Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jó gyakorlatok listája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jó gyakorlatok listája"— Előadás másolata:

1 Jó gyakorlatok listája
Dobó István Gimnázium 2012

2 1. Számítógép a nyelvoktatásban-ABC
Egy 3 modulos gyakorlati tréninget ajánlok a kollégák számára, ahol nem egy bemutató óra végighospitálásáról vagy egy előadás végighallgatásáról van szó, hanem mindenki gépnél ülve, lépésről lépésre sajátíthatja el - a kidolgozott módszertan szerint - a számítógép alkalmazásának lehetőségeit és trükkjeit. Egy-egy modul 3 órás, a modulok egymásra épülnek. Ideális kis csoportok jelentkezése 6-10 fő.

3 Kinek és miért ajánljuk?
A továbbképzés során a kollégák felismerhetik azt, hogy a számítógépes munka kiemelten alkalmas tanulóközpontú tanítási módszerek kialakítására. Különösen ajánlott nyelvi előkészítő osztályok és nyelvi tagozatokban oktató tanárok részére. A képzés felöleli a nyelvi kompetencia minden területét (hallott és írott szöveg értése, beszédkészség, íráskészség és nyelvtan). Ezek a kétszintű érettségi alapkövetelményei is.

4 Árak Know How: Ft Hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés, továbbképzés: alkalmanként Ft (A fent részletezett költségmutatókat az átvevő intézményből érkező kollégák számától független, érdemes 5-10 fős csoportoknak részt venni a tréningen.) Távolságtól függő háromszori egri utazás költsége Mentorálás alkalmanként 30 ezer Kiadvány 5000,- Ft/fő

5 2. Terepi megfigyelések és vizsgálatok középiskolások számára
A kínált programcsomag a természet- tudományos kompetenciaterület fej- lesztésére irányul. A környezet köz- vetlen megismerése az iskolai környe- zetből kiszakadva, terepen történik. A tananyagtartalom élményszerűvé válik. A felhasználó kap már egy kipróbált és bevált, komplex eszközrendszert.

6 Kinek és miért ajánljuk?
Emelt szintű biológia oktatásban résztvevő tanulócsoportok számára ajánlott. Csoportszerveződés: 4-5 fős, vegyes csoportok. A kötetlenebb munkaforma lehetőséget ad a társas kapcsolatok, a problémamegoldó gondolkodás, a helyes időbeosztás fejlesztésére. A jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok elkészítése(fotók, rajzok, ábrák, magyarázó rajzok, gyűjtemények) fejleszti kreativitásukat és esztétikai érzéküket. A feladatok, vizsgálatok nemcsak a biológia tantárgyat érintik, hanem több tantárgy elemeit ötvözik.

7 Árak Know how: Ft Hospitálás az iskolában (min. 3 óra): Ft Hospitálás terepgyakorlaton: Ft Mentorálás díja: Ft/alkalom Helyettesítési díj (iskolai hospitálás esetén): Ft (A fent részletezett költségmutatók az átvevő intézményből érkező kollégák számától függetlenek.) Utazás: utazási költség Egerbe Módszertani segédanyag, kész tématerv: Ft/fő Terepgyakorlat szállás és étkezési költsége Szervízdíj (iskolai hospitálás esetén): 1500 Ft/fő

8 3. Módszertani "bőrönd" használata a tanórákon
A nyelvek kompetenciaalapú oktatásában a hangsúly a hallott és írott szöveg értésére, a beszédkészségre és az íráskészségre helyeződött. De a lelkiismeretes nyelvtanár nem tehet mást, a nyelvtant is alaposan gyakoroltatja, de tudjuk, hogy ennél unalmasabb és fárasztóbb tevékenység alig akad a tanórákon. A „Jó gyakorlat” keretén belül egy hospitálási és egy ehhez kapcsolódó módszertani továbbképzési lehetőséget ajánlok a kollégáknak 1+2 órában. A bemutató órán megtekinthető, hogy az általam kidolgozott tananyaggal, hogyan lehet hatékonyan a nyelvtant elmagyarázni és gyakoroltatni.

9 Kinek és miért ajánljuk?
Az általam bemutatott módszer kiválóan alkalmas a diákok önálló munkára, önértékelésre való nevelésére, Ez a módszertani lehetőség nem csak idegennyelvi órákon alkalmazható, bemutatom, hogy más tanórán is kiválóan alkalmazható. A saját iskolában bármely nyelvi csoportban meg lehet valósítani a tréningen bemutatott lehetőségeket.

10 Árak Know How 150.000.- Ft Hospitálás 10.000.- Ft
Továbbképzés (nem akkreditált) Ft A fent részletezett költségmutatók az átvevő intézményből érkező kollégák számától függetlenek, optimális csoportlétszám fő. Kiadvány Ft Egyszeri utazási költség Egerbe

11 4. Projektmunka idegen nyelvi órán: Diákélet az iskolámban címmel.
1. A pedagógusok számára a projektmódszer elsajátítása és alkalmazása IKT eszközök segítségével, a diákok mindennapjainak bemutatására fókuszálva. 2. A diákélet adott intézményben történő bemutatása ppt-tal/ weblapon és szóbeli kiselőadással a diákok által kiválasztott események részletes feldolgozásával. A bemutató célcsoportjai: - A gimnáziumban angol nyelvet tanuló diákok, akik érettségi vizsgára és nyelvvizsgára készülnek. 3. További cél a programban résztvevő tanulók motiválása arra, hogy kisebb csoportokban, egymás között megosztva, képességeikhez igazodva oldják meg az elvállalt feladatokat, kutassanak fel anyagokat a prezentáció elkészítéséhez, fejlesszék számítógépes ismereteiket. 4. További pedagógiai cél egy szűkebb közösséghez való tartozás érzésének elmélyítése. 5. A célzott idegen nyelv tanulásához nélkülözhetetlen készségek fejlesztése: nyelvhelyesség, szövegalkotás, szóbeli előadói készségek fejlesztése.

12 Kinek és miért ajánljuk?
A jó gyakorlat egyaránt felhasználható általános iskolákban, gimnáziumokban, szakközép- és szakiskolákban. Az idegen nyelv tanítása változatos, a diákok mindennapi életéhez szorosan kapcsolódó témákon keresztül történik. Az idegen nyelvi készségek mellett könnyedén sajátítják el és alkalmazzák az IKT ismereteket. A diákok képesek lesznek az együttműködésre bármely projekt lebonyolításában, segítő társai lesznek a projektet irányító pedagógusnak a munka megosztásában, információk felkutatásában, idegen nyelvi kiselőadások ppt. vagy weboldal formátumban történő előkészítésében, képesek lesznek a prezentáció csoportos formában történő előadására.

13 Árak Know how: Ft Hospitálás az iskolában (min. 3 óra): Ft Helyettesítési díj (iskolai hospitálás esetén): Ft A fent részletezett költségmutatók az átvevő intézményből érkező kollégák számától függetlenek. Utazás: utazási költség Egerbe Módszertani segédanyag, kész tématerv: Ft/fő Szervízdíj (iskolai hospitálás esetén): 1500 Ft/fő

14 5. Polgári kezdeményezések
Egy közjogi probléma kiválasztása és tanulmányozása a diákok által, illetve a választott probléma megoldására készített portfolió. Az ismeret, melyet a résztvevők a probléma tanulmányozása során nyernek, nagyon értékes, hiszen a társadalmi kérdések iránti érdeklődés alapjait ebben az életkorban lehet hatékonyan kialakítani. Tudásuk és álláspontjuk másokkal való megvitatása pedig segít abban, hogy felismerjék: a polgárok cselekvő részvétele nélkülözhetetlen a demokratikus társadalom számára.

15 Kinek és miért ajánljuk?
Általános célok: - az összes érintett számára (gyerekek, tanárok, szülők, stb.) elsősorban élményeket és pozitív tapasztalatokat eredményezzen; - vállalható, reális, megvalósítható program jöjjön létre; - a projekt lebonyolítása valódi változásokat indítson el az iskolákban, lehetőség szerint hozzájáruljon egy érdemi demokratizálódási folyamathoz; - mind a gyerekek, mind a pedagógusok ösztönözve érezzék magukat az aktív szerepvállalásra, további tevékenységek tervezésére; - élményszerű megélése annak, hogy az egyének együttműködésén múlik a közösség sikere.

16 Árak Know how: Ft Hospitálás az iskolában (min. 3 óra): Ft Mentorálás díja: Ft/alkalom Helyettesítési díj (iskolai hospitálás esetén): Ft A fent részletezett költségmutatók az átvevő intézményből érkező kollégák számától függetlenek. Utazás: utazási költség Egerbe Módszertani segédanyag, kész tématerv: Ft/fő Szervízdíj (iskolai hospitálás esetén): 1500 Ft/fő

17 6. Az általános iskolai informatika tananyag lezárása IKT eszközök segítségével
Cél, hogy a tanulók képessé váljanak az oktatás tananyagát hétköznapi helyzetre átültetni, és összefüggő feladat megoldása közben csoportban dolgozni. A projekt minden, iskolában tanított szoftver felhasználásával egy virtuális osztálykirándulás megszervezésére szolgál. Emellett a tananyag elmélyítése is cél, és a kreativitás növelése is a feladat részét képezik.

18 Kinek és miért ajánljuk?
Felhasználható általános iskola 8. osztályában, vagy középiskola 10. évfolyamában Irodai Office csomag megtanítása után. A jó gyakorlat a tanév anyagának átfogó ellenőrzésére, konkrét feladat elvégeztetésére, szolgál. A feladat során irodai szoftvercsomagot, és néhány ingyenes programot használunk fel. A tanulók csoportokban dolgoznak, két tanítási óra alatt egy portfóliót készítenek el, ami konkrét produktumként bemutatnak társaiknak. A csoportmunka alkalmas arra, hogy mindenki bemutassa kreativitását, de ugyanakkor közös konszenzusra kell jutniuk alapkérdésekben.

19 Árak Know how: 100.000 Ft ospitálás az iskolában (4 óra): 30.000 Ft
Mentorálás díja: Ft/alkalom Helyettesítési díj (iskolai hospitálás esetén): Ft (A fent részletezett költségmutatók az átvevő intézményből érkező kollégák számától függetlenek.) Utazás: utazási költség Egerbe Módszertani segédanyag, kész tématerv: Ft/fő Szervízdíj (iskolai hospitálás esetén): 1500 Ft/fő

20 7. Természettudományi Tehetséggondozó Műhely
A jó gyakorlat célja a természettudományi és műszaki kompetenciák megerősítése és fejlesztése, a komplexitás lehetőségeit kihasználva. A foglalkozások többféle kompetencia fejlesztését valósítják meg egyidőben: együttműködési készség, team-munka, esztétikai érzék, logikus, természettudományos és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, gyakorlatiasság, jó időbeosztás, kommunikációs képesség. Célunk olyan fiatalok nevelése, akik természettudományos szemlélettel rendelkeznek, képesek különböző korosztályú tanulókkal együttműködni, és a kapott ismereteket gyakorlatiasan hasznosítani.

21 Kinek és miért ajánljuk?
A megismerés szakköri keretek között történik, kiegészítve egyéb tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységekkel (terepi megfigyelések, üzemlátogatás, szakmai előadások, laborlátogatások stb.). A kötetlenebb óratartás lehetőséget ad a tanulók jobb megismerésére (erősségek-gyengeségek, fejlesztendő területek feltárása). A csoportmunka, a projekttevékenység a tanulóra helyezik a hangsúlyt. Az ötletbörzék során a tanulók által javasolt témák, amennyiben megvalósíthatók, beépülnek az éves tematikába.

22 Árak Know how: Ft Hospitálás az iskolában (min. 3 óra): Ft Hospitálás intézményen kívüli gyakorlaton, programon: Ft Mentorálás díja: Ft/alkalom Helyettesítési díj (iskolai hospitálás esetén): Ft A fent részletezett költségmutatók az átvevő intézményből érkező kollégák számától függetlenek. Utazás: utazási költség Egerbe Módszertani segédanyag, kész tématerv: Ft/fő Az iskolán kívüli gyakorlat szállás és étkezési költsége Szervízdíj (iskolai hospitálás esetén): 1500 Ft/fő


Letölteni ppt "Jó gyakorlatok listája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések