Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Ide kerülhet az előadás címe Átláthatóság a gyakorlatban Transparency International - Átláccó Fesztivál A38 hajó 2012. december 7.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Ide kerülhet az előadás címe Átláthatóság a gyakorlatban Transparency International - Átláccó Fesztivál A38 hajó 2012. december 7."— Előadás másolata:

1 1 Ide kerülhet az előadás címe Átláthatóság a gyakorlatban Transparency International - Átláccó Fesztivál A38 hajó 2012. december 7.

2 2 Infotv. adatszolgáltatási fajtái 1. Általános tájékoztatási kötelezettség (√ időpontok, határidők, adatfajták, szankciók) → Infotv. 32. § 2. Egyedi adatigénylés alapján történő adatszolgáltatás (Infotv. 28.§-31. §) 3. Egyedi adatigénylés nélküli közzététel – proaktív adatszolgáltatás → Infotv. 33. § - 37.§

3 3 A nyilvánosság korlátozásának lehetőségei Üzleti titok [Ptk. 81. § (2)-(4)] Döntés megalapozását szolgáló adat [Infotv. 27. § (5)-(7)] Minősített adat [2009. évi CLV. tv.] Uniós jogi aktus alapján (EU pénzügyi-gazdaságpolitikai érdekeire tekintettel) A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságához való jogot más törvény is korlátozhatja –pl. bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel, honvédelmi, nemzetbiztonsági érdekből /Infotv. 27. § (2)/ –szerzői jogi védelem illeti meg [1999. évi LXXVI. tv.]

4 4 Mi az üzleti titok? A Ptk. 81. § (2) bekezdése szerint „üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult – ide nem értve a magyar államot – jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette”.

5 5 Nem minősül üzleti titoknak... az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli

6 6 Kivéve azok az adatok......amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna különösen a ─ technológiai eljárásokra, ─ a műszaki megoldásokra, ─ a gyártási folyamatokra, ─ a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, ─ a know-how-ra vonatkozó adatok feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét

7 7 Nemzetközi gyakorlatban egyedülálló szabály /Ptk.81. § (4)/ Közpénzekkel kapcsolatba kerülő természetes és jogi személyek kérésre kötelesek a jogviszonnyal összefüggő és az előbbiekben említett közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni a honlapon vagy a hirdetményi lapban is közzétehetik A felvilágosítás megtagadása esetén, vagy ha a felvilágosítást kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárása kezdeményezhető

8 8 Döntés-előkészítéssel kapcsolatos adatok Az adat a keletkezésétől számított 10 évig nem nyilvános. Döntés meghozatala előtt: - nem nyilvános - a szerv vezetője engedélyezheti Döntés meghozatala után, de a 10 év eltelte előtt: csak akkor ha a szerv működését, feladatellátását veszélyeztetné Infotv. 30. § (5) bek.: az adatkezelő mérlegelése → a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél

9 9 Közérdekből nyilvános adat Nyilvánosságához közérdek fűződik, de nem közérdekű adat Közfeladatot ellátó szerv birtokában, de személyes adatok Nem közfeladatot ellátó szervek birtokában, hanem pl. gazdasági társaságoknál, de közpénzek felhasználására, az állammal kötött szerződésre vonatkoznak Megismerésükre a közérdekű adatokra vonatkozó szabályok alkalmazandók

10 10 Nyilvános személyes adatok Infotv. 26. § (2): Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. Egyéb törvények: -Gt. -Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. -Kttv. (kormánytv.-k és köztv.-k) -Hszt. (fegyveres szervek) -Hvt. (Magyar Honvédség) -Országgyűlési képviselők -Körözött és eltűnt személyek -Szakmai nyilvántartások, szakértői névjegyzékek -Egyéni vállalkozók -Domain nyilvántartó -Adóhátralékosok (Art.)

11 11 Nyilvános üzleti adatok - Ingatlannyilvántartási tv. - 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról -Számviteli törvény -Infotv. 26. § (3): kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek kezelésében lévő adatok (kéményseprés, szemétszállítás) -Ket. 69/A. § → eljárást befejező döntések (kérésre, kiv.: személyes és védett adatok) -Ket. 80/A. § → jogerős határozatok közzététele 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról –Közérdekből nyilvános → a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt adat, amely nem minősül közérdekű adatnak és különleges adatnak, valamint nem esik a Ptk. 81.§ (3) bek. alá

12 12 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 5. § (1) és (2) bekezdése → az adatkezelő személyétől függetlenül... közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat Az állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező szerv vagy személy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek minősül

13 13 Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdés → az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon 39. cikk (2) bekezdés → A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.

14 14 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény Nemzeti vagyonba tartozik többek között: /1. § (2) bek.)/ „a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog, c) az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, továbbá az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető társasági részesedések, d) az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít, …”

15 15 Az elektronikus közzététel kötelezettsége Internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell az adatokat hozzáférhetővé tenni

16 16 Közzétételi listák Általános közzétételi lista - (Infotv. 1. melléklete + közzétételi IHM r.) Oszlopok: 1. Kötelezően közzéteendő adatok köre 2. Frissítési gyakoriság 3. Archiválási idő Sorok: I. Szervezeti, személyzeti adatok II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok III. Gazdálkodási adatok

17 17 Közzétételi listák Különös közzétételi lista – jogszabály határozza meg egyes ágazatokra, közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan → miniszteri rendeletekben Egyedi közzétételi lista – szerv vezetője (Hatóság véleményezi) vagy jogszabály a szervre, azok irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy azok egy részére kiterjedő hatállyal → figyelembe kell venni az állampolgároktól érkező egyedi adatigényléseket

18 18 Köszönöm a figyelmet! dr. Péterfalvi Attila c. egyetemi tanár, elnök Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság peterfalvi.attila@naih.hu@naih.hu www.naih.hu


Letölteni ppt "1 Ide kerülhet az előadás címe Átláthatóság a gyakorlatban Transparency International - Átláccó Fesztivál A38 hajó 2012. december 7."

Hasonló előadás


Google Hirdetések