Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eger, 2011. október 28.. Definíció Az 1985-ös közokt.-i tv. életbelépése óta használatos közokt.-pol-i kategória Gyűjtőfogalom: azoknak a tevékenységeknek,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eger, 2011. október 28.. Definíció Az 1985-ös közokt.-i tv. életbelépése óta használatos közokt.-pol-i kategória Gyűjtőfogalom: azoknak a tevékenységeknek,"— Előadás másolata:

1 Eger, 2011. október 28.

2 Definíció Az 1985-ös közokt.-i tv. életbelépése óta használatos közokt.-pol-i kategória Gyűjtőfogalom: azoknak a tevékenységeknek, igénybe vehető lehetőségeknek, szolgálatoknak megjelölésére, amellyel az erre felhatalmazott intézmények, ill. személyek a közokt.-i intézmények, valamint az ott dolgozó ped.-ok szakmai munkáját igények szerint segítik (Kis Lexikon)

3 Törvényi háttér Jogszabály szabja meg a pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátására jogosultakkal szemben támasztott követelményeket. helyi önkormányzatokról szóló — többször módosított — 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontja közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 94. §-a (1) bekezdésének b) és h) pontjában foglaltak Kt. 36. §-ának (2) bekezdésében felsorolt pedagógiai- szakmai szolgáltatások szakterületei k (tevékenységei)

4 Törvényi háttér 10/1994-es MKM rendelet megyei, főv.-i önkormányzat köteles gondoskodni területén a pedagógiai-szakmai szolgáltatás lehetővé tételéről intézmény működtetésével vagy más módon

5 A pedagógiai-szakmai szolgáltatások szakterületei (tevékenységei): Pedagógiai értékelés Szaktanácsadás Pedagógiai tájékoztatás Igazgatás, pedagógiai szolgáltatás Pedagógusok képzése, továbbképzése Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat

6 Pedagógiai értékelés a) mérési rendszer működtetése, b) feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása, c) a nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása, d) a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása, e) pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése.

7 Szaktanácsadás a) pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek és más dokumentumok elemzése, elkészítésének és alkalmazásának segítése, b) pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzése, értékelése, segítése, c) tankönyv és taneszközök készítésének, kiválasztásának segítése, d) pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése, e) egyéni szakmai tanácsadás.

8 Szaktanácsadás Szaktanácsadói névjegyzék – nyilvános pályázat útján történik Intézetekben hozzáférhető (honlapon, címlistán)

9 Pedagógiai tájékoztatás a) pedagógiai szakkönyvtár működtetése, ennek keretén belül a tankönyvtár, médiatár, pedagógiai adatbank fejlesztése, bibliográfiai szolgáltatások ellátása, iskolai, kollégiumi könyvtárak tevékenységének módszertani segítése, b) oktatástechnikai és oktatástechnológiai szolgáltatások nyújtása, c) tankönyvek, segédkönyvek, pedagógiai kiadványok bemutatása, forgalmazása, kölcsönzése, d) pedagógiai szakmai tájékoztatók, kiadványok készítése, forgalmazása.

10 Pedagógiai tájékoztatás A pedagógiai szakkönyvtár a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal a különféle területek szaktanácsadóival

11 Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás a) közreműködés az óvodai nevelési programok, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok elkészítésében és bevezetésében, b) a megyei (fővárosi) fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az iskolaszerkezetre vonatkozó tanácsadás, c) közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása. (tanügyigazgatás)

12 Pedagógusok képzése, továbbképzése a) tanácskozások, pedagógiai napok, szakmai ankétok, fórumok szervezése, b) bekapcsolódás a pedagógus-továbbképzés rendszerébe, részvétel a hétévenkénti pedagógus-továbbképzés feladatainak megvalósításában, továbbképzési programok elkészítésében és továbbképzések indításában, c) felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján közreműködés a pedagógus-szakvizsgára történő felkészítésben, d) tapasztalatcserék szervezése, szakmai pályázatok kiírása, megbízásra kísérletek, kutatások indítása vagy azokban való részvétel.

13 Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése a versenykiírásban meghatározott feladatok ellátása Országos – a szervezővel kötött megállapodás alapján Megyei, önálló szervezésű versenyek

14 Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat a) információk közvetítése a tanulók és a diákönkormányzatok részére, b) fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a pedagógusok részére, c) a diákjogi tanácsadás megszervezése.

15 A múlt megyei, főv.-i önkormányzat köteles gondoskodni területén a pedagógiai- szakmai szolgáltatás lehetővé tételéről intézmény működtetésével vagy más módon 1985 – CSAK Pedagógiai Intézetek 2003 után : Önkormányzati : 17 (2 –tiszta profilú, 13 ellát szakszolgálati, 4 egyéb feladatokat is) Közhasznú gazdasági társulás: 1 Felsőoktatáshoz kapcsolat: 11 (tiszta profilú) MA: nagyon sok „kicsi” szolgáltató Egyéb szakmai szolgáltatók

16 Intézetünk 1985. augusztus 1-én indult Akkor még ide tartozott a: nevelési tanácsadó pályaválasztási tanácsadó továbbképzési kabinet 39,5 fő dolgozó

17 Mérföldkövek 1. Szakfelügyelet (szaktanácsadás), tanulmányi versenyek és továbbképzések szervezése (elsősorban módszertani pl: Lovász, Meixner, heurisztikus olvasástanítás stb.) 2. Tankönyv – és Információ Köponttá vált 2000-re 3. Közoktatási törvény bevezetése és módosításai 4. NAT (1995-ben itt Egerben jelentették be elfogadását a Városi Sportcsarnokban rendezett konferencián)

18 Mérföldkövek 5. Vizsgarendszer és értékelés előtérbe kerülése 6. Pályázatok megjelenése a.) hazai pályázatok – továbbképzések, pedagógiai - és szakképzési napok szervezése (OKI) b.) SZAK pályázatok – tanügyigazgatási tanácsadás, mérések segítése c.) COMENIUS pályázatok d.) BGR – holland adaptáció támogatása d.) Európai Uniós pályázatok

19 Ma Kiegészültünk egy Közművelődési Intézményegységgel Összlétszám: 25 fő

20 Tevékenységeink

21 Mérés-értékelés Intézményi belső értékelési rendszerek kialakítása Óvodai nevelési, iskolai pedagógiai programok felülvizsgálatának támogatása ÖMIP, IMIP (megírása), felülvizsgálata, működtetése Pedagógusok értékelési kultúrájának elmélyítése Tanulók személyiségjegyeinek, tudásának méréséhez mérőeszközök, az elemzéshez segédanyagok készítése Szöveges értékelés bevezetése, működtetése Mérések lebonyolítása

22 Tanulói mérések, értékelések Mérési ajánlataink: Tantárgyi mérések Tanulási képesség mérése Számolási készség Induktív, deduktív gondolkodás Attitűd vizsgálatok: tanulás iránti, saját közösség iránti Tanulási stílus, tanulási stratégiák Motiváció Szorongás Erkölcsi nevelés Értékpreferencia Szociális kompetencia

23 Alapkészségek országos mérése Anyanyelvi és matematikai alapkészségek mérése - 4., 6., 8., 10. évfolyamon - 2012. május 30. Új képességszintek Az új elemző szoftver bemutatása, használata Segítségadás iskolai, tanulói intézkedési, fejlesztési tervek elkészítéséhez – kistérségi, intézményi szinten

24 Intézményértékelés Intézményértékelés megtervezése, mérések elvégzése, elemzések alapján az intézkedési tervek elkészítése. Alkalmazattak értékelése, értékelési rendszerének továbbfejlesztése. Részterületek: intézményi klíma szervezeti kultúra módszertani kultúra

25 Szaktanácsadás A 10/1994. /V.13./ MKM rendelet 8.§.(3) alapján nyilvános pályázat a megyei szaktanácsadói névjegyzékre történő felvételre 2010- elején. 59 fő megyei szaktanácsadó A szaktanácsadók felkérése megrendelés alapján

26 Pedagógiai tájékoztatás Szakkönyvtári szolgáltatások – kölcsönzés, szakirodalmi tájékoztatás, (ingyenes), könyvtárközi dokumentumellátás, irodalomkutatás, bibliográfiakészítés, témafigyelés, országos online adtbázisokból információszolgáltatás Tankönyv-bemutató hely szolgáltatásai – helyben, szakmai előadások, tankönyvválasztás segítése Könyvtár-pedagógiai tevékenység: műhelyfoglalkozások – tanévenként 4 alkalom Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny koordinálása Pedagógusállás-hirdetések, oktatásügyi hirdetések Elektronikus hírlevél 2 hetente Rendezvénynaptár

27 TOVÁBBKÉPZÉS 1. Akkreditált felnőttképzési intézményként (akkreditációs lajstomszámunk:AL-1290) a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük pedagógus-továbbképzési tevékenységünket. Évente tavaszi(áprilisi kezdés) és őszi(októberi kezdés) kurzust szervezünk. Kihelyezett képzéseket is indítunk igény szerint,egy vagy több nevelőtestületnek,kistérségnek,előre egyeztetett időpontban.

28 TOVÁBBKÉPZÉS 2. 2011.év elején az intézményekhez nyomtatásban is eljuttatott továbbképzési kínálatunkban 34 akkreditált és 55 nem akkreditált továbbképzési program szerepel,melyek finanszírozhatók a továbbképzési normatívából és beszámíthatók a kötelező továbbképzés 120 órájába,amelynek legfeljebb 25%-a nemcsak akkreditált képzéssel teljesíthető.

29 TOVÁBBKÉPZÉS 3. Kínálatunkat az igényeknek megfelelően tovább bővítettük a következő programokkal : Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő-oktató munkában(30óra) Ismerkedés a Kárpát-medence természeti és néprajzi értékeivel(60ó) LLG a mindennapi gyakorlatban,a pedagógusok részvétele a pályaorientációs munkában(25ó) Néptánc,népi játék,magyar hagyományok,módszertani képzés(10ó) Honlapunkon megtalálható a teljes kínálat és a jelentkezési lapok: http://www.heves-pki.hu http://www.heves-pki.hu Az őszi kurzus jelentkezési határideje: 2011.szeptember 20. Várjuk a jelentkezéseket!

30 Tanulmányi és tehetséggondozó versenyeink Országos általános iskolai és középiskolai tanulmányi versenyek intézményi, térségi és megyei fordulói: 16 általános iskolai 9 középiskolai verseny Megyei alapítású versenyeink, találkozóink: 7 általános iskolai 3 középiskolai

31 Pályaválasztási feladatok, szolgáltatások

32 Diákoknak Elsődleges célcsoport: - 7-8. osztályos tanulók - középiskolások 1. pályaválasztás során felmerülő fogalmak tisztázása 2. információ a megyei és megyén túli középfokú iskolákról – továbbtanulási könyv 3. önismeret, érdeklődés és képesség 4. pálya-és szakmaismereti vetélkedők 5. szakmaismeret (filmek, mappák, folyóiratok, szakkönyvek, számítógépes programok) 6. konfliktuskezelő-tréning 7. értékfeltárás és életúttervezés 8. hatékony tanulási technikák

33 Szülőknek 1. a gyermek pályaválasztását segítő/támogató lehetőségek a megyében 2. szülői-tanulói fórumok 3. információadás szülői értekezlet keretében a. továbbtanulás és gyermekvédelem b. cégek, szervezetek, önkéntes munka, tanulószerződés

34 Iskoláknak 1. pályaválasztási osztályfőnöki órák 2. pályaválasztási szülői értekezletek 3. Információnyújtás (társ-szervezetek, lehetőségek) 4. számítógéppel támogatott tanácsadás 5. csoportos pályaorientációs foglalkozások 6. pályaválasztási vetélkedők 7. továbbtanulási könyv – önköltséges áron 8. pályaválasztási kiállítás

35 PÁLYÁZATOK

36 Olvasásfejlesztés TÁMOP 3.4.2.

37 Beszédes logó Hagyományos és digitális olvasáskultúra fejlesztése Oktatás és kultúra összekapcsolódása: pedagógiai szakkönyvtár és közművelődési könyvtárak összefogása 6 konzorciumi partner, 8 együttműködő iskola – hálózat Gazdagította tevékenységünket

38 Célok, fejlesztési irányok - továbblépés Módszertani központ szerep erősítése: olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztésében való közreműködés – módszertani előadások (könyvtár-pedagógia, tehetséggondozás, tankönyv), szakmai műhelyek (4 alkalom), koltogeto.blog.hu, Bod Péter Könyvtárhasználati verseny, könyvtári projektek Pedagógiai tájékoztatás, szakkönyvtári szolgáltatások színvonalának emelése és Egységes országos szolgáltatási rendszerbe való bekapcsolódás – Interaktív, többnyelvű, könyvtári honlap, közös portál kialakítása, Megyei szintű közös katalogizálás, egységes adatbázis kialakítása http://brody.iif.hu/corvinaportal/ped/ - online elérhető adatbázis http://brody.iif.hu/corvinaportal/ped/ Közoktatási portál a 8 partner részvételével http://brody.iif.hu/pedportal/ Együttműködés más típusú könyvtárakkal – komplexebb szolgáltatás Népmese Napja 2011. szeptember 23-24. Eger, BSK, EKF? Benedek Elek Óvoda

39 Tehetséggondozás TÁMOP 3.4.4.

40 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács – 15 fő Tehetségazonosítás: újonnan kifejlesztett, standardizált kérdőívek, útmutató, a meglévő, ismert tesztek segítségével, tehetségazonosítás „eredményeinek” megvitatása munkaközösségi megbeszéléseken, Műhelyfoglalkozások tehetséggondozás témakörben

41

42 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon TÁMOP 3.2.2.

43 Regionális szintű hálózatkoordináció Cél: Fejlesztési és területi - koordinációs szervezet és tevékenység kiépítése Horizontális együttműködések kiépülésének támogatása, ösztönzése (hálózatépítés) Szolgáltatási/szolgáltatói eszközrendszer kialakítása Közoktatási intézmények fejlesztéseit támogató környezet biztosítása

44 A Regionális szintű hálózatkoordináció Intézmények szakmai munkájának támogatása Fejlesztés koordináció Oktatás irányítás Egyéb szakmai szolg.-ban közreműködők Szakmai szolgáltatók TÁMOP 3.2.2 regionális koordináció Intézmények Referencia intézmények -TÁMOP 3.1.1. -RDJT Fejlesztések regionális szakmai irányítása

45 Szakmai szolgáltatók – Referencia intézmények Potenciális referenciaintézmények feltérképezése Minősítési eljárás lebonyolítása –eljárásrend kidolgozása, előminősítés Együttműködési megállapodás megkötése Szolgáltatásaik összegyűjtése, közzététele Felkészítésük a referenciaintézményi és szolgáltatói szerepre: mentorálásra, hospitálások szervezésére, jó gyakorlatok bemutatása

46 Szakmai szolgáltatók – Referencia intézmények Hálózati pontok kiválasztása Hálózati koordinátorok felkérése, közös munka Felkészítésük a hálózati pont szerepre

47 Hálózat felépítése Pályázó Intézmények Referencia- intézmény Kistérségi hálózati pont Kistérség hálózatii pont Referencia- intézmény Pályázó Intézmények Referencia- intézmény Pályázó Intézmények Kistérségi hálózati pont Referencia- intézmény Pályázó Intézmények Pályázó Intézmények

48 Referenciaintézményi szolgáltatások  bemutató órák szervezése hospitálás biztosítása mentorálás közös kidolgozó, fejlesztő munkában való részvétel (tanmenet, éves terv, óravázlatok, projektek stb.) – választott területen - átadás regionális, megyei, kistérségi, helyi konferenciák, szakmai értekezletek, továbbképzések lebonyolításában bekapcsolódás (helyszínbiztosítással, szakmai segítségnyújtással)

49 Szakmai szolgáltatók – pedagógiai szakmai szolgáltatók és „nem pedagógiai” szakmai szolgálattaók Szakmai szolgáltatók Megállapodások kötése 52 + 23 van folyamatban Pedagógiai szakmai szolgáltatók : „Nem pedagógiai” szakmai szolgáltatók: 5 Civilszerveztek, alapítványok:  Műhelyek szervezése (3 alkalom)

50 Kapcsolatunk a Főiskolával Továbbképzések – szakvizsga Továbbképzések – akkreditáció, lebonyolítás Pályázatok közös megvalósítása Tanulmányi versenyek közös szervezése pl. Varázstorony

51 „Annak, ha egy ember nem tart lépést társaival, az lehet az oka, hogy más ritmust hall. Hagyni kell, hadd lépjen arra a zenére, amit ő hall, bármilyen lassú és távoli a dallam.” ☺

52 Köszönöm a figyelmet! Kaló Anikó PKI Eger


Letölteni ppt "Eger, 2011. október 28.. Definíció Az 1985-ös közokt.-i tv. életbelépése óta használatos közokt.-pol-i kategória Gyűjtőfogalom: azoknak a tevékenységeknek,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések