Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ügyvédiskola – 2009..  A bíróságnak és a feleknek, valamint az eljárás egyéb alanyainak a polgári jogviták eldöntésére irányuló, törvényben meghatározott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ügyvédiskola – 2009..  A bíróságnak és a feleknek, valamint az eljárás egyéb alanyainak a polgári jogviták eldöntésére irányuló, törvényben meghatározott."— Előadás másolata:

1 Ügyvédiskola – 2009.

2  A bíróságnak és a feleknek, valamint az eljárás egyéb alanyainak a polgári jogviták eldöntésére irányuló, törvényben meghatározott tevékenysége, amely eljárási cselekmények láncolatából, és eljárási jogviszonyok összességéből áll. © Dr. Kiss Daisy

3

4

5

6  A polgári per útján érvényesíthető alanyi jog bírósági védelmének elsődleges eszköze  Alanya: a felperes  Alapja: azok a tények, amelyekből a felperes a jogát származtatja  Tárgya: a keresettel érvényesített követelés vagy jog, illetve minden olyan jogviszony, amelynek elbírálása polgári perben kérhető  Tartalma: kereseti kérelem  Címzettje: a kereset szempontjából az alperes, tartalma szempontjából a bíróság  Beadvány  Tartalmi elemei:  Felek megjelölése  Az érvényesíteni kívánt jog, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával  A bíróság döntésére irányuló határozott kérelem  Az eljáró bíróság, a hatáskört és illetékességet megalapozó adatok © Dr. Kiss Daisy

7 A pert keresetlevéllel kell megindítani; a keresetlevélben fel kell tüntetni: a) az eljáró bíróságot; b) a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; c) az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; d) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; e) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem). © Dr. Kiss Daisy

8 A Pp. 121. § (4) bekezdésébe került:  csak akkor kell utalni rá, ha volt folyamatban a felek között,  hiánya nem vezet a Pp. 130. §-ának alkalmazásához © Dr. Kiss Daisy

9 A jogi személy gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáiban a keresetlevél benyújtása előtt e feleknek meg kell kísérelniük a jogvita peren kívül elintézését. Evégből a fél a vitás kérdésben elfoglalt jogi és ténybeli álláspontjait ezek bizonyítékainak előadásával, szükség esetén az okirati bizonyítékok csatolásával az ügyben érintett összes féllel írásban részletesen közli, akik arra a kézhezvételtől számított tizenöt nap alatt az összes felvetett jogkérdésre és a teljes tényállásra kiterjedő, az ellenbizonyítékok előadását is tartalmazó részletes írásbeli választ adnak, melyhez az okirati bizonyítékokat szükség esetén csatolni kell. Ez az eljárás mellőzhető, ha a felek a közöttük felmerült véleményeltérésről közös jegyzőkönyvet készítenek. Dr. Kiss Daisy

10 Ha a felek jogvitájukat peren kívül nem rendezik, és a felperes keresetet indít, a keresetlevélhez csatolnia kell: a) az (1) bekezdés alapján a felperes és az alperes által tett írásbeli nyilatkozatokat tartalmazó okiratokat (levelezés, jegyzőkönyv), vagy b) azt az iratot, amellyel a felperes igazolja, hogy a jogvita peren kívüli elintézését megkísérelte. © Dr. Kiss Daisy

11 A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott iratoknak tartalmazniuk kell különösen: a) a feleknek a jogvitára vonatkozó részletes ténybeli és jogi álláspontját a bizonyítékok megjelölésével; b) azt, hogy az alperes a felperesi követelésre milyen indokok alapján hogyan nyilatkozott; c) azt, hogy a felek az előadott bizonyítékokat miként értékelték; d) az előzetes levélváltás, illetőleg az előzetes tárgyalás (jegyzőkönyvkészítés) során felmerült véleményeltérés adatait; e) az esetleges előzetes elszámolás eredményét; továbbá f) az üggyel kapcsolatos korábbi bírósági vagy más hatósági határozat ügyszámát és tartalmának lényegét; valamint g) a felek és képviselőik rövid úton való elérhetőségeit (telefonszám, telefaxszám, e-mail cím stb.). © Dr. Kiss Daisy

12  Személyesen eljáró felperes  Hiánypótlásra felhívás (ennek eredménytelensége esetén keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása  Jogi képviselővel eljáró felperes  Tartalmi hiányosság, meghatalmazás hiánya, illeték hiánya  Keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása © Dr. Kiss Daisy

13 A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül [125. § (1) bek.] elutasítja, ha megállapítható, hogy … i) a jogi képviselő által benyújtott keresetlevél nem tartalmazza a 121. § (1) bekezdésében és a 121/A. § (2) bekezdésének a) vagy b) pontjában foglaltakat, illetve ha a jogi képviselő nem csatolta a meghatalmazását, vagy nem fizették meg az eljárási illetéket. Dr. Kiss Daisy

14 E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a keresetindítására jogszabály hatvan napnál nem hosszabb határidőt állapít meg, továbbá a Negyedik Részben meghatározott különleges eljárásokban, valamint a fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásban. © Dr. Kiss Daisy

15  A Pp. 121/A. § - 2011. január 1-jétől nem hatályos, rendelkezései a Vállalkozások egymás közötti perei c. fejezetbe kerülnek, vállalkozásnak tekintve az olyan – a cégnyilvántartásban nyilvántartott – jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalanyt, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre. © Dr. Kiss Daisy

16 Dr. Kiss Daisy

17 Kereseti kérelemhez kötöttség [Pp. 3. § (2) bek.]  Kivételek:  kártérítés módja megállapítása  birtokháborítás jogkövetkezményeinek kiválasztása  személyhez fűződő jogok megsértése jogkövetkezményeinek kiválasztása  sajtó-helyreigazítási perben a helyreigazítás megszövegezése  szerződés érvénytelensége jogkövetkezményének kiválasztása,  tulajdonközösség megszüntetése módjának meghatározása  tartási szerződés megszüntetése vagy életjáradéki szerződéssé alakítása © Dr. Kiss Daisy

18  A kérelemhez kötöttség jelenti-e a jogcímhez kötöttséget?  Eltérhet-e a bíróság a felek által megjelölt jogcímektől?  Feltárjunk-e minden lehetséges jogcímet? © Dr. Kiss Daisy

19 A tanuk (szakértők) adatai  Előzetes hozzájárulással a beadványban feltüntethetők  Előzetes hozzájárulás nélkül külön lapon kell beadni Ha a tanú kéri, adatait zártan kell kezelni, ilyen esetben a jegyzőkönyvben sem tüntethetők fel. Dr. Kiss Daisy

20  Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem rendelkező fél részére  A felperes: a keresetlevélben  Az alperes: az érdemi védekezésben, legkésőbb a per első tárgyalásán „Különösen” ügyvéd, ügyvédi iroda lehet © Dr. Kiss Daisy

21 Határidő: Ha a törvény külön nem határoz meg határidőt – az anyagi jogi igény érvényesíthetőségének ideje alatt jogvesztő elévülési (elteltével az anyagi (elteltével bírósági jogosultság meg- eljárásban nem szűnik érvényesíthető) © Dr. Kiss Daisy

22 Ha törvény meghatároz határidőt: A keresetlevél benyújtására nyitvaálló határidő anyagi jogi eljárásjogi Dr. Kiss Daisy

23 (anyagi jogi)  a határidő utolsó napjának elteltével állnak be  bírósághoz intézett beadvány: hivatali idő vége  igazolással elhárítható a mulasztás jogkövetkezménye, ha törvény megengedi (eljárásjogi)  határidőben teljesítette, ha a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adja  igazolással elhárítható a mulasztás jogkövetkezménye (kivéve, ha törvény kizárja) © Dr. Kiss Daisy

24 Perképesség Kereshetőségi jog Keresetindítási jogosultság © Dr. Kiss Daisy

25  A perképesség a félnek az a képessége, hogy a perben fél lehet (=perbeli jogképesség), illetve a perben személyesen és képviselője útján eljárhat (=perbeli cselekvőképesség) Dr. Kiss Daisy

26  A fél azon képessége, hogy jogok és kötelezettségek alanya lehet (Pp. 48. §) A perbeli jogképesség hiányának jogkövetkezménye: a per létre sem jön, a folyamatban lévő per pedig (a jogutódlás lehetőségétől függően) félbeszakad, vagy a bíróság a pert megszünteti. © Dr. Kiss Daisy

27  A félnek az a képessége, hogy érvényes eljárási cselekményeket végezhet, érvényes nyilatkozatokat tehet (Pp. 49. §) A perbeli cselekvőképesség hiányának jogkövetkezménye: a fél helyett törvényes képviselője jár el. Ha a cselekvőképesség elvesztése per folyamán következik be: a törvényes képviselő személyének bejelentéséig az eljárás félbeszakad. Ha a törvényes képviselőt mellőzik, az a per megszüntetéséhez vezet. © Dr. Kiss Daisy

28  Bárki jogosult bírósághoz fordulni. A keresetlevél benyújtásának egyetlen feltétele a perbeli jogképesség.  Meghatározott perekben a törvény előre meghatározza, ki indíthat keresetet, ki ellen  Ügyész vagy más szerv felhatalmazása keresetindításra  A közérdekű igényérvényesítés © Dr. Kiss Daisy

29  A kereseti tényalapnak egy különös része, a fél és a pertárgy közötti anyagi jogi kapcsolat  Perbeli legitimáció (a fél perbeli igazolása) – a felperest valójában megilletik-e a keresetben foglaltak, illetve azok az alperessel szemben illetik-e meg. © Dr. Kiss Daisy

30  Meghatalmazás 1. Meghatalmazás alaki kellékei 2. Meghatalmazás tartalmi kellékei  Kirendelés  Kötelező jogi képviselet © Dr. Kiss Daisy

31 A 73/A. § alkalmazásában - ha törvény eltérően nem rendelkezik - jogi képviselőnek kell tekinteni továbbá: a) a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság törvényes képviselőjét, b) a 67. § (1) bekezdésének a), b), d), e) és h) pontjában meghatározottak szerint az ott megjelölt személyeket, c) a 67. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározottak szerint a jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet alkalmazottját, valamint d) akit a meghatalmazottként való képviseletre külön jogszabály feljogosít akkor, ha e személy jogi szakvizsgával rendelkezik. © Dr. Kiss Daisy

32 Ha a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan, kivéve:  ha a törvény az adott perbeli cselekményre nézve a meghatalmazott útján történő eljárást kizárja;  a fél pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő, vagy  a bíróság egyéb okból köteles elutasítani a kérelmet. További kivétel: a felperest a keresetlevél megvizsgálása keretében hiánypótlásra kell felhívni, az alperest pedig úgy kell tekinteni, mint aki nyilatkozatot egyáltalán nem tesz. © Dr. Kiss Daisy

33  Ügyvédjelölt nem járhat el:  Legfelsőbb Bíróság előtt,  ítélőtábla előtt,  olyan ügyben, amelyben a jogi képviselet kötelező, a jogi képviseletre kötelezett fél nevében Dr. Kiss Daisy

34

35 Legfelsőbb Bíróság ítélőtáblák megyei bíróságok helyi bíróságok (munkaügyi bíróságok) © Dr. Kiss Daisy

36 Legtágabb értelemben •Bírói út Tág értelemben •Rendes bíróság •Külön bíróság Szűk értelemben •Melyik szintű bíróság © Dr. Kiss Daisy

37  Első fokon jár el [Pp. 23. § (1) bek.]  Másodfokon jár el [Pp. 10. § (2) bek. a) pont]  Kijelölést végez (ha az összeütközés a területén lévő helyi bíróságok között merül fel és van a területén kijelölhető másik helyi bíróság)  Dönt bíróság kizárásáról [Pp. 45. § (2) bek. a) pont] © Dr. Kiss Daisy

38 Pertárgyértéktől függő •5 millió Ft értékhatár A per tárgyának specialitásától függő •Közigazgatási jogkörben okozott kár, szerzői és szomszédos jogi perek, nemzetközi árufuvarozási és szállítmányozási perek, cégekkel kapcsolatos egyes perek, egyéb szervezetekkel kapcsolatos perek, személyhez fűződő jogok megsértése miatti perek, sajtó-helyreigazítási perek, értékpapírból származó jogviszonyból eredő perek, közigazgatási perek, tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelenítése iránti perek, stb. © Dr. Kiss Daisy

39  2008. évi CIV. törvény 16. § - hitelintézeti részvényesek tulajdonosi jogainak korlátozása felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárás  2007. évi LXXIV. törvény 40. § - digitális rádió és televízió műsorszóró hálózat illetve műsorszóró adó pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatban hozott NHH határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló per (mindkét esetben kizárólag a Fővárosi Ítélőtábla jár el) Dr. Kiss Daisy

40 © Dr. Kiss Daisy OkokKülönösKizárólagosAlávetésesVagylagos Általános

41  2009. június 30-tól a felek nem köthetik ki  megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Fővárosi Bíróság és Pest Megyei Bíróság illetékességét,  helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét. © Dr. Kiss Daisy

42

43  a tárgyalás megnyitása,  számbavétel,  szóváltás,  érdemi tárgyalás,  a tárgyalás berekesztése,  határozathozatal és a határozat kihirdetése. © Dr. Kiss Daisy

44

45 Külön feltételek fennállása esetén A távollévő felperes nem kérte a tárgyalás távollétében történő megtartását, jelenlévő fél nem kérte a tárgyalás megtartását A távollévő felperes kérte a tárgyalás távollétében történő megtartását, jelenlévő fél kérte a tárgyalás megtartását Felperes mulaszt Per meg- szüntetése Eljárás szünetelése Tárgyalás tartása Alperes mulaszt Bírósági meghagyás Eljárás szünetelése Tárgyalás tartása Mindkettő mulaszt Eljárás szünetelése Tárgyalás tartása © Dr. Kiss Daisy

46  Permegszüntetési ok nem áll fenn  Kereseti kérelem változatlan  Törvény nem zárja ki (kizárt: házassági perek, származási perek, gondnokság alá helyezési perek, közigazgatási perek, társadalombiztosítási perek, sajtó- helyreigazítási perek, viszontkereset)  Alperes érdemi védekezést nem terjesztett elő  Felperes kéri a kibocsátást © Dr. Kiss Daisy

47

48  a kereseti kérelem (a kereset tartalma) módosítása: az eredeti kereset helyébe egy új kereset lép Feltételei - a megváltoztatott kereset ugyanabból a jogviszonyból származzon, mint az eredeti kereset, vagy - az eredeti kereset tárgyával összefüggő legyen - fennálljanak a perindítás feltételei - teljesüljenek a Pp. 121. §-ában előírtak Dr. Kiss Daisy

49  - a kereseti kérelem olyan módosítása, hogy az eredeti kereset tárgya vagy címzetti köre bővül Személyi keresetkiterjesztés - eredetileg perbe nem vont alperesekre kiterjesztés - az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig Tárgyi keresetkiterjesztés - az eredetileg érvényesített anyagi jog mellett újabb anyagi jogi igény megfogalmazása - az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig - másodfokon: Pp. 247. § (újabb igényt emelni nem lehet!) Dr. Kiss Daisy

50 - az alperes által a felperes ellen indított kereset - ugyanannál a bíróságnál, ugyanabban a perben, a felperesi keresettel való együttes elbírálás céljából - nem csupán védekezési, hanem egyben támadási eszköz is lehet Dr. Kiss Daisy

51  a felperes keresetével azonos vagy azzal összefüggő jogviszonyból eredjen, vagy  a felperes kereseti követelésével szemben beszámításra alkalmas legyen  meg kell felelnie a keresettel szemben támasztott törvényi követelményeknek  negatív megállapítási viszontkereset (lásd permegszüntetés esetében, Pp. 159. §)  milyen esetekben kizárt a viszontkereset (egyes különleges perek) Dr. Kiss Daisy

52  az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig  speciális hatásköri szabály (helyi bíróság előtt olyan viszontkereset, ami a követelés összege alapján megyei bírósági hatáskör)  speciális illetékességi szabály (vagyonjogi perben)  végzéssel elutasítás (ha a per befejezésének hátráltatása érdekében terjesztette elő késedelmesen) Dr. Kiss Daisy

53  iratok megtekintése külön engedély nélkül  üzleti, hivatásbeli vagy más titkot tartalmazó iratok megtekintése  egyéb érdekeltek iratbetekintési joga  elektronikus másolat küldése e-mail címre  betekintés engedélyezése megkeresésre  anonimizált másolat készítése Dr. Kiss Daisy


Letölteni ppt "Ügyvédiskola – 2009..  A bíróságnak és a feleknek, valamint az eljárás egyéb alanyainak a polgári jogviták eldöntésére irányuló, törvényben meghatározott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések