Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Standardok és protokollok „mustrája” az idősgondozás területén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Standardok és protokollok „mustrája” az idősgondozás területén"— Előadás másolata:

1 Standardok és protokollok „mustrája” az idősgondozás területén
Dr. Hajnal Miklós Pál Standardok és protokollok „mustrája” az idősgondozás területén Dr. Hajnal Miklós Pál szaktanácsadó Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet AdWareQ1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft. A Szociális Minőségügyi Műhely

2 Miért van szükség a szociális szolgáltatások szakmai szabályozására?
Napjainkban a szociális szolgáltatások felértékelődésének lehetünk tanúi A szolgáltatások presztizsének növekedésével megindult a szolgáltatók számának növekedése A szolgáltatók szakmai felügyelete ugyanakkor esetleges, nincsenek megbízható információk a szolgáltatások színvonaláról, minőségéről Ez az igénybevevőket is nehéz helyzetbe hozza, hiszen nincsen támpontjuk a szolgáltatók és az általuk nyújtott szolgáltatások megítéléséhez Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

3 A szociális ágazat szabályozásának általános rendszere
Jogi szabályozás: a működés általános feltételeit, törvényességi kereteit írja elő kötelező erővel Adminisztratív szabályozás: az intézményi működés technikai és dokumentációs követelményeit írja elő, szintén kötelező erővel Szakmai szabályozás: a szolgáltatási tevékenység szakmai követelményeinek és módszereinek megjelenítése Probléma: a szakmai szabályozás jelenleg csak nagyon kis részben jelenik meg önállóan, többnyire beépül a jogi és adminisztratív szabályozásba Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

4 Analóg probléma Az egészségügy - amely szintén kiterjedt szolgáltató-rendszerrel rendelkezik – hasonló problémával küzd, bár ott megindult az önálló szakmai szabályozási rendszer kialakítása Ugyanakkor a szakmai szabályozás (mérés-felügyelet-döntésalkotás) nem konzisztens rendszere nehézségeket okoz mind a szolgáltatók megítélésében, mind a finanszírozásban Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

5 Miért kell a szolgáltatások szakmai követelményeit meghatározni?
A versenyhelyzet előtérbe helyezi az intézmények és a szolgáltatások összehasonlíthatóságát, az igénybevevői elégedettséget A szociális szféra jogilag egyedülálló módon túlszabályozott (A jelenleg érvényes normatív dokumentumokban keveredik a jogi és szakmai szabályozás) Ez példátlanul gúzsba köti a szolgáltatókat és akadályozza a fejlődést Míg a szakmai szabályozókat a szakma feljogosított képviselői – konszenzussal – bármikor módosíthatják, de azoktól indokolt esetben el is lehet térni, addig A jogszabályokat – jelesül a törvényeket – csak a parlament módosíthatja, az eltérésnek büntetőjogi következményei lehetnek Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

6 A szociális ágazat szakmai szabályozása
A szakminisztérium a problémák ismeretében – nagyon bölcsen – elhatározta a szociális ágazat önálló szakmai szabályozórendszerének kialakítását A munka két ágon indult el: egyrészt a szociális szabályozók kidolgozásával, másrészt a felügyelet rendszerének kimunkálásával Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

7 Hogy épül fel a szakmai szabályozó rendszer?
A szakmai normatív szabályozórendszer elemei: A követelmények meghatározása, eljárások rögzítése (standardok, protokollok, irányelvek) A követelmények teljesítését mérő egységes és kötelező indikátorok definiálása és alkalmazása Egységes és teljes körű szakmai felügyeleti rendszer kialakítása és működtetése Kiértékelés, konklúziók és következmények érvényesítése Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

8 Szakmai normatív szabályozó rendszer
1 Követelmények (standard, protokoll, irányelv, ISO, stb.) Kimenetek Bemenetek Szociális ellátási (szolgáltatási) folyamat Valid adatok 4 Intézkedések finanszírozási és egyéb következ-mények 2 Indikátorok 3 Ellenőrzés, felügyelet Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

9 Hogyan állunk az egyes rendszerelemekkel?
Az 1. rendszerelem (standardok, irányelvek, protokollok) I. verziója egy korábbi projekt keretében elkészült, és remélhetően fejlődik A 2. rendszerelem (indikátor-rendszer) csírákban létezik, és sok vita van körülötte A 3. rendszerelem (felügyelet) nem egységes, spontán és tervezett elemek keverednek, koordináció nincs (tanúsítások, ÁNTSZ, OSZMK, MÁK, stb.). Ígéretes kitörési pont: a Fokozott Ellenőrzési Program - FEP A 4. rendszerelem (beavatkozások, következmények) szinte teljesen hiányzik (vannak egyáltalán „jó” és „rossz” szolgáltatások és szolgáltatók???) Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

10 Mi a helyzet az idősgondozásban?
Az idősgondozás ma hazánkban a szociális szolgáltatások legnagyobb múltú, legelterjedtebb, a legtöbb embert érintő és legszínvonalasabb alkotóeleme Az idősgondozásban indult meg elsőként a szakmai követelmények meghatározása, a tudatos szervezetfejlesztés Az idősgondozásban jelentek meg elsőként a piaci viszonyok, a magántőke, a „fizetős” szolgáltatás Az idősgondozás magában hordozza a társadalom, ezen belül a szociális rendszer minden jó és rossz jellemzőjét Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

11 Felismerések A legkiválóbb szakemberek által vezetett intézményekben
Humánus, elkötelezett, áldozatkész emberek dolgoznak Példamutató szakmai kezdeményezések látnak napvilágot Figyelemre méltó módszertani fejlesztések folynak Hazai, sőt nemzetközi szinten is jelentős kutatások indulnak A bentlakók és a hozzátartozók életminősége kimutathatóan javul Konstruktív, belső igény mutatkozik a szolgáltatások minőségének emelésére Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

12 Aktív cselekvés Az NCsSzI, érzékelve ezt az erőteljes igényt, az ICsSzEM támogatásával 2005-ben létrehozta a Szociális Minőségügyi Műhelyt (SzMM) Az SzMM első feladatául megalkotta a szakmai szabályozók konzisztens rendszerét és a tárca programot hirdetett a részletek kidolgozására A program részeként kifejlesztésre kerültek a szociális és gyermekvédelmi standardok, protokollok és irányelvek, valamint a kapcsolódó indikátorok és a felügyeleti rendszer A munkában döntően a gyakorló szakemberek vettek részt (mintegy 1000 fő) Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

13 Az SzMM megalakulásakor deklarált célok (1)
Mottó: minőség: folyamatos fejlesztés. Az SzMM Segítse a hatékony, piaci szemléletű, korszerű működés kialakulását Legitimálja a szolgáltatások átalakításának szükségességét Gyűjtse össze a tapasztalatokat, határozzon meg prioritásokat és alapértékeket Vitassa meg és véleményezze a standard- és protokoll-javaslatokat Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

14 Az SzMM megalakulásakor deklarált célok (2)
Ajánljon fel terepet és szolgáltatásokat a standardok és protokollok modellezéséhez, kialakításához és véglegesítéséhez Generálja helyi és/vagy szakterületi műhelyek kialakulását és működését Váljék mozgalommá és emelje értékké a minőséget a szociális szolgáltatásokban Segítsen a „Ti hogyan csináljátok” pályázat eredményeinek összegyűjtésében, közkinccsé tételében Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

15 A „Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások standardizációja” projekt
Az ICsSzEM elfogadta a koncepciót, kiírta a pályázatot, amely sikeres volt: több, mint 100 pályázat érkezett be Ezek alapján kijelölésre kerültek a munkacsoportok, melyek munkáját a későbbiekben az NCsSzI részéről 1-1 titkár segítette A munkacsoportok számára „Segédlet” készült, amely a tevékenység elvi és gyakorlati útmutatásait tartalmazza A „Segédlet” vázlatokat és mintákat adott a standardok, irányelvek, protokollok elkészítéséhez Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

16 Az SzGyMM működésének további lépései (1)
Irányító Bizottság felállítása (ICsSzEM – majd SZMM és SzMI) A munkacsoportok vezetőinek és tagjainak megbízása márciustól Hivatalos projekt-megnyitó (2006. június) Deklarált cél: szolgáltatásfejlesztés, az ellátórendszer reformja, minőségfejlesztés. A munkacsoportok oktatása, tréningje Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

17 Az SzGyMM működésének további lépései (2)
A szabályozó anyagok kidolgozása 3 ütemben, belső szakmai véleményezés Széleskörű szakmai vita és egyeztetés Szabályozó anyagok modellezése Az elkészült szabályozó anyagokból szakmai, bemutató kisfilmek készítése 2007. június 15.: Projektzáró konferencia Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

18 A szociális szolgáltatások rendszere (1)
A szociális szolgáltatások rendszere a ma ismert társadalmi és gazdasági rendszerek közül a legkomplexebb, így legalább 3 dimenzióban vizsgálandó. A dimenziók: A szolgáltatás típusa Az igénybevevők Az adott szolgáltatást meghatározott igénybevevő részére realizáló szervezet (intézmény, részleg, funkció) A fentebb vázolt koncepciót következetesen alkalmazva, mindhárom dimenzióból értelmes szabályozó vezethető le, és ezek konzisztens rendszert alkotnak. Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

19 A szociális szolgáltatások rendszere (2)
Szolgálta-tás/Igény-be-vevő Nappali ellátás Tartós gondozás/ ápolás Rehabili-táció Önálló életvitelre nevelés Időskorúak Klub Házi segítség Idősek otthona Fogyaté-kosok Foglalkoztató Fogyatékosok otthona Rehabilitá-ciós int. Lakóotthon Pszichiátriai betegek Pszich. b. otthona Szenvedélybetegek Szenv. b. otthona Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

20 A szociális szakmai szabályozó rendszer elemei
Standardok, amelyek a szociális szolgáltatások általános szakmai követelményeit fogalmazzák meg Irányelvek, melyek egy adott igénybevevő csoportra irányuló szolgáltatási módozatok elveit és gyakorlati ajánlásait adják meg Protokollok, amelyek az egyes szolgáltatási tevékenységek elvégzésének módját írják elő Szabályzatok, amelyek az egyes szolgáltató intézmények konkrét működtetését határozzák meg Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

21 A standardok csoportjai
AdWareQ1 A standardok csoportjai Strukturális standardok, melyek minden szolgáltatás-típusra vonatkoznak, és a működés általános követelményeit határozzák meg Szolgáltatási (folyamat) standardok, melyek az egyes szolgáltatás-típusok specifikus követelményeit határozzák meg Eredmény standardok, melyek az egyes szolgáltatások eredményességének meghatározását, mérhetőségét és összehasonlíthatóságát szolgálják Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

22 Szociális strukturális standardok 1.
AdWareQ1 Szociális strukturális standardok 1. Felvétel, elbocsátás (FEB) Ellátotti dokumentáció (DOK) A szolgáltatást igénybevevő jogai, tájékoztatás, adatkezelés (ETA) Vezetés, igazgatás (VEZ) Humán erőforrás-menedzsment (HEM) Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

23 Szociális strukturális standardok 2.
AdWareQ1 Szociális strukturális standardok 2. Dolgozói jogok, egészségvédelem, kockázatkezelés, szupervízió (DEK) Minőségmenedzsment, minőségfejlesztés (MIN) Épületek és berendezések működtetése és biztonsága (ÉBM) Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

24 Szociális szolgáltatási standardok 1.
AdWareQ1 Szociális szolgáltatási standardok 1. Szociális alapszolgáltatások és nappali ellátás (NAP) Átmeneti elhelyezés (ÁTSz) Információszolgáltatás (INF) Ápolás, gondozás, fejlesztés (ÁGF) Foglalkoztatás (FOG) Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

25 Szociális eredmény standardok
AdWareQ1 Szociális eredmény standardok Szolgáltató szerinti eredmények (GER) Gondozotti/hozzátartozói elégedettség (FHE) Társadalmi/közösségi elégedettség (TKE) Dolgozói elégedettség (DOE) Tulajdonosi/fenntartói elégedettség (TFE) Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

26 A standardok szerkezete
AdWareQ1 A standardok szerkezete Az egyes standardok decimálisan alá vannak osztva olyan mélységig, amilyet az adott szolgáltatás megkövetel Struktúra: A standard-követelmény megfogalmazása A standard magyarázata A standard felülvizsgálati szempontjai Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

27 AdWareQ1 Szakmai irányelv Az elérhető tudományos és gyakorlati bizonyítékokkal alátámasztott, szisztematikusan kifejlesztett döntési ajánlások sorozata, melyek adott igénybevevő csoportra irányuló szolgáltatási módozatok elveit és gyakorlati megvalósításait adják meg Cél: a szociális szolgáltatás minőségének, hatékonyságának javítása, a munkatársak segítése a legmegfelelőbb szolgáltatási megoldás kiválasztásában Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

28 A szakmai irányelv felépítése
AdWareQ1 A szakmai irányelv felépítése Az irányelv címe és témája Az irányelv célja és célcsoportja Az irányelv fejlesztésével kapcsolatos információk A készítésben, véleményezésben résztvevő szakemberek, szakmai csoportok, testületek Az irányelv leírása Irodalom Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

29 Néhány irányelv A szociális intézmények kommunikációs irányelvei (KOM)
AdWareQ1 Néhány irányelv A szociális intézmények kommunikációs irányelvei (KOM) A közösségi munka szerepe a közösségi szolgáltatásokban (KÖZ) A szociális alapellátások irányelvei (NAP) Rendszer-együtműködés (REN) Rászorulók elérése (RÁSZ) Lakhatási gondokkal küzdők szociális szolgáltatásai (LAK) Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

30 AdWareQ1 Protokoll Az aktuális gyakorlatot leíró, azaz az aktuálisan végzett meghatározott szociális/gyermekjóléti ellátás, gondozás, beavatkozás, ellátotti menedzsment elvégzéséhez szükséges események és tevékenységek rendszerezett listája, lehetőség szerint a módszertani levelek és szakmai irányelvek ajánlásainak figyelembevételével. Cél: A szolgáltatás biztonságának és egyenletes színvonalának biztosítása Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

31 A protokoll felépítése
AdWareQ1 A protokoll felépítése A protokoll címe és témája A folyamat/művelet definíciója A folyamat/művelet célja A folyamat/művelet indikációi és kontraindikációi Személyi feltételek Tárgyi feltételek A folyamat/művelet elvégzésének részletes leírása „Feladat” és „Megvalósítás” bontásban Hivatkozás Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

32 Kiindulási protokoll-csoport-lista (az igénybevevők szerint)
AdWareQ1 Kiindulási protokoll-csoport-lista (az igénybevevők szerint) Időskorúak ellátása (IDŐ) Fogyatékosok ellátása (FOGy) Pszichiátriai betegek ellátása (PSzI) Szenvedélybetegek ellátása (SzEN) Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

33 Az idősgondozást érintő protokollok (példák)
AdWareQ1 Az idősgondozást érintő protokollok (példák) Időskorúak ellátása (IDŐ) Fogyatékosok ellátása (FOGy) Pszichiátriai betegek ellátása (PSzI) Szenvedélybetegek ellátása (SzEN) Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

34 Az összegyűjtött protokollok
AdWareQ1 Az összegyűjtött protokollok Időskorúak szociális ellátása: 82 db. (4 intézményből) Időskorúak átmeneti ellátása: 10 db. (1 intézményből) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása: 662 db. – 310-féle (36 intézményből) Egészségügyi/szervezési: 142 Gondozási/szervezési: 66 Mentálhigiénés/szervezési: 48 Elméleti/módszertani: 20 Szabályzat: 34 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

35 A munkaanyagok szakmai vitája
Belső körözés – az SzMI intranet hálózatán a munkacsoportok résztvevői számára Külső körözés – az SzMI internetes honlapján – forrásközpontok, szakmai lépviseletek és egyéb szervezetek részére Az észrevételek összegyűjtése kérdőív segítségével és beépítése az anyagokba Szakmai lektorálás Formai egységesítés Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

36 Modellezés Célja: A szabályozó anyagok gyakorlati alkalmazhatóságának tesztelése A gyakorlati tapasztalatok, az esetleges módosítási javaslatok megtétele A modellezés dokumentációja - kisfilmek forgatókönyvének elkészítése Módja: Jelentkezés Munkaértekezlet, módszertani megbeszélés Lebonyolítás Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

37 Kisfilmek készítése 1. A modellezett szabályozó anyagok közül 16-ból kisfilm készült A kisfilmek készítésére önként jelentkeztek azok a szolgáltatók, akik a modellezésben részt vettek A témakörök elosztása és arányosítása munkamegbeszélésen történt A forgatókönyvet a szolgáltatókkal közösen alakítottuk ki A filmek készítését profik végezték A kisfilmeket a szakemberek rendelkezésére bocsátjuk Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

38 Kisfilmek készítése 2. Felvétel, elbocsátás (FEB)
Az 1+2. ütemben elkészült szabályozó anyagokból készült kisfilmek: Felvétel, elbocsátás (FEB) Humán erőforrás-menedzsment (HEM) Minőségmenedzsment, minőségfejlesztés (MIN) Gyermekjóléti szolgáltatás (GYA) Gyermekek napközbeni ellátása (GYN) Szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatások (SZEN) Felhasználói/hozzátartozói elégedettség (FHE) Dolgozói/munkatársi elégedettség (DOE) Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

39 Kisfilmek készítése 3. A 3. ütemben elkészült szabályozó anyagokból készült kisfilmek: A szolgáltatásokat igénybevevők jogai, tájékoztatás, adatkezelés (ETA) Ápolás-gondozás-fejlesztés (ÁGF) Rehabilitáció (REH) Rászorultak elérése (RÁSZ) Nevelőszülői, gyermekotthoni ellátás (NGYE) Hajléktalanok részére nyújtott szolgáltatások (HAJ) Bántalmazottak részére nyújtott szolgáltatások (BÁN) Családok, gyermekek segítése (CSGY) Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

40 Néhány tapasztalat (1) A standardokat és főként a protokollokat számos idősellátó intézményben napi szinten alkalmazzák A szociális jellegű protokollok fejlesztésre és kiegészítésre szorulnak. Fejlesztendő területek: A mindennapi életvitel segítése, támogatása Fejlesztő gondozás, támogatás, terápia Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

41 Néhány tapasztalat (2) Egy sor területen még nem teljesen kiforrottak a követelmények és a megoldási metodikák, itt irányelveket kellene fejleszteni. Ilyen területek: Mentálhigiénés tevékenység Demens ellátás Foglalkoztatás A fejlesztésben fokozottan támaszkodni kell a jó gyakorlatot folytató intézményi munkacsoportokra Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

42 A szabályozási rendszer fejlesztése
Párhuzamosan végzett műveletek megkezdése: Felügyeleti rendszer kidolgozása Szolgáltatás-specifikus indikátorok kidolgozása A szabályozó dokumentumok alkalmazásának megkezdése az erre vállalkozó intézményekben A referencia-alkalmazások a jóváhagyást követően vagy már tanúsított intézményekben realizálódnak vagy az egészségügyhöz hasonlóan integrált rendszerekként kerülnek megvalósításra Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

43 A standardok, protokollok alkalmazásától várható eredmények
A kompetencia-határok tisztábbá válnak Az ágazat megerősödik, elismertsége növekszik Folyamatos minőségkontrollt, szakmafejlesztést idéz elő A feladatellátás színvonala, eredménye mérhetővé válik A szolgáltatások „szereplői”, kiváltképp az igénybevevők által közvetített visszajelzések hasznosulnak Közös szakmai nyelv, definiált fogalmak kialakulása A kidolgozott szakmai szabályozó anyagok szakmai iránymutatásként jelennek meg a Közlönyben (vágy) Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

44 Gondolatok a szakmai szabályozási rendszer további elemeiről
Indikátorok Felügyelet Következmények Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

45 Indikátorok Az indikátorok a mérhetőséget, az összehasonlíthatóságot szolgálják Az indikátorokról többet beszélünk, mint amennyit használjuk őket Az indikátorok teremtenek kapcsolatot a primer információk és az ellátó rendszert éltető eszmék között Az indikátorok fejlesztését a szabályozók megalkotását követően haladéktalanul meg kell kezdeni Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

46 Az indikátorok helye és szerepe
Menedzsment Igények Zavarások Igénybe-vevő Misszió Küldetés Stratégia Politika Célok Szociális szolgáltatás Ítéletalkotás Beavatkozás Hibajel Mérés, adatgyűjtés Gondozott Munkatársak Vezetőség Beszállítók Tulajdonos Finanszírozó Társadalom Indikátorok Indikátor képzési szabályok A rendszert a hibajel működteti! Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

47 Igények és indikátorok
Érdekelt fél Igény Indikátor Igénybevevő Minőség, elérhetőség Hűség Munkatárs Elismerés, biztonság Élettartam Tulajdonos Gazdaságosság Eredmény Finanszírozó Szolgáltatás Egyensúly Vezetőség Sikeres működés Elismertség Beszállító Stabil üzlet Profit Társadalom Életminőség javítás Morbiditás  Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

48 Egészségügyi indikátor-példák (ESzCsM, 2003.)
Átlagos ápolási idő Antibiotikus kezelések gyakorisága Nozokomiális infekciók gyakorisága Decubitus kialakulása teljes ápolást igénylő betegeken Inkontinenssé váltak száma korcsoportonként Szakdolgozói ellátottság Szakdolgozói fluktuáció Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

49 „Felügyelet/felülvizsgálat”
A szociális és gyermekvédelmi szakmai szabályozók kidolgozásával egyidejűleg ki kell munkálni a rendszerek realizálására, valamint meglétének és hatékony működésének ellenőrzésére és felügyeletére szolgáló általános, integrált és kötelező erejű metódust. Ennek valamely kialakult gyakorlaton kell alapulnia. A referencia-rendszerek szerepe e tekintetben is felbecsülhetetlen. Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

50 „Következmények” Jelenleg a kb. 18 hatóság és szerv által ötletszerűen és koordinálatlanul végzett, rögzített szabályokat nélkülöző felülvizsgálatoknak – szélsőséges esetektől eltekintve – nincs következménye A szolgáltatások minőségét érvényesíteni kell az engedélyezésben és finanszírozásban Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

51 A normatív szabályozás problémái egy kívülálló szemével (1)
A szociális szféra jogilag egyedülálló módon túlszabályozott A terület irányítói összekeverték a jogi és szakmai szabályozást A szociális szféra alapvető érdeke, hogy fellépjen a jogi túlszabályozás ellen Példa: az egészségügy AdWareQ1 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

52 A normatív szabályozás problémái egy kívülálló szemével (2)
Tiszta vizet kellene önteni a pohárba: a jogi szabályozás adja meg a szolgáltatások kereteit, szabja meg a törvényesség határait Magának a tevékenységnek a szakmai követelményeit és elvégzésének módozatait szakmai szabályozók – standardok, irányelvek, protokollok – írják le A jogszabály-központúság helyébe lépjen az ember és az ő érdekében végzett szolgáltatás szakma-centrikussága AdWareQ1 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

53 A szociális szakmai szabályozók fejlesztése
AdWareQ1 A szociális szakmai szabályozók fejlesztése A követelmény- (standard-, irányelv-, protokoll) rendszer széleskörű alkalmazása és továbbfejlesztése A dokumentumok hivatalos közzététele Referencia-rendszerek megvalósítása Az irányelvek folyamatos átkonvertálása standardokká és protokollokká (ahol ez lehetséges) A szabályozók és alkalmazásuk folyamatos felülvizsgálata Társadalmasítás, szakmai presztízs növelése A szakmai szabályozók beépítése az oktatási rendszerbe Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

54 AdWareQ1 Összefoglalás A követelmény- (standard-, irányelv-, protokoll) rendszer kidolgozása szakmailag indokolt és nagyon előremutató lépés Az idősgondozást végző intézmények élen járnak a szakmai szabályozó rendszer kidolgozásában A szabályozók alkalmazásához kötelező, valid adatokon nyugvó és nyilvános indikátor-rendszert kell kidolgozni Egységes, integrált, kötelező felügyeleti rendszert kell kialakítani Következmények és intézkedések rendszerét kell kidolgozni a felügyelet eredményeinek hasznosítására Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

55 Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és várom kérdéseiket !
Köszönetnyilvánítás Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és várom kérdéseiket ! Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál

56 Kapcsolat Dr. Hajnal Miklós Pál Tel.: (20) 962-1003 Fax: (1) 209-3224
Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál


Letölteni ppt "Standardok és protokollok „mustrája” az idősgondozás területén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések