Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intézményi térítési díj megállapítása a gyakorlatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intézményi térítési díj megállapítása a gyakorlatban"— Előadás másolata:

1 Az intézményi térítési díj megállapítása a gyakorlatban
2017. április 4.

2 Jogszabályi háttér a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.) a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény (ktgv. tv.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet (Korm. r.)

3 Általános szabályok I. {Szt. 115. § (1) bekezdése}
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.

4 Általános szabályok II. {Szt. 115. § (1) bekezdése}
Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

5 Általános szabályok III. {Szt. 115. § (1) bekezdése}
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani. E szabályozás jelenleg is él, holott az emelt normatíva január 1-től egységes ( forint), nem függ az előző évben beszedett személyi térítési díj átlagától!?

6 Általános szabályok IV. {Szt. 115. § (9) bekezdése}
A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló évi C. törvény §-ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája soraiban feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani.

7 Általános szabályok V. A számviteli törvény szerint ráfordítások
anyagjellegű ráfordítások (vásárolt és felhasznált anyagok értéke, az igénybe vett (vásárolt) szolgáltatások le nem vonható áfát-t is magában foglaló értéke, egyéb szolgáltatások értéke, az elábé és az eladott szolgáltatások értéke, személyi jellegű ráfordítások, ilyen jellegű egyéb kifizetések, és ezek járulékai, Értékcsökkenési leírás

8 Általános szabályok VI.
Költségvetési beszámoló 21. táblája soraiban feltüntetett költségek: Rendszeres személyi juttatások, Nem rendszeres személyi juttatások, Külső személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások, Egyéb folyó kiadások.

9 Általános szabályok VII. {Szt. 115. § (9) bekezdése}
A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni.

10 Általános szabályok VIII. {Szt. 115. § (10) bekezdése}
A fenntartó az intézményi térítési díjat az Szt § (1) bekezdése szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

11 Általános szabályok IX. {Szt. 115. § (1) bekezdése}
Térítésmentesen kell biztosítani: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, a népkonyhán történő étkeztetést, a családsegítést, a közösségi ellátásokat (a pszichiátriai és a szenvedélybetegek közösségi ellátását is), az utcai szociális munkát, a hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást. bázis-szállás, de csak ha éjjeli menedékhely vagy nappali melegedő időszakos férőhelyeként működik.

12 Általános szabályok X. {Szt. 116. § (2) bekezdése}
A térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg a szociálisan nem rászorult személyek esetén az alábbi szolgáltatások vonatkozásában: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás. {Az Szt. 59/A. §-a alapján, január 1. napjáig ilyen szolgáltatás volt a házi segítségnyújtás is, de ezt tavaly óta nem lehet csak szociálisan rászorult részére biztosítani!}

13 Általános szabályok XI. {a Korm. r. 2. § (1) bekezdése}
Az Szt §-ának (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözeteként számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz.

14 Ki állapítja meg az intézményi térítési díjat. {a Korm. r. 3
Ki állapítja meg az intézményi térítési díjat? {a Korm. r. 3. § (1) bekezdése} helyi önkormányzati intézmény esetén a képviselő-testület a minisztérium fenntartásában működő intézmények esetében a szociál- és családpolitikáért felelős miniszter, nem állami szerv által fenntartott intézmény esetén a tulajdonos, mint az intézményt fenntartó állapítja meg.

15 Egyéb szabályok az intézményi térítési díj megállapításánál: {a Korm. r. 3. § (3)-(6) bekezdése}
konkrét összegben tíz forintra kerekítve, ellátási napra vetítve, kivéve: a házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben a napi mellett havi intézményi térítési díjat is meg kell határozni úgy, hogy a havi a napi intézményi térítési díj harmincszorosa.

16 További szabályok az intézményi térítési díj megállapításánál: {a Korm
További szabályok az intézményi térítési díj megállapításánál: {a Korm. r. 3. § (7) bekezdése, illetve a 11. §-a} A tartós bentlakásos és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben a térítési díjat intézményenként, telephelyenként és épületenként is meg lehet határozni. /Ez lehetőség, de nem kötelező./ Ha egy településen belül az étkeztetést több főzőhelyről biztosítják, a térítési díjat főzőhelyenként akkor lehet eltérően meghatározni, ha az ellátásban részesülő választhat, hogy melyik főzőhelyről veszi igénybe!!

17 Tájékoztatási kötelezettség I. {a Korm. r. 4. § (1)-(2) bekezdése}
A szolgáltatást igénybe vevő személyeket, valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot kell tájékoztatni. Ha az önkormányzati intézmény ellátási területe csak a fenntartó székhelye szerinti település lakosságára terjed ki, a tájékoztatót a helyben szokásos módon a jegyző teszi közzé.

18 Tájékoztatási kötelezettség II. {a Korm. r. 4. § (3) bekezdése}
Ha az intézmény ellátási területe több települési önkormányzat működési területére terjed ki, a jegyző értesíti a megyei önkormányzat főjegyzőjét, aki gondoskodik a lakosság és az érintett önkormányzatok tájékoztatásáról. Ha az ellátási terület több megyére vagy az ország egész területére kiterjed, az intézményt fenntartó önkormányzat jegyzőjének kezdeményezésére a Szociális Közlönyben kell közzétenni.

19 Tájékoztatási kötelezettség III. {a Korm. r. 4
Tájékoztatási kötelezettség III. {a Korm. r. 4. § (3)-(4) bekezdése, illetve a 4/A. §-a} Intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény, szolgáltató esetében a tájékoztatási kötelezettséget a társulás székhelye szerinti jegyző teljesíti. A jegyző, főjegyző tájékoztatási kötelezettsége akkor is fennáll, ha az intézményt ellátási szerződés alapján nem állami szerv tartja fenn. Az ellátást igénybe vevőt az intézményi térítési díj összegén túl az egy ellátottra jutó önköltség havi összegéről is tájékoztatni kell.

20 Figyelem! {a Ktgv.tv. 52. § (1) bekezdésének j) pontja}
A nem állami, illetve egyházi fenntartók a normatív állami hozzájárulás és támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül kell átadni az intézményének, a kiegészítő támogatást nem → a térítési díj kiszámításakor sem kell figyelembe venni, ugyanígy a társulásoknál az ösztönző normatívát sem.

21 Szociális étkeztetés ktgv. tv. 3. sz. melléklet 11.cc) pontja
Normatíva ,5 forint/fő Azaz az otthonközeli ellátás forintos normatíva 25 %-a. Az egy adag ebédre jutó normatíva kiszámítása: ,5:251=220,56 ~ 220 forint. Nem vehető igénybe a közoktatási feladatellátás keretében Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés jogcímen étkeztetésben részesülők után. 2010. január 1-től ezzel a normatívával kell számolni az idősek nappali ellátása keretében biztosított étkeztetés esetén is! Ennek feltétele, hogy az adott szolgáltató/intézmény az idősek számára nyújtott nappali ellátás mellett rendelkezzen étkeztetésre is működési engedéllyel!

22 Szociális étkeztetés intézményi térítési díjához szükséges adatok:
Előző évi önköltség (az előállítás költségei: alapanyag, rezsi, dolgozók bére és járulékai, stb.) Igénybevételi napló nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak száma (Megj.: egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe!)

23 Szociális étkeztetés önköltsége
2009. évi önköltség: forint, (kiszállítási díj nélkül!) 2009-ban ellátottak száma: fő (az igénybevételi naplóban naponta összesített ellátottak száma éves szinten) : = 545,37 ~ 545 forint/adag Kiszállítási költség 2009-ben: forint, Kiszállítások száma: db (háztartásonként csak egy szállítást lehet figyelembe venni!) : = 65 forint/szállítás

24 Szociális étkeztetés számított intézményi térítési díja:
Az egy adagra jutó normatív állami hozzájárulás: 55.362,5 : 251 = 220,57 ~ 221 forint Számított intézményi térítési díj: = 324 ~ 320 forint (a tíz forintra kerekítés miatt) szállítás nélkül. (szállítással: = 385 ~ 390 forint)

25 Házi segítségnyújtás ktgv. tv. 3. sz. melléklet 11.cd) pontja
Normatíva ,5 forint/fő Azaz az otthonközeli ellátás forintos normatíva 75 %-a. Az egy órára jutó normatíva kiszámítása: ,5 : 251 nap : 8 óra = 82,7 ~ 83 forint.

26 Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának megállapításához szükséges adatok:
Az óradíj nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét. {Korm. r. 12. § (1)} Az óradíj meghatározásánál csak a hivatásos és a díjazásban részesülő társadalmi gondozók száma vehető figyelembe. {Korm. r. 12. § (2)} Előző évi önköltség (a szolgáltatás költségei: házi gondozók bére és járulékai, kerékpár, bérlet, stb.) Gondozási napló nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak száma (Megj.: egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe!)

27 Házi segítségnyújtás önköltsége
2009. évi önköltség: forint, (de ebben szerepel a házi gondozó napi két órás ebédszállítással töltött munkaidejére jutó bére és járulékai → tehát ezt le kell vonni!) → → tényleges önköltség: forint. 2009-ben a gondozási órák száma: 967 óra (a gondozási naplóban szereplő órák száma éves szinten)

28 Házi segítségnyújtás számított intézményi térítési díja:
Önköltséges gondozási óradíj: : 967 óra = 960 forint Egy gondozási óradíjra jutó normatíva: ,5 : 251 nap : 8 óra = 82,7 ~ 83 forint. Egy gondozási óra intézményi térítési díja: = 877 ~ 880 forint.

29 Házi segítségnyújtás számított intézményi térítési díja (más számítással):
Az egy órára jutó normatív állami hozzájárulás: ,5 : 251 : 8 = 82,7 ~ 83 forint Számított intézményi térítési díj: 959 – 83 = 876 ~ 880 forint ( forint önköltség : 967 óra = 959,03 ~ 959 forint az egy gondozási órára jutó önköltség)

30 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltsége:
2009. évi önköltség: forint, Ellátottak száma (a naponta összesített ellátottak száma osztva 365-tel, figyelembe véve azt, hogy ha egy készülék több ellátottat szolgál, akkor is csak egy fő vehető figyelembe) : 40 fő : 40 = forint az egy ellátottra (készülékre) jutó szolgáltatási önköltség

31 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás számított intézményi térítési díja:
Az egy ellátottra jutó önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összege: – = forint, Havi térítési díj: : 12 =1.127,17 ~ forint

32 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás intézményi térítési díja:
2009. évi önköltség: forint, Szolgáltatási egység meghatározása: szolgáltatási óra (főállású falugondnok napi 8 óra x 251munkanappal = 2008 óra) Intézményi térítési díj: – = forint/szolgálat A számított intézményi térítési díj szolgáltatási óránként: : 2008 = 561,41 ~ 560 forint A ténylegesen alkalmazandó intézményi térítési díj nulla forint, ingyenesen kell biztosítani!

33 Utcai szociális munka intézményi térítési díja:
2009. évi önköltség: forint, Szolgáltatási egység meghatározása: szolgáltatási óra (2 fő x 8 óra x 251munkanappal = 4016 óra) Intézményi térítési díj: – = forint/szolgálat Intézményi térítési díj szolgáltatási óránként: : 4016 = 270,06 ~ 270 forint A ténylegesen alkalmazandó intézményi térítési díj nulla forint, ingyenesen kell biztosítani!

34 Nappali ellátások intézményi térítési díjához kapcsolódó szabályok:
Külön kell meghatározni: a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre és a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol e kettőre meghatározott térítési díj összege lesz az intézményi térítési díj Az idősek nappali ellátása keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díját az étkeztetésre vonatkozó szabályok szerint, és az étkezésre vonatkozó normatíva figyelembe vételével kell megállapítani.

35 Időskorúak nappali ellátása intézményi térítési díjához szükséges adatok:
Előző évi önköltség (dolgozók bére és járulékai, fűtés, világítás, víz, bérleti díj, programok díja, étkezés költsége, stb.) Látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma (Megj.: nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők!)

36 Időskorúak nappali ellátása intézményi térítési díja:
Önköltség összesen: forint -ebből étkezés költsége: forint Normatíva: forint/fő Férőhelyek száma: 20, Ellátottak száma: 18 (a látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma = : 251 /vagy 6 napos nyitva tartás esetén: 308 vagy 7 napos esetén: 365 nap/) Étkezést igénybe vevők száma éves szinten: → : 251= 12 fő

37 Időskorúak nappali ellátása intézményi térítési díja (étkezés nélkül):
Étkezés nélküli önköltség: – = forint Egy főre jutó étkezés nélküli önköltség: : 18 = ,55 ~ Számított intézményi térítési díj: – = ~ forint/év : 251 nap = 262,79 ~ 260 forint/nap étkezés nélkül!

38 Időskorúak nappali ellátása keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díja
Étkezés önköltsége: forint Egy adagra jutó étkezési önköltség: : = 279,7 ~ 280 forint Egy adagra jutó étkezési normatíva: 221 forint Számított intézményi térítési díj: = 59 ~ 60 forint/nap!

39 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása:
Előző évi önköltség (dolgozók bére és járulékai, fűtés, világítás, víz, bérleti díj, programok díja, étkezés költsége, stb.) Látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma (Megj.: nem vehetők figyelembe: a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók!) Nappali melegedőnél max. a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosa vehető figyelembe. Foglalkoztatási támogatásban részesülők adott napra csak e hozzájárulás 40 %-át számolhatják el.

40 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása:
Önköltség összesen: forint -ebből étkezés költsége: forint Normatíva: forint/fő Férőhelyek száma: 50, Ellátottak száma: 46,9 (a látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma = : 251) Étkezést igénybe vevők száma éves szinten: → : 251= 45 fő

41 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása:
Étkezés nélküli önköltség: – = forint Egy főre jutó étkezés nélküli önköltség: : 46,9 = ,7 ~ Számított intézményi térítési díj: – = forint/év : 251 nap = ~ 130 forint/nap étkezés nélkül. Figyelem: a hajléktalan személyek nappali ellátását térítésmentesen kell biztosítani !!

42 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása:
Étkezés önköltsége: forint Egy adagra jutó étkezési önköltség: : = 270 forint Számított intézményi térítési díj: = 400 forint/nap étkezéssel! Figyelem: a hajléktalan személyek nappali ellátását térítésmentesen kell biztosítani !!

43 Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása
Előző évi önköltség (dolgozók bére és járulékai, fűtés, világítás, víz, bérleti díj, programok díja, étkezés költsége, stb.) Látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma (Megj.: nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők! Az ilyen intézményben elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetésére külön normatíva (65 e Ft.) jár, ha a Gyvt. alapján 50 %-os kedvezményre vagy ingyenes étkezésre jogosult a Ktgv.tv. 3. sz. melléklete 11. d) pontja alapján!

44 Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása
Önköltség összesen: forint -ebből étkezés költsége: forint Normatíva: forint/fő Férőhelyek száma: 30, Ellátottak száma: 28,9 (a látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma = : 251) Étkezést igénybe vevők száma éves szinten: → : 251= 28,8 fő

45 Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása
Étkezés nélküli önköltség: – = forint Egy főre jutó étkezés nélküli önköltség: : 28,9 = ,8 ~ Számított intézményi térítési díj: – = ~ forint/év : 251 nap = 107,82 ~ 110 forint/nap

46 Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós és demens betegek bentlakásos ellátása Önköltség összesen: forint -ebből étkezés költsége: forint Normatíva: forint/fő{a ktgv. tv. 3. sz. melléklet 12. aba) és ac) pontja alapján} Férőhelyek száma: 30, Ellátottak száma: 26,4 (a gondozási napokra vonatkozó nyilvántartás szerint összesített éves gondozási napok száma = : 365)

47 Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós és demens betegek bentlakásos ellátása Egy főre jutó éves önköltség: : 26,4 = forint Intézményi térítési díj: – = forint/év → : 12 : 30 = 1.328,75 ~ forint/nap, azaz x 30 = forint/hó

48 Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
Önköltség összesen: forint -ebből étkezés költsége: forint Férőhelyek száma: 100, Ellátottak száma: 98 (a gondozási napokra vonatkozó nyilvántartás szerint összesített éves gondozási napok száma = : 365)

49 Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
Egy főre jutó önköltség: : 98 = ,1 ~ forint Normatíva: forint {ktgv.tv. 3. sz. melléklet 12.bca) pontja} Intézményi térítési díj: – = forint/év → :12 hónappal : 30 nappal = 3.616,94 ~ forint/nap (tíz forintra kell kerekíteni!) x 30 = forint/hó

50 Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása
Önköltség összesen: forint -ebből étkezés költsége: forint Normatíva: forint/fő{a ktgv. tv. 3. sz. melléklet 12.bcb) pontja alapján} Férőhelyek száma: 30, Ellátottak száma: 26,4 (a gondozási napokra vonatkozó nyilvántartás szerint összesített éves gondozási napok száma = : 365)

51 Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása
Egy főre jutó éves önköltség: : 26,4 = forint Intézményi térítési díj: = forint/év → : 12 : 30 = 1.537,08 ~ forint/nap, azaz x 30 = forint/hó

52 Emelt színvonalú bentlakásos ellátás
Intézményi térítési díjhoz kapcsolódó szabályok: Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a dec. 31-én a működési engedélyben meghatározott férőhelyen gondozott, de súlyos demens betegnek nem minősülő ellátottak után. Normatíva összege: forint.

53 Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely
Önköltség összesen: forint Normatíva: forint/fő{a ktgv. tv. 3. sz. melléklet 13.a) pontja alapján} Férőhelyek száma: 50, Ellátottak száma: 50 (a gondozási napokon rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel = : 365)

54 Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely
Egy főre jutó éves önköltség: : 50 = forint Intézményi térítési díj: – = forint/év → : 12 : 30 = 442,89 ~ 440 forint/nap, azaz 440 x 30 = forint/hó Figyelem: az éjjeli menedékhelyen nyújtott ellátásért térítési díj nem kérhető! Tehát ott a ténylegesen alkalmazandó intézményi térítési díj 0 forint.

55 Támogató szolgáltatás
Az intézményi térítési díj = a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözetével Meg kell határozni: a szállítás km-díját és a személyi segítés óradíját. Önköltség összesen: forint Költségvetési támogatás: forint Futott km éves szinten: km. Személyi segítésben részesített ellátottak száma: 24 fő, Személyi segítés során ellátott órák száma: óra (feladategység)

56 Támogató szolgáltatás
Meg kell határozni a személyi segítés és a szállítás tekintetében felmerült költségeket: személyi segítés: , szállítás: , összesen: forint. Az összköltségen belül a személyi segítés aránya: : x 100 = 60,08 %; a szállítás aránya: : x 100 = %). Ilyen arányban kell megosztani a költségvetési támogatást is!

57 Támogató szolgáltatás
Személyi segítés önköltségi óradíja: forint : feladategység (óra) = forint Személyi segítés intézményi óradíja: forint – forint ( forintnak a 60,08 %-a) = forint : feladategység ()óra = 1.145,48 ~ forint/óra Szállítás önköltségi km-díja: forint : km = 216,76 ~ 216 forint Szállítás intézményi km-díja: forint – forint ( forintnak a 39,92 %-a) = forint : km = 54,34 ~ 54 forint/km

58 Közösségi ellátások (pszichiátriai, szenvedélybetegek)
Az intézményi térítési díj = a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözetével Önköltség összesen: forint Költségvetési támogatás: forint Szolgáltatásban részesített ellátottak száma: 44 fő, Közösségi gondozással ellátott órák száma: óra, ezzel szemben a két közösségi gondozó munkaóráinak éves száma: 4016 óra (251 x 8 x 2)

59 Közösségi ellátások (pszichiátriai, szenvedélybetegek)
A közösségi gondozás önköltségi óradíja: forint : óra = forint A közösségi gondozás intézményi óradíja: forint – forint = forint : óra = 531,89 ~ 530 forint/óra (tíz forintra kerekítés miatt) Figyelem: ingyenesen nyújtandó szolgáltatás, tehát a ténylegesen alkalmazandó intézményi térítési díj 0 forint!

60 Bázis-szállás Téli időszakban (nov. 1-től ápr. 30-ig, tehát max. 181 nap) éjjeli menedékhelyet vagy HÁSZ-t működtető fenntartó hozhat létre. A térítésmentesen nyújtandó szolgáltatások között nem szerepel → nem tisztázott, hogy kell-e térítési díjat fizetni. Ha éjjeli menedékhely időszakos férőhelyeként hozzák létre, térítésmentes. Ha viszont HÁSZ-hoz tartozik, fizetni kell, ugyanis a hajléktalan-ellátások közül csak a nappali és az éjjeli menedékhelyen nyújtott szolgáltatás térítésmentes.

61 Bázis-szállás Önköltség: 5.388.600 forint
Normatíva: 500 forint/férőhely/nap Férőhelyek száma: 50 Kihasználtság maximális, tehát 181 x 50 = napra igényelhető normatíva Az önköltség napi összege egy férőhelyre: : = 595,43 ~ 593 forint Az intézményi térítési díj: 593 – 500 = 90 forint

62 Étkezés költségeinek megállapítása
A Korm. r. 29. § (3) bekezdése kimondja, hogy a tartós bentlakásos intézményekben a térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel csökkenteni kell, ha az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe június 1. előtt erre csak akkor volt lehetőség, ha az ellátott dolgozott vagy iskolába járt. Jelenleg indokolni sem kell, hogy miért nem akarja igénybe venni az étkezést. → a fenntartónak az intézményi térítési díjak mellett meg kell határoznia az élelmezés költségeit étkezésenként külön-külön.

63 Étkezés költségeinek megállapítása
Ahol napi ötszöri étkezést biztosítanak, ott a reggeli, ebéd és vacsora mellett a tízórai és az uzsonna költségét is meg kell határoznia. Ennek elmulasztása esetén ellátotti jogsérelem állhat fenn → szociális igazgatási bírság. E szabály nem vonatkozik az átmeneti intézményekre (időskorúak illetve fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai illetve szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, HÁSZ, bázis-szállás).

64 Integrált, vagy vegyes profilú intézményekben költségmegosztás
Ha egy intézmény többféle szociális szolgáltatást nyújt, ezen szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket (pl.: az adott szolgáltatásban dolgozók bére és járulékai, támogató szolgálatnál a gépkocsi fenntartási és üzemeltetési költségei, stb.) külön kell könyvelni.

65 Integrált, vagy vegyes profilú intézményekben költségmegosztás
A közvetett költségeket (vezető bére és járulékai, irodahasználat, stb.) a közvetlen költségek arányában kell megosztani az egyes szolgáltatások között. A közvetett költségek felosztásához ismerni kell az egyes szolgáltatások közvetlen költségeinek arányát. Ez úgy kapjuk meg, hogy a közvetlen költségek összköltségével kell osztani a csak az egyes szolgáltatások közvetlen költségét.

66 Integrált, vagy vegyes profilú intézményekben költségmegosztás
30 férőhelyes idősek klubja 18 főnek házi segítségnyújtást is biztosít. Közvetlen költségek: Idősek klubja: 2 szociális gondozó bére és járulékai, az épület rezsiköltsége Házi segítségnyújtás: 3 szociális gondozó bére és járulékai Közvetett költségek: Klubvezető bére és járulékai Egyéb (gondozónők irodahasználata)

67 Integrált, vagy vegyes profilú intézményekben költségmegosztás
50 férőhelyes fogyatékos személyek gondozóháza 30 férőhelyen nappali ellátást is nyújt, a közösségi helyiség ugyanaz. Közvetlen költségek: Fogyatékosok gondozóháza: heti 2 órában orvos, 8 ápoló, gondozó, 1 szociális és mentálhigiénés munkatárs bére és járulékai, az épület rezsiköltsége (tényleges használat alapján) levonva a közösségi helyiségre jutó rezsiköltséget Fogyatékosok nappali intézménye: 1 terápiás munkatárs, 1 szociális gondozó bére és járulékai Közvetett költségek: Intézményvezető (aki egyben a klubvezető is) bére és járulékai (célszerű a közvetlen bérköltségek alapján megosztani) Közösségi helyiség rezsiköltsége figyelembe véve a tényleges használatot (a bentlakásos esetén 365 x 50, nappali esetén 251 x 30) Étkezés költsége külön a nappalira és külön a bentlakásosra, figyelemmel arra, hogy a nappali ellátásban csak napi egyszer biztosítanak étkezést (ebédet) és csak hétfőtől péntekig.

68 Integrált, vagy vegyes profilú intézményekben költségmegosztás
Ahhoz, hogy az önköltségszámítás jogszabályszerű legyen, az előzőek alapján szolgáltatási formánként (ez lehet akár 6-8 is) kell meghatározni a közvetlen költségeket, míg a közvetett költségeket – akár költségnemenként – egy ésszerűen meghatározott arány figyelembe vételével kell megállapítani.

69 A térítési díj megállapításához
jó munkát kívánunk!


Letölteni ppt "Az intézményi térítési díj megállapítása a gyakorlatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések