Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VEGYIPARI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KONFERENCIA DR. VARGA JÓZSEF EGER, 2012. OKTÓBER 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VEGYIPARI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KONFERENCIA DR. VARGA JÓZSEF EGER, 2012. OKTÓBER 10."— Előadás másolata:

1 VEGYIPARI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KONFERENCIA DR. VARGA JÓZSEF EGER, 2012. OKTÓBER 10.

2 2 A Hulladékról szóló törvény

3 3 A törvény sarokpontjai • Új keretirányelv a hulladékról: teljesen új irányt szab az uniós országok hulladékgazdálkodásának • Nemzeti megvalósítás: Kettős cél: - az irányelvi szabályok átültetése; - a jogszabályi környezetet megújítsa.

4 4 A törvény sarokpontjai Megoldásra váró problémák: • elmaradt környezettudatos gondolkodás; • elhagyott hulladék, illegális lerakók; • aránytalan díjszabás; • rendezetlen és ellentmondásos jogszabályi környezet; • magas adminisztrációs teher; • hulladék, mint erőforrás nem kap elég hangsúlyt; • a lakossági és a környezetvédelmi érdekek háttérbe szorulnak.

5 5 A törvény célkitűzései • a hulladékképződés megelőzése, csökkentése; • a gyártó felelősségének kiterjesztése; • a hasznosítási arányok növelése (cél és kötelezettség).

6 6 A törvény újításai • 2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszer; • továbbfejlesztett hulladékhierarchia rendszer; • melléktermék fogalmának meghatározása; • a hulladékstátusz megszűnésének esetei; • hulladéklerakási járulék;

7 7 A hulladéklerakási járulék • Országgyűlés elé benyújtott változat: • veszélyes hulladék: 6 000 Ft (2012) 12 000 Ft (2013-tól) • települési hulladék: 6 000 Ft (2012) 12 000 Ft (2013-tól) • építési-bontási hulladék: 6 000 Ft (2012) 12 000 Ft (2013-tól) • Jelenlegi változat: Hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék fajtája, jellege, típusa Hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék egységára évenként (Ft/tonna) 2013201420152016 települési hulladék3 000 Ft6 000 Ft9 000 Ft12 000 Ft építési-bontási hulladék3 000 Ft6 000 Ft9 000 Ft12 000 Ft veszélyes hulladék3 000 Ft6 000 Ft9 000 Ft12 000 Ft hasznosítás után visszamaradt veszélyes és nem veszélyes hulladék 1 500 Ft3 000 Ft4 500 Ft6 000 Ft

8 8 A törvény újításai • közszolgáltatással kapcsolatos díjak egységes szabályozása; • házhoz menő hulladékgyűjtés; • közterületen a hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtött települési hulladék nem tekinthető uratlan dolognak; • az elkobzás és a lefoglalás; • az állami szerepvállalás erősítése a közszolgáltatásban.

9 9 Bizottsági és tagállami észrevételek, válaszok • A francia részletes vélemény és a Bizottság megjegyzései: - maradéktalanul szakmai tartalmúak, - az általános vitát követően már beépítésre kerültek. • A Bizottság más eljárásban vizsgálja a nem műszaki tartalmú rendelkezéseket. • A német és az osztrák részletes vélemény szerint: a törvényjavaslat bizonyos rendelkezései ellentétesek az uniós joggal. - irányelv hasznosítási arányait teljesíteni kell  kötelezettségszegési eljárás

10 10 A törvényjavaslat elfogadásának időrendi alakulása • Notifikációs eljárás kezdete: 2011. december 29. • A törvényjavaslat általános vitája: 2012. február 14. – 28. • A notifikációs eljárás során beérkezett vélemények: 2012. április 2. A vélemények megválaszolásának határideje: 2012. július 2. • Részletes vita lezárása: 2012. július 3. • Zárószavazás időpontja: 2012. október 8. • Európai Bizottság pilot ügyben indított megkeresésének megválaszolása, ellenkérelem benyújtásának határideje: szeptember 13.

11 11 A Hulladékról szóló törvény … • esetében nem áll fenn a kötelezettségszegési eljárás veszélye, csupán Pilot ügy indult • mindenben megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv hármas követelményének: • diszkriminációmentesség • szükségesség • arányosság • semmilyen uniós jogszabályt, előírást, alapszabadságot nem sért; • Magyarország érdekeit tartja szem előtt; • átlátható, egyértelmű viszonyokat teremt a hulladékgazdálkodásban.

12 12 A törvény és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek hatálybalépésének várható időpontja: 2013. január. 1. Közel 40 végrehajtási rendelet módosítása vagy megalkotása. A hatálybalépéssel kapcsolatos információk

13 13 A hulladékról szóló törvényjavaslat végrehajtási rendeletei

14 14 Végrehajtási rendeletek Közel 40 db rendelet: - új rendeletek - módosított rendeletek - törölt rendeletek (más rendeletekbe beépítésre került)

15 15 Végrehajtási rendeletek A végrehajtási rendeletek az alábbi témakörökre terjednek ki: I.Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás II.Egyes hulladékáramok speciális szabályozásai III.Hulladékgazdálkodási létesítmények IV.Nyilvántartás, adatszolgáltatás V.Hulladékgazdálkodási tervezés VI. Engedélyezés VII. Bírságolás

16 16 A közszolgáltatói tevékenység végzésének feltételei: • hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék • települési folyékony hulladék kikerült • a gyűjtőedény méretének arányosnak kell lennie a képződő hulladék mennyiségével (2 különböző edényméret) • Környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele: kiszóródó hulladék elszállítása a közszolgáltató feladata I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

17 17 A közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatói szerződés A települési önkormányzat felhívásának követelményei: • összhang az OHT-vel és a területi tervekkel • igénybe vehető hulladékgazdálkodási létesítmények részletes bemutatása Az ajánlattevőre vonatkozó kötelezettségek: • hulladékgazdálkodási engedély, • közszolgáltatási engedély • OHÜ minősítés • közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv • alvállalkozó adatainak csatolása I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

18 18 Közszolgáltatási díj megállapítása • Átmenetileg a hulladékról szóló törvény átmeneti rendelkezései fogják meghatározni az árképzést • 2014-től a Magyar Energia Hivatal feladata lesz I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

19 19 II. Egyes hulladékáramok speciális szabályozásai • TSZH • Hulladékká vált gépjárművek • Elektromos és elektronikai berendezések • Veszélyes hulladék • Biológiailag lebomló hulladék • Csomagolási hulladék • Növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladék • Hulladékolajok • Egészségügyi intézményekben keletkező hulladék • Elemek és akkumulátorok • Szennyvizek és szennyvíziszapok • Építési- és bontási hulladék • Termelési hulladék, háztartási hulladékhoz hasonló hulladék

20 20 • Fogalmi rendszer megújítása • Irányelvi célok megvalósítása • Részletesebb, egyértelmű szabályozás • Környezetvédelmi és lakossági szempontok figyelembevétele II. Egyes hulladékáramok speciális szabályozásai

21 21 • Települési folyékony hulladékra nem terjed ki (2008/98 irányelv) • cél: a közegészségügyi feltételeknek megfelelő gyűjtési, átvételi, tárolási és kezelési rendszer kialakítása • Optimális szállítási gyakoriság kialakítása Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények

22 22 Termelési hulladék, valamint háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék  Gyűjtésre, szállításra, tárolásra vonatkozó szabályok - gyűjtés: megfelelően jelölt edényzet  Közvetítésre és kereskedelemre vonatkozó szabályok • kereskedő  csak termelési és háztartási hull. hasonló, elkülönítetten gyűjtött hull. átvétele • nyilvántartás az átvett és a kezelőnek átadott hulladékról, rendszeres adatszolgáltatás • a közvetítő csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában lévő gazdálkodó szervezet nevében járhat el, hulladékot csak ideiglenesen tárolhat  Kezelésre vonatkozó szabályok • depóniagáz  összegyűjtéséről, kezeléséről gondoskodni kell!!!

23 23 Veszélyes hulladék  szigorúbb szabályozás  elkülönített gyűjtés (hulladékhierarchia)  a szállító, kereskedő vagy közvetítő kizárólag azzal a veszélyes hulladékkal tevékenykedhetne, melyre hulladékgazdálkodási engedélye feljogosítja  a környezetvédelmi biztosítás a tárolótelepen történő elhelyezéshez, legfeljebb 2 évig (Hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet azonban nem végezhető!)

24 24 Hulladékká vált gépjárművek • A koordináló szervezet  közvetítő szervezet • Ha a hulladékká vált gépjármű vagy annak bármely alkatrésze, tartozéka piaci értékkel rendelkezik, az átvevőnek az átvett hulladék után a hulladék tulajdonosának ellenértéket kell fizetnie.

25 25 Hulladékolajok • A regenerálást követően keletkező alapolajnak meg kell felelnie a hulladékról szóló törvényjavaslatban megfogalmazott hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó előírásoknak: • meghatározott célra rendeltetésszerűen használják • van rá kereslet • megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek, jogszabályoknak • használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatás • Az új rendelet kimondja, hogy a hulladékolajban lévő anyagok és a PCB koncentrációjának meghatározását akkreditált labornak kell elvégeznie a megfelelő jogszabályok előírásai alapján.

26 26 • Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvet (WEEE) 2 rendelet ültette át: most 1 rendelet tartalmazza • A hatályos rendelet helytelenül a kereskedő fogalmát használja a forgalmazó helyett. • A koordináló szervezetre vonatkozó szabályok törlésre kerülnek. Az e+e termékek esetében a közvetítő szerepét az OHÜ fogja betölteni. Elektromos és elektronikai berendezések hulladékai

27 27 III. Hulladékgazdálkodási létesítmények •Hulladéklerakó •Hulladékgyűjtő sziget •Hulladékgyűjtő udvar •Hulladékgyűjtő pont •Munkahelyi gyűjtőhely •Üzemi gyűjtőhely •Speciális gyűjtőhely •Hulladéktároló hely •Átvételi hely •Átrakóállomás •Válogatómű

28 28 Az új rendelet már elnevezésében is változik, hiszen hatálya több létesítményre is kiterjed: • Hulladékgyűjtő sziget – üzemeltetése: közszolgáltató, vagy alvállalkozója – a hulladék elhelyezésére és átvételére vonatkozó szabályokat pontosítása • Speciális gyűjtőhely – létrehozása: közszolgáltató és más gazdálkodó szervezet – engedély illetve nyilvántartásba vétel nélkül – a háztartásokban képződő veszélyes hulladékot lehet gyűjteni (pl. gyógyszerhulladék) – az átvétel, kezelés hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött Hulladékgazdálkodási létesítmények

29 29 Hulladékgazdálkodási létesítmények • Átvételi hely  nyilvántartásba vétel  elkülönítetten gyűjtött hulladék átvétele • Munkahelyi gyűjtőhely  nyilvántartásba vétel  munkaasztal mellett képződő termelési hulladék gyűjtésére • Üzemi gyűjtőhely  nyilvántartásba vétel  csak termelési hulladék gyűjthető  szivárgórendszer alatti szigetelőréteggel kell ellátni (ha az üzemi gyűjtőhely aljzata nem vegyszerálló, és kármentővel nincs felszerelve)

30 30 IV. Nyilvántartás, adatszolgáltatás •Új szereplők a hulladékgazdálkodásban (közvetítő, kereskedő)  adatlapok módosítása •Ha évente 100kg–200kg közötti veszélyes hulladék képződik: rendszeres adatszolgáltatás szükséges! •2015-től a veszélyes hulladékot kezelők naponta elektronikusan szolgáltatnak majd adatot •lerakók vonatkozásában: új adatlap

31 31 V. Hulladékgazdálkodási tervezés Hulladékgazdálkodási tervek • Irányelvi célok teljesítése • megelőzési program • Egyedi hulladékgazdálkodási terv már nem kell • OHÜ készíti el

32 32 Eddig széttagoltan  egy rendelet keretén belül • A rendelet az általános szabályokat tartalmazza:  Nyilvántartásba vétel és az engedély iránti kérelem feltételei  Nyilvántartás és az engedély tartalmi követelményei • Speciális engedélyezési követelmények  az egyes vhr- ekben VI. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése

33 33 • számítandó bírság és a fix összegű bírság külön került szabályozásra • fix bírságoknál: 50.000 és 300.000 forint közti határok • Hulladék tömegének megállapítása műszaki becsléssel (középtartománnyal)  arányosabb bírságösszeg VII. Hulladékgazdálkodási bírság

34 34 A környezetvédelmi jog aktualitásai

35 35 • foszfortartalom korlátozásának célja, hogy a mosó- és tisztítószerek kisebb mértékben járuljanak hozzá a felszíni vizeket érintő eutrofizációhoz, csökkenjenek a szennyvizek foszfor-tartalmának csökkentésével kapcsolatos tisztítási költségek. • 2013. június 30-tól mosószer nem hozható forgalomba, ha az összes foszfortartalom 0,5 gramm vagy annál magasabb egy mosószer adagban 259/2012/EU RENDELETE (2012. március 14.) a 648/2004/EK rendeletnek a fogyasztói mosószerekben és az automata mosogatógépekhez való fogyasztói mosogatószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek tekintetében történő módosításáról

36 36 65/2011/EU (2011. június 8.) irányelv egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHs) •az ir á nyelv hat á lya 11 term é kcsoportra terjed ki (10+ ” egy é b ” ) •az ir á nyelvet a hazai jogrendbe 2013. janu á r 2-ig kell á t ü ltetni, korm á nyrendelet form á j á ban. • a szerte á gaz ó term é kcsoportok miatt t ö bb hat ó s á g ker ü lt kijel ö l é sre a piacfel ü gyeleti feladatok ell á t á s á ra

37 37 • 2017. január 1-től automata mosogatógépekhez való mosogatószer nem hozható forgalomba, ha a normál adagban az összes foszfortartalom 0,3 gramm vagy annál magasabb. • kormányrendelet gondoskodik majd a 259/2012/EU- ban foglalt tagállami feladatokról (hatóság kijelölése, szankciók), várható hatálybalépés: 2013. január 3. 259/2012/EU RENDELETE (2012. március 14.) a 648/2004/EK rendeletnek a fogyasztói mosószerekben és az automata mosogatógépekhez való fogyasztói mosogatószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek tekintetében történő módosításáról

38 38 A régi ROHS irányelv technikai adaptációs módosítása • 2002/95/EK irányelv tilalmat rendelt el az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékű króm, a polibrómozott bifenilek (PBB) és a polibrómozott difenil-éterek (PBDE) alkalmazására • A tilalom alóli mentességeket az irányelv többször módosított melléklete tartalmazza • A módosításokat átvettük a hazai jogrendbe • Legutóbbiak módosítások: • Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról szóló – 63/2011. (VII. 11.) VM rendelet – 120/2011. (XII. 15.) VM rendelet

39 39 65/2011/EU (2011. június 8.) irányelv egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHs) •egyes vesz é lyes anyagok elektromos é s elektronikus berendez é sekben val ó alkalmaz á s á t korl á toz ó szab á lyokat hat á roz meg az emberi eg é szs é g é s a k ö rnyezet v é delm é hez t ö rt é nő hozz á j á rul á s é rdek é ben •kor á bbi ir á nyelvet dolgozott á t, annak hat á ly á nak kiterjeszt é s é vel n ö velte a szab á lyoz á s k ö rnyezeti előnyeit, ugyanakkor a gazdas á gi szereplőknek elegendő időt biztos í t az alkalmazkod á shoz.

40 40 A fenntarthatóság a környezetpolitikában Változatlan tendenciák • követő jellegű technológiák alkalmazása • anyagi javak fogyasztása • környezeti és egészségi mutatók nem javulnak • átgondolatlan infrastruktúra fejlesztés • EU jogszabályok nem betarthatók, konfliktusok • utólagos környezetvédelem Kívánatos jövőkép • takarékosság az erőforrásokkal • hozzáadott szellemi érték fogyasztása nő • környezetbarát, egészségesebb életvitel, emberi erőforrás felértékelődése • regionális kiegyenlítődés • EU normák követése • Tiszta technológiák gyors terjedése

41 41 • A hulladékká vált termékdíjköteles termékek hasznosításának az érdekében a környezetvédelemért felelős miniszter által alapított, a magyar állam kizárólagos tulajdonában álló társaság. Közvetítői tevékenységet végez, de nem gyűjt, szállít és kezel! - Önállóan gazdálkodó, nonprofit szervezet, - Tevékenységét a Termékdíj Bizottság által meghatározott keretek között végzi, - Kifizetéseit a termékdíjból befolyó pénz fedezi, külön költségvetési sorral rendelkezik, - Felügyeli a miniszter, valamint az ügydöntő felügyelő bizottság, - Szoros együttműködésre törekszik a hatóságokkal. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség bemutatása

42 42 • a) közvetíti és szervezi a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását; • b) előkészíti az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (OGyHT) és gondoskodik a jóváhagyott OGyHT végrehajtásáról; • c) nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás - tevékenységi körébe tartozó - folyamatait; • d) támogatja a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztését; • e) közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában (forrásának legalább 7%-át a lakosság környezettudatos nevelésére fordítja), • f) ellenőrzi a vele szerződéses kapcsolatban állók, illetve a pályázatok, illetve szolgáltatás megrendelések kedvezményezettek által a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységét; • g) közreműködik - a törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint - a kötelezettek, ellenőrzésében; • h) innovációs tevékenységet folytat a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység fejlesztése érdekében. Az OHÜ feladatai

43 43 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "VEGYIPARI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KONFERENCIA DR. VARGA JÓZSEF EGER, 2012. OKTÓBER 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések