Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jó gyakorlatok listája Dobó István Gimnázium 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jó gyakorlatok listája Dobó István Gimnázium 2012."— Előadás másolata:

1 Jó gyakorlatok listája Dobó István Gimnázium 2012

2 1. Számítógép a nyelvoktatásban-ABC Egy 3 modulos gyakorlati tréninget ajánlok a kollégák számára, ahol nem egy bemutató óra végighospitálásáról vagy egy el ő adás végighallgatásáról van szó, hanem mindenki gépnél ülve, lépésr ő l lépésre sajátíthatja el - a kidolgozott módszertan szerint - a számítógép alkalmazásának lehet ő ségeit és trükkjeit. Egy-egy modul 3 órás, a modulok egymásra épülnek. Ideális kis csoportok jelentkezése 6-10 f ő.

3 Kinek és miért ajánljuk? A továbbképzés során a kollégák felismerhetik azt, hogy a számítógépes munka kiemelten alkalmas tanulóközpontú tanítási módszerek kialakítására. Különösen ajánlott nyelvi el ő készít ő osztályok és nyelvi tagozatokban oktató tanárok részére. A képzés felöleli a nyelvi kompetencia minden területét (hallott és írott szöveg értése, beszédkészség, íráskészség és nyelvtan). Ezek a kétszint ű érettségi alapkövetelményei is.

4 Árak Know How: 200.000.- Ft Hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés, továbbképzés: alkalmanként 40.000.- Ft (A fent részletezett költségmutatókat az átvev ő intézményb ő l érkez ő kollégák számától független, érdemes 5-10 f ő s csoportoknak részt venni a tréningen.) Távolságtól függ ő háromszori egri utazás költsége Mentorálás alkalmanként 30 ezer Kiadvány 5000,- Ft/f ő

5 2. Terepi megfigyelések és vizsgálatok középiskolások számára A kínált programcsomag a természet- tudományos kompetenciaterület fej- lesztésére irányul. A környezet köz- vetlen megismerése az iskolai környe- zetb ő l kiszakadva, terepen történik. A tananyagtartalom élményszer ű vé válik. A felhasználó kap már egy kipróbált és bevált, komplex eszközrendszert.

6 Kinek és miért ajánljuk? Emelt szint ű biológia oktatásban résztvev ő tanulócsoportok számára ajánlott. Csoportszervez ő dés: 4-5 f ő s, vegyes csoportok. A kötetlenebb munkaforma lehet ő séget ad a társas kapcsolatok, a problémamegoldó gondolkodás, a helyes id ő beosztás fejlesztésére. A jegyz ő könyvek és egyéb dokumentumok elkészítése(fotók, rajzok, ábrák, magyarázó rajzok, gy ű jtemények) fejleszti kreativitásukat és esztétikai érzéküket. A feladatok, vizsgálatok nemcsak a biológia tantárgyat érintik, hanem több tantárgy elemeit ötvözik.

7 Árak Know how: 150.000 Ft Hospitálás az iskolában (min. 3 óra): 30.000 Ft Hospitálás terepgyakorlaton: 30.000 Ft Mentorálás díja: 30.000 Ft/alkalom Helyettesítési díj (iskolai hospitálás esetén): 10.000 Ft (A fent részletezett költségmutatók az átvev ő intézményb ő l érkez ő kollégák számától függetlenek.) Utazás: utazási költség Egerbe Módszertani segédanyag, kész tématerv: 5.000 Ft/f ő Terepgyakorlat szállás és étkezési költsége Szervízdíj (iskolai hospitálás esetén): 1500 Ft/f ő

8 3. Módszertani "bőrönd" használata a tanórákon A nyelvek kompetenciaalapú oktatásában a hangsúly a hallott és írott szöveg értésére, a beszédkészségre és az íráskészségre helyez ő dött. De a lelkiismeretes nyelvtanár nem tehet mást, a nyelvtant is alaposan gyakoroltatja, de tudjuk, hogy ennél unalmasabb és fárasztóbb tevékenység alig akad a tanórákon. A „Jó gyakorlat” keretén belül egy hospitálási és egy ehhez kapcsolódó módszertani továbbképzési lehet ő séget ajánlok a kollégáknak 1+2 órában. A bemutató órán megtekinthet ő, hogy az általam kidolgozott tananyaggal, hogyan lehet hatékonyan a nyelvtant elmagyarázni és gyakoroltatni.

9 Kinek és miért ajánljuk? Az általam bemutatott módszer kiválóan alkalmas a diákok önálló munkára, önértékelésre való nevelésére, Ez a módszertani lehet ő ség nem csak idegennyelvi órákon alkalmazható, bemutatom, hogy más tanórán is kiválóan alkalmazható. A saját iskolában bármely nyelvi csoportban meg lehet valósítani a tréningen bemutatott lehet ő ségeket.

10 Árak Know How 150.000.- Ft Hospitálás 10.000.- Ft Továbbképzés (nem akkreditált) 50.000.- Ft A fent részletezett költségmutatók az átvev ő intézményb ő l érkez ő kollégák számától függetlenek, optimális csoportlétszám 5-10 f ő. Kiadvány 5.000.- Ft Egyszeri utazási költség Egerbe

11 4. Projektmunka idegen nyelvi órán: Diákélet az iskolámban címmel. 1. A pedagógusok számára a projektmódszer elsajátítása és alkalmazása IKT eszközök segítségével, a diákok mindennapjainak bemutatására fókuszálva. 2. A diákélet adott intézményben történ ő bemutatása ppt-tal/ weblapon és szóbeli kisel ő adással a diákok által kiválasztott események részletes feldolgozásával. A bemutató célcsoportjai: - A gimnáziumban angol nyelvet tanuló diákok, akik érettségi vizsgára és nyelvvizsgára készülnek. 3. További cél a programban résztvev ő tanulók motiválása arra, hogy kisebb csoportokban, egymás között megosztva, képességeikhez igazodva oldják meg az elvállalt feladatokat, kutassanak fel anyagokat a prezentáció elkészítéséhez, fejlesszék számítógépes ismereteiket. 4. További pedagógiai cél egy sz ű kebb közösséghez való tartozás érzésének elmélyítése. 5. A célzott idegen nyelv tanulásához nélkülözhetetlen készségek fejlesztése: nyelvhelyesség, szövegalkotás, szóbeli el ő adói készségek fejlesztése.

12 Kinek és miért ajánljuk? A jó gyakorlat egyaránt felhasználható általános iskolákban, gimnáziumokban, szakközép- és szakiskolákban. Az idegen nyelv tanítása változatos, a diákok mindennapi életéhez szorosan kapcsolódó témákon keresztül történik. Az idegen nyelvi készségek mellett könnyedén sajátítják el és alkalmazzák az IKT ismereteket. A diákok képesek lesznek az együttm ű ködésre bármely projekt lebonyolításában, segít ő társai lesznek a projektet irányító pedagógusnak a munka megosztásában, információk felkutatásában, idegen nyelvi kisel ő adások ppt. vagy weboldal formátumban történ ő el ő készítésében, képesek lesznek a prezentáció csoportos formában történ ő el ő adására.

13 Árak Know how: 100.000 Ft Hospitálás az iskolában (min. 3 óra): 30.000 Ft Helyettesítési díj (iskolai hospitálás esetén): 10.000 Ft A fent részletezett költségmutatók az átvev ő intézményb ő l érkez ő kollégák számától függetlenek. Utazás: utazási költség Egerbe Módszertani segédanyag, kész tématerv: 5.000 Ft/f ő Szervízdíj (iskolai hospitálás esetén): 1500 Ft/f ő

14 5. Polgári kezdeményezések Egy közjogi probléma kiválasztása és tanulmányozása a diákok által, illetve a választott probléma megoldására készített portfolió. Az ismeret, melyet a résztvev ő k a probléma tanulmányozása során nyernek, nagyon értékes, hiszen a társadalmi kérdések iránti érdekl ő dés alapjait ebben az életkorban lehet hatékonyan kialakítani. Tudásuk és álláspontjuk másokkal való megvitatása pedig segít abban, hogy felismerjék: a polgárok cselekv ő részvétele nélkülözhetetlen a demokratikus társadalom számára.

15 Kinek és miért ajánljuk? Általános célok: - az összes érintett számára (gyerekek, tanárok, szül ő k, stb.) els ő sorban élményeket és pozitív tapasztalatokat eredményezzen; - vállalható, reális, megvalósítható program jöjjön létre; - a projekt lebonyolítása valódi változásokat indítson el az iskolákban, lehet ő ség szerint hozzájáruljon egy érdemi demokratizálódási folyamathoz; - mind a gyerekek, mind a pedagógusok ösztönözve érezzék magukat az aktív szerepvállalásra, további tevékenységek tervezésére; - élményszer ű megélése annak, hogy az egyének együttm ű ködésén múlik a közösség sikere.

16 Árak Know how: 150.000 Ft Hospitálás az iskolában (min. 3 óra): 30.000 Ft Mentorálás díja: 30.000 Ft/alkalom Helyettesítési díj (iskolai hospitálás esetén): 10.000 Ft A fent részletezett költségmutatók az átvev ő intézményb ő l érkez ő kollégák számától függetlenek. Utazás: utazási költség Egerbe Módszertani segédanyag, kész tématerv: 5.000 Ft/f ő Szervízdíj (iskolai hospitálás esetén): 1500 Ft/f ő

17 6. Az általános iskolai informatika tananyag lezárása IKT eszközök segítségével Cél, hogy a tanulók képessé váljanak az oktatás tananyagát hétköznapi helyzetre átültetni, és összefügg ő feladat megoldása közben csoportban dolgozni. A projekt minden, iskolában tanított szoftver felhasználásával egy virtuális osztálykirándulás megszervezésére szolgál. Emellett a tananyag elmélyítése is cél, és a kreativitás növelése is a feladat részét képezik.

18 Kinek és miért ajánljuk? Felhasználható általános iskola 8. osztályában, vagy középiskola 10. évfolyamában Irodai Office csomag megtanítása után. A jó gyakorlat a tanév anyagának átfogó ellen ő rzésére, konkrét feladat elvégeztetésére, szolgál. A feladat során irodai szoftvercsomagot, és néhány ingyenes programot használunk fel. A tanulók csoportokban dolgoznak, két tanítási óra alatt egy portfóliót készítenek el, ami konkrét produktumként bemutatnak társaiknak. A csoportmunka alkalmas arra, hogy mindenki bemutassa kreativitását, de ugyanakkor közös konszenzusra kell jutniuk alapkérdésekben.

19 Árak Know how: 100.000 Ft ospitálás az iskolában (4 óra): 30.000 Ft Mentorálás díja: 30.000 Ft/alkalom Helyettesítési díj (iskolai hospitálás esetén): 10.000 Ft (A fent részletezett költségmutatók az átvev ő intézményb ő l érkez ő kollégák számától függetlenek.) Utazás: utazási költség Egerbe Módszertani segédanyag, kész tématerv: 5.000 Ft/f ő Szervízdíj (iskolai hospitálás esetén): 1500 Ft/f ő

20 7. Természettudományi Tehetséggondozó Műhely A jó gyakorlat célja a természettudományi és m ű szaki kompetenciák meger ő sítése és fejlesztése, a komplexitás lehet ő ségeit kihasználva. A foglalkozások többféle kompetencia fejlesztését valósítják meg egyid ő ben: együttm ű ködési készség, team-munka, esztétikai érzék, logikus, természettudományos és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, gyakorlatiasság, jó id ő beosztás, kommunikációs képesség. Célunk olyan fiatalok nevelése, akik természettudományos szemlélettel rendelkeznek, képesek különböz ő korosztályú tanulókkal együttm ű ködni, és a kapott ismereteket gyakorlatiasan hasznosítani.

21 Kinek és miért ajánljuk? A megismerés szakköri keretek között történik, kiegészítve egyéb tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységekkel (terepi megfigyelések, üzemlátogatás, szakmai el ő adások, laborlátogatások stb.). A kötetlenebb óratartás lehet ő séget ad a tanulók jobb megismerésére (er ő sségek-gyengeségek, fejlesztend ő területek feltárása). A csoportmunka, a projekttevékenység a tanulóra helyezik a hangsúlyt. Az ötletbörzék során a tanulók által javasolt témák, amennyiben megvalósíthatók, beépülnek az éves tematikába.

22 Árak Know how: 200.000 Ft Hospitálás az iskolában (min. 3 óra): 30.000 Ft Hospitálás intézményen kívüli gyakorlaton, programon: 30.000 Ft Mentorálás díja: 30.000 Ft/alkalom Helyettesítési díj (iskolai hospitálás esetén): 10.000 Ft A fent részletezett költségmutatók az átvev ő intézményb ő l érkez ő kollégák számától függetlenek. Utazás: utazási költség Egerbe Módszertani segédanyag, kész tématerv: 5.000 Ft/f ő Az iskolán kívüli gyakorlat szállás és étkezési költsége Szervízdíj (iskolai hospitálás esetén): 1500 Ft/f ő


Letölteni ppt "Jó gyakorlatok listája Dobó István Gimnázium 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések