Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái Történelem szak - Levelezők Dr. Dárdai Ágnes Pécsi Tudományegyetem

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái Történelem szak - Levelezők Dr. Dárdai Ágnes Pécsi Tudományegyetem"— Előadás másolata:

1 A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái Történelem szak - Levelezők Dr. Dárdai Ágnes Pécsi Tudományegyetem dardai@lib.pte.hu www.lib.pte.hu/dardai dardai@lib.pte.hu www.lib.pte.hu/dardai

2 I. A történelemtanítás társadalmi környezete Mi a történelem ? Melyik az érvényes történelem? (a posztmodern történetírás új megközelítései) Tudomány és tantárgy kapcsolata A XXI. századi oktatás elvárásai (Delors-jelentés, 1999) Megtanulni megismerni Megtanulni dolgozni Megtanulni együtt élni másokkal Megtanulni élni

3 II. Új trendek - paradigmaváltás Történettudományok A XIX. századi történetírás hagyományainak meghaladása (esemény-, állam-, politikatörténet, nagyhatalmak, hősök története, stb.) A XX. századi marxista történetírás meghaladása (osztályharc, forradalomelmélet, lineáris fejlődésmenet, preferált témák, stb.) Az elmozdulás új irányai (erős társadalomtudományi megközelítés, szinkron-, rendszerszemlélet, globális és multiperspektivikus megközelítés, kultúr-, művelődés-, technika-, nő-, információtörténet, „posztmodern” témák, stb.) A társadalomtudományok integrálása a történelem tantárgyba Hiány: A történelem mint iskolai stúdium diszkussziója – a történelemdidaktika emancipációja

4 II. Új trendek - paradigmaváltás Neveléstudományok kommunikációs forradalom – információs társadalom lifelong learning (LLL) – edukatív társadalom Tanulásfelfogások változása Iskolai tudás – gyakorlati (hasznos) tudás

5 Filozófiai irányzat Tanári szerepTanulási hangsúlyTantervi hangsúly IdealizmusErkölcsi és lelki vezető, az eszmék tudatosítója Az ismeretek emlékezetbe idézése. Az absztrakt gondolkodás Ismeretközpontúság, tanárközpontúság. Előtérben a klasszikus tantárgyak (filozófia, teológia, matematika) Realizmus (materializmus) Racionális gondolkodás fejlesztője Az ismeretek emlékezetbe idézése, az összefüggések megértése Logikus és absztrakt gondolkodás Ismeretközpontúság, tanárközpontúság. Előtérben a természet- és a társadalomtudományi tárgyak PragmatizmusA kritikai és tudományos gondolkodás fejlesztője. A tanulás szervezője A változó környezettel való foglalkozás, a megismerés módszereinek elsajátítása Nincsenek állandó Ismeretek és tantárgyak. Gyermekközpontúság. Előtérben a problémamegoldás A.C. Orstein-F.P. Hunkins: Curriculum: Foundations, Principles and Issues. Prentice Hall. New Yersey, 1988.) alapján III. Tanulás felfogások

6 IV. Iskolai tudás – követelmények ( Bloom taxonómiája a követelmények strukturálásához) TÉNYEK (Adatok, elemi információk) FOGALMAK (törvények, konvenciók és szabályok) ÖSSZEFÜGGÉSEK (Alapelvek, elméletek, rendszerek) ISMERET = EGYSZERŰ REPRODUKCIÓ MEGÉRTÉS - Egyszerűbb összefüggések megértése; - Bonyolultabb összefüggések (átkódolás, értelmezés, transzformálás) megértése ALKALMAZÁS - Alkalmazás ismert, tanult szituációban; - Alkalmazás új szituációban MAGASABBRENDŰ MŰVELETEK - Analízis - Szintézis - Értékelés TARTALMI KÖVETELMÉNYEK (Mit kell tudni?) MŰVELETI KÖVETELMÉNYEK (Hogyan, milyen szinten kell tudni?)

7 V. Új pedagógiai kultúra Társadalmi elvárások „Ünnepi” tudás helyett „alkalmazható” tudás Puszta befogadás helyett aktív részvétel Tanár-, és tananyag centrikusság helyett tanuló centrikus oktatás Módszerek: tanáré + tanulóé Differenciált tanulásszervezés Ellenőrzés: nemcsak intellektuális, hanem más képességek is

8 VI. A történelemtanítás célja

9 VII. A történelemtanítás feladata Ismeretközvetítés Ismeretek Tények Fogalmak Összefüggések Általános Történelmi műveltség Gondolkodásfejlesztés Intellektuális kompetenciák, képességek kialakítása Önállóság Kritikai készség Vitakészség Beleérző/átérző képesség Kreativitás problémamegoldás Érték/normaközvetítés Pozitív életszemlélet Nemzeti identitás Európaiság Demokrácia Humanizmus Az élet, a környezet védelme Nyitottság Tolerancia Szociális felelősség Társadalmi közéleti tevékenység

10 A tanulás Kognitív Emocionális, pragmatikus Ismeretorientált, Tanárorientált, Irányított, Receptív, Reproduktív, Osztálykeretben, Passzív befogadás Képességorientált, Tanulóorientált, Önálló Produktív Csoportban/ egyénileg, Aktív elsajátítás A tanítás céljaA tanuló tevékenysége Médium/ tankönyv Tanítási forma/ módszerek Ismeret átadó Tények, adatok összefüggések megismerése Memorizálás, bevésés, visszaadás Történelmi összefoglaló, vezérfonal Ismeretátadás (előadás, közlés) Elbeszélő (narratív) Tört. események megelevenítése, elbeszélése Beleélés, átélés Tanári elb., történelmi regény, film, szerepjáték Elbeszélés (felolvasás, leírás, játék) Munkáltató Tört. események megértése, oknyomozás Megbeszélés, magyarázat, kérdve kifejtés Munkáltató tankönyv Munkáltatás Probléma megoldó A történelem kritikus értelmezése Kérdések, problémák felvetése, elemzése, értékelése, Forrás-, feladat gyűjtemény Probléma megoldás Projekt tanítás A múlt kérdve kutató rekonstrukciója Tudatosítás, reflexió, cselekvés Multipers. és kontroverzív források Cselekedtetés (projekt) VIII. Történelemtanítási stratégiák Kognitív Emocionális, pragmatikus

11 IX. A tanulásszervezés hangsúlyos területei Tervezés Tevékenységek szervezése Módszertani alternatívák Mérés, értékelés

12 X. Összegzés  CÉLOK:  Tantárgyi ismeretek helyett  történelmi műveltség, történelemszemlélet, a történelmi megismerés képessége TARTALOM: Politikatörténet, eseménytörténet túlhangsúlyozása helyett  társadalom-, életmód-, mentalitás-, technikatörténet stb. A kronologikus szempont mellett  tematikus "hosszmetszetek", "keresztmetszetek", esettanulmányok Diakron szemlélet mellett  szinkron szemlélet Az egyetlen történelmi igazság helyett  multiperspektívikus, kontroverzív megközelítés

13 X. Összegzés MÓDSZEREK Módszertani alternatívákban való gondolkodás Tudatos módszerválasztás Puszta ismeretátadás helyett  önálló ismeretszerzés Passzív megértés helyett  aktív kommunikáció, alkalmazható tudás MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS Ismeret, megértés mellett  alkalmazás Tartalmi követelmények mellett  képesség jellegű követelmények

14 Feladatok a követelmények teljesítéséhez 1. Egy tanítási egység (lecke) követelményeinek kidolgozása a Bloom- taxonómia felhasználásával. 2. Egy tanítási egységhez (téma, tankönyvi fejezet) számonkérő feladatlap elkészítése megoldókulccsal, és pontozási értékeléssel együtt. 3. Egy könyvtárban/levéltárban/múzeumban zajló történelem óra részletes forgatókönyvének elkészítése. 4. Egy téma kidolgozása a projekttanítás keretében. 5. Egy művelődés- és/vagy életmódtörténeti téma kidolgozása történelmi készségeket fejlesztő órák keretében (tématerv kidolgozása). 6. Bármely történelemdidaktikai téma szakirodalmának összegyűjtése, és rövid kritikai áttekintése (pl. térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése, a kritikai gondolkodás fejlesztése történelem órán; az életkori sajátosságok; a fogalmi gondolkodás


Letölteni ppt "A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái Történelem szak - Levelezők Dr. Dárdai Ágnes Pécsi Tudományegyetem"

Hasonló előadás


Google Hirdetések