Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái Történelem szak - Levelezők Dr. Dárdai Ágnes Pécsi Tudományegyetem dardai@lib.pte.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái Történelem szak - Levelezők Dr. Dárdai Ágnes Pécsi Tudományegyetem dardai@lib.pte.hu."— Előadás másolata:

1 A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái Történelem szak - Levelezők Dr. Dárdai Ágnes Pécsi Tudományegyetem

2 I. A történelemtanítás társadalmi környezete
Mi a történelem ? Melyik az érvényes történelem? (a posztmodern történetírás új megközelítései) Tudomány és tantárgy kapcsolata A XXI. századi oktatás elvárásai (Delors-jelentés, 1999) Megtanulni megismerni Megtanulni dolgozni Megtanulni együtt élni másokkal Megtanulni élni

3 II. Új trendek - paradigmaváltás
Történettudományok A XIX. századi történetírás hagyományainak meghaladása (esemény-, állam-, politikatörténet, nagyhatalmak, hősök története, stb.) A XX. századi marxista történetírás meghaladása (osztályharc, forradalomelmélet, lineáris fejlődésmenet, preferált témák, stb.) Az elmozdulás új irányai (erős társadalomtudományi megközelítés, szinkron-, rendszerszemlélet, globális és multiperspektivikus megközelítés, kultúr-, művelődés-, technika-, nő-, információtörténet, „posztmodern” témák, stb.) A társadalomtudományok integrálása a történelem tantárgyba Hiány: A történelem mint iskolai stúdium diszkussziója – a történelemdidaktika emancipációja

4 II. Új trendek - paradigmaváltás
Neveléstudományok kommunikációs forradalom – információs társadalom lifelong learning (LLL) – edukatív társadalom Tanulásfelfogások változása Iskolai tudás – gyakorlati (hasznos) tudás

5 III. Tanulás felfogások
Filozófiai irányzat Tanári szerep Tanulási hangsúly Tantervi hangsúly Idealizmus Erkölcsi és lelki vezető, az eszmék tudatosítója Az ismeretek emlékezetbe idézése. Az absztrakt gondolkodás Ismeretközpontúság, tanárközpontúság. Előtérben a klasszikus tantárgyak (filozófia, teológia, matematika) Realizmus (materializmus) Racionális fejlesztője Az ismeretek emlékezetbe idézése, az összefüggések megértése Logikus és absztrakt Előtérben a természet- és a társadalomtudományi tárgyak Pragmatizmus A kritikai és tudományos fejlesztője. A tanulás szervezője A változó környezettel való foglalkozás, a megismerés módszereinek elsajátítása Nincsenek állandó Ismeretek és tantárgyak. Gyermekközpontúság. Előtérben a problémamegoldás A.C. Orstein-F.P. Hunkins: Curriculum: Foundations, Principles and Issues. Prentice Hall. New Yersey, 1988.) alapján

6 IV. Iskolai tudás – követelmények (Bloom taxonómiája a követelmények strukturálásához)
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK (Mit kell tudni?) TÉNYEK (Adatok, elemi információk) FOGALMAK (törvények, konvenciók és szabályok) ÖSSZEFÜGGÉSEK (Alapelvek, elméletek, rendszerek) ISMERET = EGYSZERŰ REPRODUKCIÓ MEGÉRTÉS - Egyszerűbb összefüggések megértése; - Bonyolultabb összefüggések (átkódolás, értelmezés, transzformálás) megértése ALKALMAZÁS - Alkalmazás ismert, tanult szituációban; Alkalmazás új szituációban MAGASABBRENDŰ MŰVELETEK Analízis - Szintézis - Értékelés MŰVELETI KÖVETELMÉNYEK (Hogyan, milyen szinten kell tudni?)

7 V. Új pedagógiai kultúra
Társadalmi elvárások „Ünnepi” tudás helyett „alkalmazható” tudás Puszta befogadás helyett aktív részvétel Tanár-, és tananyag centrikusság helyett tanuló centrikus oktatás Módszerek: tanáré + tanulóé Differenciált tanulásszervezés Ellenőrzés: nemcsak intellektuális, hanem más képességek is

8 VI. A történelemtanítás célja

9 VII. A történelemtanítás feladata
Ismeretközvetítés Ismeretek Tények Fogalmak Összefüggések Általános Történelmi műveltség Gondolkodásfejlesztés Intellektuális kompetenciák, képességek kialakítása Önállóság Kritikai készség Vitakészség Beleérző/átérző képesség Kreativitás problémamegoldás Érték/normaközvetítés Pozitív életszemlélet Nemzeti identitás Európaiság Demokrácia Humanizmus Az élet, a környezet védelme Nyitottság Tolerancia Szociális felelősség Társadalmi közéleti tevékenység

10 VIII. Történelemtanítási stratégiák
A tanulás A tanítás célja A tanuló tevékenysége Médium/ tankönyv Tanítási forma/ módszerek Ismeret átadó Tények, adatok összefüggések megismerése Memorizálás, bevésés, visszaadás Történelmi összefoglaló, vezérfonal Ismeretátadás (előadás, közlés) Elbeszélő (narratív) Tört. események megelevenítése, elbeszélése Beleélés, átélés Tanári elb., történelmi regény, film, szerepjáték Elbeszélés (felolvasás, leírás, játék) Munkáltató Tört. események megértése, oknyomozás Megbeszélés, magyarázat, kérdve kifejtés Munkáltató tankönyv Munkáltatás Probléma megoldó A történelem kritikus értelmezése Kérdések, problémák felvetése, elemzése, értékelése, Forrás-, feladat gyűjtemény megoldás Projekt tanítás A múlt kérdve kutató rekonstrukciója Tudatosítás, reflexió, cselekvés Multipers. és kontroverzív források Cselekedtetés (projekt) Ismeretorientált, Tanárorientált, Irányított, Receptív, Reproduktív, Osztálykeretben, Passzív befogadás Kognitív Emocionális, pragmatikus Kognitív Képességorientált, Tanulóorientált, Önálló Produktív Csoportban/ egyénileg, Aktív elsajátítás Emocionális, pragmatikus

11 IX. A tanulásszervezés hangsúlyos területei
Tervezés Tevékenységek szervezése Módszertani alternatívák Mérés, értékelés

12 X. Összegzés CÉLOK: TARTALOM:
Tantárgyi ismeretek helyett  történelmi műveltség, történelemszemlélet, a történelmi megismerés képessége TARTALOM: Politikatörténet, eseménytörténet túlhangsúlyozása helyett  társadalom-, életmód-, mentalitás-, technikatörténet stb. A kronologikus szempont mellett  tematikus "hosszmetszetek", "keresztmetszetek", esettanulmányok Diakron szemlélet mellett  szinkron szemlélet Az egyetlen történelmi igazság helyett  multiperspektívikus, kontroverzív megközelítés

13 X. Összegzés MÓDSZEREK MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS
Módszertani alternatívákban való gondolkodás Tudatos módszerválasztás Puszta ismeretátadás helyett  önálló ismeretszerzés Passzív megértés helyett  aktív kommunikáció, alkalmazható tudás MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS Ismeret, megértés mellett  alkalmazás Tartalmi követelmények mellett  képesség jellegű követelmények

14 Feladatok a követelmények teljesítéséhez
1. Egy tanítási egység (lecke) követelményeinek kidolgozása a Bloom-taxonómia felhasználásával. 2. Egy tanítási egységhez (téma, tankönyvi fejezet) számonkérő feladatlap elkészítése megoldókulccsal, és pontozási értékeléssel együtt. 3. Egy könyvtárban/levéltárban/múzeumban zajló történelem óra részletes forgatókönyvének elkészítése. 4. Egy téma kidolgozása a projekttanítás keretében. 5. Egy művelődés- és/vagy életmódtörténeti téma kidolgozása történelmi készségeket fejlesztő órák keretében (tématerv kidolgozása). 6. Bármely történelemdidaktikai téma szakirodalmának összegyűjtése, és rövid kritikai áttekintése (pl. térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése, a kritikai gondolkodás fejlesztése történelem órán; az életkori sajátosságok; a fogalmi gondolkodás


Letölteni ppt "A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái Történelem szak - Levelezők Dr. Dárdai Ágnes Pécsi Tudományegyetem dardai@lib.pte.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések