Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA Kérelemre Hivatalból Ajánlatkérő Ajánlatkérő Ajánlattevő (részvételre Ajánlattevő (részvételre jelentkező) jelentkező)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JOGORVOSLATI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA Kérelemre Hivatalból Ajánlatkérő Ajánlatkérő Ajánlattevő (részvételre Ajánlattevő (részvételre jelentkező) jelentkező)"— Előadás másolata:

1 JOGORVOSLATI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA Kérelemre Hivatalból Ajánlatkérő Ajánlatkérő Ajánlattevő (részvételre Ajánlattevő (részvételre jelentkező) jelentkező) Egyéb érdekelt Egyéb érdekelt amennyiben amennyiben jogát vagy jogát vagy jogos érdekét jogos érdekét sérti, vagy sérti, vagy veszélyezteti veszélyezteti a törvénybe a törvénybe ütköző ütköző tevékenység tevékenység Minden esetben Minden esetben Jogvita megindítására nyitva álló határidők 15 nap 8 nap 90 nap 15 nap 8 nap 90 nap A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tagjai A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tagjai Állami Számvevőszék* Állami Számvevőszék* Kormányzati Ellenőrzési Hivatal* Kormányzati Ellenőrzési Hivatal* Fővárosi, megyei közigazgatási hivatal Fővárosi, megyei közigazgatási hivatal Magyar Államkincstár* Magyar Államkincstár* Állampolgári jogok országgyűlési biztosa, adatvédelmi biztos Állampolgári jogok országgyűlési biztosa, adatvédelmi biztos Támogatást nyújtó szerv, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet* Támogatást nyújtó szerv, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet* Központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szerv Központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szerv * 1 év, 3 év Közbeszerzések Tanácsa Elnöke Közbeszerzések Tanácsa Elnöke Éves statisztikai összegzés határidőn túli megküldése Jogvita megindítására nyitvaálló határidő 15 nap 8 nap 90 nap Döntőbizottság Döntőbizottság elnöke elnöke - Hirdetmény közzététele közzététele nélküli nélküli tárgyalásos tárgyalásos eljárás eljárás - Egyszerűsített eljárás eljárás

2 A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 1996-2005. KÖZÖTT

3 HAZAI SZABÁLYOZÁS AZ ALAPELVEK TÜKRÉBEN Célok: - közpénzek ésszerű felhasználásának átláthatósága, - ellenőrizhetősége, - ellenőrizhetősége, - tiszta, az esélyegyenlőségen alapuló verseny - tiszta, az esélyegyenlőségen alapuló verseny - ésszerű mozgástér az ajánlatkérők számára a beszerzés megvalósításában - ésszerű mozgástér az ajánlatkérők számára a beszerzés megvalósításában - korrupció elleni fellépés - korrupció elleni fellépés Alapelvek: - nyilvánosság - verseny tisztasága - verseny tisztasága - esélyegyenlőség - esélyegyenlőség - egyenlő bánásmód - egyenlő bánásmód - nemzeti elbánás - nemzeti elbánás Közbeszerzési eljárás közvetlen célja: a megrendelő számára szükséges szerződés megkötése a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel

4 GYAKORI JOGÉRTELMEZÉSI PROBLÉMÁK Hiánypótlás Hiánypótlás Kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás Kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás Lehetetlen, túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás Lehetetlen, túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás Hamis adat szolgáltatás Hamis adat szolgáltatás

5 HIÁNYPÓTLÁS 1. Ajánlati felhívásban: hiánypótlást biztosít-e Ajánlati felhívásban: hiánypótlást biztosít-e milyen körben biztosít milyen körben biztosít Hiánypótlás biztosítása legalább egyszer kötelező: Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzéseknél -Azonos feltételekkel -Összes ajánlattevő számára Teljes körű hiánypótlás: Teljes körű hiánypótlás: -Kizáró okokigazolások, nyilatkozatok -Alkalmassággal kapcsolatos, illetőleg -felhívásban, dokumentációban ajánlat részeként előírt egyéb iratok Utólagos csatolása Hiányosságok pótlása Ajánlattal kapcsolatos egyéb formai hiba pótlása

6 HIÁNYPÓTLÁS 2. Korlátozott körű hiánypótlás: csak az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott körben Korlátozott körű hiánypótlás: csak az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott körben -Azonos feltételekkel -Összes ajánlattevő számára Hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányok is pótolhatók Hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányok is pótolhatók Korlátozott hiánypótlás esetén az ajánlati felhívásban meghatározott körben Korlátozott hiánypótlás esetén az ajánlati felhívásban meghatározott körben Szükség esetén több alkalommal is újabb hiánypótlást rendelhető el: Szükség esetén több alkalommal is újabb hiánypótlást rendelhető el: ha ajánlatkérő a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlel, és ezt ajánlattevő magától nem pótolta Többszöri hiánypótlás esetén a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. Többszöri hiánypótlás esetén a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. Hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek módosítását. Hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek módosítását. Hiánypótlás során új közösen ajánlatot tevő, alvállalkozó, erőforrást biztosító szervezet nem jelölhető meg, arra vonatkozó irattal az ajánlat nem egészíthető ki. Hiánypótlás során új közösen ajánlatot tevő, alvállalkozó, erőforrást biztosító szervezet nem jelölhető meg, arra vonatkozó irattal az ajánlat nem egészíthető ki.

7 HIÁNYPÓTLÁS 3. -Hiányok megjelölése -Határidő kitűzése Egyidejűleg, közvetlenül, írásban Tájékoztatni az ajánlattevőket Tájékoztatni az ajánlattevőket Eredeti példány Másolati példány Hiánypótlást követően Eltérés esetén, hiánypótlás nem, vagy nem megfelelően történt hiánypótlást követően az eredeti példány az irányadó

8 KIRÍVÓAN ALACSONY ELLENSZOLGÁLTATÁS 1. Kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás esetén ajánlatkérő a lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, ajánlattevők egyidejű írásbeli értesítése mellett. Indokolás és rendelkezésre álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ajánlattevőtől írásban tájékoztatás kérhető a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Ajánlatkérő a kérdés eldöntése körében figyelembe vehet: - Gyártási folyamat, - Építési beruházás, szolgáltatás nyújtás módszerének gazdaságosságára - Választott műszaki megoldásra - Teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire - Ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás eredetiségére vonatkozik - Teljesítési helyen hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozó objektív alapú indoklást.

9 KIRÍVÓAN ALACSONY ELLENSZOLGÁLTATÁS 2. - Ajánlatkérő az ajánlatot köteles érvénytelennek nyilvánítani, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. - Állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat csak akkor nyilvánítható érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte. -Az ajánlatkérő a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás miatt érvénytelen ajánlatokról köteles tájékoztatni - a Közbeszerzések Tanácsán keresztül - az Európai Bizottságot.

10 LEHETETLEN, TÚLZOTTAN MAGAS VAGY ALACSONY MÉRTÉKŰ, ILLETŐLEG KIRÍVÓAN ARÁNYTALANNAK ÉRTÉKELT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS A bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme az ajánlatnak Lehetetlennek vagy túlzottan magas, vagy alacsony mértékűnek kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz Indokolást kell kérni. Ajánlatkérő köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről Indokolás és rendelkezésre álló iratok alapján Ajánlatkérő az ajánlatot köteles érvénytelenné nyilvánítani, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. Az érvénytelenné nyilvánításról értesíteni kell a Közbeszerzések Tanácsát.

11 HAMIS ADAT SZOLGÁLTATÁS Kbt. 4. § Értelmező rendelkezések 9. pont: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pont szerinti kötelező kizáró ok Tipikus jogkövetkezménye: a Döntőbizottság ajánlattevőt legfeljebb 5 évre eltilthatja a közbeszerzési eljárásban való részvételtől

12 ÉRDEMI HATÁROZATOKBAN ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK KÖRE Általában alkalmazható jogkövetkezmények Mellőzés esetén alkalmazható jogkövetkez mények Éves statisztik ai összegezé s Megkötött szerződés jogellenes módosítása avagy teljesítése Előminősítési ügyben Elutasítás Elutasítás Megszüntetés (hivatalbóli eljárás esetén, kérelem visszavonása esetén) Megszüntetés (hivatalbóli eljárás esetén, kérelem visszavonása esetén) Jogsértés megállapítása Jogsértés megállapítása tv. szabályainak megfelelő eljárásra való felhívás, dötés feltételhez kötése tv. szabályainak megfelelő eljárásra való felhívás, dötés feltételhez kötése Döntés megsemmisítés Döntés megsemmisítés Eljárási díj és költségviselésről rendelkezés Eljárási díj és költségviselésről rendelkezés Ajánlattevő eltiltása legfeljebb 5 évre Ajánlattevő minősített jegyzékből való törlése Ajánlattevő minősített jegyzékből való törlése Ajánlatkérő tanúsítványának visszavonása Ajánlatkérő tanúsítványának visszavonása Bírság Bírság Összeszámítás elmulasztása miatt további beszerzések közbeszerzési eljáráshoz kötése Összeszámítás elmulasztása miatt további beszerzések közbeszerzési eljáráshoz kötése HA Mellőzés jogtalan és rosszhiszemű volt kötelező a bírság Jogsértés megállapí tása + Kötelező bírság Jogsértés megállapítása +bírság + Döntés megsemmisítés e vagy megváltoztatása

13 BÍRSÁGOK ALAKULÁSA Év Kiszabott bírság összege 1.1996 21 800 000 Ft 2.1997 52 850 000 Ft 3.1998 84 000 000 Ft 4.1999 264 290 000 Ft 5.2000 240 380 000 Ft 6.2001 221 500 000 Ft 7.2002 315 900 000 Ft 8.2003 260 000 000 Ft 9.2004 478 000 000 Ft 10.2005 420 250 000 Ft

14 JOGORVOSLAT A DÖNTŐBIZOTTSÁG DÖNTÉSE ELLEN érdemi döntés nem érdemi döntés határozat eljárás során hozott végzés 15 napon belül 8 napon belül 15 napon belül 8 napon belül mindenki, akinek jogát, ha a törvény megengedi mindenki, akinek jogát, ha a törvény megengedi jogos érdekét sérti jogos érdekét sérti rendbírság rendbírság elkésettség elkésettség hiánypótlás nem teljesítése hiánypótlás nem teljesítése ügyfélképesség hiánya ügyfélképesség hiánya előzetes döntéshozatal elrendelése előzetes döntéshozatal elrendelése peres eljárás nem peres eljárás peres eljárás nem peres eljárás ítélet végzés ítélet végzés 8 napon belül fellebbezés fellebbezés, felülvizsgálat nincs 8 napon belül fellebbezés fellebbezés, felülvizsgálat nincs

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Engler Magdolna Dr. Engler Magdolna 2006. november 3.


Letölteni ppt "JOGORVOSLATI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA Kérelemre Hivatalból Ajánlatkérő Ajánlatkérő Ajánlattevő (részvételre Ajánlattevő (részvételre jelentkező) jelentkező)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések