendő főbb alapelveket Közszolgáltatási díj megállapításában kiemelt jelentőséggel bír: A költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elve a közszolgáltatás tervezése és fejlesztése során összhangot kell teremteni a költséghatékony környezetvédelmi célok, a közszolgáltatást igénybe vevő lakosság fizetőképessége olyan módon, hogy az a lehető legkisebb mértékben tegye szükségessé a közszolgáltatási díj emelését Keresztfinanszírozás tilalmának elve A közszolgáltatási díj jelentsen fedezetet az indokolt költségekre, ráfordításokra, valamint a közszolgáltató e tevékenységével kapcsolatos ésszerű nyereségére Hatósági kontroll, felügyelet erősítése (engedélyezés, minősítés) Fogyasztóvédelmi rendelkezések Központi díjmegállapítás Közszolgáltatási díj hatósági felügyelete

4 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Az állam villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással , víziközmű-szolgáltatással, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjszabályozásának előkészítésével feladatait ellátó önálló szabályozó szerv A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos hatáskörét a Ht. hozta létre január 1-jétől

5 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg (Ht. 47. § (4)) A Hivatal a díjmegállapítással kapcsolatos javaslatát minden év szeptember 30-ig küldi meg a miniszter részére (első díjjavaslat: szeptember 30.) Díjmegállapítás javaslat hiányában (megkeresés) A díjjavaslat az OHÜ-vel együttműködve, az OHÜ javaslatának figyelembevételével készül A közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységével kapcsolatos Javaslattétel adatszolgáltatás, tájékoztatás hiányában (megfelelő jogkövetkezmények alkalmazása)

6 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása A központi díjmegállapítás bevezetésének indokai: a közszolgáltatás mesterséges monopólium jellege (több szolgáltató működése adott szegmensben költségesebb, amit a tényleges verseny jogi-intézményi korlátai is erősítenek) Az árhatóság szerepe: a közszolgáltatók hatékony működése melletti megfelelő közszolgáltatási díj kikényszerítése Általános cél a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása kapcsán A fenntartható közszolgáltatás biztosítása A díjak ösztönözzenek A biztonságos és legkisebb költségű ellátásra A kapacitások hatékony kihasználására A hulladékkeletkezés csökkentésére

7 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása A szabályozás nem ismeri el automatikusan a felmerülő költségeket (indokolt költségek és ráfordítások fedezete) Az indokolt költségek meghatározása érdekében: Statikus (a Hivatal által kiadásra kerülő módszertan alapján) Dinamikus (a költségek időszakok közt vett változása alapján) Összehasonlító elemzések (a közszolgáltatási tevékenység egyes jól körbehatárolt résztevékenységeinek fajlagos mutatói alapján) Vizsgálandó, hogy egy évre, vagy - bizonyos feltételek mellett - egy szabályozási ciklusra történjen az árszabályozás

8 Magyar energetikai és közmű-szabályozási hivatal Eltérő díjas kérelmek kezelése
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a 2013-as évre A közszolgáltató a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat (Ht. 91. § (2)) Kivételt jelent: Ha december 31-én hatályos települési önkormányzati rendelet szerint díjat nem alkalmazott, a közszolgáltató a díjat a december 31-én érvényes közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott díjhoz képest alkalmazhatja Ha a december 31-ig létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján az önkormányzat/vagy a Ht. hatálybalépéséig létrejött önkormányzati társulás beruházás finanszírozásához ISPA vagy Kohéziós Alap társfinanszírozású, illetve KEOP projekt keretében támogatást vett igénybe, és ilyen támogatásból megvalósult hulladékgazdálkodási rendszert fejleszt vagy üzemeltet, a szerződéses kötelezettségvállaláson alapuló költségeket a Hivatal jóváhagyása alapján a díjba beépítheti Ha a közszolgáltató működését a Ht. hatálybalépését követően kezdte meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal jóváhagyása alapján alkalmazhatja

9 Magyar energetikai és közmű-szabályozási hivatal Eltérő díjas kérelmek kezelése
A díjemelésre/díjmegállapításra vonatkozó kezdeményezést a Hivatal Közigazgatási hatósági eljárás keretében, 45 napon belül bírálja el (határozat) OHÜ javaslatának figyelembevételével, együttműködve Lehetőség van a kérelemben foglaltaktól eltérően is megállapítani a díjat (legfeljebb a kezdeményezésben foglalt díj) A közszolgáltató kérelmében részletesen és teljeskörűen alátámasztja, hogy az általa javasolt összegben alkalmazandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat mely körülmények és milyen mértékben indokolják A HIVATAL HATÁROZATÁBAN MEGÁLLAPÍTOTT DÍJ A HATÁROZAT JOGERŐRE EMELKEDÉSÉT KÖVETŐEN ALKALMAZHATÓ

10 Magyar energetikai és közmű-szabályozási hivatal díjfelügyeleti tevékenység
A közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal ellenőrzi, a rendelkezések megsértése esetén határozattal Megtiltja a jogszabálysértő díj alkalmazását, és kötelezi a közszolgáltatót a jogszerű díj alkalmazására Kötelezi a közszolgáltatót a rendelkezések megsértésével elért többletbevétel (jegybanki alapkamat tárgyévi átlagával növelt összegének) visszatérítésére sérelmet szenvedett félnek az általa nyújtott közszolgáltatással érintett valamennyi ingatlantulajdonos részére Bírságot szabhat ki

11 Magyar energetikai és közmű-szabályozási hivatal
Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Díjmegállapítás, díjfelügyelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Dr. Szalóki Szilvia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések