Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Hoffmanné dr. Németh Ildikó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Hoffmanné dr. Németh Ildikó"— Előadás másolata:

1 Előadó: Hoffmanné dr. Németh Ildikó
A közigazgatási eljárási törvény alkalmazása az önkormányzatok szociális és gyámügyi igazgatásában Előadó: Hoffmanné dr. Németh Ildikó

2 Néhány jogalkalmazási gond

3 Kinek kell a Ket . rendelkezéseit alkalmazni szociális és gyámügyekben I.
Közigazgatási hatóságok gyámügyekben 1997. évi XXXI. tv. 5. §.k. pontja és a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)bek.szerint a) a települési önkormányzat jegyzője, b) a városi gyámhivatal, a Kormány városi gyámhivatalként a R.mellékletben kijelölt települési önkormányzat polgármesteri hivatalának önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintézőjét jelölte ki. c) a szociális és gyámhivatal 1997. évi XXXI. tv. 16.§(1.)bek. szerint a a helyi önkormányzat képviselő testülete

4 Kinek kell a Ket . rendelkezéseit alkalmazni szociális és gyámügyekben II.
Közigazgatási hatóságok szociális ügyekben Szociális hatáskört gyakorló szerv:1993. évi III. tv. 4/A §.(1)bek. a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, b) a települési önkormányzat polgármestere, c) a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző), d) a szociális hatóság: -a regionális szociális és gyámhivatal,

5 Kinek kell a Ket . rendelkezéseit alkalmazni szociális és gyámügyekben III.
Nem definiálja a Gyer. és az Szoc. tv . a szociális hatóságok sorában de a Ket . Rendelkezéseiből következik, hogy szervi hatály alá tartozik a központi államigazgatási szerv SZMM új a szervek sorában a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (2007. júl. 1 –től ) Regionális Közigazgatási Hivatal - hadigondozás

6 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szociális, gyermekjóléti feladatköre
Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék, Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel, c) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek nyilvántartás, d) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójával és országos nyilvántartási feladatai.

7 Ügyfélfogalom Gyámügyekben a Ket. 15.§-on túl
a) amennyiben a gyámhatóság a feladatkörébe tartozó döntést hoz a gyermekjóléti szolgálat vezetője, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője, a gyermekotthon vezetője, a gyámként kirendelt nevelőszülő; b) az általa kezdeményezett eljárásokban a gyermekjogi képviselő.

8 Ügyfélfogalom –– Szociális tv-ben a személyi hatály
Szociális tv szerint Magyarországon élő -magyar állampolgárokra, -bevándorlási engedéllyel, -letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, - magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. átmeneti segélyt és étkeztetést kell biztosítani plusz az összes fentin túl -az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgáraira -jogszerűen hazánkban tartózkodó külföldiekre . a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint - időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

9 Hivatalbóli eljárás indítás speciális esetei gyámügyekben
Ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermek, Gyermekjóléti szolgálat, Korlátozottan cselekvőképes gyermek és gondnokolt Névtelen beadvány-

10 Jogorvoslás és fórumrendszer változása I.
Jegyzői hatáskörök változása jan. 1 I fok . a) települési önkormányzat jegyzője, b) a városi gyámhivatal II. fok.Regionális Szociális és Gyámhivatal Bíróság

11 Jogorvoslati rendszer önkormányzati hatósági ügyeknél
I. fok képviselő- testület- nincs fellebbezésre lehetőség -Bíróság I. fok hatáskör gyakorlás átruházás miatt képviselőtestület bizottsága, vagy polgármester, részönkormányzat -II.fok képviselő- testület I. fok önkormányzati hatáskörében nem átruházott jogkörben polgármester- II. fok képviselő- testület

12 Jogorvoslás és fórumrendszer változása II.
I.fok:-Reg. Szoc. és Gy. Hiv. Normatíva ügyben - Regionális Kincstár II. fok. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

13 Kire ruházható át a hatáskör gyakorlása, képviselő- testületi hatáskör esetén
A Ket. 20. §-ának (2) bek-a polgármesterre, főpolgármesterre, a közgyűlés elnökére, a részönkormányzat testületére, bizottságra és a társulásra az elsőfokú hatósági hatáskört csak önkormányzati rendeletben lehet átruházni.

14 I. Polgármester önkormányzati és államigazgatási hatósági hatáskörei a Szoc. tv.-ben
Eljárhat : -képviselő testülettől a helyi rendeletben átruházott hatáskörében ,anyagi és eljárási kérdésekben döntéshozatal – jogorvoslat : II. fok a képviselő testület -Saját önkormányzati hatáskörében:eü. szolgáltatásra jogosultság II. fok a testület, Eljárhat államigazgatási szervként,:a köztemetés, és a eü. hatósági bizonyítvány - II. fok több értelmezés- én SZOC. és GY. H.

15 Rendeletalkotás lehetséges tartalma
Eldöntendő hogy a gyorsabb ügymenet érdekében kire telepítsük az eljárásvezető döntések meghozatalát: Döntés típusonként,az ügyszámokat ismerve célszerű végiggondolni a telepítés szintjét Szint lehet a bizottság, és a polgármester Leggyorsabb igazgatási megoldás a polgármester, - ha nem maga ír alá a kiadmányozási jogot , a pm.-nek szabályoznia kell A biróságok mit fogadnak el szabályozásnak,: iratkezelési szabályzat, hivatali SZMSZ,,hivatali ügyrend

16 Speciális eljárási szabályok gyámügyekben
Hirdetményi és közhírré tétel tilos gyámügyekben , A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása tilos a gyermek ismételt bántalmazása, elhanyagolása és egyéb más súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén, Eljárás felfüggesztés – szakértői vélemény készítése idejére – véleményt 30 napon belül kell elkészíteni – felfüggeszthető ügytípusok meghatározattak

17 Eljárás felfüggesztés lehetséges ügytípusai gyámügyekben
az ügyfél kérelmére kizárólag -a kapcsolattartással, -a családi jogállással, -a kiskorú házasságkötésével, az örökbefogadás előtti eljárással, valamint a gyermektartásdíj megelőlegezésével s az otthonteremtési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyekben lehet felfüggeszteni.

18 Speciális eljárási szabályok gyámügyekben
Nem kell hiteles magyar fordítás, ha az ügyintézőnek az adott nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgája van Speciális bizonyítási eszköz – környezettanulmány Speciális előírások a képviseletre–Gyer.10. § Speciális előírások bizonyítási eszközökre, meghallgatásra, tárgyalásra iratbetekintési korlátozás szülőre végzéssel Bővebb rendelkező rész -Gyer 14. §

19 Speciális rendelkezések, eltérések a Ket-től szociális ügyekben
A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. Eljárási határidő hosszabbítás egyszer 15 nap Belföldi jogsegély teljesítés 10 nap külföldi jogsegélynél- ha a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más tagállam, illetve nemzetközi szerződés alapján azonos jogállást élvező más állam illetékes hatóságának igazolása szükséges, akkor közvetítő szervként a kincstár jár el- határideje 90 nap

20 Speciális rendelkezések, eltérések a Ket-től szociális ügyekben
Bírósági felülvizsgálat során ideiglenes intézkedésnek van helye. A bíróság a fél kérelmére ideiglenes intézkedésként rendelkezhet normatív pénzbeli szociális ellátás folyósításáról; természetben nyújtott szociális ellátás biztosításáról; személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménybe való beutalásról; a szociális szolgáltatóval, intézménnyel, illetve ezek fenntartójával fennálló szociális szolgáltatási, intézményi jogviszony (a továbbiakban együtt: intézményi jogviszony) fenntartásáról. Bíróság a döntést megváltoztathatja.

21 Iktatás- és testületi döntés számozásának problémája: Milyen számot és formát viseljen a testületi – bizottsági határozat? Az iktatószám az irat nyilvántartási száma Testület esetén a döntés a testületi – bizottsági határozat száma – Fontos : a rendelkező részben a testületi döntés számának benn kell lenni – születtek megsemmisítő bírói döntések

22 Kiadmányozás problémája (eljárási döntések)
Eljárási cselekmények aláírása- Megkeresés, iratmegkérés, Ügyiratkezelési szabályzatok fontossága, Bizottsági döntések adminisztrálása -bizottsági ülések és jegyzőkönyveik, - Testületi döntések alaki és formai követelményei

23 Ha az önkormányzati közigazgatási hatóság nem hoz döntést ( hallgat)
A Regionális Közigazgatási Hivatal-speciális eljárásra utasítási jog- a határozathozatali kötelezettségre indulhat az ügyfél kérelmére ill. -hivatalból. Eljárás: Mulasztó felhívása a döntésre soron kívül, illetve a testület legközelebbi ülésén, de legkésőbb harminc napon belül hozzon határozatot. - A döntésre jogosult a döntés várható időpontjáról a közigazgatási hivatal vezetőjének felhívásától számított öt napon belül értesíti az ügyfelet. Ha a felhívás eredménytelen – perindítás a megyei, illetve a fővárosi bíróság kötelezi a hatóságot az eljárás lefolytatására.

24 Ha működésképtelen a testület
Rendkívüli helyzetek kezelése: nem ül össze vagy határozatképtelen különböző okokból a testület. Megoldás: Ket 22.§(3) A hatóság - tekintet nélkül a joghatóságára, valamint a hatáskörére és az illetékességére - hivatalból köteles megtenni azt az ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna. polgármester megállapíthatja a segélyt, s ideiglenes intézkedését továbbítja – az egyébként működésképtelen – képviselő-testületnek, amely a fenti állapot megszűnte után határozatokat hozhat.

25 Változatlan tényállás probléma
Ket .30.§ e. pont- érdemi vizsgálat nélkül utasít el ha a hatóság az ügyet érdemben már elbírálta, változatlan a tényállás és jogi szabályozás sem változott ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be, újrafelvételnek nincs helye, feltéve hogy kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását jogszabály nem zárja ki.

26 Szociális ügyekben speciális bizonyítási szabályok
Az Szt. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti személy esetében a kérelem elbírálásához szükséges a) a tartózkodási engedély; b) a tartózkodási jogcímet igazoló egyéb irat, így különösen ba) igazolás a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról, bb) igazolás a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról; c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat vagy annak másolata, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

27 Bizonyítási eljárás speciális szabályai szociális ügyekben
Ha jogosultság elbírálásához a Kincstár megkeresésére, nemzetközi jogsegélyre van szükség, a jegyző megkeresi a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságát Az idegen nyelvű fordításáról, valamint a beszerzett igazolás magyar nyelvre történő fordításáról a Regionális Igazgatóság gondoskodik. Eljárás felfüggesztés kell - a regionális igazgatóság eljárásának időtartamára.

28 Bizonyítási eljárás speciális szabályai szociális ügyekben
AZ EGYES ellátásoknál a végrehajtási kormányrendelet a 63/2006. (III.23.) Korm. r. ellátásonként írja elő, hogy milyen nyomtatványon kell a kérelmet benyújtani, és a kérelmezőnek a kérelméhez milyen nyilatkozatokat iratokat kell csatolni. Ellátáskategóriánként eljárási eltéréseket is megfogalmaz. PL. (rendszeres szociális segély ügyben a az egészségkárosodott személy esetében az egészségkárosodást megállapító vizsgálatra még nem került sor, a jegyző - a kérelmező egyetértésével - az OOSZI illetékes orvosi bizottságánál kezdeményezi a vizsgálat lefolytatását. A szakvélemény megérkezéséig az eljárás felfüggeszthető. Ellátási kategóriánként bizonyítási szabályokat, és eljárási eltéréseket, és lehetőségeket határoz meg.

29 Ellátás felülvizsgálat I.
Felülvizsgálandó ellátások : az időskorúak járadéka a rendszeres szociális segély az ápolási díjra való jogosultság feltételei Időközei : a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Döntés a felülvizsgálat eredményeként: Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. A felülvizsgálatot az ellátás megállapítását, illetőleg az előző felülvizsgálatot követő második év március 31. napjáig kell végrehajtani. Döntés formája, alakja?

30 Ellátás felülvizsgálat öregségi nyugdíj minimum emelésekor II.
az ellátások összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. Ha az ellátás összege a felülvizsgálat eredményeként a) emelkedett, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének időpontjára visszamenőlegesen, b) csökkent, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének időpontját követő harmadik hónap első napjától kell folyósítani.

31 Ellátás felülvizsgálat III.
Jogosultságot nem érinti, ha a jogosultság megállapítása és felülvizsgálata, illetve a szabályozott felülvizsgálat közötti időszakban a jogosult családjában az egy főre, illetőleg az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a jogosultság feltételéül meghatározott értékhatárt legfeljebb 10%-kal haladja meg.

32 Általános szabályok :ellátás felülvizsgálat IV.
Alapjai : A jogosult bejelentése, illetve hivatalos tudomásszerzés Felülvizsgálandó: ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelem változik, és a változás három egymást követő hónapban meghaladja a jogosultság feltételéül meghatározott értékhatár 10%-át. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén eljárás tv §szerint Nincs felülvizsgálat ha rendszeres szociális segélynél ha a család tényleges havi összjövedelme a rendszeres szociális segélyben részesülő személy házastársának vagy élettársának - a 37/D. § (6) bekezdése szerinti együttműködés keretében - az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban történő részvétele miatt változik. Változnak a szabályok a beterjesztett tv. javaslat szerint.

33 Határozathozatal mellőzése
Ket. 71.§(5) Jogszabály lehetővé teheti, hogy a hatóság mellőzze a határozathozatalt, ha az eljárás pénzbeli ellátás jogszabályban meghatározott mértékre történő emelésére irányul. Ez a szabály egyedi hatósági ügyben indult eljárásra nem alkalmazható.

34 Határozathozatal kérdései szociális ügyekben
Nem kell határozatot hozni, ha a) az időskorúak járadéka, b) az ápolási díj, továbbá c) a családi jövedelemszámításnál figyelembe veendő közeli hozzátartozó nélküli személy számára folyósított rendszeres szociális segély összege kizárólag az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelkedése miatt változik, és az ellátásban részesülő személynek egyéb jövedelme nincs.

35 Határozathozatal kérdései szociális ügyekben
Ha az Szt. 38. §-ának (3) bekezdése szerinti egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege változik, a változás időpontjától a lakásfenntartási támogatást az új összegnek megfelelően kell folyósítani. A lakásfenntartási támogatás összegének fenti változásáról határozatot nem kell hozni. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás folyósításának megszüntetéséről határozatot kell hozni.

36 Egyszerűsített határozat gyámügyekben
A Ket. 71. §-ának (3) bekezdése alapján az örökbefogadásra való alkalmasság megállapításával, az otthonteremtési támogatással, a kiskorú házasságkötésének engedélyezésével kapcsolatos ügyekben egyszerűsített határozattal dönthet.

37 Egyszerűsített határozat szociális ügyekben
Ket 71.§(3) Jogszabály által meghatározott esetben egyszerűsített határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. Korm. r . Nem sorolja fel az egyszerű határozattal lezárható ügyeket, magát a Ket-et értelmezzük felhatalmazó jogszabálynak.

38 Szociális ügyekben határozathozatalra vonatkozó speciális előírások
Ha az Szt. 38. §-ának (3) bekezdése szerinti egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege változik, a változás időpontjától a lakásfenntartási támogatást az új összegnek megfelelően kell folyósítani. A lakásfenntartási támogatás összegének fenti változásáról határozatot nem kell hozni. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás folyósításának megszüntetéséről határozatot kell hozni.

39 Szociális ügyekben határozathozatalra vonatkozó speciális előírások
Nem kell határozatot hozni, ha az időskorúak járadéka, az ápolási díj, továbbá a családi jövedelemszámításnál figyelembe veendő közeli hozzátartozó nélküli személy számára folyósított rendszeres szociális segély összege kizárólag az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelkedése miatt változik, és az ellátásban részesülő személynek egyéb jövedelme nincs.

40 Eljárási költség és illetékviselés
Ket . nem ismeri a tárgyi költség és illetékmentes eljárásokat. Az illetéktörvény szerint és a Szoc. tv. szerint a szociális igazgatási eljárások illetékmentesek, A Szoc. tv.szerint költségmentesek is.

41 Hatósági szerződés 188/1999.(XII.23.)Korm r.
2/D. § (1) A városi jegyző az illetékes módszertani intézmény, mint szakértő bevonásával a szociális intézmény – működés ellenőrzés során -az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosságok megszüntetéséről a fenntartóval hatósági szerződést köthet.

42 Végrehajtási eljárás Cselekmények végrehajtása – kapcsolattartási ügyek, láthatási ügyek, Speciális eljárási szabályok a jogosulatlanul felvett és folyósított pénzbeni ellátások visszafizetésére – szabályváltozás várható Eltérés a Ket kamat szabálytól A megtérítést a Ptk § (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összegben kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel.

43 Végrehajtási eljárás Időbeni korlát : rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése az igénybevételről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül rendelhető el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt. Végrehajtó szolgálatok felállításának jan. 1. -határideje várhatóan eltolódik.

44 Ősnárciszos –Babócsa- Somogy megye
Köszönöm a figyelmet Ősnárciszos –Babócsa- Somogy megye

45 Ősnárciszos –Babócsa- Somogy megye


Letölteni ppt "Előadó: Hoffmanné dr. Németh Ildikó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések