Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekjóléti szolgálatok szakmai napja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekjóléti szolgálatok szakmai napja"— Előadás másolata:

1 Gyermekjóléti szolgálatok szakmai napja

2 Szakmai Nap gyermekjóléti szolgáltatók részére
Bűnmegelőzési tevékenységgel kapcsolatos anomáliák és megoldási javaslatok Szakmai Nap gyermekjóléti szolgáltatók részére Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Előadó: dr. Ónodiné Nyisztor Enikő gyermekvédelmi szakreferens, bűnmegelőzési koordinátor

3 Bevezető gondolatok Gyermekeink a legsérülékenyebbek, legyen szó közúti közlekedési balesetről, élet- vagy vagyon elleni bűncselekményről, bármilyen rossz szándékú befolyásról, családon belüli erőszakról, vagy csak tapasztalatlanságukból fakadó átgondolatlan döntéseikről. A tudatos, felelős és helyes magatartás és viselkedési formák kialakításában elsődleges szerepe a szülői pozitív példamutatásnak van, melynek hiánya esetén a negatív hatásokkal szemben még kiszolgáltatottabbá válnak. A mindenkori társadalomnak igen nagy felelőssége van gyermekeink, fiataljaink nevelésében, melyben kiemelkedő szerepe van a köznevelési és gyermekvédelmi intézményeknek, akár abban az esetben ha a szülő helyes attitűdökkel, akár ennek hiányával bír.

4 Előadás célja Olyan segítő együttgondolkodás, amely reményeink szerint a jelenlévőket abban segíti, hogy hogyan és miként lehet a bűnmegelőzést célzó preventív programok szervezését, megvalósítását kivitelezni, színesíteni, milyen eszközök, lehetőségek állnak/állhatnak a családgondozók rendelkezésére. Az előadásban szereplő megoldási javaslatainkkal kapcsolatosan ki kell hangsúlyozni, hogy azok többségét az ellenőrzéseink során tapasztalt jó gyakorlatokból merítettük.

5 A jogszabályok tükrében

6 Gyermekjóléti szolgáltatás feladatai (Gyvt, 39. §, NM rendelet 8
A gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése érdekében tett intézkedések: Tájékoztatás, támogatásokhoz való hozzájutás segítése Tanácsadás, ill. ehhez való hozzájutás segítése Várandós anyák segítése, tanácsadás, csáo-ban igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutás segítése Szabadidős programok szervezése A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében tett intézkedések: Jelzőrendszer működtetése Veszélyhelyzethez vezető okok feltárása, megoldási javaslat készítése Jelzőrendszerbeli tagokkal való együttműködés megszervezése A kialakult veszélyhelyzet megszüntetésére tett intézkedések: Családgondozás Családi konfliktusok megoldásának elősegítése (válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás) Kezdeményezni: gyermekjóléti alapellátás, szociális alapszolgáltatás, családsegítés, eü.-i ellátás, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, a gy. védelembe vételét/ideiglenes hatályú elhelyezését, átmenti vagy tartós nevelésbe vételét. Javaslatot tesz: védelembe vételre, családi pótlék természetben történő nyújtására, gy. tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, családból történő kiemelésére, leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására Családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében tett intézkedések: Családgondozás a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő, gyermek közötti kapcsolat helyreállításához Utógondozói szociális munka a gy. családjába történő visszailleszkedéséhez.

7 1. A Szociális és Gyámhivatal feladatai a bűnelkövetés, ill
1. A Szociális és Gyámhivatal feladatai a bűnelkövetés, ill. a bűnismétlés megelőzését célzó feladat ellátás érdekében (a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX. 10) Korm. rendelet (Gyer.) 5/A. §) tájékoztatást kér és nyilvántartást vezetés az önkormányzatok, állami és a nem állami szervek, ill. az általuk fenntartott intézmények által indított bűnmegelőzési programokról, a bűnmegelőzési pályázati lehetőségek figyelése, érintett szervek, szervezetek tájékoztatása, segítséget nyújtás a pályázatok benyújtásához, illetékességi területén a bűnmegelőzési programok összehangolása, együttműködés: a helyi önkorm.kal, civil szervezetekkel, gyermekvédelem szereplőivel, köznevelési int.kel, a pártfogókkal, a rendőrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal, drogmegelőzést, drogrehabilitációt végző int.kel, KEF munkájában részt vesz, kapcsolatot tart áldozatvédelem szereplőivel (civil, állami), közvetíti az országos programokat, képzéseket, segítséget nyújt az igénybevételéhez,

8 2. A Szociális és Gyámhivatal feladatai a bűnelkövetés, ill
2. A Szociális és Gyámhivatal feladatai a bűnelkövetés, ill. a bűnismétlés megelőzését célzó feladat ellátás érdekében (Gyer. 5/A. §) a gyámhatóságok ellenőrzése során, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet, különös tekintettel a gyermeket veszélyeztető körülmények feltárására irányuló tevékenységre, a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén segítséget nyújt a rendszerben működő szakembereknek a szükséges feljelentés megtételéhez, a büntetőjogi felelősségre nem vonható 14 év alatti elkövetők ügyében szakmai támogatást nyújt a gyámhivatalnak és a gyermekjóléti szolgálatnak a kiskorú, illetve családja részére nyújtandó segítségre vonatkozóan, továbbá kezdeményezi a szükséges gyermekvédelmi intézkedéseket, és ezek végrehajtását ellenőrzi, Bűnmegelőzési Jelentés elkészítése a megye gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetés helyzetéről, értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet, a jelentés elkészítéséhez tájékoztatást kér, Értekezlet keretében ismerteti a Jelentést.

9 2. A Szociális és Gyámhivatal feladatai a bűnelkövetés, ill
2. A Szociális és Gyámhivatal feladatai a bűnelkövetés, ill. a bűnismétlés megelőzését célzó feladat ellátás érdekében Megvalósítása, kivitelezése ezen feladatoknak: Szolgáltatóknál végzett ellenőrzési tevékenység, melynek során a települési önkormányzatok bűnmegelőzésben végzett munkáját is vizsgáljuk Minden év június 30. napjáig a Bűnmegelőzési Jelentés elkészítése – előzetesen adatkérés a jogszabályban nevesített szervektől – Értekezlet megtartása Minden hónapban megkapjuk a rendőrségtől rendőrségi adatlapokat – visszaesők figyelemmel kísérése Ami nem tud maradéktalanul teljesülni: A megye településein ill. szolgáltatók által indított programok koordinálása, ajánlása – oka: nem kapunk ilyen jellegű adatszolgáltatást Pályázatban való segítségnyújtás – ha egy település pályázik arról bennünket nem értesítenek, saját pályázatírókkal oldják meg (helyi sajátosságok, kapacitások ismerete) Civil szervezetekkel való tényleges kapcsolattartás kapacitáshiányában nem tud megvalósulni (Twist Olivér Egyesület) Országos programokról való tájékoztatáshoz szükséges információkkal nem rendelkezünk, azokon való részvételre ritkán van lehetőségünk – Kecskeméten és a környező települések rendezvényein meghívás esetén igyekszünk rész venni.

10 Bűnmegelőzési tevékenység vizsgálata a településeken működő gyermekjóléti szolgáltatóknál
A településen élő családokat leggyakrabban veszélyeztető tényezők Családon belüli erőszak, hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás Település közbiztonságának vizsgálata Kiskorúak által elkövetett szabálysértések, bűncselekmények, valamint az esetek kapcsán alkalmazott gyermekvédelmi intézkedések Települési önkormányzat által végzett bűnmegelőzési tevékenység, valamint intézkedések Szabadidős programok szervezése Jelzőrendszerrel való kapcsolat, működtetése, a jelzőrendszerbeli tagok egymással való együttműködése Társult településekkel való munkakapcsolat, a gesztor településen kívüli települések bűnmegelőzésben való részvétele Magántanulóvá vált tanköteles korú kiskorúak gondozása Iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos tevékenység

11 A településen élő családokat leggyakrabban veszélyeztető tényezők
Szülők helytelen életvezetése Munkanélküliség Iskolai mulasztások, indokolatlan igazolások problémája Családon belüli feszültségek, válások Szülők alkoholizáló életmódja, alkoholizmus Szenvedélybetegségek: drog, játékszenvedély, gyógyszerfüggőség Gyermekek elhanyagolása (eü., lelki) Eü.-i ellátás megfelelő biztosítása (orvosi ellátás, gyógyszerkiváltás, védőoltások beadatása, stb.) Diszkó balesetek

12 Családokat leggyakrabban veszélyeztető tényezők

13 1. Megoldások keresése Helytelen életvezetés: életvezetési tanácsok mindkét szülőnek, a gyermek/gyermekek bevonásával. Munkanélküliség: közmunkaprogramban való részvétel lehetőségei és feltételei. Egyéb munkaalkalmak felkutatása, és az érintett ösztönzése arra, hogy vállalja el a felajánlott munkát (pl. idény jellegű napszámot). Folyamatos kapcsolattartás az illetékes munkaügyi kirendeltséggel, illetve tájékoztatás kérése az átképzési és munka lehetőségekről. Iskolai mulasztások: Még mindig nagy probléma, főleg a középiskolás korú gyermekeknél a legjellemzőbb! Tanévkezdéskor kérjenek az iskolák vezetőitől engedélyt arra, hogy tanévnyitó értekezleten a tanári kar pedagógusainak bemutatkozhassanak, ill. tájékoztatást adhassanak munkájukról, elérhetőségükről, mikor és hogyan éljenek jelzési kötelezettségükkel, jelző lapok használatának bemutatása, szorgalmazzák a gyermekvédelmi felelős vagy egyéb kontakt személy kijelölését. A hiányzásokkal kapcsolatos jelzések szükségessége.

14 2. Megoldások keresése Indokolatlan igazolások: Még mindig sok esetben probléma (!), habár az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének bevezetésével csökkenő tendenciát mutat. Kezdeményezzenek a települése lévő házi és gyermekorvosokkal személyes találkozót! Ha elutasításban részesülnek, ne hagyják annyiban. Akár írásban figyelmeztessék a kötelességének az elmulasztására, ill. a lehetséges következményekre (ÁNTSZ, orvosi kamara). Családon belüli feszültségek, válások: Egy család életében ez olyan krízis helyzet (!), melynek köszönhetően ez esetben is szükség lehet egy megfelelő szakember segítségére (pszichológus, családsegítő, mediátor, családterapeuta, jogi segítségnyújtás, stb.). A család felbomlását mind a felnőttek, mind a gyermekek nehezen élik meg, bizonyos tragédiák egy segítő szakember igénybevételével elkerülhetők (gyermek elhelyezési, anyagi, egyéb viták) Szenvedélybetegségek, alkoholizáló életmód: RÉV- Szenvedélybeteg-segítő Szolgált - alkohol-, és drogproblémákkal, játékszenvedély betegséggel, gyógyszerfüggőséggel, étkezési zavarokkal küszködőknek és családtagjaiknak nyújt segítséget. Emellett aktív szerepet tölt be az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális ellátások, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének érdekképviselete területén Gyermekek elhanyagolása: Védőnővel, pszichológussal közösen. Vonják be az iskolákat is, pl. egészség nap szervezése az iskolában.

15 Családon belüli erőszak, hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás

16 1. Családon belüli erőszak, hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás
Általános tapasztalatok: Bizonyíthatóság nagyon nehéz. Sértett fél nem mer nyilatkozni a történtekről (szégyen és félelem). Ritkán jön a jelzés a sértett féltől, inkább a jelzőrendszerbeli tagoktól szerez tudomást a gyjsz. Ha a feljelentést meg is teszi a sértett fél, később visszavonja azt. Ha el is menekül a bántalmazótól, pár nap elteltével visszamegy hozzá (kibékülnek vagy egyébként az ingatlant elhagyónak nincs hova mennie). Gyermekekkel foglalkozó intézmények nem akarnak „belekeveredni” a családi konfliktusba, ezért inkább nem jelez. Külsérelmi nyomokkal orvoshoz forduló esetekről a legritkább esetben, vagy nem jön jelzés a házi orvosoktól, gyermekorvosoktól. Fentieknek köszönhetően a gyjsz.-hoz későn, vagy egyáltalán nem jut el a jelzés, mely a szükséges gyermekvédelmi intézkedés megtételét nehezíti.

17 2. Családon belüli erőszak, hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás
Távoltartási intézkedések adta lehetőséggel kevesen élnek. A gyámhivatalok (mint koordinációért felelős szerv) nem tudnak a jelenlegi szabályozás keretei között hathatósan közreműködni a felek között. A jogszabály módosításban nem sikerült előre mozdulni. Mire a gyámhivatalhoz kerülnek az ügyek addigra meg is oldódnak az ügyek (bántalmazott csáo-ba költözik, bíróság elrendelte a 30 napos távoltartást, bántalmazó elköltözik otthonról, stb.) Esetek többségében az erőszak nem a kk. ellen irányul, hanem más családtag felé. Jellemző, hogy nem a bántalmazó, hanem a bántalmazottnak kell elhagynia a lakást. A lakást elhagyó elhelyezésének problémái. A bántalmazott visszavonja a feljelentést, kibékülnek a bántalmazót visszafogadja a sértett fél. Ebben a z esetben a bántalmazott is veszélyezteti a kk. életét, hisz ezzel a tettével a megoldást ő sem mozdítja elő.

18 Áldozatvédelem

19 3. Családon belüli erőszak, hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás Áldozatvédelem Megoldási javaslatok: Családon belüli erőszakról a köznevelési intézmények bevonásával oktatást tartani a gyermekeknek (Mi minősül családon belüli erőszaknak?, Hova és hogyan fordulhatnak a bántalmazottak, vagy a szemtanúk segítségért? Anonim segélyvonalak használata., stb.) Csáo-k elérhetőségei, bekerülés feltételei: Kecskemét, Máltai Szeretet Szolgálat Kiskunhalas, Családok Átmeneti Otthona Kiskunmajsa, Menedékváros Családok Átmeneti Otthona Kiskunfélegyháza, KAPOCS Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthona Menedékházak, anyaotthonok, szálláshelyek elérhetőségei: anoním lehetőségek -rendőrségtől segítség Jogi segítségnyújtás panasznapok a bíróságokon – ügyfélfogadási rend Kormányhivatalok Igazságügyi Szolgálatai Áldozatsegítő szolgálatok: Civil: pl. Fehérgyűrű Állami: Kormányhivatalok Igazságügyi Szolgálata

20 Menedékházak, anyaotthonok, szálláshelyek elérhetőségei
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14. Dudásné Tóth Erika r. őrnagy, áldozatvédelmi referens Elérhetősége: Tel.:76/

21 1. Hová fordulhatnak az áldozatok
1. Hová fordulhatnak az áldozatok? Szolgáltatások, hivatalok, jogszabályok Telefonon és interneten elérhető szolgáltatások: NANE Egyesület: (szerda kivételével naponta óráig) Segélyvonal bántalmazott nők és gyerekek számára NANE: OKIT: (24 órában, 7 napon) Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, olyan esetben, ha menekülni kell OKIT: Stop-férfierőszak információs vonal: (csütörtökönként óra között) Információs vonal a bántalmazó magatartásuktól szabadulni akaró, vagy a nők elleni erőszak ellen tenni akaró férfiak számára Stop-férfierőszak projekt: Patent Egyesület jogsegélyszolgálat: , vagy (szerdánként 16 és 18 óra között) Az egyesület jogsegélyszolgálata bántalmazott nőknek, valamint a nemi alapú erőszak és diszkrimináció áldozatainak nyújt segítséget Patent Egyesület:

22 2. Hová fordulhatnak az áldozatok
2. Hová fordulhatnak az áldozatok? Szolgáltatások, hivatalok, jogszabályok Rendőrség fontosabb számai: Országos Rendőr-főkapitányság: 107, 112 ORFK központi zöld szám: ORFK Telefontanú (bűncselekmények bejelentése): ORFK Panaszvonal (rendőrségi jogsértések bejelentése) Országos Mentőszolgálat: 104 Az Országos Mentőszolgálat honlapján hasznos információkat találhat! (Pl.: „Ki és mikor hívhat mentőt?") Honlapcím:

23 Segítő típusú támogatások Pénzügyi típusú szolgáltatások
1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata által igénybe vehető áldozatsegítő támogatások, szolgáltatások Segítő típusú támogatások Érdekérvényesítés elősegítése: segítség az alapvető jogok érvényesítéséhez, egészségügyi, szociális ellátások igénybevételéhez, minden áldozatnak. Jogi segítségnyújtás: bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog- vagy érdeksérelem elhárításához szakjogászi tanácsadás vagy beadvány szerkesztése. Pénzügyi típusú szolgáltatások Azonnali pénzügyi segély: lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadások fedezése, ha erre az áldozat a bűncselekmény következtében nem képes. ( Nem automatikusan jár, adható súlyos krízis esetén !!! ) (A bűncselekmény elkövetésétől számított 5 napon belül kell igényelni) Állami kárenyhítés: a bűncselekmény miatt bekövetkezett igazolt vagyoni kár részbeni megtérítése, vagy a bűncselekmény következtében a rendszeres jövedelemben bekövetkezett csökkenés részbeni enyhítése. a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények sértettjeinek, és ezek egy háztartásban élő, egyenes ági hozzátartozóinak, házastársainak, eltartottjainak, ha a sértett testi épsége, egészsége a bűncselekmény következményeként súlyosan károsodott. Valamint bárkinek, aki az elhunyt sértett eltemettetéséről gondoskodott. (A bűncselekmény elkövetésétől számított 3 hónapon belül igényelhető, maximális összege: 1  Ft. is lehet.)

24 2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata által igénybe vehető áldozatsegítő támogatások, szolgáltatások Hol és milyen módon lehet az áldozatsegítő támogatásokat kérni? Bármelyik (megyeszékhelyen működő) Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatánál Bács-Kiskun megyében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatánál: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: 76/ ; fax. 76/ Az Áldozatsegítő Szolgálat vezetője: Dr. Babiczki Attila osztályvezető Az ügyfélfogadás ideje: Hétfő: de – 13.00 Kedd: du – 16.00 Szerda: du – 18.00 Csütörtök: de – 13.00 Mi kell ahhoz, hogy a bűncselekmény áldozata az említett támogatásokban részesüljön? Igazolás a büntetőügyben eljáró szervtől ( Az Áldozatsegítő Szolgálat kéri meg hivatalból ) A pénzügyi támogatásoknál kérelem-nyomtatvány kitöltése és határidőn belüli benyújtása A kérelem elbírálásához szükséges igazoló adatok, okmányok előterjesztése a szolgálat kérésének megfelelően. A kérelmet kérelem-nyomtatványon lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton. A nyomtatvány a honlapról is letölthető.

25 Menedékházak, szálláshelyek, hajléktalan szállók
Hajléktalan ellátás ( ) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 6400 Kiskunhalas, Molnár utca 6. Hajléktalan személyek átmeneti szállása (30) Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény 6100 Kiskunfélegyháza, Alpári út 61. Hajléktalanok átmeneti szállása (10) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye (125) Nappali melegedő (75) „Silencio” Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhelye 6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 1 Hajléktalanok átmeneti szállása (36) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye (46, ebből 10 időszakos férőhely) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Komplex Hajléktalanellátó és Rehabilitációs Központ 6000 Kecskemét, Matkói út 20. nappali melegedő (45) éjjeli menedékhely (59, ebből 20 időszakos férőhely) hajléktalan személyek átmeneti szállása (13) hajléktalanok otthona (28) hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye (21) Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény 6500 Baja, Pokorny utca 1-3. Hajléktalanok személyek átmeneti szállása (20) Nappali melegedő (30) Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 93. Nappali melegedő: 10 férőhely Éjjeli menedékhely: 10 férőhely Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthona 6120 Kiskunmajsa, Marispuszta 253/A. Hajléktalan személyek átmeneti szállása (50)

26 Közbiztonság

27 1. Közbiztonság Általános tapasztalatok: Általában jónak minősítik.
Közterületen kisebb volumenű szabálysértések , garázdaság, rongálás elkövetése a jellemző (pl. hétvégén részegen hangoskodnak, játszótereken bandáznak, játékokat nem megfelelően használják, környéken lakókat zavarják, stb.) Egyre gyakoribb jelenség: időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények; termény és fa lopások; a településen nagy átmenő forgalom van, a megengedett sebesség be nem tartása, gyorshajtás; bicikli lopás; házalók, besurranó tolvajok által elkövetett lopások; falfirkák (nagyobb városoknál jellemzőbb).

28 2. Közbiztonság Lehetséges megoldási javaslatok:
Lakosság folyamatos tájékoztatása a lehetséges veszélyforrásokról: rendőrségi felhívás, helyi médiában (TV, újság, rádió), ferkventált helyek hirdető tábláin (önkorm., orvosi rendelő, családsegítő, szoc. int.ek, gyjsz., közoktatási int.-ben), egyedül élő idősek személyes felkeresése/tájékoztatása. Járőrszolgálat szervezése: polgárőrök, mezőőrök, rendvédelmi szervek segítségével a település és annak környezetének, hétvégén szórakozóhelyek végig járása. Térfigyelő kamerák felszerelése: legalább a frekventáltabb helyekre kihelyezett kamerák. Figyelmeztető tábla kihelyezése: Visszatartó erővel bír, ha a településtábla mellé kirakják, hogy polgárőr-, mezőőr szolgálat működik a településen. Gyorshajtás ellen: Lassító rámpák, járdaszigetek, illetve anyagi lehetőségek függvényében egyéb forgalomlassító megoldások megvalósítása. Közlekedési figyelmeztető táblák/fényjelzők kihelyezése. Bicikli tolvajlás ellen: Bicikli regisztrálás – pl. Kecskeméten és Kunszentmiklóson már végzik. Falfirkák, graffitik elleni védekezés: Iskoláskorúak oktatása, felvilágosítás. Elhagyatott területen ahol nem okoznak kárt vele rajzverseny rendezése. Játszóterek védelme: bekeríteni, éjszakára zárni – karbantartásába/takarításába a lakóközösségeket, közoktatási int.-ket is bevonni.

29 Szabálysértések, bűncselekmények

30 1. Kiskorúak által elkövetett szabálysértések, bűncselekmények
Általános tapasztalatok Leggyakrabban előforduló szabálysértési típusok: iskolai hiányzás, lopás, közlekedési szabálysértés, közterületen történő alkoholfogyasztás vétsége, rongálás, garázdaság. A évről évre egyre fiatalabb életkorban követik el az érintettek az első bűncselekményüket. Egyre több elkövető lány. Egyre agresszívabb elkövetők, nincs megbánás. A legsúlyosabb esetekben az elkövető védelembe vételének nincs igazán visszatartó ereje a további bűncselekmények elkövetésére, melynek végső kimenetele a gyermek gyermekvédelmi szakellátásban történő ideiglenes hatályú elhelyezése lesz. Magas életkorban már ennek sincs visszatartó hatása! A bűnelkövetővé válás lehetséges indokaként: életszemlélet bűnelkövető családtag bűnelkövető barátok büntetés kiszabása sokára történik meg A Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény (új Btk.) 16. §, hatálybalépés: július 1.

31 2. Kiskorúak által elkövetett szabálysértések, bűncselekmények
Lehetséges megoldások: Az ügy súlyosságának megfelelő gyermekvédelmi intézmény mielőbbi megtétele! Ezeknél a családoknál a fokozottabb és gyakoribb családgondozás szükségessége! A bűnelkövetés okainak feltárása (gyerekcsíny vagy tudatos, akár a család által rákényszerített magatartás)! Bűnelkövető társak kilétének feltérképezése. Bandából való kiemelés kísérlete a szülő segítségével! Rendvédelmi szervekkel való fokozottabb kapcsolattartás, információk, jelzések oda – vissza áramlása!

32 1. Települési önkormányzatok által végzett bűnmegelőzési tevékenység
Általános tapasztalatok: A település bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatait a gyermekjóléti szolgáltatókra testálják. Nincs kidolgozott cselekvési programja a településnek. Nincs bűnmegelőzési feladatokat koordináló referens kijelölve. Térfigyelő kamerák elhelyezését továbbra is preferálják – anyagi nehézségek. Szinte valamennyi településen van polgárőrszolgálat, melynek a működési költségeihez az önkormányzatok igyekeznek hozzájárulni. Míg a települési önkormányzatok a szociális segítségnyújtásban igyekeznek minél szélesebb spektrumú lehetőségeket biztosítani a lakóknak, addig az áldozattá válás, családon belüli erőszak, vagy gyermek- és ifjúság bűnözés visszaszorítására szinte semmilyen intézkedési, vagy cselekvési terv nincs kidolgozva. A képviselő-testület tagjai legtöbbször nincsenek tisztában a gyermekjóléti szolgálat tevékenységével.

33 2. Települési önkormányzatok által végzett bűnmegelőzési tevékenység
Lehetséges megoldási javaslatok: Gyjsz. kezdeményezzék a település vezetőinél a település és vonzáskörzetére vonatkozó bűnmegelőzési cselekvési terv kidolgozását az alábbi pontok figyelembevételével: Gyermek- és fiatalkorú bűnözés csökkentése Település és annak vonzáskörzetében a közbiztonság védelme Családon belüli erőszak megelőzésére teendő intézkedések Áldozattá válás megelőzése/áldozatsegítés Bűnismétlés megelőzése Jelzőrendszerbeli tagok vállalásai Az önkormányzat legalább évente egyszer tárgyalja a település bűnmegelőzési helyzetét, milyen aktuális problémák merültek fel, arra milyen megoldások eszközölését tudják megvalósítani segítve ezzel a szolgálat munkáját. Javasolják, hogy az önkormányzat által rendezett programokon (falunap) a bűnmegelőzés is jelenjen meg (pl. polgárőrség bemutatkozása, lehetséges veszélyforrások ismertetése, az arra adott válaszok, stb.) A társulásban működő önkormányzatok ezen tevékenysége ne csak a gesztor településre fókuszáljon! „Használják” a jelzőrendszerbeli tagok adta lehetőségeket. Fontos hangsúlyozni, hogy a település hathatós bűnmegelőzése nem valósítható meg az önkormányzati vezetők és a jelzőrendszerbeli tagok együttműködése nélkül! A gyjsz. munkáját nagyban segíti, sok feladatot levesz a válláról,ha a település vezetése is vállalja a bűnmegelőzésben való részvételt!

34 Szabadidős programok szervezése

35 Szabadidős programok szervezése
Általános tapasztalat: Nagyon vegyes képet mutat. A gyjsz. kapacitásuk függvényében igyekeznek szabadidős programokat szervezni gondozottjaik részére. Leginkább azon szolgáltatóknak nehéz szabadidős programokat szervezni, ahol csak egy csg., az is csak részmunkaidőben látja el a gyermekvédelmi feladatokat. Leggyakrabban a kalendáris ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozásokat, nyári szünidő során szervezett táborokat, esetlegesen havi egy alkalmas rendszerességgel szerveznek foglalkozásokat. Gyakran társintézménnyel közösen szervezik a szabadidős programokat (köznevelési int.-kel, védőnővel, rendvédelmi szervvel). Társulásban lévő települések esetében gyakran szembesülünk azzal a gyakorlattal, hogy míg a gesztor településen igen gazdag kínálatú programokat szerveznek az ellátottaknak, addig a társulás többi településén semmilyen szervezés nincs. Jó példával is találkozhatunk: amikor igaz, hogy a program megvalósítása a gesztor településen történik, de a többi településről is beutaztatják a gyerekeket a foglalkozásokra. Általában a szabadidős programokban a bűnmegelőzés is szerepet kap, de érthetően általánosságban a kikapcsolódáson, a játékon van a hangsúly.

36

37 Bűnmegelőzési programlehetőségek D.A.D.A. program
Országosan 1992-ben vezették be. Mozaikszó jelentése: drog – alkohol – dohányzás – AIDS Alapja: USA-ban 1982-ben kidolgozott D.A.R.E. program Program lényege: a megyei rendőr-főkapitányságok, ill. helyi rendőrkapitányság állományából, a feladatot önként vállaló, kiképzett, hivatásos rendőr meghatározott tematika és tananyag szerint havonta egy alkalommal (ált. osztf. óra keretében) foglalkozást tart a tanulóknak. A foglalkozásokon a rendőr egyenruhában jelenik meg. Célja: hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzetet, megtudják különböztetni a pozitív és negatív befolyásokat. Ki tudják számítani döntéseik következményeit, eredményeit, képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól jövő csábításoknak, kínálásnak is. Konfliktushelyzeteik megoldására is segítséget kap. Ellenszer. Középiskolásoknak Egyik programnak sem célja az elrettentés, célja a figyelemfelkeltés Mindkét program ingyenesen vehető igénybe!!!

38 Bűnmegelőzési programlehetőségek D. A. D. A
Bűnmegelőzési programlehetőségek D.A.D.A. program (általános iskolások részére) Tematika: Alsó tagozat: Bemutatkozás Szabályok – normák Kockázat – követelmény – felelősség Egyedül otthon Biztonságos közlekedés A nyár és a tél veszélyei Megelőző vagyonvédelem Mérgező anyagok, alkohol, dohányzás Erőszak, kommunikáció Érintések, pedofília A televíziózás veszélyei Az Internet veszélyei Tematika: Felső tagozat: Barátválasztás Zsaruvilág Tolerancia, másság Törvények és jogszabályok Bűncselekmények Biztonságban otthon és az iskolában A média hatásai Az Internet veszélyei Dohányzás, alkohol Szenvedélyek Drogok és kábítószerek Erőszak, konfliktushelyzetek Erőszak a bizalom köntösében Szexuális erőszak Szórakozás, bulizás Megelőző vagyonvédelem

39 ELLEN-SZER (bűnmegelőzési program középiskolásoknak)

40 Bűnmegelőzési programlehetőségek Ellen-szer program (középiskolások részére)
Témakörök: Ideális rendőr? Ideális Rendőr! Bevezetés Milyen legyen az ideális rendőr Devianciák Az ifjúkori bűnözés helyzete, specialitásai Prekriminális helyzetek Ifjúkori devianciák A tömegkommunikáció szerepe napjainkban Az emberi érzelmek és megjelenítésük Társadalmi, erkölcsi szokások, jogi normák Agresszió, erőszak Agresszió és erőszak Családon belüli erőszak A médiában megjelenő erőszak A tömegkommunikációs eszközök funkciói Fiatalok a televízió előtt Agresszív reklámok, vagy reklámagresszió Agresszivitás a képernyőn A filmekben látott agresszió modellhatása Számítógépes játékokban megjelenő agresszió Drogok Drogtörténeti áttekintés Kábítószer-fogalomtár Drogos növények, avagy növényi drogok Az egyes drogok hatásai Hozzászokás, függőség Drogfogyasztás következményei A reklámok fogyasztást ösztönző funkciója Drogtotó

41

42 Bűnmegelőzési programlehetőségek Iskola rendőre
Amit tudni kell róla: Az hívta életre, hogy minden tanév kezdéskor az iskolák kérésére a helyi rendvédelmi szervek közlekedésbiztonsági oktatást tartottak a tanulóknak, ill. szeptemberben az iskolák környékén segítették a biztonságos közlekedés lebonyolítását reggeli érkezéskor, délutáni távozáskor. Azóta továbbfejlődött, mivel az iskolákban egyre több problémával kellet megbirkózniuk mind a tanároknak, mind a tanulóknak (agresszivitás a tanórákon, lopások, egyre több deviáns magatartású tanulói attitűddel való szembesülés, stb.) Ingyenesen igény bevehető és országos program. Helyi rendőr – aki rendőri állományban van - önkéntesen vállalja az ezzel járó feladatokat. BKM-ben az Iskola rendőre feladatokat vállaló kolléga képzésen vesz részt. Elérhetőségét mindenki számára jól látható helyen ki kell függeszteni Első szülőértekezleten minden osztálynak bemutatkozik Ajánlja a rendőrség által végzett programokat, segít az igénybevételnél. Feladatai: közlekedésbiztonsági fegyelmi problémák, lopások részt vesz a fegyelmi tárgyaláson ifjúságvédelem

43

44 Bűnmegelőzési programlehetőségek Ovi-zsaru program
Amit tudni kell róla: Országos program, 4 -5 éves múltra tekint vissza. A rendőr oktatók az óvónőket megtanítják a tematikára, minden ehhez szükséges eszközt átadnak neki (módszertan, tananyag, foglalkoztató füzet, oktató DVD, bábok) Mindennek egy egyszeri költsége van, amely jelenleg kb Ft. ( a bábok költsége) A foglalkozásokat tehát a csoportban lévő óvónő végzi Bábok: Rosszcsont Ricsi, Rosszcsont Robi, ill. készülőben van Rosszcsont Rozi. Szituációs játékok, színezők, egyéb feladatok.

45 Nyár veszélyei program

46 Bűnmegelőzési programlehetőségek Nyár veszélyei
Amit tudni kell róla: A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezésére jött létre, jelenleg csak megyénkben folyó program, de országosra szeretnék kiterjeszteni. Oktatók: bűnmegelőzési előadók, KMB-tak Kidolgozott tematika, szakmai anyagok. Minden évben májustól kezdik oktatni. Az oktatási tematikában nagy szerepet kap a település jellemzői (folyóvizek, bányatavak, barlangok, egyedi veszélyforrások). Ott ahol nem tudják leoktatni a bizonyítványba kapnak a gyerekek egy leiratot. Az iskolákon kívül oktatást végeznek nyári táborokban, strandokon is a szünidő alatti időszakban.

47 PIA-NO program

48 Bűnmegelőzési programlehetőségek PIA-NO
Amit tudni kell róla: Országosan elérhető program. A rendőrök bejárnak szórakozó helyekre, rendezvényekre, ahol felvilágosító tevékenységet folytatnak (alkoholos befolyásoltság, részegen való autó vezetés, drog vagy egyéb tudatmódosító szerek használatának, italokba keverhető drogok veszélyei, stb.) Ittas kk. esetén segítséget nyújtanak (barátok felkutatása, szülő értesítése, hazaszállítás taxival, stb.) Kiskőrösön és Kiskunhalason jelenleg is rendszeresen járőröznek ezen program keretében a rendőrök. Kecskeméten egy alkalommal a főiskolások bevonásával is volt járőrözésre példa

49 Kecskeméti Katona József Színház

50 Bűnmegelőzési programlehetőségek Kecskeméti Katona József Színház előadása
Amit tudni kell róla: A BKMRFK és a Kecskeméti Katona József színház évben együttműködési megállapodást írtak alá, melynek keretében a színház jelenlegi igazgatója és a társulat segíti a rendőrség munkáját a bűnmegelőzésben (pl. a színházi előadások szünetében bűnmegelőzési tárgyú hirdetéseket, tájékoztatókat nyújtanak az előtérben lévő kivetítőn a színházlátogatóknak). Ennek az együttműködésnek az egyik legsikeresebb „állomása” a felső tagozatos és középiskolás korosztály részére összeállított színházi előadás. Egy előadás négy jelenetből áll, melyeknek a témái a mai problémákat dolgozza fel. Az jelenetek között a gyermekek között ülő rendőrségi szakemberek vezetésével a jelenetekben látottakat interaktív módon megbeszélik a gyerekekkel (miről szól, mit gondolsz, a környezetedben tapasztaltál-e már hasonlót, mi a véleményed a jelenetben látottakról, elkerülhető lehető lett volna, stb.) Pl. jelenetek témái voltak: Internet veszélyei, adataink védelme, mit teszel közzé a hálón. Ki minek adja ki magát az interneten. Kortársak egymás megalázása, kirekesztése, agresszió Egy megtörtént, kk. lányok által elkövetett öngyilkossági eset

51 Kórházi esték előadás sorozat

52 Bűnmegelőzési programlehetőségek Kórházi esték előadás sorozat
Amit tudni kell róla: a BKMRFK Bűnmegelőzési Osztálya évente egy alkalommal szervezi a Nyíri úti kórházban, melyre a megyében dolgozó eü.-i, gyermekvédelmi, rendvédelmi szerveit, orvosokat védőnőket, családsegítőket, szociális szférában dolgozókat, stb. hívják meg Elmúlt évben a gyermekbántalmazás, nők elleni erőszak témakörében tartottak előadást. Ez évben tartandó előadáson – mely jelenleg szervezés alatt van – kábítószerekről, dizájner drogokról lesz szó.

53 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
A rendőrség által szervezett programokkal való további információk kérése Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14. Bozóné Soós Marianna r. alezredes ifjúságvédelmi kiemelt főelőadó D.A.D.A/Ellenszer oktató tel.: 76/ , mellék

54 Bűnmegelőzési programlehetőségek Saját szervezések
Helyi lehetőségek ”használata”: polgárőr – utánpótlás érdekében a fiatalok bevonása védőnő rendvédelem (KMB-s, r. járőrök) magukat a diákokat vonják be Vonják be a társintézményeket, a település vezetőit: közoktatási intézményekkel közös szervezés szociális intézményekkel való közös szervezés – időskorú ellátottak megismerése önkormányzat Fontos!!! Tervezzenek előre, legyen meg mindenkinek - aki részt vesz benne – a kijelölt feladata. Ne szegregálják ellátottjaikat, hanem rendszeresen szervezzenek olyan programokat, melyekben a normál családban nevelkedők is részt vesznek, megismerve ezáltal az ellátottjaik problémáit, segítve ezzel az ellátottjaik elfogadását! Minden esetben vonják be a szülőket is!

55 Jelzőrendszer

56 Jelzőrendszerbeli tagok együttműködése, jelzőrendszer működtetése (Gyvt. 17. §)
Kötelesek: Jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálatnál. Hatósági eljárást kezdeményezni Egymással együttműködni Egymást kölcsönösen tájékoztatni Ha jelzési vagy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhatóság - jelzésre vagy hivatalból - értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját és javaslatot tesz az érintett személlyel szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítására. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén a gyámhatóság büntetőeljárást kezdeményez. Jelzőrendszerbeli tagok: Egészségügyi szolgáltatást nyújtók (védőnő, háziorvos, házi gyermekorvos) Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolgálat, családsegítő központ) Köznevelési intézmények (nevelési-oktatási intézmény, nevelési tanácsadó) Rendőrség, Ügyészség, Bíróság, Menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, Társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. A munkaügyi hatóság.

57 Jelzőrendszerbeli tagok együttműködése, jelzőrendszer működtetése
Általános tapasztalat: A jelzőrendszerbeli tagok többségével kooperatív együttműködése van a gyjsz.-nak Általánosságban megfogalmazható, hogy a családsegítő szolgálat csg.-val, védőnőkkel a legintenzívebb a munkakapcsolata a szolgálatoknak (közös családlátogatások, sokszor ugyanabba az épületben vagy irodában vannak elhelyezve) Szintén általánosságban elmondható, hogy a helyi köznevelési intézményekkel jó kapcsolatot ápol a csg. (jeleznek, közös programszervezés, egymás programjain részt vesznek, osztályfőnök esetenként a csg.-val közösen megy családlátogatásra, stb.) Köznevelési intézmények tekintetében elsősorban középiskolák, ill. azok közül is azokkal van probléma amelyek nem a településen vannak. Rendszeresen segítik a gyjsz. munkáját a polgárőrök, mezőőrök, tanyagondnokok. A rendvédelmi szervekkel is általánosságban jó a kapcsolat, probléma ott szokott előfordulni, ha pl. a KMB-s vagy járőr több településen lát el szolgálatot. Szakmaközi megbeszélésen, esetkonferencián többségében részt vesznek, az éves beszámoló elkészítéséhez előzetesen megküldik az anyagot. Továbbra is a leginaktívabb szereplők a háziorvosok és a gyermekorvosok köre (jelzés ritkán, vagy soha, esetkonferenciákon nem vesznek részt, indokolatlan igazolás kiadása, eü. lapok nem töltése). Még mindig előfordul, hogy a szakmaközi és az egy-egy családot érintő ügyben tartandó esetmegbeszélést „összemossák”.

58 1. Szakmaközi vagy családot érintő ügyben tartandó esetmegbeszélés
Szakmaközi megbeszélés sajátosságai: Évente minimum 6 alkalommal kell megtartani (azaz két havonta). Gyjsz.nak kell megszervezni! Valamennyi jelzőrendszerbeli tag, plusz akár vendég előadó is hívható (pl. pszichológus, pártfogó, mediátor, másik szolgálatban dolgozó kolléga, stb.). Témák az aktuálisan felmerülő problémák megtárgyalása (pl. ki mit tud a probléma tárgyában eszközölni, megoldási javaslatok, végrehajtási felelősök kijelölése, határidők kitűzése, esetleges beszámolási kötelezettségek előírása, stb.) A megbeszélés dokumentálása: meghívó, programtervezet, jelenléti ív, elhangzottakról jegyzőkönyv. Esetmegbeszélés sajátosságai: Akkor kell tartani, ha szükség van rá! Csak a család problémájával kapcsolatos jelzőrendszerbeli tag lehet jelen! Akár az érintettek is jelen lehetnek! Csak az adott esettel kapcsolatos teendőket kell megvitatni (felelősök kijelölése, stb.) Megbeszélés dokumentálása: meghívó, megbeszélés témájának megjelölése (fel tudjon készülni az érintett tag), jelenléti ív, elhangzottakról jegyzőkönyv. Annak nincs akadálya, hogy a szakmaközi megbeszélés után csak az érintettekkel tartsák meg, de a szakmaközitől mindenképp el kell különülnie!

59 Polgárőrség

60 A polgárőr A polgárőrök jogait és kötelezettségeit a polgárőrségről és a polgári tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. Törvény tartalmazza A teljesség igénye nélkül: Hatósági jogkörrel nem rendelkeznek (nem igazoltathat, nem állíthat elő, nem mehet be ingatlanba)! Kényszerítő eszközt nem alkalmazhatnak! Országosan egységes formaruhát viselhet, megkülönböztető mellényén jól látható részen „POLGÁRŐRSÉG” felirattal kell rendelkeznie. Polgárőr igazolvánnyal rendelkezik, melyet jól látható helyen ki kell tűznie a ruházatára. Gázsprayt tarthat magánál, melyet kizárólag nagykorú polgárőr tarthat magánál Lőfegyvert nem viselhet! Tevékenysége során együttműködik: a rendvédelmi, katasztrófavédelmi szervekkel, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságokkal, tűzoltó egyesülettel, Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, vámszervekkel, közlekedési hatóságokkal, környezetvédelmi szervekkel, erdészettel, vadászokkal, vasúttal. Polgárőr lehet: 18. életévét betöltött, cselekvőképes és büntetlen előéletű személy aki önként vállalja a polgárőri feladatok ellátását. Jogosult: tetten ért személyt felszólítani, cselekmény folytatásában megakadályozni, visszatartani. Tetten ért személyt haladéktalanul hatóságnak átadni, vagy hatóságot értesíteni Rendőrség, vagy önk. kérésére jogosult: figyelőszolgálatra, közlekedési baleseteknél , kiemelt rendezvényeken, katasztrófa sújtotta területek helyszínén a feladatokat ellátni

61 Mezőőrség

62 A mezőőr A mezőőrök jogait és kötelezettségeit a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. Törvény tartalmazza A teljesség igénye nélkül: A települési önk. a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek (erdő/halastó nem!), őrzésére mezőőr szolgálat létesítésével gondoskodhat. A mezőőrszolgálat működési költségeit a földhasználó/tulajdonos által fizetendő mezőőri járulékból, vmint központi költségvetésből biztosított hozzájárulásból fedezi. A mezőőri szolgálat működtetésével kapcsolatos összes rendelkezés önkorm.i rendeletben kell szabályoznia az önk.-nak. A mezőőri járulék adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. A mezőőr feladata: a termőföld, ill. az azon található termény, termék, felszerelés, eszköz, haszonállat, mg. építmény, földmérési jelek vagyon védelme. Szakmai felügyeletét a mg.i igazgatási szerv és a rendőrség látja el. Meghatározott intézkedéseihez kényszerítőeszközt használhat. Felszerelése: sörétes vadászfegyver, könnygázspray, formaruha. Jogai: tetten éréskor igazoltatás, felszólítás (abbahagyás, terület elhagyása), igazoltatott személy járművének átkutatása, tetten ért személyt a rendőrségnek történő átadása.

63 Tanyagondnok, falugondnok

64 A falugondnok, tanyagondok
Célja: apró falvak és külterületi, ill. tanyás részek hátrányainak enyhítése, alapvető alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, szükségletek teljesítésének segítése. Önkormányzati rendeletben meghatározott módon végzi feladatait, úgymint: alapfeladataként közreműködhet: étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális információk szolgáltatásában; egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (orvoshoz, eü. int.-be való szállítás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiváltás, stb.); óvodás- és iskoláskorú gyermekek szállítása, egyéb gyermek szállítás; kiegészítő feladatként: lakossági szolgáltatásokban való részvétel (sport-, szabadidős tevékenység szervezése) közvetett feladatként: ételszállítás önk.i int.be, önk.i információk közvetítése a lakosság felé Falugondnoki szolgáltatás: 600 lakosnál kisebb településen bárhol működhet (külterület/belterület). Tanyagondnoki szolgáltatás: legalább 70 és legfeljebb 400 lakosságszámonként külterületi lakott helyen. 400 felett + tanyag.

65 Magántanuló

66 Magántanulóvá vált kiskorúak ellátása
A jogalkotó szándéka: hosszantartó külföldön való tartózkodás miatt tanulmányaikat megszakítás nélkül folytathassák az érintettek tanköteles korú versenysportolók, gyermekszínészek kortársakhoz képest jobb képességű gyermekek egyéni ütemben való tanulás lehetősége Napjainkban a magántanulóvá válás lehetséges okai: magatartásbeli problémák tanulásbeli problémák, nehézségek beilleszkedési devianciák rendszeres iskolai hiányzás hátrányos helyzetű családi háttér, aluliskolázott szülők család megélhetési problémái (szükséges a gyermeknek is dolgozni) nem kívánt terhesség…

67 Magántanulóvá vált kiskorúak ellátásának lehetséges formái
A magántanulóvá vált kk. az ügy súlyosságától függően alap vagy védelembevétel kell eszközölni. A családgondozásnak fokozottan ki kell arra terjednie, hogy a kk. tanulmányainak befejezését, ha lehetséges iskolába való visszagondozását segítse. A csg. ösztönöznie kell a kk. és családját, hogy a vizsgákon jelenjen meg, az arra való felkészülésben kérje az iskola segítségét. Csak abban az esetben támogassa a magántanulóvá válást, ha az iskola minden segítséget meg ad a tanulónak a vizsgákra való felkészüléshez (egyéni órarend, szaktanári segítség, stb.). A csg. nem pedagógus, így nem várható el tőle, hogy vállalja a kk. korrepetálását, azonban számtalan jó gyakorlattal találkoztunk: A csg. heti rendszerességgel fogadja a gondozottját, segített neki a felkészülésben, kikérdezi a tananyagot. A szolgálatba való bejárással elkerülhető, hogy a kk. egyedül, vagy egyéb okból nem iskolában tartózkodó kortársaival csellengjen, bandázzon. Segítenek a kk.-nak a szükséges tananyag beszerzésében, oda figyeltek arra, hogy a vizsgákon jelenjen meg a gyermek. Ha szükséges volt fejlesztőpedagógus segítségét kérték a gyermek segítésére

68 Összegzés A jelzőrendszerbeli tagok együttműködése! Információk oda-vissza áramlása! Köznevelési intézmények szerepe! Települési önkormányzatok részvétele! Feladatok tervezése! (cselekvési terv, éves szinten tervezni a feladatokat, ad-hoc feladatok leosztása) Feladatok „leosztása” a jelzőrendszerbeli tagoknak! A szakmai programban legyen kidolgozva az egyes feladatokhoz kapcsolódó teendők, lehetséges megoldások! Inaktív tagokkal való kapcsolatfelvétel!

69 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gyermekjóléti szolgálatok szakmai napja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések