Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

2 Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. § A törvény „kerettörvény”, a részletszabályokról a 2013 augusztusában megjelenő kormányrendelet szól majd a törvény 94. § g. pontjának felhatalmazása alapján. A törvény 95. § (3) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-jén lép hatályba. Az előmeneteli rendszer vonatkozik a nevelési-oktatási intézményekben, pedagógiai szakszolgálati intézményekben, a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekben és a gyermekvédelmi intézményekben pedagógus vagy pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő munkakörben foglalkoztatottakra.

3 A pedagógus előmeneteli rendszer fokozatai Kötelező fokozatok: 1. szakasz: Gyakornok (2-4 év) 2. szakasz: Pedagógus I.(6-9 év) 3. szakasz: Pedagógus II. (min. 6 év) ---------------------------------------------------------- Nem kötelező fokozatok: 4. szakasz: Mesterpedagógus (feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2 minősítés) 4. v. 5. szakasz Kutatótanár feltétele: PhD, 14 év gyakorlat, 2 minősítés)

4 A három fős minősítőbizottság tagjai Elnökként a megyei kormányhivatal által delegált, felkészített, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő * A pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezető; vezetői megbízással rendelkező alkalmazott; az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője A kormányhivatal által delegált, felkészített, névjegyzéken szereplő szakértő, vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója/ gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt, felkészített alkalmazottja * * A 2015. december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és pedagógusminősítésben, amennyiben 15 év szakmai gyakorlattal, szakvizsgával rendelkezik és elvégezte a szükséges továbbképzést.

5 Minősítőbizottság tagjai gyakornoki minősítővizsga esetén Elnökként a megyei kormányhivatal által delegált, felkészített, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő A pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezető, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott A pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója /gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt, felkészített alkalmazottja

6 Kiből lehet köznevelési szakértő? Rendelkezik: Felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel; pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal; továbbá pedagógus-szakvizsgával, valamint akit pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, vagy a pedagógus-munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta tíz évnél kevesebb idő telt el, vagy rendelkezik a hivatal engedélyével elvégezte az OH által alapított 60 órás (30+30) továbbképzést.

7 Általános szabályok Csak magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. A tanár minősítési eljárása esetén a minősítő bizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt pedagógusnak, a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgynak megfelelő szakképzettségével.

8 Speciális szabályok Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a három említett tagon kívül a minősítőbizottság további tagja a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja. Egyházi intézményben a minősítővizsga és a minősítési eljárás során a felsőoktatási intézmény által delegált szakértőt az egyházi fenntartó kéri fel. Amennyiben az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan, akkor a köznevelési szakértőt a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki.

9 A minősítési eljárás A minősítési eljárás komplex eljárás, a pedagógus teljes tevékenységét vizsgálja. A minősítési eljárást a Kormányhivatal szervezi a 2014/2015-ös tanévtől. (A 2013/2014-es tanévben végzett ellenőrzések és minősítések megtervezését és lebonyolítását az Oktatási Hivatal a kiemelt projektek keretében, a fejlesztések részeként, a Kormányhivatalok folyamatos tájékoztatása és minimális adminisztratív közreműködése mellett végzi.) A minősítővizsga és minősítési eljárás során használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok egységesek és nyilvánosak. A pedagógus értékelési eszközöket az Oktatási Hivatal dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá.

10 A minősítési eljárás menete A pedagógus meghatározott időpontig elkészíti és feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett elektronikus felületre. A minősítőbizottság (minősítővizsga és a Pedagógus I. minősítési eljárása esetén) a pedagógus legalább két foglalkozását meglátogatja, melyet szakmai megbeszélés követ. Az e-portfólióvédés alkalmával az értékelt pedagógus a saját maga által készített önértékelését védi meg, és válaszol a bizottság tagjainak kérdéseire. A minősítési eljárás során a minősítőbizottság a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba jelentkezés esetén kiemelten figyelembe veszi a rendeletben meghatározott pedagóguskompetenciákat, a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatba jelentkezés esetén kiemelten figyelembe veszi a pedagógus által végzett tevékenységeket.

11 A pedagógus e-portfóliója A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. Az e-portfólió tartalmi elemei: a szakmai önéletrajz, a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve, a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumait, önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumai, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése. A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez elvárt dokumentumok listáját az OH dolgozza ki, és teszi közzé az OH honlapján.

12 A pedagógus értékelés elemei, a pedagóguskompetenciák 1.szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2.pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3.a tanulás támogatása 4.a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5.a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6.folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7.kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8.elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

13 Az értékelés elemei: a minősítőbizottság tagjai áttekintik és értékelik a pedagógus által feltöltött e-portfóliót, kérdéseket fogalmaznak meg e-portfólióvédés az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapítások a meglátogatott foglalkozás(ok) A bizottság ezt követően elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltöltenek az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő felületre. Az értékelés során a Pedagógus I. fokozat eléréséhez legalább 60%, a Pedagógus II. fokozat eléréséhez 75%, Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat megszerzéséhez pedig 85% szükséges.

14 A pedagógus értékelése (Pedagógus I., Pedagógus II.)

15 A pedagógus értékelése (Mesterpedagógus, Kutatótanár)

16 Átmeneti szabályok 1. A gyakornoki időszak A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítővizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. A korábban létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt. és végrehajtási rendeletének gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.

17 Átmeneti szabályok 2. A Pedagógus II. fokozat elérése A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. A pedagógus-szakvizsgával, és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 2014. április 30-ig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-jével történő besorolását. A kérelem alapján a besorolás további feltétele, hogy a pedagógus 2014. április 30-ig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt, az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni azt, akinek a portfóliója tartalmazza a 8. §-ban foglaltakat. Az eljárást az OH szervezi.

18 Átmeneti szabályok 3. A Mesterpedagógus fokozat elérése A miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer országos bevezetése érdekében pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. A pályázati eljárást az OH bonyolítja le. A pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken, vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában.

19 Átmeneti szabályok 4. A Mesterpedagógus fokozatot elért, szakértőként/szaktanácsadóként foglalkoztatott pedagógus munkaidő-kedvezménye Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti tizennyolc óránál – óvodapedagógus esetén huszonöt óránál –, továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell annak érdekében, hogy a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában részt tudjon venni. A munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus évente legfeljebb huszonöt alkalommal bízható meg szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásával. A szakértői, szaktanácsadói feladatokat ellátó pedagógus költségtérítésben részesül, melynek mértéke alkalmanként tízezer forint.

20 Köszönöm a figyelmüket! Thaisz Miklós miklos.thaisz@emmi.gov.hu


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések