Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ügyvédiskola – 2009.. •A múltban történt tények (történeti tényállás) Bizonyítandó tény •Bizonyítási eszköz által közvetített Bizonyító tény •Bíró meggyőződése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ügyvédiskola – 2009.. •A múltban történt tények (történeti tényállás) Bizonyítandó tény •Bizonyítási eszköz által közvetített Bizonyító tény •Bíró meggyőződése."— Előadás másolata:

1 Ügyvédiskola – 2009.

2

3 •A múltban történt tények (történeti tényállás) Bizonyítandó tény •Bizonyítási eszköz által közvetített Bizonyító tény •Bíró meggyőződése •Ítéleti tényállás Bizonyított tény © Dr. Kiss Daisy

4 A beismerés  a fél az ellenérdekű fél által állítottak valóságtartalmát elfogadja  nem azonos az „elismeréssel” (beismerés: tényre vonatkozik; elismerés: jogra vonatkozik) A felek egyező előadása  egybehangzó nyilatkozatok, úgy, hogy kölcsönösen nem ismerik egymás nyilatkozatait Kétségbe nem vont előadás A köztudomású tények A bíróság hivatalos tudomása  nem azonos a bíró magántudomásával (utóbbi esetben a bíró tanúként meghallgatható, de ez kizárási ok lesz) A vélelmek  ha jogszabály rendelkezik úgy, hogy valamely tény fennállása esetén egy másik tényt valónak kell tekinteni A fikció  jogszabályi rendelkezésnél fogva valónak kell elfogadni olyan tényt, ami egyébként nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak © Dr. Kiss Daisy

5 Bizonyítási teher Bizonyítási kötelezettség © Dr. Kiss Daisy

6  A bizonyítás szabadsága  A peranyagszolgáltatási elv  A kérelemre történő eljárás elve  A bizonyítékok szabad mérlegelésének elve © Dr. Kiss Daisy

7  Tanú  Szakértő  Tárgyi bizonyítási eszköz  Okirat © Dr. Kiss Daisy

8 Tanúzási kötelezettség  Megjelenési kötelezettség  Vallomástételi kötelezettség  Okirat-felmutatási kötelezettség Ki nem hallgatható ki tanúként? Ki tagadhatja meg a vallomástételt? A kihallgatás menete © Dr. Kiss Daisy

9  Jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges  Egy, több, „helyette más”, „más” szakértő, szakközreműködő, társszakértő  A szakértői testület véleményének átértékelődése  A szakértő „bevezetése” az eljárásba  Magánszakértő – nemperes eljárás keretében kirendelt szakértő © Dr. Kiss Daisy

10  Szemle  Helyszíni szemle © Dr. Kiss Daisy

11 KÖZOKIRAT TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRAT  Pp. 195. §  A benne foglalt intézkedés, határozat, adat, tény való  Kellékek (meghatározott szerv, meghatározott alak, ügykör)  Valódiság vélelme  Pp. 196. §  Az abban foglalt nyilatkozatot a nyilatkozattevő megtette, elfogadta  Kellékek  Valódiság vélelme © Dr. Kiss Daisy

12  Eljárás államtitkot, szolgálati titkot tartalmazó irat esetén  Eljárás üzleti titkot, hivatásbeli titkot tartalmazó irat esetén

13 szabványos egykulcsú algoritmus Aláíró szabványos egykulcsú algoritmus továbbítás ha visszafejthető, akkor csak a magánkulccsal írhatták alá tanúsítvány: nyilvános kulcs algoritmusa, aláíró azonosító adatai visszafejtés Címzett lenyomat (számsorozat) elektronikus aláírás elektronikus dokumentum elektronikus aláírás titkosítás magánkulcs algoritmusa titkosítás logikai hozzárendelés, összekapcsolás elektronikus dokumentum elektronikus aláírás titkosítás lenyomat ha egyezik, akkor a dokumentum tartalma az aláírás óta nem változott meg elektronikus dokumentum összehason lítás Hitelesítés- szolgáltató elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum Elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes. © Netlock kft.

14 szabványos egykulcsú algoritmus továbbítás ha visszafejthető, akkor csak a magánkulccsal írhatták alá tanúsítvány: nyilvános kulcs algoritmusa, aláíró azonosító adatai visszafejtés AláíróCímzett lenyomat (számsorozat) elektronikus aláírás elektronikus dokumentum elektronikus aláírás szabványos egykulcsú algoritmus titkosítás magánkulcs algoritmusa titkosítás logikai hozzárendelés, összekapcsolás elektronikus dokumentum elektronikus aláírás titkosítás lenyomat ha egyezik, akkor a dokumentum tartalma az aláírás óta nem változott meg elektronikus dokumentum összehason lítás Hitelesítés- szolgáltató elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum © Netlock Kft.

15

16 fogyatékos névírási, számítási hiba, egyéb elírás hiányos törvénysértő megalapozatlanjogszabálysértő

17 KIJAVÍTÁSKIEGÉSZÍTÉS  kijavító végzéssel  bármikor  hivatalból és kérelemre is  kiegészítő végzéssel vagy kiegészítő ítélettel  kérelemre – a kézhezvételtől számított 15 napon belül  hivatalból bármikor  kérelemre – tárgyalás alapján

18 FellebbezésPerújításFelülvizsgálat Ki?Fél, beavatkozó, akire rendelkezést tartalmaz Felek, ügyészFél, beavatkozó, akire rendelkezést tartalmaz Mit?Nem jogerős ítélet, Végzés, ha törvény megengedi Jogerős ítélet, Egyezséget jóváhagyó végzés, Fmh Bírósági meghagyás Kivéve: kizárt Jogerős ítélet, érdemi végzés, Pp. 130. § (1) bek. a)-h), Pp. 157. § a) és g) Kivéve: kizárt Mikor?15 nap6 hó, 5 év 30 nap 60 nap + 30 nap Be: első fokon eljárt Elb.: másodfokú Be: első fokon, ill. ahol a hirdetményi kézb. történt Elb.: ua. Be: első fokon Elb.: LB

19 FellebbezésPerújításFelülvizsgálat KizártVégzés ellen (kivéve, ha törvény megengedi) Közig. perben ítélet ellen (kivéve, ha törvény megengedi) Házassági perben Apaság vélelmét megdöntő ítélet ellen, Sajtó- helyreigazítási perben, Lakáskiürítése Lakásbérlet felmondása Vh. igényper Pp. 271. § Hivatkozási alapJogszabálysértés (megalapozatlan- ság is) Pp. 260. § Pp. XXIV. fejezet Jogszabálysértés Új tényre, új bizonyítékra hivatkozás Elsőfokú ítélet után jutott a tudomására, feltéve, hogy reá nézve kedvezőbb határozatot eredményezett volna Korábbira is, ha önhibáján kívül nem érvényesítette, illetve a bíróság nem bírálta el Nem lehet

20 FellebbezésPerújításFelülvizsgálat TárgyalásFő szabály a tárgyaláson elbírálás Kivétel: Pp. 256/A. § Tárgyalás (a megengedhetőség tárgyában is) Fő szabály a tárgyaláson kívüli elbírálás Kivétel: a felek kérik, a bíróság szükségesnek tartja Szünetelésb) pont kivételével FélbeszakadásÁlt. Felfüggesztés+ kijavítás, kiegészítés idejére Ált. PermegszüntetésÁlt.Érdemi szakaszban ált. Csak hivatalból KeresetváltoztatásNincs (Pp. 247. §) Nincs Beszámítási kifogás Elsőfokú ítélet után lejárt, elismert követelésre Érdemi szakaszban ált. Nincs

21 FellebbezésPerújításFelülvizsgálat Tárgyalás elmulasztásának jogkövet- kezménye A tárgyalás megtartásának nem akadálya Megengedhetőség – perújító: kérelem elutasítása, - -- - perújított: nem akadály Érdemi: ált. Nem akadály

22

23  Kisperértékű per: helyi bíróság előtti vagyonjogi per, amelyben a fellebbezésben vitatott érték a 200000,- Ft-ot nem haladta meg  Kisértékű per: helyi bíróság előtti, pénzkövetelésre irányuló fizetési meghagyásos eljárásból alakult per, amelyben a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem beadásakor a per tárgyának értéke nem haladta meg az 1 000 000,- Ft-ot.

24 A kisértékű perek esetében jelentősége van az első tárgyalás, az első tárgyalás és a folytatólagos tárgyalás közötti időköz első harmada, valamint az érdemi határozat meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztése időpontjának. A keresetváltoztatás, a beszámítási kifogás, a viszontkereset, bizonyítási indítvány időben korlátozottan terjeszthető elő, korlátozott a fellebbezési jog, és kizárt a felülvizsgálat.

25  amelyre a bíróság minden felet szabályszerűen megidézett, és amelyen az első érdemi intézkedés megtörténik,  amelyre az alperes érdemi ellenkérelmének előadása előtt a bíróság a tárgyalást elhalasztotta,  keresetváltoztatás, viszontkereset viszonylatában: amelyen a keresetváltoztatást, viszontkeresetet előterjesztették. Csak az első tárgyaláson lehet a keresetet megváltoztatni, beszámítási kifogást, viszontkeresetet, bizonyítási indítványt előterjeszteni. Az iratok beérkezésétől számított 45 napon belül kell megtartani.

26 Kereset- változtatás Viszontkereset Beszámítási kifogás Bizonyítási indítvány Első tárgyalást kö- vetően, de legké- sőbb a folytatólagos tárgyalásig nyitva- álló időköz első harmadában  Az alperes hozzá- járulásával,  Az alperes hozzá- járulása nélkül, bí- rósági engedéllyel, ha az első tárgya- láson felkészülési időt kért  A felperes hozzá- járulásával,  A felperes hozzá- járulása nélkül, bírósági engedély- lyel, ha az első tár- gyaláson felkészü- lési időt kért  Bírósági engedéllyel, ha az első tárgyaláson felkészülési időt kért Az érdemi határozat meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig  Az alperes hozzá- járulásával  Az alperes hozzá- járulása nélkül, ha oly tényre vagy bizonyítékra, jogerős bírói vagy más hatósági hatá- rozatra hivatkozik, amely az első tár- gyalás után jutott a tudomására Ha a beszámítani kért követelést az ellenfél elismeri, vagy fennállta köz- okirattal, teljes bizonyító erejű magánokirattal bizonyítható, vagy az első tárgyalás után járt le, vagy fennálltáról és lejártáról az első tárgyalást követően szerzett tudomást.  Az ellenfél bele- egyezésével bár- mikor, ha a késede- lem nem felróható, illetve nem ütközik a jóhiszemű eljárás elvébe  Az ellenfél bele- egyezése nélkül, ha oly tényre vagy bizonyítékra, jogerős bírói vagy más hatósági hatá- rozatra hivatkozik, amely az első tárgyalás után jutott a tudomására 391/A. § (4) bek.

27  Elkésetten előterjesztett keresetváltoztatást figyelmen kívül kell hagyni  Elkésetten előterjesztett viszontkeresetet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani  Elkésett bizonyítási indítványt figyelmen kívül kell hagyni  Bírósági meghagyás kibocsátásának nem akadálya a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás

28  Fellebbezni csak jogszabálysértésre hivatkozással lehet  Végzés elleni fellebbezés esetében, illetve ha a per tárgya tartási vagy egyéb járadék jellegű követelés, az általános szabályok szerint kell eljárni  A felülvizsgálat kizárt [Pp. 270. § (2) bek.]

29 (2) A folytatólagos tárgyalás elmulasztása az ügy érdemében való döntést nem gátolja, a bíróság az ügy érdemében a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. (3) A 137. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben szünetelésnek helye nincs, a bíróság a pert megszünteti.

30 Az eljárás szünetel, ha … b) a felek közül bármelyik tárgyaláson egyik fél sem jelenik meg, vagy a megjelent fél az ügy tárgyalását nem kívánja, illetőleg nyilatkozatot egyáltalában nem tesz, és a távollevő felperes megelőzőleg egyik esetben sem kérte, hogy a bíróság a tárgyalást távollétében is tartsa meg

31  2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról (2010. június 1-től közjegyzői hatáskörben)  2009. évi LII. törvény a hivatalos iratok kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről (2010. január 1-jétől jogi képviselő kérheti, 2010. július 1-jétől jogi képviselő részére kötelező, 2011. január 1-jétől Pp.-ben külön fejezet az elektronikus kommunikációról)  2011. január 1-jétől a vállalkozások egymás közötti pereire külön szabályok

32

33

34

35 (1) Milyen változás következett be az üzleti titok perbeli kezelése körében? (2) Mikortól várható, hogy kötelező a jogi képviselők részére a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás?

36 (1) Milyen ügyekben nem járhat el ügyvédjelölt? (2) Mi a szabálya a kézbesítési vélelemnek elektronikus kézbesítés esetében?

37 (1) Mi a következménye annak, ha a fél jogi képviselő végez eljárási cselekményt olyan ügyben, amelyben a jogi képviselet kötelező? (2) Meddig lehet előterjeszteni keresetváltoztatást kisértékű perben az alperes hozzájárulása nélkül?

38


Letölteni ppt "Ügyvédiskola – 2009.. •A múltban történt tények (történeti tényállás) Bizonyítandó tény •Bizonyítási eszköz által közvetített Bizonyító tény •Bíró meggyőződése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések