Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN"— Előadás másolata:

1 SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Szalayné Sándor Erzsébet

2 EK / EU Az egyén jogi helyzete az EU-ban bonyolult képet mutat:
Vonatkoznak rá a nemzeti jogrendszerek alapjogi rendelkezései – az EJEB-hez fordulás lehetőségével Egyenlő bánásmód elve és általános diszkrimináció tilalom az EKSzerződés szerint Vonatkoznak rá az EK/EU SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRA vonatkozó rendelkezései: - gazdaságilag aktív tevékenységet végzők - nem kereső tevékenységet folytatók Szalayné Sándor Erzsébet

3 Személyek szabad mozgása
Gazdasági alapszabadság, amennyiben jövedelemszerzés céljából történik a másik tagállamban való tevékenység: - munkavállalás szabadsága - letelepedés szabadsága - szolgáltatás szabadsága (részletesen nem!!) Amennyiben nem kereső tevékenységről van szó más tagállamban: - uniós polgárság Szalayné Sándor Erzsébet

4 Személyek szabad mozgása
Munkavállalás szabadsága: másik tagállamban „függő viszonyban” végzett munka Letelepedés szabadsága: természetes- vagy jogi személyek másik tagállamban tartósan önálló gazdasági tevékenységet folytatnak Szolgáltatások szabadsága: valamely tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező személyek egy másik tagállamban nyújthassanak szolgáltatást FŐ ELV: DISZKRIMINÁCIÓ TILALMA E JOGOK: NEM KORLÁTLANOK Szalayné Sándor Erzsébet

5 Munkavállalás szabadsága 1.
EKSz 39. cikk értelmezése Mi akadályozhatja? Diszkrimináció más tagállamból érkezőkkel szemben Eltérő kötelezettségeket megállapító jogszabályok, adminisztratív intézkedések Társadalombiztosítási rendszerek közti koordináció-hiány Az EKSz és a másodlagos jogalkotás is ezen akadályok felszámolását célozza Szalayné Sándor Erzsébet

6 Munkavállalás szabadsága 2.
A tilalom címzettjei: - az állam jogalkotó és végrehajtó központi szervei, a bíróságok, a regionális és helyi önkormányzatok (=közhatalmi szervek aktusai) - bármely olyan rendelkezést kibocsátó intézmény, ami a munkaviszonyt kollektív jelleggel szabályozza Szalayné Sándor Erzsébet

7 Munkavállalás szabadsága 3.
Az EKSz 39. cikkének közvetlen hatálya van (Európai Bíróság): - vertikális (magánszemély – hatóság) - horizontális (magánszemélyek egymás között) Szalayné Sándor Erzsébet

8 Munkavállalás szabadsága 4.
A diszkrimináció tilalma: Hasonló vagy összehasonlítható tényállásokat különbözőképpen, Különböző tényállásokat azonos módon kezelnek És ez objektív okokkal nem igazolható Szalayné Sándor Erzsébet

9 Munkavállalás szabadsága 5.
A munkavállaló fogalma: a tényállásnak valamilyen módon több tagállamhoz kell kapcsolódnia Nincs egységes fogalom (más számára, utasítás alapján, díjazás ellenében) aszerint változik, hogy mely területen kerül alkalmazásra – nem jövedelemtől függ, a tevékenység jellege határozza meg A fogalom alá tartoznak a részmunkaidőben foglalkoztatottak, a gyakornokok, az álláskeresők is Szalayné Sándor Erzsébet

10 Munkavállalás szabadsága 6. EKSz 39. cikk
Közvetlen hatály kérdése (Watson and Belmann) Munkavállaló fogalma (Ninni-Orasche, Lair) Határon átnyúló elem követelménye (Steen I.) Közszolgálatban való alkalmazás kérdése (Sotgiu, Lawrie-Blum) A személyi hatály kérdése - jogosultak köre (Ruhr, Humer, Clean Car Autoservice) - kötelezettek köre (Walrave, Angonese) Diszkrimináció tilalom – akadályozási tilalom (Casagrande, Bosman) Szalayné Sándor Erzsébet

11 Munkavállalás szabadsága 7.
Kimentési okok: írott + íratlan Írott kimentési okok (EKSz 39. cikk (3) bek.): - közrend, közbiztonság, közegészség (Adoui,Bonsignore) Íratlan kimentési okok – a Cassis formula alapján ill. objektív okok miatt (O’Flynn) Szalayné Sándor Erzsébet

12 Munkavállalás szabadsága 8.
Írott kimentési okok értelmezése(1): A fogalmakat az EKSz határozza meg, a Tanács 64/221/EGK irányelve állapítja meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a tagállamok hivatkozhatnak rá E fogalmak országonként és korszakonként eltérő tartalommal bírhatnak, ezért a tagállamok mérlegelési szabadsággal bírnak – de csak a közösségi jog által körülhatároltan, a közösségi intézmények (EuBí) ellenőrzése alatt Szalayné Sándor Erzsébet

13 Munkavállalás szabadsága 9.
Írott kimentési okok értelmezése(2): A kivételek alkalmazása nem szolgálhat gazdasági érdekeket Az intézkedést csak az érintett személyes magatartása alapján lehet foganatosítani A kimentési okra való hivatkozás a társadalom valamely alapvető érdekét sértő, tényleges és kellőképpen súlyos fenyegetés létét feltételezi (Sirdar) Arányosság elve!!!! Szalayné Sándor Erzsébet

14 SZEMÉLYEK GAZDASÁGI CÉLÚ MOZGÁSÁNAK MÁSIK FORMÁJA:
LETELEPEDÉS SZABADSÁGA Szalayné Sándor Erzsébet

15 Letelepedés szabadsága 1. EKSz 43-48. cikk
Letelepedés fogalma: - határozatlan ideig tartó, saját felelősségre végzett gazdasági tevékenység - saját államától eltérő területen - egy helyhez kötött létesítmény útján (fixed establishment, C-221/89 Factortame) Szalayné Sándor Erzsébet

16 Letelepedés szabadsága 2.
Ismérvek: Mindenképpen jövedelem ellenében Tartós, stabil és folyamatos részvétel az adott tagállam gazdasági életében Önálló tevékenységet folytatók: - szabadfoglalkozásúak (orvos, ügyvéd, építész) - vállalkozók (természetes és jogi személyek) Szalayné Sándor Erzsébet

17 Letelepedés szabadsága 2.
Határokon átlépő jelleg: Nem alkalmazható a kizárólag egy tagállamot érintő esetekre A másik tagállamban szerzett, a közösségi jog alapján elismert szakképesítésből adódó előnyöktől azonban az egyént a saját tagállamában nem lehet megfosztani (Angonese) A származás szerinti tagállam nem hátráltathatja saját polgárai v. a saját joga szerint bejegyzett társaságok más tagállam területén történő letelepedését Szalayné Sándor Erzsébet

18 Letelepedés szabadsága 3.
Fajtái: Elsődleges letelepedés Másodlagos letelepedés Elsődleges letelepedés: - a társaság központi ügyintézési helyének és ellenőrzésének áttelepítése - a munkavállaló egy másik tagállam területén kíván önfoglalkoztatóként dolgozni Szalayné Sándor Erzsébet

19 Letelepedés szabadsága 4.
Másodlagos letelepedés: képviselet, fiók- vagy leányvállalat létrehozása, másik tagállam területén társaság bejegyzésében való részvétel Több munkahely szerzése vagy fenntartása a tagállamok területén Társaság fogalma (EKSz 48. cikk) Szalayné Sándor Erzsébet

20 Letelepedés szabadsága 5/a.
EKSz 48. cikk Minden társaság, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye a Közösség területén van, a letelepedés szabadsága tekintetében ugyanolyan bánásmódban részesül, mint azok a természetes személyek, akik a tagállamok állampolgárai. Szalayné Sándor Erzsébet

21 Letelepedés szabadsága 5/b.
Társaság fogalma (EKSz 48. cikk): „ … a polgári vagy kereskedelmi jog alapján létrejött társaság, beleértve a szövetkezeteket és a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó más jogi személyeket, kivéve a non-profit szervezeteket” Szalayné Sándor Erzsébet

22 Letelepedés szabadsága 5.
Közvetlen hatály (EKSz 43. cikk) mindkét viszonylatban Közhatalom (EKSz 45. cikk) kérdése (official authority) - ebben a körben a letelepedés szabadságát nem kell alkalmazni - a kivételt azonban a közhatalom gyakorlását közvetlenül és specifikusan (esetileg is) magukban foglaló tevékenységekre kell korlátozni (Reyners) Szalayné Sándor Erzsébet

23 Letelepedés szabadsága 6.
Kimentési lehetőségek - Írott okok: EKSz 46. cikk – közrend, közbiztonság és közegészség - Íratlan okok (Cassis-formula) - közös szabály: nem lehetnek diszkriminatívak, a közérdeket (general interest) szolgáló feltétlen követelményeknek kell lenniük (Gebhard) Arányosság elvének betartása!! Szalayné Sándor Erzsébet

24 Letelepedés szabadsága 7.
Ingatlantulajdon szerzése (EKSz 44. cikk (2) bek. e. pont): más tagállamban történő föld és épülettulajdon szerzésének lehetősége – csak akkor korlátozható, ha a saját állampolgárra nézve is azonos a szabályozás Szalayné Sándor Erzsébet

25 Letelepedés szabadsága 8.
Ügyvédi hivatás gyakorlása 98/5/EK irányelv Hazai szakmai cím használata mellett szabadon gyakorolhatja más tagállamban, bizonyos korlátozásokkal – ha saját országában már nyilvántartásba vették Integrálódhat a fogadó ország ügyvédei sorába – ez a megoldás azonban különbözeti vizsgákhoz ill. gyakorlathoz köthető Szalayné Sándor Erzsébet

26 A NEM KERESŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZEMÉLYEK
SZABAD MOZGÁSÁNAK KERETEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN Szalayné Sándor Erzsébet

27 A nem kereső tevékenységet folytató személyek szabad mozgása
Uniós polgárság (Maastrichti Szerződés) - a nemzeti állampolgárságot kiegészíti - többletjogosítványokat biztosít Konkrét tartalma: - EU bármely tagállamában szabadon mozoghat, tartózkodhat, - helyhatósági és európai parlamenti választásokon részt vehet a tartózkodási helye szerinti tagállamban - diplomáciai és konzuli védelemben részesülhet harmadik államok területén - petíciót nyújthat be az Európai Parlamenthez illetve az ombudsmanhoz fordulhat Szalayné Sándor Erzsébet

28 A nem kereső tevékenységet folytató személyek szabad mozgása 2.
Rövidebb idejű tartózkodás= 3 hónap - gyakorlatilag az utazás szabadsága - vásárolt termékek után „otthon” adómentesség: az adót a vásárlás helyén fizeti meg Hosszabb tartózkodás (3 hónapot meghaladó) engedélyhez kötött bizonyos feltételek teljesülése esetén Szalayné Sándor Erzsébet

29 A nem kereső tevékenységet folytató személyek szabad mozgása 3.
Hosszabb idejű tartózkodás A Tanács három irányelvet fogadott el a tartózkodási engedélyek kiadásának feltételeiről: A tartózkodás jogának általános keretei (90/364/EGK) Az aktív tevékenységet befejezettek (nyugdíjasok: 90/365/EGK) Tanulás céljából más tagállamban lévő személyek (diákok: 90/366/EGK) Szalayné Sándor Erzsébet

30 Nem kereső tevékenységet folytató személyek szabad mozgása 4.
A tartózkodás jogának általános keretei (90/364/EGK) Jogosult az a személy, aki megtakarítása, vagyona alapján igazolni tudja, hogy rendelkezik olyan anyagi fedezettel, hogy nem szorul rá a befogadó tagállam szociális segélyeire Szalayné Sándor Erzsébet

31 Nem kereső tevekénységet….. 5.
Nyugdíjasok tartózkodásának feltételei (90/365/EGK) Amennyiben nyugdíjukból, egyéb igazolt forrásaikból származó jövedelmük akkora, hogy bizonyíthatóan nem kell a befogadó állam szociális segélyét igénybe venniük Szalayné Sándor Erzsébet

32 Nem kereső tevékenységet….. 6.
Diákok tartózkodásának feltételei (90/366/EGK) A diákok szabadon választhatják meg oktatási intézményüket – de tartózkodási engedélyre van szükség Ez automatikusan megadható, ha: Felvételt nyertek, ill. beiratkoztak Rendelkeznek betegbiztosítással És a létfenntartáshoz szükséges anyagi eszközökkel Szalayné Sándor Erzsébet

33 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET !!
Szalayné Sándor Erzsébet


Letölteni ppt "SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések