Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ügyvédi közreműködés polgári perekben II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ügyvédi közreműködés polgári perekben II."— Előadás másolata:

1 Ügyvédi közreműködés polgári perekben II.
Ügyvédiskola – 2009.

2 BIZONYÍTÁS

3 © Dr. Kiss Daisy Bizonyítandó tény
A múltban történt tények (történeti tényállás) Bizonyító tény Bizonyítási eszköz által közvetített Bizonyított tény Bíró meggyőződése Ítéleti tényállás © Dr. Kiss Daisy

4 Egyszerűbben bizonyítandó tények
A beismerés a fél az ellenérdekű fél által állítottak valóságtartalmát elfogadja nem azonos az „elismeréssel” (beismerés: tényre vonatkozik; elismerés: jogra vonatkozik) A felek egyező előadása egybehangzó nyilatkozatok, úgy, hogy kölcsönösen nem ismerik egymás nyilatkozatait Kétségbe nem vont előadás A köztudomású tények A bíróság hivatalos tudomása nem azonos a bíró magántudomásával (utóbbi esetben a bíró tanúként meghallgatható, de ez kizárási ok lesz) A vélelmek ha jogszabály rendelkezik úgy, hogy valamely tény fennállása esetén egy másik tényt valónak kell tekinteni A fikció jogszabályi rendelkezésnél fogva valónak kell elfogadni olyan tényt, ami egyébként nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak © Dr. Kiss Daisy

5 Bizonyítási kötelezettség
Bizonyítási teher Bizonyítási kötelezettség © Dr. Kiss Daisy

6 Bizonyítási alapelvek
A bizonyítás szabadsága A peranyagszolgáltatási elv A kérelemre történő eljárás elve A bizonyítékok szabad mérlegelésének elve © Dr. Kiss Daisy

7 Bizonyítási eszközök Tanú Szakértő Tárgyi bizonyítási eszköz Okirat
© Dr. Kiss Daisy

8 Tanú Tanúzási kötelezettség Megjelenési kötelezettség
Vallomástételi kötelezettség Okirat-felmutatási kötelezettség Ki nem hallgatható ki tanúként? Ki tagadhatja meg a vallomástételt? A kihallgatás menete © Dr. Kiss Daisy

9 Szakértő Jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges Egy, több, „helyette más”, „más” szakértő, szakközreműködő, társszakértő A szakértői testület véleményének átértékelődése A szakértő „bevezetése” az eljárásba Magánszakértő – nemperes eljárás keretében kirendelt szakértő © Dr. Kiss Daisy

10 Tárgyi bizonyítási eszköz
Szemle Helyszíni szemle © Dr. Kiss Daisy

11 TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRAT
KÖZOKIRAT TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRAT Pp § A benne foglalt intézkedés, határozat, adat, tény való Kellékek (meghatározott szerv, meghatározott alak, ügykör) Valódiság vélelme Pp § Az abban foglalt nyilatkozatot a nyilatkozattevő megtette, elfogadta Kellékek Valódiság vélelme © Dr. Kiss Daisy

12 Eljárás államtitkot, szolgálati titkot tartalmazó irat esetén
Eljárás üzleti titkot, hivatásbeli titkot tartalmazó irat esetén

13 Elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes.
Aláíró Címzett elektronikus dokumentum ha egyezik, akkor a dokumentum tartalma az aláírás óta nem változott meg szabványos egykulcsú algoritmus titkosítás lenyomat (számsorozat) összehasonlítás lenyomat Elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes. magánkulcs algoritmusa lenyomat titkosítás szabványos egykulcsú algoritmus elektronikus aláírás titkosítás logikai hozzárendelés, összekapcsolás elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum elektronikus dokumentum elektronikus dokumentum továbbítás Hitelesítés- szolgáltató elektronikus aláírás elektronikus aláírás ha visszafejthető, akkor csak a magánkulccsal írhatták alá visszafejtés tanúsítvány: nyilvános kulcs algoritmusa, aláíró azonosító adatai © Netlock kft.

14 elektronikus dokumentum
Aláíró Címzett elektronikus dokumentum ha egyezik, akkor a dokumentum tartalma az aláírás óta nem változott meg szabványos egykulcsú algoritmus titkosítás lenyomat (számsorozat) összehasonlítás lenyomat magánkulcs algoritmusa lenyomat titkosítás szabványos egykulcsú algoritmus elektronikus aláírás titkosítás logikai hozzárendelés, összekapcsolás elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum elektronikus dokumentum elektronikus dokumentum továbbítás Hitelesítés- szolgáltató elektronikus aláírás elektronikus aláírás ha visszafejthető, akkor csak a magánkulccsal írhatták alá visszafejtés tanúsítvány: nyilvános kulcs algoritmusa, aláíró azonosító adatai © Netlock Kft.

15 JOGORVOSLATOK

16 számítási hiba, egyéb elírás
Hibás határozat fogyatékos számítási hiba, egyéb elírás névírási, hiányos törvénysértő megalapozatlan jogszabálysértő

17 KIJAVÍTÁS KIEGÉSZÍTÉS kijavító végzéssel bármikor hivatalból és kérelemre is kiegészítő végzéssel vagy kiegészítő ítélettel kérelemre – a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatalból bármikor kérelemre – tárgyalás alapján

18 Fellebbezés Perújítás Felülvizsgálat Ki? Fél, beavatkozó, akire rendelkezést tartalmaz Felek, ügyész Fél, beavatkozó, akire rendelkezést tartalmaz Mit? Nem jogerős ítélet, Végzés, ha törvény megengedi Jogerős ítélet, Egyezséget jóváhagyó végzés, Fmh Bírósági meghagyás Kivéve: kizárt Jogerős ítélet, érdemi végzés, Pp § (1) bek. a)-h), Pp § a) és g) Mikor? 15 nap 6 hó, 5 év 30 nap 60 nap + 30 nap Be: első fokon eljárt Elb.: másodfokú Be: első fokon, ill. ahol a hirdetményi kézb. történt Elb.: ua. Be: első fokon Elb.: LB

19 Fellebbezés Perújítás Felülvizsgálat Kizárt Végzés ellen (kivéve, ha törvény megengedi) Közig. perben ítélet ellen (kivéve, ha törvény megengedi) Házassági perben Apaság vélelmét megdöntő ítélet ellen, Sajtó-helyreigazítási perben, Lakáskiürítése Lakásbérlet felmondása Vh. igényper Pp § Hivatkozási alap Jogszabálysértés (megalapozatlan-ság is) Pp § Pp. XXIV. fejezet Új tényre, új bizonyítékra hivatkozás Elsőfokú ítélet után jutott a tudomására, feltéve, hogy reá nézve kedvezőbb határozatot eredményezett volna Korábbira is, ha önhibáján kívül nem érvényesítette, illetve a bíróság nem bírálta el Nem lehet

20 Fellebbezés Perújítás Felülvizsgálat Tárgyalás Fő szabály a tárgyaláson elbírálás Kivétel: Pp. 256/A. § Tárgyalás (a megengedhetőség tárgyában is) Fő szabály a tárgyaláson kívüli elbírálás a felek kérik, a bíróság szükségesnek tartja Szünetelés b) pont kivételével Félbeszakadás Ált. Felfüggesztés + kijavítás, kiegészítés idejére Permegszüntetés Érdemi szakaszban ált. Csak hivatalból Keresetváltoztatás Nincs (Pp §) Nincs Beszámítási kifogás Elsőfokú ítélet után lejárt, elismert követelésre

21 Fellebbezés Perújítás Felülvizsgálat Tárgyalás elmulasztásának jogkövet-kezménye A tárgyalás megtartásának nem akadálya Megengedhetőség – perújító: kérelem elutasítása, perújított: nem akadály Érdemi: ált. Nem akadály

22 Kisértékű perek

23 Kisperérték - kisérték
Kisperértékű per: helyi bíróság előtti vagyonjogi per, amelyben a fellebbezésben vitatott érték a ,- Ft-ot nem haladta meg Kisértékű per: helyi bíróság előtti, pénzkövetelésre irányuló fizetési meghagyásos eljárásból alakult per, amelyben a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem beadásakor a per tárgyának értéke nem haladta meg az ,- Ft-ot.

24 A kisértékű perek esetében jelentősége van az első tárgyalás, az első tárgyalás és a folytatólagos tárgyalás közötti időköz első harmada, valamint az érdemi határozat meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztése időpontjának. A keresetváltoztatás, a beszámítási kifogás, a viszontkereset, bizonyítási indítvány időben korlátozottan terjeszthető elő, korlátozott a fellebbezési jog, és kizárt a felülvizsgálat.

25 Első tárgyalás amelyre a bíróság minden felet szabályszerűen megidézett, és amelyen az első érdemi intézkedés megtörténik, amelyre az alperes érdemi ellenkérelmének előadása előtt a bíróság a tárgyalást elhalasztotta, keresetváltoztatás, viszontkereset viszonylatában: amelyen a keresetváltoztatást, viszontkeresetet előterjesztették. Csak az első tárgyaláson lehet a keresetet megváltoztatni, beszámítási kifogást, viszontkeresetet, bizonyítási indítványt előterjeszteni. Az iratok beérkezésétől számított 45 napon belül kell megtartani.

26 Bizonyítási indítvány
Kereset-változtatás Viszontkereset Beszámítási kifogás Bizonyítási indítvány Első tárgyalást kö-vetően, de legké-sőbb a folytatólagos tárgyalásig nyitva-álló időköz első harmadában Az alperes hozzá-járulásával, Az alperes hozzá-járulása nélkül, bí-rósági engedéllyel, ha az első tárgya-láson felkészülési időt kért A felperes hozzá-járulásával, A felperes hozzá-járulása nélkül, bírósági engedély-lyel, ha az első tár-gyaláson felkészü-lési időt kért Bírósági engedéllyel, ha az első tárgyaláson felkészülési időt kért Az érdemi határozat meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig Az alperes hozzá-járulásával Az alperes hozzá-járulása nélkül, ha oly tényre vagy bizonyítékra, jogerős bírói vagy más hatósági hatá-rozatra hivatkozik, amely az első tár-gyalás után jutott a tudomására Ha a beszámítani kért követelést az ellenfél elismeri, vagy fennállta köz-okirattal, teljes bizonyító erejű magánokirattal bizonyítható, vagy az első tárgyalás után járt le, vagy fennálltáról és lejártáról az első tárgyalást követően szerzett tudomást. Az ellenfél bele-egyezésével bár-mikor, ha a késede-lem nem felróható, illetve nem ütközik a jóhiszemű eljárás elvébe Az ellenfél bele-egyezése nélkül, ha oly tényre vagy bizonyítékra, jogerős bírói vagy más hatósági hatá-rozatra hivatkozik, amely az első tárgyalás után jutott a tudomására 391/A. § (4) bek.

27 Elkésetten előterjesztett keresetváltoztatást figyelmen kívül kell hagyni
Elkésetten előterjesztett viszontkeresetet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani Elkésett bizonyítási indítványt figyelmen kívül kell hagyni Bírósági meghagyás kibocsátásának nem akadálya a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás

28 Jogorvoslat korlátai Fellebbezni csak jogszabálysértésre hivatkozással lehet Végzés elleni fellebbezés esetében, illetve ha a per tárgya tartási vagy egyéb járadék jellegű követelés, az általános szabályok szerint kell eljárni A felülvizsgálat kizárt [Pp § (2) bek.]

29 Pp § (2)-(3) bek. (2) A folytatólagos tárgyalás elmulasztása az ügy érdemében való döntést nem gátolja, a bíróság az ügy érdemében a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. (3) A 137. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben szünetelésnek helye nincs, a bíróság a pert megszünteti.

30 Pp. 137. § (1) bek. b) pont Az eljárás szünetel, ha …
b) a felek közül bármelyik tárgyaláson egyik fél sem jelenik meg, vagy a megjelent fél az ügy tárgyalását nem kívánja, illetőleg nyilatkozatot egyáltalában nem tesz, és a távollevő felperes megelőzőleg egyik esetben sem kérte, hogy a bíróság a tárgyalást távollétében is tartsa meg

31 És mi vár még ránk? 2009. évi L. törvény
a fizetési meghagyásos eljárásról (2010. június 1-től közjegyzői hatáskörben) 2009. évi LII. törvény a hivatalos iratok kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről (2010. január 1-jétől jogi képviselő kérheti, július 1-jétől jogi képviselő részére kötelező, január 1-jétől Pp.-ben külön fejezet az elektronikus kommunikációról) 2011. január 1-jétől a vállalkozások egymás közötti pereire külön szabályok

32

33

34

35 Kérdések (1) Milyen változás következett be az üzleti titok perbeli kezelése körében? Mikortól várható, hogy kötelező a jogi képviselők részére a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás?

36 Kérdések (2) Milyen ügyekben nem járhat el ügyvédjelölt?
Mi a szabálya a kézbesítési vélelemnek elektronikus kézbesítés esetében?

37 Kérdések (3) Mi a következménye annak, ha a fél jogi képviselő végez eljárási cselekményt olyan ügyben, amelyben a jogi képviselet kötelező? Meddig lehet előterjeszteni keresetváltoztatást kisértékű perben az alperes hozzájárulása nélkül?

38 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Ügyvédi közreműködés polgári perekben II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések