Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012. december 3. TERVEZETT VÁLTOZÁSOK A VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOKBAN Dr. Farkas Hilda Ügyvezető igazgató V ÁLTOZÁSOK A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012. december 3. TERVEZETT VÁLTOZÁSOK A VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOKBAN Dr. Farkas Hilda Ügyvezető igazgató V ÁLTOZÁSOK A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN."— Előadás másolata:

1 2012. december 3. TERVEZETT VÁLTOZÁSOK A VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOKBAN Dr. Farkas Hilda Ügyvezető igazgató V ÁLTOZÁSOK A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN KONFERENCIA

2 2012. december 3. 88. § KORMÁNYRENDELET: 27 MINISZTERI RENDELET (VM): 12 MINISZTERI RENDELET(EGYÉB): 5 ÖNKORMÁNYZATOK RENDELETEI: 4 ÖSSZESEN: 44+4 VHR- EK A H ULLADÉKTÖRVÉNYBEN

3 2012. december 3. 3/24 Kormányrendeletek 1/1. Végrehajtási rendeletStátus 1. a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételei KE 2. a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételei SZE (okt) 3. a veszélyes hulladék képződésének megelőzésével, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételei SZE (okt) 4. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételével, valamint engedélyezésével kapcsolatos előírások KE 5. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek KE 6. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményei, területi hatálya SZE (aug) A termelési hulladékkal, valamint a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A tárolótelepen történő átvételt követő 30 napos adatszolgáltatási kötelezettség előírása egyet jelent a napi szintű adatszolgáltatással Nem történt meg a szállításkor alkalmazandó kísérő dokumentumok egységesítése (ADR, SZ és K kísérőjegyek) A gyűjtőjárattal elszállított veszélyes hulladékkal kapcsolatban a termelő (birtokos) nem kap igazolást az átvevőtől, pedig csak ilyen módon tudná igazolni, hogy megfelel a Ht. 39. § (1)-ben előírt kötelezettségeinek

4 2012. december 3. 4/24 Kormányrendeletek 1/2. Végrehajtási rendeletStátus 7. a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának és megállapításának módja és mértéke SZE (okt) 8. a hulladék külföldről történő behozatalát, az országból történő kivitele és az ország területén történő átszállítása KE 9. a letéti díjat, valamint az újrahasználható és a nem újrahasználható termékek betétdíja KE (*) 10. a visszavételi és visszaadási lehetőség alkalmazása, a használt termékek, illetve a hulladék átvételi és hasznosítási arányai és azok teljesítésének határideje NA (?) 11. a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályaiKE 12. az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék átvételével és kezelésével kapcsolatos szabályok KE Megpróbálja szétválasztani az adminisztrációs jellegű tényállásokat (ezt mérlegeléssel megállapított hulladékgazdálkodási bírságnak nevezi, és tól-ig tételeket határoz meg hozzá) a környezet veszélyeztetésével és a tényleges károkozással összefüggő bírságoktól (ezt számított összegű hulladékgazdálkodási bírságnak nevezi, és számítási formulákat alkalmaz hozzá)

5 2012. december 3. 5/24 Kormányrendeletek 1/3. Végrehajtási rendeletStátus 13. az elem- és akkumulátorhulladék átvételével és kezelésével kapcsolatos szabályok KE 14. a hulladékká vált gépjárművek kezelésének részletes szabályaiKE 15. az építési-bontási hulladék kezelésének részletes szabályaiNA 16. a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének részletes szabályai NA 17. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályai NA 18. a közszolgáltató kiválasztásának módja és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi követelményei KE

6 2012. december 3. 6/24 Kormányrendeletek 1/4. Végrehajtási rendeletStátus 19. a céltartalék képzésére kötelezettek köre, a céltartalék formája és mértéke, felhasználásának feltételei, elszámolásának és nyilvántartásának szabályai, továbbá a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályai NA 20. az életciklus-szemléleten alapuló vizsgálati elemzés elvégzésének részletes szabályai NA 21. a hulladékképződés megelőzését szolgáló technológia- és termékfejlesztés, a termék újrahasználata, továbbá a hulladék környezetkímélő kezelése érdekében a gyártó által igénybe vehető kedvezmények részletes szabályai NA 22. a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályaiNA 23. a közszolgáltató által teljesítendő adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok NA

7 2012. december 3. 7/24 Kormányrendeletek 1/5. Végrehajtási rendeletStátus 24. az egyes hulladékgazdálkodási tevékenységek minősítésének részletes szabályai NA (*) 25. a számviteli szétválasztásra vonatkozó részletes szabályokNA 26. a Hivatal által kiszabható bírság felső határaNA 27. a közterület tisztán tartására vonatkozó szabályokNA

8 2012. december 3. KÖZIG. EGYEZTETÉSEN: 9 SZAKMAI EGYEZTETÉSEN: 4 NINCS INFORMÁCIÓ: 11 Ö SSZEGEZVE A K ORMÁNYRENDELETEK STÁTUSÁT

9 2012. december 3. 9/24 Miniszteri rendeletek (VM) 1/1. Végrehajtási rendeletStátus 1. a hulladékjegyzékNA 2. az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályai SZE (okt) 3. a hulladéklerakás technikai követelményeiSZE (okt) 4. a hulladék termikus ártalmatlanításának technikai követelményeiNA (*) 5. a hulladékolaj kezelésének részletes szabályaiKE 6. a poliklórozott bifenilek és poliklórozott terfenilek, valamint az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályai KE 7. a titán-dioxid ipar hulladékai kezelésének részletes szabályaiNA A tervezet lényegében a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet tartalmi elemeire épül, ebbe építi bele azokat a létesítményeket (pl. átvételi hely, amely jellemzően a hulladék kereskedőkre vonatkozik, a munkahelyi és az üzemi gyűjtőhely, amelyet a veszélyes hulladék szabályozásból emelt át, vagy a hulladéktároló hely és tárolótelep – ez új értelmezést kap), amelyekre vonatkozó szabályok eddig nem, vagy más jogszabályban léteztek. Ugyanakkor a jogalkotó megtehette volna, hogy átgondolja, és lehetőség szerint egyszerűsíti a fogalom rendszert, ugyanis túl sok a fogalom, ezek között nem is mindig van lényegi különbség (pl. a hulladékgyűjtő udvar, speciális gyűjtőhely, átvételi hely), máskor pedig olyan létesítményeket vesz egy fogalom alá (pl. átvételi pont = hulladékgyűjtő sziget, és a lakossági veszélyes hulladékok leadására szolgáló gyűjtőpontok – patikák, elem- akkumulátor gyűjtőhelyek), amelyeket nehéz együtt kezelni. Következésképpen ezeket a fogalmakat bonyolult megkülönböztetni, ezért a gyakorlati alkalmazásban nehézségek várhatók.

10 2012. december 3. 10/24 Miniszteri rendeletek (VM) 1/2. Végrehajtási rendeletStátus 8. a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes kritériumok, valamint a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatos tanúsítás rendje, illetve a tanúsításra jogosult szervezetekre vonatkozó szabályok NA (*) 9. a biológiailag lebomló – de az állati melléktermékekre vonatkozó szabályozás hatálya alá nem tartozó – hulladék kezelésével kapcsolatos szabályok NA (*) 10. a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egységes információs rendszer kialakításának részletes szabályai NA 11. az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályokNA 12. az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a Magyar Energia Hivatal részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó felügyeleti díjak, valamint az egyéb bevételek beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályok NA

11 2012. december 3. 11/24 Miniszteri rendeletek (egyéb) Végrehajtási rendeletStátus egészségügyért felelős miniszter 1. a gyógyszerhulladék gyűjtésének részletes szabályaiSZE (aug) 2. az egészségügyi intézményekben képződő hulladék kezelésének részletes szabályai NA 3. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények SZE (aug) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter 4. a közszolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatok – különösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos díjmegállapítás, költségek, bevételek, kiadások, beruházások, valamint az ezzel összefüggő műszaki információk – köre és a közzététel módja NA (?) 5. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjai, a díjalkalmazási feltételek, a díjmegfizetés rendje NA

12 2012. december 3. KÖZIG. EGYEZTETÉSEN: 2 SZAKMAI EGYEZTETÉSEN: 4 NINCS INFORMÁCIÓ: 11 Ö SSZEGEZVE A MINISZTERI RENDELETEK STÁTUSÁT

13 2012. december 3. 13/24 Önkormányzati rendeletek Végrehajtási rendeletStátus 1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályai NA 2. az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokNA 3. a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokNA 4. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételek NA

14 2012. december 3. 14/24 … és ami ezen kívül tudható További 25 kormányrendelet módosítása van közigazgatási egyeztetés alatt egy saláta rendelet formájában –A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) –A közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről szóló 83/2003. (VI. 7.) –A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) –A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Hatályát veszti: –A jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.) –A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.)

15 2012. december 3. 15/24 Nyilvántartás és adatszolgáltatás Az eddig rendelkezésre bocsátatott terveztek közül a leginkább adekvát, legprecízebb szabályozás. Alapját a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet képezi. A Jogalkotó sikeresen kiküszöbölte azt a régi hiányosságot, hogy a nyilvántartási és adatszolgáltatási rendelet nem tartalmazta az egyes speciális rendelkezésekre vonatkozó külön adatszolgáltatási szabályokat. Ezt a hiányt most sikeresen pótolta azzal, hogy a normaszövegben kiutalások történnek az egyes speciális szabályokban történő külön rendelkezésekre. Ilyen módon most minden egy helyre került, ami nagyon előre mutató, és nagy segítség a kötelezettek számára.

16 2012. december 3. 16/24 Csomagolási hulladék A tervezet megpróbálja föloldani a Termékdíj Törvényben bevezetett csomagolószer, illetve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv között húzódó ellentmondást. Ezért a gyártóval kapcsolatban végig a csomagolószer fogalmat használja, a többi kötelezett esetén pedig a csomagolást, illetve a csomagolási hulladékot. Ennek eredményeként a két rendelkezés hatálya nem egyezik meg, így kérdéses, hogy ezzel a tervezettel eleget tudunk-e tenni az uniós kötelezettségünknek. ATermékdíj Törvényben meghatározott csomagolószer gyártók köre lényegesen szélesebb, mint az uniós irányelvben meghatározott, csomagolást forgalomba hozó gyártók köre. A forgalomba hozott mennyiség várhatóan nagyobb lesz, mint a tényleges csomagolás forgalma, így ennek a magasabb kibocsájtásnak a 60%-át kell hasznosítani ahhoz, hogy az irányelvben meghatározott célértéket teljesítsük.

17 2012. december 3. 17/24 „Közvetítős” rendeletek A rendeletek több ponton érintkeznek a Termékdíj Törvény előírásaival,de vannak olyan helyzetek, amikor nem. Ennek következtében a kötelezettek (gyártók) három csoportját kellene élesen elkülöníteni, és a szabályokat ennek alapján megfogalmazni: 1.A Termékdíj Törvény hatálya alá eső termékek esetén egyéni hulladékkezelést választók 2.A Termékdíj Törvény hatálya alá eső termékek esetén az OHÜ rendszerében történő hulladékkezelést választók 3.Azon termékek gyártói, akik nem esnek a Termékdíj Törvény hatálya alá – ezek létrehozhatnak kvázi koordináló szervezeteket Bejelentés – adatszolgáltatás, bevallás – ellenőrzés - szankcionálás

18 2012. december 3. 18/24 Elemek - akkumulátorok A rendeletben jelentkezik olykor a Ktdt hatálya alá tartozó kötelezettek adminisztrációjának fölösleges növelése. Például, a NAV-hoz benyújtandó nyilvántartásba vételt pl. meg kell ismételni a Főfelügyelőség felé, vagy az ellenőrzés tekintetében az OHÜ-n keresztül teljesítőket a NAV és a felügyelőség is ellenőrzi. Az 5. § (1) rendelkezés szerint „a gyártó gondoskodik arról, hogy a hordozható elemből, illetve akkumulátorból származó hulladék elkülönített gyűjtése céljából azokon a településeken, ahol a lakosság száma a 100 főt meghaladja, legalább 1 speciális gyűjtőhely a lakosság rendelkezésére álljon”. Kérdés, hogy keletkezik-e annyi hulladék egy ilyen kistelepülésen, amelynek rendszeres gyűjtő járattal való kiszolgálása környezetvédelmi szempontból előnyösebb, mint ha ezeknek a hulladékoknak az összegyűjtése például a közszolgáltatás része lenne.

19 2012. december 3. 19/24 WEEE A Ktdt hatálya alá tartozó gyártók nem hozhatnak létre koordináló szervezetet az együttes teljesítés érdekében, ami ellenkezik az elektromos és elektronikai berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv 5. cikk 2. d pontjával A biztosíték adás feltételei nem egyértelműek. Mit értünk a gyártó rekultivációs és havária-elhárításra vonatkozó kötelezettségén? Ennek nincs köze a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségekhez (Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 22. cikk (1) szakasza) A gyártónak a tárgyévre vonatkozó vagyoni biztosítékot kell képeznie. Egy hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabály nem rendelkezhet a gyártó vagyoni biztosítékáról, az kizárólag a hulladékgazdálkodás biztonságos lebonyolítása érdekében szabhat pénzügyi feltételeket. Ktdt hatálya alá tartozó kötelezettek tekintetében csak az egyéni hulladékkezelést választóknak kell biztosítékot képezni, diszkriminatív, és tovább gyengíti a gyártók környezetvédelem iránti felelősségvállalását

20 2012. december 3. 20/24 ELV A rendelet nem vállalja föl a gyártóval már nem rendelkező hulladékká vált gépjárművek visszavételének szabályozását. Az adatszolgáltatásra vonatkozóan nagy a koherencia zavar, amely a normaszöveg és az adatszolgáltatási adatlapok között mutatkozik meg. Nem derül ki egyértelműen a szövegkörnyezetből, hogy mi a pontos célja az előírt adatszolgáltatásnak, illetve ki, hogyan fog ezekből az adatszolgáltatásokból országos szintű adatokat generálni.

21 2012. december 3. 21/24 … és még valami, ami mindenkit érdekel … hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról Új díjakRégi díjak Közvetítő szervezet engedélyezése 600 000 Bejelentés WEEE, ELV, elem-akku, betétdíj 75 000 Újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vétele80 000--- Hulladékközvetítő, hulladékkereskedő bejelentéshez kötött tevékenységének nyilvántartásba vételi eljárása 50 000--- Hulladékkereskedelmi, -közvetítői vagy szállítási tevékenység engedélyezése 120 000 szállítás 96 000 Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenységből két tevékenység együttes engedélyezése 140 000---- Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenység együttes engedélyezése 160 000---- Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet végeznek 120 000

22 2012. december 3. 22/24 … és még valami, ami mindenkit érdekel Új díjakRégi díjak Hulladéktárolás engedélyezése140 000---- Hulladékhasznosítás engedélyezése470 000318 000 Hulladékártalmatlanítás engedélyezése500 000318 000 Hulladék behozatalának, kivitelének, az ország területén való átszállításának engedélyezése 190 000128 000 Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése 200 000100 000 Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése, bejelentése díjtétel 150%-a A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék-, illetve technológia- minősítési eljárás 500 000300 000 Közszolgáltatás engedélyezése120 000---- Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása 40 000---- Hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetbe foglalása30 000---- Melléktermék felhasználhatóságára vonatkozó dokumentáció elbírálása200 000---- Hulladék kezelő létesítmény működési szabályzat jóváhagyása40 000----

23 2012. december 3. 23/24 „ Az akadályok nem törhetnek meg; minden újabb akadály az elszántságomat fokozza.” (Leonardo da Vinci)

24 2012. december 3. KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A +36-1/350-7274, Fax: +36-1/336-0393 kexport@kszgysz.hukexport@kszgysz.hu, kszgysz@kszgysz.hukszgysz@kszgysz.hu www.kszgysz.hu


Letölteni ppt "2012. december 3. TERVEZETT VÁLTOZÁSOK A VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOKBAN Dr. Farkas Hilda Ügyvezető igazgató V ÁLTOZÁSOK A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések