Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény változásai és a rendeletalkotás dr. Józsa Viktória tanácsos 2009. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény változásai és a rendeletalkotás dr. Józsa Viktória tanácsos 2009. április."— Előadás másolata:

1 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény változásai és a rendeletalkotás dr. Józsa Viktória tanácsos 2009. április 2.

2 Miről lesz szó?  I. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 2009. január 1-jétől hatályos módosításai  II. helyi rendeletek típus-hibái  III. közfoglalkoztatási terv készítése

3 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása  Az Sztv.-t 2009. január 1-jei hatállyal módosította a 2008. évi CVII. törvény.  Indokolt áttekinteni és módosítani a helyi önkormányzati rendeleteket a jogszabály- változások miatt!

4 I. Aktív korúak ellátása Munkaképes korú, de állás és jövedelem nélküli személyek esetén két kategória az eddigi egy (segély) helyett: Rendszeres szociális segélyre jogosultak:  egészségkárosodottak,  55 év felettiek, háztartásukban 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelnek gyermek ellátását napközi ellátást biztosító int.-ben nem tudják biztosítani [Sztv. 37/B.§ (1)  háztartásukban 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelnek gyermek ellátását napközi ellátást biztosító int.-ben nem tudják biztosítani [Sztv. 37/B.§ (1) önkormányzat által kijelölt szervvel való együttműködés ( kivéve egészségkárosodottak Sztv. 37/C.§ (1) bek.)]  feltétel: önkormányzat által kijelölt szervvel való együttműködés ( kivéve egészségkárosodottak Sztv. 37/C.§ (1) bek.)] Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak:  a rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, együttműködés állami foglalkoztatási szervvel  akkor kerül folyósításra, ha o nem vesz részt közfoglalkoztatásban, o olyan képzésben vesz részt, amelyhez nem kapcsolódik keresetpótló juttatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. ( Sztv. 37.§ (1) bek. 28.500 Ft) o havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. ( Sztv. 37.§ (1) bek. 28.500 Ft)

5 I. Aktív korúak ellátása  speciális szabály 35 év alatti fiatalokra  akik az általános iskola 8. évfolyamát nem fejezték be - együttműködés formája- képzésben való részvétel (Sztv. 35.§ (4) bek.)

6 I. Rendeletalkotás jogszabály- változások miatt Sztv. 37/D.§ (3) bek. és 132 § (4) bekezdés Új felhatalmazás: a képviselő-testület rendeletben szabályozza a rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személyek  együttműködésének eljárási szabályait,  a beilleszkedést segítő programok típusait és  az együttműködés megszegésének eseteit. Az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségét az egészségkárosodottak kivételével a rendszeres szociális segélyezettek esetében írja elő az Sztv.

7 I. Rendeletalkotás jogszabályváltozások miatt  alanyi kör önkormányzati rendelet csak az Sztv. 37/B.§ bekezdés b)-c) pontjában meghatározott rendszeres szociális segélyezettekre vonatkozik ezen belül:  55 év felettiekre  akik 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelnek és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani

8 I. Rendeletalkotás jogszabály- változások miatt Együttműködésre kijelölt szerv: önkormányzat az együttműködés intézményi feltételeit elsősorban családsegítő szolgálat útján biztosítja ( Sztv. 37/D.§ (4) bek.) családsegítéshez való hozzáférést minden önkormányzatnak biztosítani kell (Sztv. 86.§ (1) e) pontja)  2000 lakos feletti önkormányzat kötelező feladata családsegítés biztosítása (Sztv. 86.§ (2)bek.)  családsegítés önálló intézményi keretek között  társulási- megállapodás alapján több önkormányzat közösen működteti

9 I. Rendeletalkotás jogszabály- változások miatt 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet szabályozza, ezzel összefüggésben   az együttműködési eljárás szabályinak meghatározása: - a megjelenési kötelezettség időpontja - a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül – (63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 17. § d) pont) - a megjelenési kötelezettség elmulasztásának következményei (Sztv. 37/F. § c) pont ) - az együttműködésre kijelölt szerv visszajelzése (63/2006.(III. 27.) Korm. rend. 17. § (11) – (12) bek.) - a beilleszkedési program típusai (Sztv. 37/D. § (2) bek.) - az együttműködés megszegésének esetei (Sztv. 37/D. § (1)-(3) bek. )

10 I. Az együttműködés megszegésének esetei nincs lehetőség  az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a rendszeres szociális segély csökkentett összegű tovább folyósításának Ör.-ben való szabályozására  együttműködési kötelezettség súlyos megszegése eseteinek szabályozására jogszabálysértő  az igénylő életmódjára, családjára vonatkozó szabályozás (31/2002. (VII.2.) AB hat.)

11 I. Rendeletalkotás jogszabály- változások miatt  segély természetbeni ellátásként való megállapítás arányainak szabályozása rendeletben  a segély összege  védelembe vett gyermek esetén, gyermekenkénti 15% helyett 20 % -os mértékben, összességében 50% helyett 60%-ban rendszeres szociális segély nyújtható természetbeni ellátás formájában. (Sztv. 47.§ (2) bek)  csak rendszeres szociális segély nyújtható természetbeni ellátásként (rendelkezésre állási támogatás nem)  természetbeni ellátás esetén rendeletben kell szabályozni a  eljárási szabályokat  természetbeni juttatások formáinak meghatározását

12 I. Rendeletalkotás jogszabály- változások miatt  szolgáltatások módosítása  2008. december 31-ig volt kötelező 10 ezernél több állandó lakosú településeken (Sztv. 86.§ (2) bek. c) pontja)  a támogató szolgáltatás  a közösségi ellátások biztosítása

13 II. Jogszabálysértő rendelkezések  személyi hatály - magyar állampolgárokra terjed ki- Sztv. 3.§-ának nem felel meg ezzel leszűkíti az Sztv. személyi hatályát  eljárási rendelkezések – nettó átlagkeresetet határozzák meg jövedelemként –Sztv. 4.§-a rendelkezik a jövedelem fogalmáról  egy főre számított havi családi jövedelem számításánál egyedül élő és az egyedül álló fogalmak Sztv.-től eltérő használata  egyedülálló:  méltányosságból megállapítható ápolási díj esetén (Sztv. 43/B.§ Ör.)  időkorúak járadéka (Sztv. 32/B.§ jegyző)  egyedül élő:  átmeneti segély (Sztv. 45.§)  temetési segély (Sztv. 46.§)  méltányosságból megállapítható közgyógyellátás (Sztv. 50.§ (3) bek.)  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Sztv. 65.§ (4)- (5) bek.)

14 II. Jogszabálysértő rendelkezések  hatásköri szabályok: Sztv. 26.§  A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat (Ör. szociális rászorultság alapján állapíthat meg egyéb ellátásokat pl. szülési támogatás, beiskolázási támogatás stb.)  Ör. nem tartalmazott rendelkezést a pénzbeli ellátás kifizetésére, folyósítására, ellenőrzésére – összhangban a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelettel (Sztv. 32.§)

15 Jogszabálysértő rendelkezések  vagyon fogalmát Sztv.-től eltérően használja  vagyonvizsgálathoz köti az egyes ellátásokat (aminél családi jövedelemhatárt kell vizsgálni)  vagyon Sztv. 4.§ (1) bek. b) pontja  vagyoni helyzet vizsgálata  aktív korúak ellátásánál (Sztv. 33.§ (2) bek. jegyző)  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása (Sztv. 54.§ jegyző )  adósságkezelési szolgáltatás (Sztv. 55/C.§ (4) bek. önk. rendeletben szabályozhatja vagyoni jogosultsági feltételeket)  fenntartó ingyenes ellátása bentlakásos ellátás esetén ( Sztv. 114.§ (3) bek.  személyi térítési díj csökkentése, elengedése esetén ( Sztv. 115.§ (3) bek. önk. rendeletben)  idősotthoni ellátás esetén (Sztv. 119/D.§ jegyző vizsgálja – vagyont Sztv. eltérően szabályozza, jegyző vizsgálja nincs Ör. szabályozás) Sztv. keretei között lehet vagyonról rendelkezni!!!

16 II. Pénzbeli ellátások önkormányzati rendeletben a szabályozza Sztv. 25.§-a alapján  Sztv. 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást, (normatív, helyi)  az Sztv. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, (méltányossági ápolási díj)  átmeneti segélyt (Sztv. 45.§)  temetési segélyt (Sztv. 46.§)

17 II. Lakásfenntartási támogatás Sztv. 38.§  lakásfenntartási támogatás – normatív és helyi ellátást kötelező szabályozni  jogszabálysértő  szociális helyzettől független feltételt határoznak meg [meghatározott ideig történő helyben lakás, életvitelszerűen ott tartózkodás-57/2002. (XI.28.) AB hat., 46/2004. (XII.1.) AB hat.]  ingó, ingatlan vagyonnal rendelkeznek, amiből lehetőségük lenne jövedelemhez jutni

18 II. Ápolási díj (Sztv. 43/B.§ (1) bek.)  jogszabálysértő  ha az Ör. a gondozott anyagi helyzetétől teszi függővé az ellátás megállapítását [6/2002. (II.28.) AB hat.]  nem köthető ki, hogy a gondozott az adott településen lakóhellyel rendelkezzen, [18/2002. (IV.25.)AB hat.]  a gondozó háztartásában éljen [921/B/1998. AB hat.]  az ápolás más módon nem biztosítható [szociális helyzettől független feltétel]

19 II. Temetési segély (Sztv. 46.§)  jogszabálysértő  állandó lakosként elhunyt személy után állapít meg temetési segélyt – Szociális Minisztérium útmutatója alapján elhunytra nem lehet feltételt megállapítani  mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés - ha Ör. nem határozza meg helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét (31/2002. (VII.2.) AB hat.)  ennek alapján kell a segély összegét is meghatározni  szociális Ör.-ben megállapítani (Jat. 18.§ (3) bek. azonos vagy hasonló életviszonyokat ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni)

20 II. Szociális szolgáltatások  étkeztetés  jogszabálysértő  jövedelemhatár megállapítása (2008. január 1- jétől)  az olyan feltétel, mely kizárja azokat, akik tartási vagy öröklési szerződést kötöttek, vagy aki(k)nek tartásra köteles hozzátartozója van - 57/2002. (XI.28.) AB hat. – ezzel szociálisan rászorulók körét szűkítette, szociális rászorultság fogalmához tágabb körben kapcsolódó feltételt határozott meg

21 II. Térítési díjak  intézményi térítési díj (Sztv. 115.§)  térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete  ha a költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami hozzájárulást határoz meg, a térítési díjat valamennyi normatíva kategóriára meg kell állapítani 2008. évi CII. törvény 3. melléklet 11. pontja szerint (normatíva kategóriák jövedelemhatár alapján)  integrált intézmény esetén szolgáltatásonként kell meghatározni  intézményi térítési díjat intézményenként, telephelyenként épületenként is meghatározhatja

22 II. Térítési díjak alapszolgáltatások esetében  Étkeztetés  differenciált megállapítás  helyben fogyasztják vagy kiszállítják [a kiszállítás költségét is meg kell határozni 29/1993. (II.17.) Korm. r. 9.§ (4) bek.]  Házi segítségnyújtás  gondozási óradíj  Nappali ellátás (Korm.r.15.§)  csak napközbeni tartózkodást igény vevőkre  emellett étkezést is igénybe vevőkre is meg kell állapítani Jogszabálysértőek azok a rendelkezések, amelyek egyfajta térítési díjat állapítottak meg!!!

23 III. Közfoglalkoztatás  A közcélú munka: állami vagy helyi önkormányzati feladatellátás, melynek teljesítéséről jogszabály alapján a helyi önkormányzat gondoskodik (Sztv. 36.§ (2) bek.)  megszervezése a települési önkormányzat feladata  a települési önkormányzat társulás vagy más szervezet útján is végezheti. (Sztv. 36.§ (1) bek.)  utófinanszírozás: települési önkormányzatok által megszervezett közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi kiadások 95%-át lehet visszaigényelni (Sztv. 124.§ (2) bek.) 62/2006. (III. 27.) Korm.r. 1.§ (1) bek. és 5.§ (3) bek.) tartalmazza  rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség szerinti összetételét  közfeladatok megjelölését, ütemezését  ellátáshoz szükséges létszámot  finanszírozáshoz szükséges forrásokat  ha nem fogadják el, kincstár visszatartja az állami támogatás 15%-át

24 III. Közfoglalkoztatási terv  közfoglalkoztatási tervet kell készíteni (Sztv. 37/A.§ )  előzetes véleményre polgármester, vagy a társulás elnöke megküldi az állami foglalkoztatási szervnek  2000 fő feletti települések esetén helyi szociálpolitikai kerekasztalnak  véleményezési határidő 15 nap  eredménytelen eltelte esetén egyetértő véleménynek kell tekinteni  képviselő-testület vagy társulás minden év február 15-éig elfogadja, 2009- ben április 15-éig!!!

25 III. Közfoglalkoztatási terv  tartalma: (Sztv.37/A.§ (2) bek.)   a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét,   a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését,   a feladatok ellátásához szükséges létszámot,   a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat.

26 III. Közfoglalkoztatási terv   A tervet az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a kincstárnak, és az állami foglalkoztatási szervnek.   Ha a települési önkormányzat, vagy önkormányzati társulás a tervet nem fogadja el, a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami támogatás 15%-át.   A terv módosítható, a véleményezési eljárásra vonatkozó szabályok betartásával.

27 III. Közfoglalkoztatási terv  közfoglalkoztatási feladatokat önkormányzat társulás útján látja el  többcélú kistérségi társulás  közfoglalkoztatásban szereplő adatokat a társulásban részt vevő önkormányzatokra vonatkozóan külön-külön kell szerepeltetni;  többcélú társulás esetén a társulási tanács elfogadja az egész tervet;  önkormányzatok képviselő-testületeinek a rájuk vonatkozó részt célszerű elfogadni határozattal, az állami támogatás összegét ugyanis az önkormányzat igényli vissza. (Sztv. 124.§ (2) bek.) (www.afsz.hu /gyakran ismételt kérdések/út a munkához program)

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény változásai és a rendeletalkotás dr. Józsa Viktória tanácsos 2009. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések