Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beadvány-szerkesztés a polgári perben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beadvány-szerkesztés a polgári perben"— Előadás másolata:

1 Beadvány-szerkesztés a polgári perben
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Beadvány-szerkesztés a polgári perben Beadványok, keresetlevél, nemperes eljárást és jogorvoslatot kezdeményező iratok

2 A polgári eljárás fogalma
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál A polgári eljárás fogalma A polgári eljárás a bíróságnak (vagy valamely bírósághoz tartozó, illetőleg meghatározott szempontból a bírósággal azonosnak minősülő személynek, így például a közjegyző vagy a végrehajtó) az igazságszolgáltatás megvalósítására irányuló, jogilag szabályozott tevékenysége a polgári ügyekben, a felek és képviselőik, valamint az eljárásban részvételre jogosult más személyeknek a közreműködésével. A polgári eljárás típusai: peres és nemperes eljárások.

3 dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál eve A polgári per fogalma Olyan eljárás, amelyben a bíróság és a felek tevékenysége jogvita eldöntésére irányul. Mindig keresettel indul, és rendszerint ítélettel zárul. Jellemzője a felek kétoldalú meghallgatása, egyenlő jogaik és kötelezettségeik biztosítása, a közvetlenség és az igazságos, nyilvános tárgyalás.

4 A polgári peres eljárás fázisai
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál A polgári peres eljárás fázisai Eljárás: a keresetlevél benyújtásától Per: a keresetlevélnek az alperessel történő közlésétől (keresetindítás hatályának beállta) Tárgyalás: a tárgyalás megnyitásától annak berekesztéséig Perbebocsátkozás jelentése

5 Az elsőfokú eljárás folyamata
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Az elsőfokú eljárás folyamata

6 A másodfokú eljárás folyamata
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál A másodfokú eljárás folyamata

7 A felek eljárási cselekményei
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál A felek eljárási cselekményei Akarat-kijelentés:  Ha a fél eljárási cselekménye a bíróság intézkedésére irányul. Tudomás-kijelentés: a) ténybeli előadás (az eljárás tényállására) b) ténybeli nyilatkozat (az ellenfél nyilatkozata az előbbire) c) beismerés, tagadás d) jogi előadás, jogi okfejtés

8 Beadvány formai követelménye
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Beadvány formai követelménye Pp. 93. § (3) bekezdése: Ügyvédi képviselet esetén az ügyvédnek a beadvány minden példányát aláírásával kell ellátnia; egyébként a beadvány első példányát a Pp §-nak megfelelően kell kitölteni. Példányszám!

9 dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Minta beadvány Fővárosi Törvényszék Ügyszám: 15.G.41762/ B u d a p e s t Varsányi Irén u Tisztelt Fővárosi Törvényszék! A Nemzeti Kutatási és Technológia Hivatal felperes (1117 Budapest, Neumann J. u. 1/c., képviseletében eljár: Dr. Szép Zsolt ügyvéd) által a TTT Gyógyszerkutató Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság alperes (4042 Debrecen, Kiss út 35. I. em. 6., képviseletben eljár Dr. Nagy Szabolcs ügyvéd, Dr. Nagy Szabolcs Ügyvédi Iroda) ellen feltételesen visszafizetendő támogatás visszafizetése iránt indított perben k ö z ö s e n k é r j ü k a tisztelt Törvényszéket, hogy a felek között létrejött megállapodás teljesítésére tekintettel a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 157. § f) pontja alapján szíveskedjék a p e r t m e g s z ü n t e t n i. A megállapodás szerint a felperes perköltségeit az alperes által megtérítettnek tekinti, az alperes pedig maga viseli a perben felmerült költségeit. Budapest, 2012 december 21. Dr. Szép Zsolt ügyvéd Dr. Nagy Szabolcs ügyvéd felperes képviseletében alperes képviseletében

10 dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Minta beadvány 2 Pesti Központi Kerületi Bíróság Ügyszám: 12. P / B u d a p e s t Markó u. 25. Tisztelt Pesti Központi Kerületi Bíróság! A Nagy Lajos (1136 Budapest, Nagykő u. 17.) felperes által Kiss Annamária (1122 Budapest, Zöldkő u. 31.) alperes ellen kártérítés iránt indított perben b e j e l e n t e m, hogy a május 14-ére kitűzött tárgyaláson megjelenni nem tudok, mert aznap külföldön tartózkodom. Kérem a tisztelt Bíróságot, hogy a tárgyalásról távolmaradásomat kimentettnek tekinteni szíveskedjék. B u d a p e s t, április 20. Tisztelettel: Nagy Lajos felperes Tanú1: Tanú2: Lakcím: Lakcím:

11 Különleges beadványok
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Különleges beadványok Keresetlevél Fellebbezés Felülvizsgálati kérelem Perújítási kérelem Nemperes eljárást megindító beadványok

12 dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Keresetlevél

13 Kereset – keresetlevél
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Kereset – keresetlevél A polgári per útján érvényesíthető alanyi jog bírósági védelmének elsődleges eszköze Alanya: a felperes Alapja: azok a tények, amelyekből a felperes a jogát származtatja Tárgya: a keresettel érvényesített követelés vagy jog, illetve minden olyan jogviszony, amelynek elbírálása polgári perben kérhető Tartalma: kereseti kérelem Címzettje: a kereset szempontjából az alperes, tartalma szempontjából a bíróság Beadvány Tartalmi elemei: Felek megjelölése Az érvényesíteni kívánt jog, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával A bíróság döntésére irányuló határozott kérelem Az eljáró bíróság, a hatáskört és illetékességet megalapozó adatok

14 dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Pp § (1) bekezdés A pert keresetlevéllel kell megindítani; a keresetlevélben fel kell tüntetni: a) az eljáró bíróságot; b) a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; c) az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; d) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; e) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).

15 A keresetlevél egyéb tartalmi elemei
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál A keresetlevél egyéb tartalmi elemei közvetítői eljárásra utalás, amennyiben erre sor került felperes telefonszáma, faxszáma, címe jogi személy vállalkozások egymás közötti vitáiban a jogvita peren kívüli elintézésének megkísérlésére utalás: jegyzőkönyv vagy előzetes levél, levelezés

16 Keresetlevél különleges tartalmi elemei
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Keresetlevél különleges tartalmi elemei A keresetlevélnek különleges tartalmi elemei vannak egyes pertípusokban, így például: Bontóperben Munkajogi perben Közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perben

17 Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata Közigazgatási hatósági ügyekben szerepet játszó bírósági eljárások Döntések direkt bírósági felülvizsgálata – hatóság perben állása mellett Közigazgatási peres eljárásokban – határozatok Nem peres eljárásokban – végzések Eljárásra kötelezés bíróság által a hatóság mulasztása esetén Ket. alkalmazásával nem hatósági ügyben hozott bírósági határozatok indirekt felülvizsgálata – pl. jegyzői határozat birtokháborítási ügyben – a jegyző nem áll perben

18 dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Illeték megfizetése Az illetékekről szóló évi XCIII. törvényben meghatározott mértékben, a pertárgy értéke, vagy ha ez nem meghatározható, az ún. eszmei pertárgyérték alapulvételével. Jogorvoslati eljárásokban is!

19 dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Költségkedvezmények költségmentesség illetékmentesség költségfeljegyzési jog illetékfeljegyzési jog mentesség a perköltség-biztosíték letétele alól pártfogó ügyvéd igénybe vétele

20 dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál A kereset jellege Marasztalás (csak olyan kérelemnek van helye, amely végrehajtható) Megállapítás (szűk körben, a Pp §-ban írt feltételek esetén) Jogalakítás

21 Kereseti kérelemhez kötöttség
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál dó neve Kereseti kérelemhez kötöttség Kereseti kérelemhez kötöttség [Pp. 3. § (2) bek.] Kivételek: kártérítés módja megállapítása birtokháborítás jogkövetkezményeinek kiválasztása személyhez fűződő jogok megsértése jogkövetkezményeinek kiválasztása sajtó-helyreigazítási perben a helyreigazítás megszövegezése szerződés érvénytelensége jogkövetkezményének kiválasztása, tulajdonközösség megszüntetése módjának meghatározása tartási szerződés megszüntetése vagy életjáradéki szerződéssé alakítása

22 A jogcím megjelölése a keresetben
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál A jogcím megjelölése a keresetben A kérelemhez kötöttség jelenti-e a jogcímhez kötöttséget? Eltérhet-e a bíróság a felek által megjelölt jogcímektől? Feltárjunk-e minden lehetséges jogcímet?

23 A bizonyítékok megjelölése
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál A bizonyítékok megjelölése Már a keresetlevélben, később megfelelő időben Okiratok csatolása másolatban A tanúk (szakértők) adatainak bejelentése Előzetes hozzájárulással a beadványban feltüntethetők Előzetes hozzájárulás nélkül külön lapon kell beadni Kiskorú tanúra új szabályok Ha a tanú kéri, adatait zártan kell kezelni, ilyen esetben a jegyzőkönyvben sem tüntethetők fel.

24 Kézbesítési megbízott megjelölése
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Kézbesítési megbízott megjelölése Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem rendelkező fél részére A felperes: a keresetlevélben, megbízási szerződés csatolásával Az alperes: az érdemi védekezésben, legkésőbb a per első tárgyalásán „Különösen” ügyvéd, ügyvédi iroda lehet

25 Keresetlevél struktúrája
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Keresetlevél struktúrája Külzet Eljáró bíróság, fejrész, megszólítás, kérelem Előzmények, tények Jogi következtetések Bizonyítási indítványok Kérelem Egyéb nyilatkozatok Aláírás Mellékletek

26 Hiányos keresetlevél következményei
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál neve Hiányos keresetlevél következményei Személyesen eljáró felperes Hiánypótlásra felhívás (ennek eredménytelensége esetén keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása Jogi képviselővel eljáró felperes Tartalmi hiányosság, meghatalmazás hiánya, illeték hiánya Keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása

27 Keresetlevél benyújtásának határideje
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Keresetlevél benyújtásának határideje A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidő főszabályként anyagi jogi határidő. Speciális szabályok például: Közigazgatási perben Munkaügyi perben Sajtó-helyreigazítási perben

28 dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Anyagi jogi igény érvényesíthetőségének ideje alatt: jogvesztő határidő (elmulasztása esetén az anyagi jogosultság megszűnik) elévülési jellegű (bírósági eljárásban nem érvényesíthető a követelés, de kifogást kell előterjeszteni) Elévült követelés esetén a bíróság érdemben határoz, nincs helye a Pp § alkalmazásának!

29 Határidő elmulasztásának jogkövetkezményei
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Határidő elmulasztásának jogkövetkezményei Anyagi jogi határidő a határidő utolsó napjának elteltével állnak be bírósághoz intézett beadvány: hivatali idő vége igazolással elhárítható a mulasztás jogkövetkezménye, ha törvény megengedi Eljárásjogi határidő határidőben teljesítette, ha a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adja igazolással elhárítható a mulasztás jogkövetkezménye, kivéve ha törvény kizárja

30 A polgári perekben eljáró bíróságok
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál A polgári perekben eljáró bíróságok Kúria ítélőtáblák törvényszékek helyi bíróságok (járásbíróságok) munkaügyi bíróságok (közigazgatási és munkaügyi bíróságok)

31 Alávetéses illetékesség speciális szabálya
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Alávetéses illetékesség speciális szabálya 2009. június 30-tól a felek nem köthetik ki megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Fővárosi Törvényszék és Budapest Környéki Törvényszék illetékességét, helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

32 A keresetlevél benyújtásának feltétele: perbeli jogképesség
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál A keresetlevél benyújtásának feltétele: perbeli jogképesség A perképesség a félnek az a képessége, hogy a perben fél lehet (=perbeli jogképesség), illetve a perben személyesen és képviselője útján eljárhat (=perbeli cselekvőképesség). A perbeli jogképesség a fél azon képessége, hogy jogok és kötelezettségek alanya lehet (Pp. 48. §). A perbeli jogképesség hiányának jogkövetkezménye: a per létre sem jön, a folyamatban lévő peres eljárás pedig (a jogutódlás lehetőségétől függően) félbeszakad vagy a bíróság a pert megszünteti.

33 dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Keresetindítási jog Bárki jogosult bírósághoz fordulni. A keresetlevél benyújtásának egyetlen feltétele a perbeli jogképesség. Meghatározott perekben a törvény előre meghatározza, ki indíthat keresetet, ki ellen (perbeli alaki legitimáció) Ügyész vagy más szerv felhatalmazása keresetindításra A közérdekű igényérvényesítés

34 Kereshetőségi jog, perbeli legitimáció
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Kereshetőségi jog, perbeli legitimáció A kereseti tényalapnak egy különös része, a fél és a pertárgy közötti anyagi jogi kapcsolat. Perbeli anyagi legitimáció (a fél perbeli igazolása) – a felperest valójában megilletik-e a keresetben foglaltak (aktív legitimáció), illetve azok az alperessel szemben illetik-e meg (passzív legitimáció).

35 Az ügyvédi perbeli képviselet
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Az ügyvédi perbeli képviselet

36 Az ügyvédi perbeli képviselet
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Az ügyvédi perbeli képviselet Ügyleti képviselet, megbízás Meghatalmazás Meghatalmazás alaki kellékei Meghatalmazás tartalmi kellékei Kirendelés Kötelező jogi képviselet

37 Kötelező jogi képviselet
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Kötelező jogi képviselet a) az ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet, valamint az ügy érdemében hozott végzések ellen fellebbezést (csatlakozó fellebbezést), továbbá a Kúria előtti eljárásban a 235. § (3) bekezdésében meghatározott fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) és a felülvizsgálati kérelmet (csatlakozó felülvizsgálati kérelmet) előterjesztő fél számára, b) a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó perekben, a per minden szakaszában, a jogorvoslati eljárás során is, kivéve ba) a 23. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vagyonjogi perek közül azokat, melyekben a per tárgyának értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg, bb) a 23. § (1) bekezdés b), e) pontjának ec) alpontjában, f), g), i), j), m) és o) pontjában meghatározott pereket, bc) a 23. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott megállapításra irányuló perek közül azokat, amelyek esetében a per tárgyának értéke – ha a marasztalás kérhető lenne – a harmincmillió forintot nem haladná meg, c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

38 Kötelező a jogi képviselet például
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Kötelező a jogi képviselet például 30 millió Ft feletti vagyonjogi per, szerzői és szomszédos jogi perek, nemzetközi árufuvarozási, szállítmányozási perek, a kérelemnek helyt adó cégbírósági bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránt indított perek, a cég létesítő okirata vagy annak módosítása érvénytelenségének, hatálytalanságának vagy létre nem jöttének megállapítása iránti perek, a cégek és tagjaik (volt tagjaik) közötti, illetve a tagok (volt tagok) egymás közti a tagsági jogviszonyon alapuló perek, a gazdasági társaságban történő befolyásszerzéssel kapcsolatos perek, továbbá a társaság tartozásaiért korlátozott felelősséggel tartozó tag (részvényes) felelősségének korlátlanná minősítése iránti perek, az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek, a tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége tárgyában indított perek, 30 millió Ft feletti megállapítási per, kiemelt jelentőségű perek.

39 Nem kötelező a jogi képviselet
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Nem kötelező a jogi képviselet 30 millió Ft alatti vagyonjogi per, közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek, a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perek, a törvényszék által nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő szervezetekkel kapcsolatos perek, a személyhez fűződő jogok megsértése miatt keletkezett polgári jogi igények érvényesítése iránt indított perek, ideértve az e jogok megsértése miatt indított kártérítési pereket is, ha az előbbiekkel együtt vagy azok folyamán indítják meg, a közigazgatási perek, a 349. § (5) bekezdésében meghatározott perek kivételével, a sajtó-helyreigazítási perek, A Pp. 2. § (3) bekezdésében meghatározott kártérítési perek, azok a perek, amelyeket törvény a törvényszék hatáskörébe utal, 30 millió Ft alatti megállapítási per.

40 Jogi képviselő jelentése
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Jogi képviselő jelentése Jogi képviselőnek kell tekinteni: a) az ügyvédet (ügyvédi irodát), b) a 67. § (1) bekezdése i) pontjában meghatározottak szerint a jogtanácsost, c) a külön törvényben meghatározott személyeket (pl. szabadalmi ügyvivő).

41 dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Ha törvény eltérően nem rendelkezik - jogi képviselőnek kell tekinteni továbbá: a) a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság törvényes képviselőjét, b) a 67. § (1) bekezdésének a), b), d), e) és h) pontjában meghatározottak szerint az ott megjelölt személyeket, c) a 67. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározottak szerint a jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet alkalmazottját, valamint d) akit a meghatalmazottként való képviseletre külön jogszabály feljogosít akkor, ha e személy jogi szakvizsgával rendelkezik. Kötelező jogi képviselet esetében – amennyiben törvény kivételt nem tesz – a jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében jogi képviselő nélkül is eljárhat. Ebben az esetben őt úgy kell tekinteni, mintha jogi képviselővel járna el.

42 dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Ügyvédjelölt Ügyvédjelölt nem járhat el: Kúria előtt, ítélőtábla előtt, olyan ügyben, amelyben a jogi képviselet kötelező, a jogi képviseletre kötelezett fél nevében.

43 Jogi képviselet hiányának jogkövetkezménye
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Jogi képviselet hiányának jogkövetkezménye Ha a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan, kivéve: ha a törvény az adott perbeli cselekményre nézve a meghatalmazott útján történő eljárást kizárja; a fél pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő, vagy a bíróság egyéb okból köteles elutasítani a kérelmet. További kivétel: a felperest a keresetlevél megvizsgálása keretében hiánypótlásra kell felhívni, az alperest pedig úgy kell tekinteni, mint aki nyilatkozatot egyáltalán nem tesz.

44 Jogi képviselet esetén…
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Jogi képviselet esetén… … korlátozott a nyilatkozattétel: A felperes a keresetét az alperes érdemi ellenkérelme előadását követő 30 napon belül változtathatja meg. Az alperes a viszontkeresetét és beszámítási kifogását az első tárgyalást követő harminc napon belül terjesztheti elő. Nem előzi meg hiánypótlási felhívás a Pp § (1) bekezdésének alkalmazását.

45 Elektronikus kommunikáció a bíróságokkal
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Elektronikus kommunikáció a bíróságokkal 2013. január 1-jétől Vállalkozások közötti perben kötelező jogi képviselet esetén Kötelező jogi képviselet esetén 2014. január 1-jétől: Vállalkozás felperes és alperes Jogi képviselet esetén Fél önként is vállalhatja Keresetlevél, egyéb beadványok, okirati bizonyíték kézbesítése

46 Fellebbezés, perújítás, felülvizsgálat
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Fellebbezés, perújítás, felülvizsgálat

47 Fél, beavatkozó, akire rendelkezést tartalmaz Felek, ügyész
Fellebbezés Perújítás Felülvizsgálat Ki? Fél, beavatkozó, akire rendelkezést tartalmaz Felek, ügyész Fél, beavatkozó, akire rendelkezést tartalmaz Mit? Nem jogerős ítélet, Végzés, ha törvény megengedi Jogerős ítélet, Egyezséget jóváhagyó végzés, Fmh Bírósági meghagyás Kivéve: kizárt Jogerős ítélet, érdemi végzés, Pp § (1) bek. a)-h), Pp § a) és g) Mikor? 15 nap 6 hó, 5 év 30 nap 60 nap + 30 nap Be: első fokon eljárt Elb.: másodfokú Be: első fokon, ill. ahol a hirdetményi kézb. történt Elb.: ua. Be: első fokon Elb.: LB előadó neve

48 Végzés ellen (kivéve, ha törvény megengedi)
Fellebbezés Perújítás Felülvizsgálat Kizárt Végzés ellen (kivéve, ha törvény megengedi) Közig. perben ítélet ellen (kivéve, ha törvény megengedi) Házassági perben Apaság vélelmét megdöntő ítélet ellen, Sajtó-helyreigazítási perben, Lakáskiürítése Lakásbérlet felmondása Vh. igényper Pp § Hivatkozási alap Jogszabálysértés (megalapozatlan-ság is) Pp § Pp. XXIV. fejezet Új tényre, új bizonyítékra hivatkozás Elsőfokú ítélet után jutott a tudomására, feltéve, hogy reá nézve kedvezőbb határozatot eredményezett volna Korábbira is, ha önhibáján kívül nem érvényesítette, illetve a bíróság nem bírálta el Nem lehet előadó neve

49 dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Fellebbezés Perújítás Felülvizsgálat Tárgyalás elmulasztásának jogkövet-kezménye A tárgyalás megtartásának nem akadálya Megengedhetőség – perújító: kérelem elutasítása, perújított: nem akadály Érdemi: ált. Nem akadály

50 Polgári nemperes eljárások
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Polgári nemperes eljárások

51 dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Nemperes eljárás Minden olyan polgári eljárás nemperes eljárás, amely nem peres eljárás.

52 Per és nemperes eljárás
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Per és nemperes eljárás

53 A polgári nemperes eljárások fajai
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál A polgári nemperes eljárások fajai

54 A szabályozás szintjei
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál A szabályozás szintjei (pl. Törvényszék, Kúria, Munkaügyi bíróság, tanácsban történő eljárás, fellebbezést kizárja) Speciális szabályok A Pp. hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet 13. § Nemperes általános szabályai Fellebbezésnek van helye Összetétel (egyesbíró) Hatáskör (helyi) (pl. felfüggesztés, szünetelés, félbeszakadás, hiánypótlás) Pp.

55 Nemperes eljárások egyéb közös szabályai
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Nemperes eljárások egyéb közös szabályai Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló évi XLVIII. törvény Az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló évi XVII. törvény Az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről szóló évi XLVIII. törvény

56 A polgári nemperes eljárást megindító beadványok
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál A polgári nemperes eljárást megindító beadványok Kérelem (sosem keresetlevél)! Bejelentés Értesítés Kifogás Pp. szabályai alkalmazandók néhány eljárásban formanyomtatvány elektronikus kérelmek (cégeljárás, fmh)

57 A közjegyzői nemperes eljárások
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál A közjegyzői nemperes eljárások előzetes bizonyítás; szakértő kirendelése; fizetési meghagyás; európai fizetési meghagyás; végrehajtás elrendelése. Szempontok: szakmai kompetencia ár gyorsaság

58 dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál
dr. Bálint Tibor, dr. Lohn Balázs, dr. Sántha Ágnes, dr. Szánthó Pál Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Beadvány-szerkesztés a polgári perben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések