Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A jegyzői hatáskörbe tartozó ellátásokkal kapcsolatos tapasztalatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A jegyzői hatáskörbe tartozó ellátásokkal kapcsolatos tapasztalatok."— Előadás másolata:

1 A jegyzői hatáskörbe tartozó ellátásokkal kapcsolatos tapasztalatok

2 Mely pénzbeni és természetbeni ellátások tartoznak jegyzői hatáskörbe? időskorúak járadéka: 2007. január 1-től ápolási díj (alanyi: súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy ápolása esetén; illetve fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása esetén): 2007. január 1-től rendszeres szociális segély: 2007. január 1-től közgyógyellátás: 2006. július 1-től a méltányos alapú is. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság: 2008. január 1-től. jövedelemigazolás

3 A Regionális Szociális és Gyámhivatal ellenőrzési tevékenysége 2007-től Komplex összehangolt ellenőrzési rendszer, amely kistérségi lehatárolásban vizsgálja az önkormányzati feladatellátás teljes hatókörét, s együtt, vizsgálja az ellátórendszeri feladatokat és a hatósági feladatellátást is. 2007. január 1-től kezdődően 46 jegyző, körjegyző hatósági munkáját vizsgálta a hivatal különböző ellenőrzési formákban a vizsgált települések száma: Somogy megyei települések fele

4 Az ellenőrzések általános megállapításai a munkavégzés személyi feltételei : a legnagyobb arányú ügyiratforgalmat kitevő szociális ügyeket községekben általában 1 középfokú végzettségű ügyintéző intézi kapcsolt munkakörben (gyámügy, anyakönyv és népesség-nyilvántartás). korábban testületi hatáskörbe tartozó ügyként készítette elő ugyanaz az ügyintéző

5 Milyen a munka színvonala? „Változatos” színvonal – a nagyon gyengétől a kiválóig Ha fellebbezések megalapozottságát nézzük, mondhatnánk hogy kiváló, az ügyek 90%-a fellebbezést elutasító és az I. fokú döntést helybenhagyó határozattal zárul II. fokú döntés után továbbra is ritka a bírósági megtámadás : időskorúak járadéka, ápolási díj, rendszeres szoc. segély – 1-1ügy gyakoribb keresetbenyújtás: mozgáskorlátozottak szerzési támogatása, közgyógyellátás

6 Az alapeljárások során előforduló gyakori hibák Gyakran elmarad az eljárás megindításáról szóló értesítés (Ket. 29.§, rendszeresen elmarad az értesítés a hivatalból indított felülvizsgálati eljárásoknál; Bizonyítási eszközök alkalmazása Környezettanulmányok hibái: gyakran nem tartalmazzák a jegyzőkönyvek Ket. szerinti tartalmi elemeket, az eljáró hatóság megnevezését, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot, a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját, a meghallgatott személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, eljárásjogi helyzetét és elérési lehetőségét, a meghallgatott személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés megtörténtét, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, a szemle és a hatósági ellenőrzés során tapasztalt, az ügy eldöntése szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat, a meghallgatott személy, az eljárási képességgel nem rendelkező személy képviselője, az eljáró ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását.

7 Bizonyítási eljárás speciális szabályainak alkalmazási bizonytalanságai Ha jogosultság elbírálásához a Kincstár megkeresésére, nemzetközi jogsegélyre van szükség, a jegyző megkeresi a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságát, Az idegen nyelvű fordításról, valamint a beszerzett igazolás magyar nyelvre történő fordításáról a Regionális Igazgatóság gondoskodik, Eljárás felfüggesztés kell - a kincstár regionális igazgatósága eljárásának időtartamára.

8 Határozathozatali hibák Olyan ügycsoportban is hoznak egyszerűsített határozatot, melyben azt a jogszabály nem engedi Ket. 72.§(4)-(5)-(6) bekezdései - A kérelemnek teljes egészében helyt adó elsőfokú döntés esetén, ellenérdekű ügyfél hiányában mellőzhető a döntésből az indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás, valamint az egyezséget tartalmazó vagy jóváhagyó döntés esetén az indokolás. - A kizárólag valamely eljárási cselekmény időpontját meghatározó végzésből mellőzhető az indokolás. - Az indokolás mellőzhető, ha az késleltetné a döntés meghozatalát és a késedelem életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet kialakulásához vezethet. Ebben az esetben a döntés meghozatalától számított öt napon belül meg kell küldeni az indokolást az ügyfél részére. A jogorvoslat igénybevételének határidejét az indokolás kézbesítésének napjától kell számítani.

9 Határozathozatali hibák A határozatok rendelkező részében gyakran nem lehet megtalálni a Ket. 72. § (1) bekezdése szerinti – kötelező tartalmi elemeit; a határozatok rendelkező része sok esetben jogszabályi hivatkozást tartalmaz, - eljárási költség viseléséről szóló döntést, - az elektronikus ügyintézés kizárásáról szóló döntést, - nem nevesítik az eljáró szakhatóságot és állásfoglalását; - sokszor nem megfelelő a jogorvoslatról szóló tájékoztatás, - többször megjelenítenek jogszabályi hivatkozást.

10 Határozathozatali hibák Az indokolási rész általános hiányosságai: - nem tartalmazzák a megállapított tényállás alapjául elfogadott bizonyítékok nevesítését, - nem tartalmazzák azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alátámasztják a rendelkezéseket, gyakran hatályon kívül helyezett jogszabályokra, jogszabályhelyekre hivatkoznak, vagy hibásan hivatkoznak. - a jogszabályi hivatkozásból hiányzik a §. és a bekezdés feltüntetése. - az indokolások sablonosak, nincs a tényállás tisztázásának menete kifejtve, sokszor nem érthető, nem az egyedi ügyre vonatkozó, vagy egyáltalán nem az adott döntéstípusra vonatkozó, érthetetlen vagy semmitmondó. - nem tartalmazza a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást, hivatkozást az eljárás költség- és illetékmentességét megalapozó jogszabályhelyre, és arra, hogy az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatási kötelezettségnek mely jogszabály rendelkezése alapján tesznek eleget.

11 Határozathozatal mellőzése Ket. 71.§(5) Jogszabály lehetővé teheti, hogy a hatóság mellőzze a határozathozatalt, ha az eljárás pénzbeli ellátás jogszabályban meghatározott mértékre történő emelésére irányul. Ez a szabály egyedi hatósági ügyben indult eljárásra nem alkalmazható. Nem alkalmazható a Ket.71. § (5) bek.a Szoc. tv 25. §-a miatt kivéve : időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segélye ( egyedülálló, ha nincs egyéb jövedelem,)ápolási díj esetén. Együttes feltétel: nyugdíjminimum változása Ha a felülvizsgálat alapján nem jogosult az ellátásra, akkor azt meg kell szüntetni. E megszüntetés nem keverendő össze a Ket. eljárás megszüntetése intézményével, anyagi jogi, és nem eljárásjogi döntés az ellátás megszüntetés, megvonás, Határozat szükséges. !!!!

12 Hogyan kell teljesíteni első alkalommal a megállapított ellátást? A határozatban foglaltakat a fellebbezési jogra tekintet nélkül teljesíteni kell, ha az ügyfél javára megállapított egyszeri vagy rendszeres pénzkifizetést, pénzbeli ellátást - ideértve a pénzegyenértékben kifejezhető természetbeni ellátást - (szociális segély, nyugdíj, közgyógyellátás stb.) tartalmaz, és az ügyfél fellebbezése csak a megállapított összegen felüli többletigényre vonatkozik.( Ket. 101.§ (2)bek. - kimondása a rendelkező részből rendszerint elmarad

13 Eljárási költség és illetékviselés Ket. nem ismeri a tárgyi költség és illetékmentes eljárásokat Az illetéktörvény szerint és a Szoc. tv. szerint a szociális igazgatási eljárások illetékmentesek, A Szoc. tv. szerint költségmentesek is. Nem hatályosul a 180/ 2005.( IX. 9.)Korm. r. Kérelem : I. - II.fokú és végrehajtási eljárásra is, Szociális ügyintézők szerepe a jogszabály hatályosulásában

14 Új jegyzői hatáskör- jövedelemigazolás Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén 2009. jan. 1-től csak jövedelemvizsgálat lefolytatását követően kiadott jövedelemigazolás alapján nyújtható az ellátás

15 Új jegyzői hatáskör- jövedelemigazolás Szoc. tv. 119/C §. és a 9/1999. (XI.24) SZCSM. r és Ket 82.§. -83.§ „A jogosultság vagy állapot igazolására kiállított okiratot, mindezek más hasonló módon történő igazolását, valamint a hatósági nyilvántartásba történt bejegyzést (módosítást, javítást, törlést) határozatnak kell tekinteni.” A jövedelemigazolás hatósági bizonyítvány a Ket. szerint, és rá a Ket. 82-84 §-ait alkalmazni kell.

16 Típushibák a pénzbeni ellátásokat megállapító határozatoknál Ápolási díj: -Ápolási díj megállapítása iránti kérelem esetén az orvosi szakvéleményben foglaltaktól és a kérelemben megjelöltektől függetlenül a módszertani intézmény megkeresése a fokozott gondozási szükséglet megállapítása céljából. -Tartós beteg (nem súlyosan fogyatékos személy) ápolására tekintettel ugyanis fokozott gondozási szükséglet megállapítására (a nyugdíjminimum 130%-ának megfelelő összegű ápolási díj kifizetésének elrendelésére) nincs lehetőség.

17 Típushibák a pénzbeni ellátásokat megállapító határozatoknál Jogszabályi alap nélkül rendszeres pénzellátást megállapító határozatok előírnak 8 napon belüli bejelentési kötelezettséget arra az esetre, ha az ügyfél társadalombiztosítási szervnél ellátás megállapítását kezdeményezte. Ennek következménye, hogy amennyiben pl. a segélyezett részére nyugdíj kerül megállapításra visszamenőlegesen több hónapra, és azt az ügyfél annak rendje szerint a megállapító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül bejelenti, nemcsak a segély megszüntetéséről rendelkeznek, hanem jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetésének elrendeléséről is – indokolatlanul.

18 Jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizettetése- hibák Általában is gond a jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetésének elrendelésénél az, hogy nem jól állapítják meg a jogosulatlan igénybevétel kezdő időpontját (a változás bejelentési kötelezettség lejártát követő naptól indul), de az indokolás sem tartalmazza az elrendelés két együttes törvényi feltételének (jogosulatlanság és rosszhiszeműség) indokolását.

19 Új rendelkezés 2009. Jan. 1-től jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, csak házi segítségnyújtást is biztosító szolgáltató nyújthat – ( normatíva igénybevétel feltétele:2008 dec. 31-ig jogerős működési engedély léte)

20 Tervezett segítségnyújtás Várható Szoc. tv. változás miatt szakmai felkészítés: 2009 január eleje Komplex segítség, szolgáltatás szervezésre, szabályozásra, hatósági munkára, EAR-ban, e-mailben meghívó megy – ingyenes hivatali szolgáltatás

21 A közelgő ünnepekre is tekintettel

22


Letölteni ppt "A jegyzői hatáskörbe tartozó ellátásokkal kapcsolatos tapasztalatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések