Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.5/ PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.5/ PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA"— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

2 Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény § A törvény „kerettörvény”, a részletszabályokról a 2013 augusztusában megjelenő kormányrendelet szól majd a törvény 94. § g. pontjának felhatalmazása alapján. A törvény 95. § (3) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer szeptember 1-jén lép hatályba. Az előmeneteli rendszer vonatkozik a nevelési-oktatási intézményekben, pedagógiai szakszolgálati intézményekben, a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekben és a gyermekvédelmi intézményekben pedagógus vagy pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő munkakörben foglalkoztatottakra.

3 A pedagógus előmeneteli rendszer fokozatai
Kötelező fokozatok: 1. szakasz: Gyakornok (2-4 év) 2. szakasz: Pedagógus I.(6-9 év) 3. szakasz: Pedagógus II. (min. 6 év) Nem kötelező fokozatok: 4. szakasz: Mesterpedagógus (feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2 minősítés) 4. v. 5. szakasz Kutatótanár feltétele: PhD, 14 év gyakorlat, 2 minősítés)

4 A három fős minősítőbizottság tagjai
Elnökként a megyei kormányhivatal által delegált, felkészített, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő* A pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezető; vezetői megbízással rendelkező alkalmazott; az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője A kormányhivatal által delegált, felkészített, névjegyzéken szereplő szakértő, vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója/ gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt, felkészített alkalmazottja* *A december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és pedagógusminősítésben, amennyiben 15 év szakmai gyakorlattal, szakvizsgával rendelkezik és elvégezte a szükséges továbbképzést.

5 Minősítőbizottság tagjai gyakornoki minősítővizsga esetén
Elnökként a megyei kormányhivatal által delegált, felkészített, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő A pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezető, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott A pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója /gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt, felkészített alkalmazottja

6 Kiből lehet köznevelési szakértő?
Rendelkezik: Felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel; pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal; továbbá pedagógus-szakvizsgával, valamint akit pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, vagy a pedagógus-munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta tíz évnél kevesebb idő telt el, vagy rendelkezik a hivatal engedélyével elvégezte az OH által alapított 60 órás (30+30) továbbképzést.

7 Általános szabályok Csak magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. A tanár minősítési eljárása esetén a minősítő bizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt pedagógusnak, a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgynak megfelelő szakképzettségével.

8 Speciális szabályok Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a három említett tagon kívül a minősítőbizottság további tagja a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja. Egyházi intézményben a minősítővizsga és a minősítési eljárás során a felsőoktatási intézmény által delegált szakértőt az egyházi fenntartó kéri fel. Amennyiben az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan, akkor a köznevelési szakértőt a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki.

9 A minősítési eljárás A minősítési eljárás komplex eljárás, a pedagógus teljes tevékenységét vizsgálja. A minősítési eljárást a Kormányhivatal szervezi a 2014/2015-ös tanévtől. (A 2013/2014-es tanévben végzett ellenőrzések és minősítések megtervezését és lebonyolítását az Oktatási Hivatal a kiemelt projektek keretében, a fejlesztések részeként, a Kormányhivatalok folyamatos tájékoztatása és minimális adminisztratív közreműködése mellett végzi.) A minősítővizsga és minősítési eljárás során használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok egységesek és nyilvánosak. A pedagógus értékelési eszközöket az Oktatási Hivatal dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá.

10 A minősítési eljárás menete
A pedagógus meghatározott időpontig elkészíti és feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett elektronikus felületre. A minősítőbizottság (minősítővizsga és a Pedagógus I. minősítési eljárása esetén) a pedagógus legalább két foglalkozását meglátogatja, melyet szakmai megbeszélés követ. Az e-portfólióvédés alkalmával az értékelt pedagógus a saját maga által készített önértékelését védi meg, és válaszol a bizottság tagjainak kérdéseire. A minősítési eljárás során a minősítőbizottság a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba jelentkezés esetén kiemelten figyelembe veszi a rendeletben meghatározott pedagóguskompetenciákat, a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatba jelentkezés esetén kiemelten figyelembe veszi a pedagógus által végzett tevékenységeket.

11 A pedagógus e-portfóliója
A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. Az e-portfólió tartalmi elemei: a szakmai önéletrajz, a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve, a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumait, önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumai, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése. A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez elvárt dokumentumok listáját az OH dolgozza ki, és teszi közzé az OH honlapján.

12 A pedagógus értékelés elemei, a pedagóguskompetenciák
szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók a tanulás támogatása a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

13 Az értékelés elemei: a minősítőbizottság tagjai áttekintik és értékelik a pedagógus által feltöltött e-portfóliót, kérdéseket fogalmaznak meg e-portfólióvédés az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapítások a meglátogatott foglalkozás(ok) A bizottság ezt követően elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltöltenek az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő felületre. Az értékelés során a Pedagógus I. fokozat eléréséhez legalább 60%, a Pedagógus II. fokozat eléréséhez 75%, Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat megszerzéséhez pedig 85% szükséges.

14 A pedagógus értékelése (Pedagógus I., Pedagógus II.)

15 A pedagógus értékelése (Mesterpedagógus, Kutatótanár)

16 Átmeneti szabályok 1. A gyakornoki időszak
A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítővizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. A korábban létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt. és végrehajtási rendeletének gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.

17 Átmeneti szabályok 2. A Pedagógus II. fokozat elérése
A szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. A pedagógus-szakvizsgával, és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus április 30-ig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba január 1-jével történő besorolását. A kérelem alapján a besorolás további feltétele, hogy a pedagógus április 30-ig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt, az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni azt, akinek a portfóliója tartalmazza a 8. §-ban foglaltakat. Az eljárást az OH szervezi.

18 Átmeneti szabályok 3. A Mesterpedagógus fokozat elérése
A miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer országos bevezetése érdekében pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. A pályázati eljárást az OH bonyolítja le. A pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken, vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában.

19 Átmeneti szabályok 4. A Mesterpedagógus fokozatot elért, szakértőként/szaktanácsadóként foglalkoztatott pedagógus munkaidő-kedvezménye Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti tizennyolc óránál – óvodapedagógus esetén huszonöt óránál –, továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell annak érdekében, hogy a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában részt tudjon venni. A munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus évente legfeljebb huszonöt alkalommal bízható meg szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásával. A szakértői, szaktanácsadói feladatokat ellátó pedagógus költségtérítésben részesül, melynek mértéke alkalmanként tízezer forint.

20 Köszönöm a figyelmüket!
Thaisz Miklós


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.5/ PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések