Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkéntes és Létesítményi Tűzoltói Parancsnoki Szak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkéntes és Létesítményi Tűzoltói Parancsnoki Szak"— Előadás másolata:

1 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltói Parancsnoki Szak
MUNKAVÉDELEM Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

2 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
ALAPFOGALMAK MUNKAVÉDELEM: Adott termelési módtól függő, mindazon követelmények, eszközök, intézkedések és intézmények rendszere, valamint szervezett alkalmazása, amelyek közvetlen célja a munka során a dolgozók testi és mentális épségének, egészségének megóvása, a dolgozók optimális fiziológiai és mentális állapotát fenntartó munka-körülmények megteremtése Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

3 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
ALAPFOGALMAK A MUNKAVÉDELEM ESZKÖZRENDSZERE Műszaki és higiéniás eszközök, jogi-igazgatási eszközök, agitációs és propaganda eszközök. Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

4 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
ALAPFOGALMAK BIZTONSÁGTECHNIKA Szervezési és műszaki intézkedések, eszközök rendszere, amelyek megaka-dályozzák a veszélyes, ártalmas ter-melési tényezők hatását a dolgozókra. Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

5 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
ALAPFOGALMAK Egyéni védeszközök A dolgozók által használt, viselt eszköz, amely megakadályozza vagy csökkenti a veszélyes, ártalmas termelési ténye-zők hatását. A védelem csak a hasz-nálóra, viselőre terjed ki. Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

6 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
ALAPFOGALMAK Kollektív védeszközök Olyan eszköz, berendezés, amely megakadályozza vagy csökkenti a veszélyes, ártalmas termelési tényezők hatását. A védelem a védőeszköz hatótávolságán belül tartózkodó minden személyre kiterjed. Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

7 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
ALAPFOGALMAK Baleset Az emberi szervezetet ért egyszeri kül-ső hatás, amely az ember akaratától függetlenül, hirtelen vagy rövid időn belül következik be és sérülést, egész-ségkárosodást, mérgezést, halált okoz. Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

8 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
ALAPFOGALMAK Kvázi baleset Olyan baleset-helyzet, amikor a kiala-kult veszélyhelyzetben az ellenőrizhe-tetlen folyamatok elindultak, lezajlot-tak, de emberi szervezet nem károso-dott, dologi kár azonban keletkezhetett. Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

9 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
ALAPFOGALMAK Szolgálati baleset Azok a balesetek, amelyek az állomány tagját: - a szolgálati feladatok teljesítése közben, azokkal összefüggésben érték(szolgálati helyen vagy azon kívül, munkaidőben vagy azon kívül) - a kiképzési terv szerint előírt gyakorlati foglalkozáson, kötelező sportfoglalkozáson érték - az elhelyezési körletben, munkavédelmi hiányosság következtében érték - szolgálatba illetve munkaidő után közvetlenül haza, menetközben érték - kiküldetés tartama alatt érték Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

10 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem A munkavédelem jogi szabályozása 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelem-ről 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 15/2000. (V.26.) BM rendelet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól 118/2000. BM OKF Intézkedés a szervezet munkavédelmi célú veszélyességi osztályba sorolásáról és a Munkavédelmi Szabályzat kiadásáról 119/2000. BM OKF Intézkedés a munkavédelem felügyeleti-hatósági rendjéről Helyi rendelkezések (parancs) Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

11 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet I. Általános rendelkezések II. Az állam munkavédelmi feladatai és a végrehajtásért felelős szervek III. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei - Általános követelmények - A létesítés követelményei - Munkavédelmi üzembe helyezés - A munkavégzés tárgyi feltételei - A munkafolyamatra, technológiára, anyagra vonatkozó követelmények - A munkavégzés személyi feltételei Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

12 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem IV. A munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei és jogai az egészséget veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításában V. A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása VI. A munkavédelmi érdekképviseleti érdekegyeztetés VII. A munkavédelem hatósági felügyelete VIII. Értelmező rendelkezések Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

13 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem A munkavédelemmel kapcsolatos jogok és kötelezettségek MUNKAADÓ Köteles minõségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztetõ kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érõ terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelõzõ intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minõsül. A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni. Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

14 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem a munkáltató a meghatározott kockázatértékelést és meg-elõzõ intézkedéseket elsõ alkalommal legkésõbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétõl számított egy éven belül, azt követõen indokolt esetben köteles elvégezni és azt évenként felülvizsgálni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a koc-kázatok (munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozását, illetõleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalma-zását. Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kocká-zatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával mun-kabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbete-gedés hozható összefüggésbe. A kockázatértékelés dokumen-tumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megõrizni. Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

15 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem a munkabiztonsági szaktevékenység, a munka-egészségügyi szaktevékenység ellátására megfelelõ képesítéssel rendelkezõ személyt biztosítani a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellõ idõben a munkavállalónak megadni; rendszeresen meggyõzõdni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket; a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggõ veszélyek figyelembevételével megfelelõ munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére; új technológiák bevezetése elõtt kellõ idõben megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselõikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit; a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani; Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

16 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén az V. Fejezet rendelkezéseinek megfelelõen eljárni; biztosítani a védõeszközök rendeltetésszerû használhatóságát, védõképességét, a kielégítõ higiéniés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását; teljes felelõsséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében, figyelembe véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos javítására. megfelelõ intézkedésekkel biztosítani, hogy szükség esetén az elsõsegély, az orvosi sürgõsségi ellátás, a mentési és a tûzvédelmi feladatok ellátása érdekében haladéktalanul fel lehessen venni a kapcsolatot a külsõ szolgálatokkal, szervekkel. köteles megtenni minden indokolt intézkedést veszély esetére a munkahely kiürítésének, továbbá a tûzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges, arra alkalmas munkavállalók kijelölése, létszámuk meghatározása, felkészítésük és megfelelõ egyéni védõeszközzel való ellátásuk érdekében. Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

17 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló a) munkába álláskor, b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, d) új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes idõtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidõben kell megtartani, és szükség esetén idõszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelõzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevõk aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

18 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem A munkáltató az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendõ, de legalább a rendeletben megjelölt idõtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggõ információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani. A munkáltató köteles foglalkozás-egészségügyi szolgálatot biztosítani Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

19 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem A munkavédelemmel kapcsolatos jogok és kötelezettségek MUNKAVÁLLALÓ Köteles: biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelõen végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttmûködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különösen köteles a) a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tõle elvárható módon meggyõzõdni, azt rendeltetésének megfelelõen és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni; b) az egyéni védõeszközt rendeltetésének megfelelõen használni és a tõle elvárható tisztításáról gondoskodni; c) a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztetõ ruházatot viselni; d) munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani; Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

20 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem e) a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni; f) a részére elõírt orvosi - meghatározott körben pályaalkalmassági - vizsgálaton részt venni; g) a veszélyt jelentõ rendellenességrõl, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tõle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétõl; h) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni. (2) A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket. (3) A munkavállaló köteles együttmûködni a munkáltatóval, illetve a 8., és a 70/A. §-ban meghatározott személyekkel az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megõrzése érdekében hozott hatósági intézkedések teljesítése, illetõleg a munkáltató veszélyt megszüntetõ intézkedéseinek végrehajtása során is. Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

21 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban elõírt védõintézkedések megvalósítását; az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetõség biztosítását; a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védõeszközök, az elõírt védõital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetõség biztosítását. a munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia. Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

22 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Teendők tűzoltói baleset esetén Bejelentés: szolgálati út betartásával Kivizsgálás: munkáltató Munkabaleseti jegyzőkönyv felvétele Súlyos baleset esetén a területi munkabiztonsági és munkaügyi felügyeletnek bejelenteni A kivizsgálás befejezésekor, de legkésõbb a tárgyhót követõ hónap 8. napjáig megküldeni a jegyzõkönyvet a) a sérültnek, halála esetén közvetlen hozzátartozójának; b) a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetrõl a területi munkabiztonsági és munkaügyi felügyelõség, illetve a Magyar Bányászati Hivatal (a továbbiakban: MBH) baleset helyszíne szerint illetékes területi szervének; c) külföldi kiküldetés, külszolgálat esetén a magyarországi székhelyû munkáltató magyar munkavállalójának a b) pont szerinti munkabalesetérõl a területi munkabiztonsági és munkaügyi felügyelõség, illetve az MBH - munkáltató székhelye szerint illetékes - területi szervének; d) a társadalombiztosítási kifizetõhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási pénztárnak (kirendeltségnek). Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

23 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Veszélytudat, a tűzoltókat érhető veszélyek Ösztönös félelem az ismeretlentől Kockázati tényezők Lánghatás Füst, gáz Víz Egyéb Hulló szilánkok, roncsok Épület omlás Elcseppenő festék Parázs Forró víz, forró tárgy Éles szélek Törött üveg Kiálló szögek szigeteletlen elektromos vezeték Jegesedés Hideg, fagyott talaj Rossz lábtámasz Csapódó tömlővég Szűk átjárók Korlátozott látás Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

24 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Egyéni védőeszközök fejvédő eszközök Arcvédő eszközök Szemvédő eszközök Légzésvédelmi eszközök Zajvédő eszközök Különleges ruhák Kézvédő eszközök (hő, vegyi, sav, munka, AIDS, elektromosság, nedvszívó) Lábvédő eszközök Magasból esés elleni eszközök Bőrvédő eszközök Úszómellény Stihl védő Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

25 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Munkavédelmi szabályok a tűzoltó laktanyában(szertárban) Munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációk Ellenőrzés és irányítás helyzete Munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás helyzete Balesetek kivizsgálása Biztonságtechnikai felülvizsgálatok dokumentációja (villamos és érintésvédelmi, stb.) A foglalkoztatás munkavédelmi előírásai Kötelező sportfoglalkozások rendje Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

26 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Valamennyi helységre vonatkozó általános tűzvédelmi előírások Közlekedési utak állapota Villamos berendezések elhelyezése, kezelése Épület és épületgépészeti berendezések állapota Világítástechnikai jellemzők Munkahelyi légállapot Általános rend és tisztaság Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

27 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Speciális követelmények Irodák állapota Szociális helységek állapota Szerállások állapota Műhelyek állapota Udvar állapota Egyéb helységek (kazánház, hidegszertár, raktárak, akkutöltő, kompresszorház, mosóhelység, sporthelység) állapota Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

28 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Kisgépek munkavédelmi szabályai Hidraulikus mentőszerszámok Személyi feltételek biztosítása A baleseti környezet biztosítása A hidraulikus mentőszerszám készlet telepítése Vágás Feszítés Lánccal húzatás Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

29 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Kisgépek munkavédelmi szabályai Motoros forgótárcsás vágóberendezés Üzembe helyezés előtti feladatok Az indítás szabályai A kötelezően előírt védőfelszerelések Munkaműveletek biztonsági előírásai Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

30 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Kisgépek munkavédelmi szabályai Motoros láncfűrész Üzembe helyezés előtti feladatok Az üzemeltetés személyi feltételei, kötelezően előírt védőfelszerelések Az indítás feltételei és szabályai Munkaműveletek (döntés és gallyazás) biztonsági előírásai Üzemelés közbeni ellenőrzések és biztonságtechnikai előírások Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

31 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Kisgépek munkavédelmi szabályai Pneumatikus emelőpárnák Üzembe helyezés előtti feladatok Munkaműveletek biztonsági előírásai Üzemelés közbeni ellenőrzések és biztonságtechnikai előírások Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

32 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Gépjárműfecskendők használata munkavédelmi szabályai Személyi feltételek Vonulás szabályai Működési hely megválasztásának szabályai Működtetés szabályai Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

33 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Gépjárműfecskendők használata megkülönböz-tető jelzéssel Megkülönböztetõ jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedély sürgõsségi vér és szervtranszplantációs szállítást, a sürgõsségi betegellátást végzõ szervek, illetve a bányamentõ szolgálatok, közmûvek által okozott súlyos veszélyhelyzet azonnali elhárítását végzõ szervek, a Határõrség, Vám- és pénzügyõrség és az ügyészségi nyomozó hivatal, a rendõrségnek a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a létesítményi tûzoltóság, a Magyar Honvédség gépjármûveire adható. Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

34 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Gépjárműfecskendők használata megkülönböztető jelzéssel Egyéni védőeszközöket használni kell (mászóöv és védőruha viselése alól a szer.pk. adhat felmentést) A megkülönböztető jelzéseket a vonulás során használni kell (Kiérkezéskor a hangjelzés lekapcsolható) A vonulási útvonal kiválasztása – legjobb, leggyorsabb Az útviszonyoknak, a látási viszonyoknak és a tömeg viszonyoknak megfelelő sebesség megválasztása Útkereszteződések megközelítése fokozott óvatossággal Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

35 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Tűzoltó tömlők használatának munkavédelmi szabályai Felülvizsgálat (nyomáspróba évente) megléte Szemrevételezés (tömítés és kapocs-rugó) Gurítás Tömlőfektetés – akadályok, sarkok, tömlőhíd Kapocskulcsok használata Magasba szerelés (külső felhúzás, orsótér, lépcső), rögzítés Tömlőfolt bilincs használata (télen, nyáron) Közlekedés a jobb oldalon Szívótömlő szerelés, vízberakás és visszaszerelés Visszaszerelés, szárítás Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

36 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

37 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Munkavédelmi szemle végrehajtása Évente Munkavédelmi szabályok végrehajtása ellenőrzése Munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációk Ellenőrzés és irányítás helyzete Munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás helyzete Balesetek kivizsgálása Biztonságtechnikai felülvizsgálatok dokumentációja (villamos és érintésvédelmi, stb.) A foglalkoztatás munkavédelmi előírásai Kötelező sportfoglalkozások rendje Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

38 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Munkavédelmi szemle végrehajtása (1) Évente Munkavédelmi szabályok végrehajtása ellenőrzése Munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációk Ellenőrzés és irányítás helyzete Munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás helyzete Balesetek kivizsgálása Biztonságtechnikai felülvizsgálatok dokumentációja (villamos és érintésvédelmi, stb.) A foglalkoztatás munkavédelmi előírásai Kötelező sportfoglalkozások rendje Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

39 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Munkavédelmi szemle végrehajtása (2) Évente Munkavédelmi szabályok végrehajtása ellenőrzése Valamennyi helységre vonatkozó általános tűzvédelmi előírások Közlekedési utak állapota Villamos berendezések elhelyezése, kezelése Épület és épületgépészeti berendezések állapota Világítástechnikai jellemzők Munkahelyi légállapot Általános rend és tisztaság Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

40 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Munkavédelmi szemle végrehajtása (3) Évente Munkavédelmi szabályok végrehajtása ellenőrzése Speciális követelmények Irodák állapota Szociális helységek állapota Szerállások állapota Műhelyek állapota Udvar állapota Egyéb helységek (kazánház, hidegszertár, raktárak, akkutöltő, kompresszorház, mosóhelység, sporthelység) állapota Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

41 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Biztonságtechnikai felülvizsgálatok rendszere 31/2001. (XII.19.) BM rendelet Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

42 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Biztonságtechnikai felülvizsgálatok rendszere a) alkalmassági igazolás: a tûzvédelmi technika mûszaki állapotáról és készenléti szolgálatra való alkalmasságáról szóló bizonylat; b) általános rendszeresítés: a BM OKF és területi szervei, valamint a tûzoltóságok részére történõ korlátozás nélküli alkalmazhatóság; c) csapatpróba: a rendszeresítésre tervezett termék egy vagy több mintadarabjának a kiválasztott állománycsoport által, meghatározott szempontok szerinti kipróbálása kiképzés és megfelelõ begyakoroltság után a bevetés vagy egyéb szolgálati feladat ellátása során; d) használati engedély: a BM OKF és területi szervei, a tûzoltóságok részére egy meghatározott, rendszeresítésre kötelezett termék egyedi készenlétben tartásának kérelemre történõ engedélyezése; e) készenlétben tartás: a szolgálati feladatok ellátására használandó tûzvédelmi technika bevethetõ állapotban tartása; Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

43 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem f) készenlétbõl történõ végleges kivonás: a mûszaki állománytáblázatban meghatározott darabszámon felüli, illetve készenlétben tartásra mûszakilag alkalmatlan jármû vagy felépítmény szolgálati használatának végleges megszüntetése az üzemeltetõ tûzoltóságnál; g) mûszaki állománytáblázat: jogszabályban meghatározott, a tûzoltóságok által készenlétben tartandó tûzoltótechnikai eszköz, egyéb eszköz és védõeszköz parancsnokságonként meghatározott mennyisége; k) próbahasználat: a rendszeresítésre tervezett termék mintadarabjának a kiválasztott állománycsoport által, meghatározott szempontok szerinti kipróbálása gyakorlatokon; h) rendszeresítés: a BM OKF-nél és területi szerveinél, a tûzoltóságoknál a tûzoltás, mûszaki mentés, katasztrófavédelem (a továbbiakban: bevetés) és kiképzés során használható tûzvédelmi technika e rendelet szerinti eljárás során történõ meghatározása; i) tûzvédelmi technika: a tûzoltóság jogszabályban elõírt tûzvédelmi és mûszaki mentési alapfeladatainak ellátásához szükséges tûzoltó-technikai eszköz, oltóanyag, egyéb eszköz, védõeszköz. Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

44 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Az üzemelés biztonsága és a baleset-megelõzés érdekében a tûzvédelmi technikát az üzemel-tetõnek rendszeresen felül kell vizsgáltatnia. I. kategória: tûzoltójármûvek, felépítmények Felülvizsg. idõszak (év) 1. Gépjármûfecskendõk és vízszállítók 1 2. Habbaloltó gépjármûvek 1 3. Porraloltó gépjármûvek 1 4. Egyéb oltógépjármûvek 1 5. Magasból mentõ gépjármûvek: 5.1. Létrás gépjármûvek 1 5.2. Emelõkosarak 1 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

45 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Az üzemelés biztonsága és a baleset-megelõzés érdekében a tûzvédelmi technikát az üzemel-tetõnek rendszeresen felül kell vizsgáltatnia. I. kategória: tûzoltójármûvek, felépítmények Felülvizsg. idõszak (év) 6. Tûzoltó daruk 1 7. Mûszaki mentõgépjármûvek 1 8. Cserefelépítményes (konténeres) gépjármûvek: 8.1. Cserefelépítmény szállító gépjármû 1 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

46 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Az üzemelés biztonsága és a baleset-megelõzés érdekében a tûzvédelmi technikát az üzemel-tetõnek rendszeresen felül kell vizsgáltatnia. I. kategória: tûzoltójármûvek, felépítmények Felülvizsg. idõszak (év) 8.2. Cserefelépítmények - habszállító BM OKF mûszaki követelmény szerint - tömlõszállító BM OKF mûszaki követelmény szerint - mûszaki mentõ BM OKF mûszaki követelmény szerint - vegyi elhárító BM OKF mûszaki követelmény szerint - egyéb BM OKF mûszaki követelmény szerint Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

47 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Az üzemelés biztonsága és a baleset-megelõzés érdekében a tûzvédelmi technikát az üzemel-tetõnek rendszeresen felül kell vizsgáltatnia. I. kategória: tûzoltójármûvek, felépítmények Felülvizsg. idõszak 9. Utánfutók: 9.1. Áramfejlesztõ 1 9.2. Kismotor fecskendõ szállító - 9.3. Szivattyú szállító beépített technikával 1 9.4. Csónakszállító - 9.5. Mûszaki mentõ (málhával) 1 9.6. Egyéb BM OKF mûszaki követelmény szerint Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

48 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Az üzemelés biztonsága és a baleset-megelõzés érdekében a tûzvédelmi technikát az üzemel-tetõnek rendszeresen felül kell vizsgáltatnia. I. kategória: tûzoltójármûvek, felépítmények Felülvizsg. idõszak 10. Híradógépjármûvek 1 11. Egyedi kialakítású gépjármûvek: 11.1. Tömlõszállító 1 11.2. Vegyi elhárító 1 11.3. Erdõtüzes 1 11.4. Légzõbázis 1 11.5. Ugrópárna szállító 1 11.6. Áramfejlesztõ 1 11.7. Egyéb Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

49 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Az üzemelés biztonsága és a baleset-megelõzés érdekében a tûzvédelmi technikát az üzemel-tetõnek rendszeresen felül kell vizsgáltatnia. I. kategória: tûzoltójármûvek, felépítmények Felülvizsg. idõszak 12. Vízi jármûvek: 12.1. Tûzoltóhajó 1 12.2. Kishajó jogszabály, gyártói elõírás szerint 13. Légi jármûvek jogszabály, gyártói elõírás szerint 14. Kötött pályás jármûvek jogszabály, gyártói elõírás szerint Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak

50 Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak
Munkavédelem Az üzemelés biztonsága és a baleset-megelõzés érdekében a tûzvédelmi technikát az üzemel-tetõnek rendszeresen felül kell vizsgáltatnia. II. kategória: oltóanyagok, szakfelszerelések Felülvizsg. idõszak 1. Tûzoltó oltóanyagok 1.1. Habképzõ anyagok gyártói elõírás szerint 1.2. Tûzoltó porok gyártói elõírás szerint 1.3. Tûzoltó gázok gyártói elõírás szerint 1.4. Egyéb anyagok gyártói elõírás szerint 2. Tûzoltó szerelvények, armatúrák gyártói elõírás szerint 3. Tûzoltó tömlõk (szívó, nyomó) 1 4. Tûzoltó készülékek: 4.1. Porral oltó készülékek jogszabály, szabvány, gyártói elõírás szerint 4.2. Habbal oltó készülékek jogszabály, szabvány, gyártói elõírás szerint 4.3. Vízzel oltó készülékek jogszabály, szabvány, gyártói elõírás szerint 4.4. Gázzal oltó készülékek jogszabály, szabvány, gyártói elõírás szerint 5. Egyéb oltókészülékek: 5.1. Impulzus oltókészülék gyártói elõírás szerint 5.2. Magasnyomású (>40 bar) oltókészülék gyártói elõírás szerint 5.3. Egyéb* gyártói elõírás szerint 6. Kézi tûzoltólétrák 1 7. Mentõeszközök: 7.1. Tûzoltó mentõkötelek 1 7.2. Ereszkedõ eszközök* jogszabály, szabvány, gyártói elõírás szerint 7.3. Mentõcsúszdák* jogszabály, szabvány, gyártói elõírás szerint 7.4. Ugrópárnák* jogszabály, szabvány, gyártói elõírás szerint 7.5. Mentõtömlõk* jogszabály, szabvány, gyártói elõírás szerint 7.6. Egyéb* jogszabály, szabvány, gyártói elõírás szerint 8. Kéziszerszámok, segédeszközök gyártói elõírás szerint 9. Motoros kisgépek, elektromos, hidraulikus, pneumatikus mûködtetésû szerszámok: 9.1. Hidraulikus feszítõ-vágó berendezések és tartozékaik 1 9.2. Pneumatikus mûködtetésû emelõpárnák és tartozékaik 1 9.3. Hordozható tûzoltó szivattyúk 1 9.4. Emelõk 1 9.5. Füstelszívók, ventilátorok 1 9.6. Egyéb kisgépek (egyedi elbírálás alapján)* 1 10. Elektromos áramfejlesztõk: kVA és az alatti teljesítmény esetén jogszabály, szabvány, gyártói elõírás szerint kVA teljesítmény felett jogszabály, szabvány, gyártói elõírás szerint 11. Nem törpefeszültségû világítóeszközök, fényforrások jogszabály, szabvány, gyártói elõírás szerint 12. Mûszerek: 12.1. Hõ-, valamint éghetõ és toxikus gáz érzékelõ mûszerek* gyártói elõírás szerint 12.2. Egyéni és kollektív sugárzásmérõ eszközök, mûszerek* 1 12.3. Egyéb mûszerek* gyártói elõírás szerint III. kategória: egyéni védõeszközök 1. Bevetési védõruhák és tartozékaik* gyártói elõírás szerint 2. Hõvédõ ruhák (tûzmegközelítõ és belépõ ruhák)* gyártói elõírás szerint 3. Vegyi védõruhák, gázvédõ ruhák* gyártói elõírás szerint 4. Védõcsizmák* gyártói elõírás szerint 5. Védõsisakok* gyártói elõírás szerint 6. Mászóövek* gyártói elõírás szerint 7. Védõkesztyûk* gyártói elõírás szerint 8. Légzésvédõ eszközök: 8.1. Szûrõbetétes álarcok* gyártói elõírás szerint 8.2. Sûrített levegõs légzõkészülékek* gyártói elõírás szerint 8.3. Mentõ álarcok* gyártói elõírás szerint 8.4. Búvárkészülékek gyártói elõírás szerint 8.5. Palackok légzõkészülékhez 5 9. Egyéb* jogszabály, szabvány, gyártói elõírás szerint IV. kategória: hír- és informatikai eszközök 1. Híradástechnikai eszközök 1.1. Stabil URH eszközök* 1 1.2. Mobil URH eszközök* 1 1.3. Kézi URH eszközök* 1 1.4. Antennarendszerek 3 Megjegyzés: A *-gal jelölt termékek rendszeresítésre kötelezettek. Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók Parancsnoki Szak


Letölteni ppt "Önkéntes és Létesítményi Tűzoltói Parancsnoki Szak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések