Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Áchim Renáta Katona Erika

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Áchim Renáta Katona Erika"— Előadás másolata:

1 Készítette: Áchim Renáta Katona Erika
Jövedéki adózás Készítette: Áchim Renáta Katona Erika

2 Jövedéki termék a) amelyet adómentesen szereztek be, csak az adómentesség alapjául szolgáló célra használható fel b) amelyre adó-visszaigénylést (adólevonást) érvényesítettek, csak olyan célra használható fel, amely után e törvény rendelkezései szerint e jog érvényesíthető.

3 Jövedéki adó elvei Költségvetési bevételszerzési cél (magas adótartalom) Adóköteles jövedéki termék kizárólag adóraktárban állítható elő Belföldre behozott, nem adózott jövedéki termék csak adóraktárba kerülhet Szabad forgalomban csak olyan termék szerezhető be, amely után az adót megfizették

4 Területi hatály A törvény rendelkezéseit a Magyar Köztársaság területén (továbbiakban belföld) kell alkalmazni. A belföld fogalmába beletartozik a vámszabad- és a tranzitterület is.

5 Tárgyi hatály Jövedéki termékek: a) az ásványolaj,
 A törvény rendelkezéseit a jövedéki termékek után fizetendő adóra, a dohánygyártmányok általános forgalmi adójára, a jövedéki termékek előállítására és forgalmazására, továbbá a jövedéki ügyekre kell alkalmazni. Jövedéki termékek: a) az ásványolaj, b) az alkoholtermék, c) a sör, d) a bor, e) a pezsgő, f) a köztes alkoholtermék, g) a dohánygyártmány. Az adókból származó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

6 Személyi hatály A törvény rendelkezéseit
a) a jövedéki terméket és az annak előállítására alkalmas, e törvényben meghatározott terméket előállító, raktározó, tároló, szállító, forgalmazó, külföldről beszerző (beszállító), külföldre értékesítő, illetve egyéb módon birtokoló jogi személyre, jogi személyiség nélküli egyéb szervezetre és természetes személyre, valamint b) a jövedéki termék adóztatásával, forgalmazásával összefüggő felügyeleti, ellenőrzési és más hatósági feladatokat ellátó szervezetekre kell alkalmazni.

7 Hatáskör, illetékesség
Jövedéki ügyben a vámhatóság jár el. Az Európai Unió adóügyi együttműködési szabályainak jövedéki adóval kapcsolatos alkalmazása tekintetében a vámhatóság kormány által kijelölt szerve jár el. Helyszíni ellenőrzés keretében a jövedéki terméket forgalmazóknál az adóhatóság köteles jövedéki ellenőrzést is lefolytatni, az adófelfüggesztés alatt álló jövedéki termékek forgalmazásának ellenőrzése kivételével. Halaszthatatlan ellenőrzési és eljárási cselekményeket a hatáskörrel rendelkező szerv az illetékességi területén kívül is végezhet, amelyről haladéktalanul tájékoztatja az illetékességgel rendelkezőt.

8 Adómentes jövedéki termék
Adómentes a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett vagy a Magyar Közlönyben közzétett nemzetközi szerződés kötelező rendelkezése alapján vámmentesen behozható jövedéki termék, továbbá a diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára harmadik országból vámmentesen behozott jövedéki termék.

9 Sajátos jogintézmények
Adófelfüggesztés: adómegállapítás és az adófizetés halasztása (adóraktári engedély megszűntét követő 30. napig) Adóraktár: ahol vámhatósági engedély birtokában a termék előállítható vagy adózatlanul tárolható

10 Adóraktári engedély Adóraktár kizárólag a vámhatóság által kiadott érvényes engedéllyel, adóraktári engedéllyel működtethető. Jövedéki termék a) kizárólag olyan adóraktárban állítható elő melynek működtetője e termék előállítására vonatkozó adóraktári engedéllyel rendelkezik; b) importálás esetén az adó megfizetése nélkül csak adóraktárba tárolható be, és ott tárolható, raktározható; c) betárolás esetén az adó megfizetése nélkül csak adóraktárban tárolható, raktározható.

11 Az adóraktári engedély iránti kérelem tartalma
a) a tevékenység és a jövedéki termék megjelölését; b) jövedéki termék mennyiségét c) a kérelmező nevét, megjelölését d) a nyilvántartási és bizonylati rend bemutatását; e) az adóraktár címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát és berendezésének, valamint a technológiának a leírását; f) a termékkísérő okmány aláírására jogosultak körét; g) a kérelmező nyilatkozatát - a felajánlott jövedéki biztosíték összegéről és teljesítésének módjáról; - vállalja az engedély kiadását követő évtől a mérleghitelesítési kötelezettséget; - a közvetlen számítógépes kapcsolati rendszer kialakításáról

12 Jövedéki biztosíték Az adófelfüggesztéssel belföldön történő szállítással és az adófizetési kötelezettség teljesítésével járó adókockázatra az adóraktár engedélyesének jövedéki biztosítékot kell nyújtania.

13 Adóraktári engedély megszűnése
Az adóraktári engedély megszűnik, ha a) az adóraktár természetes személy engedélyese meghal b) a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet jogutód nélkül megszűnik c) az engedélyt visszaadják d) az engedélyt a vámhatóság visszavonja.

14 Megfizetett adó visszaigénylése
A megfizetett adó visszaigénylésére jogosult az adóraktár engedélyese az importáló az exportáló az a személy, aki adómentes felhasználótól adóval növelt áron beszerzett jövedéki terméket adómentes célra használt fel

15 Ki nem igényelheti vissza?
Közösség területére delegált diplomáciai és konzuli képviselet tagja, és a nemzetközi szervezet tisztviselője, ha magyar állampolgár vagy állandó magyarországi tartózkodásra jogosult személy. Nemzetközi szervezet tisztviselője: nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint az adók alóli mentesség személyében megillet, feltéve, hogy az illetőt a fogadó állam arra jogosított hatósága ilyen minőségében elismeri.

16 Vámhatósági felügyelet
A vámhatóság felügyelete alatt végezhető a jövedéki termék előállítása, az adózatlan jövedéki termék raktározása, adófelfüggesztés alatt történő szállítása, az adómentesen beszerzett jövedéki termék felhasználása, az adóraktári engedély megszűnése után az adóraktár engedélyesének az adómentesen felhasználó jövedéki termékkel kapcsolatos tevékenysége, a készleten maradt jövedéki termék utáni adófizetési kötelezettség rendezéséig. A hatósági felügyelet gyakorolható folyamatos jelenléttel és vizsgálattal vagy helyszíni, eseti vizsgálattal.

17 Jövedéki termékek Ásványolaj Alkoholtermékek Sör Bor Pezsgő
Köztes alkoholtermékek Dohánytermékek

18 1. Ásványolajok Adóalap, adómérték
Az adó alapja: az ásványolaj mennyisége, az adómértéknél megjelölt mennyiségi egységben mérve. Ha az adómértéknél megadott mennyiségi egység liter, akkor azt +15 Co - ra átszámított térfogaton kell megállapítani.

19 Adó mértéke ólmozatlan benzinre 108 300 Ft/ezer liter,
petróleumra Ft/ ezer liter, tüzelő-, fűtőanyag célú gázolajra Ft/ezer liter, üzemanyag célú gázolajra Ft/ezer liter

20 Ásványolaj-adóraktári engedély
Kőolaj-finomítóra Finomítói ásványolajraktárra Cseppfolyósítottgáz-töltőre Sűrítettgáz-töltőre Ásványolaj-tárolóra Terméktávvezetékre Bioüzemanyag-adóraktárra Ásványolaj-regeneráló üzemre Egyébásványolaj-gyártó adóraktárra Kísérleti előállítást végző üzemre

21 2. Alkoholtermékek Adóalap, adómérték
Az adó alapja az alkoholtermék 100 térfogat-százalékos etil-alkohol- (a továbbiakban: tiszta szesz) tartalommal hektoliterben meghatározott, 20 Co - on mért mennyisége. Az adó mértéke forint.

22 Alkoholtermék-adóraktári engedély
Szeszüzemre Szeszfőzdére Italgyárra Szeszpalackozóra Üzemi szeszraktárra Etanolüzemre Alkoholtároló adóraktárra Kijelölt alkoholraktárra Alkoholregeneráló és –denaturáló üzemre Egyéb alkoholtermék – adóraktárra adható

23 Zárjegy A zárjegy az alkoholtermék palackjára vagy legkisebb fogyasztói csomagolási egységére felhelyezett bélyeg, amely igazolja, hogy a termék adóraktárban került előállításra (palackozásra), és onnan került kiszállításra, továbbá hogy a harmadik országból, illetve tagállamból a közösségi vámjog, illetve e törvény rendelkezései szerint került behozatalra.

24 Zárjegy Az alkoholtermék zárjegye darabonként 800 forint, amelyet arra a zárjegyre kell megfizetni, amellyel az adóraktár engedélyese, a bejegyzett/nem bejegyzett kereskedő, a közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő és az importáló nem tud elszámolni.

25 3. Sör Adóalap, adómérték Az adó alapja: a sör mennyisége, hektoliterben és Balling- (Plató-) fokban mérve. Balling (Plató-) fok alatt a sörlé 20 Co - on mért szárazanyagtartalmát kell érteni, tömegszázalékban kifejezve. Az adó hektoliterre vetítve Balling- (Plató-) fokonként 540 forint.

26 Sör-adóraktári engedély
sörfőzdére sörgyárra sörpalackozóra üzemi sörraktárra a sörtároló adóraktárra adható.

27 4. Bor Adóalap, adómérték Az adó alapja: a bor mennyisége, hektoliterben mérve. Az adó mértéke: hektoliterenként a szőlőborra 0 forint, az egyéb borra 8000 forint.

28 Bor-adóraktári engedély
egyéb borászati üzemre egyéb bor-palackozóra üzemi egyéb bor-raktárra egyéb bor-tároló adóraktárra adható.

29 Egyszerűsített adóraktári engedély
Egyszerűsített adóraktári engedélyre jogosult az a személy, aki szőlőbort állít elő, palackoz (kiszerel), tárol, raktároz. A kérelmező akkor kaphat egyszerűsített adóraktári engedélyt, ha nyilatkozik arról, hogy a vámhatóságnál és az adóhatóságnál nincs vám- vagy adótartozása, illetve amennyiben tartozása áll fenn, arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek, egyéb köztartozása sem áll fenn, rendelkezik a tevékenysége folytatásához külön jogszabály(ok)ban előírt engedéllyel.

30 5. Pezsgő Adóalap, adómérték
Az adó alapja a pezsgő mennyisége, hektoliterben mérve. Az adó mértéke hektoliterenként forint.

31 Pezsgő-adóraktári engedély
pezsgőüzemre pezsgőpalackozóra üzemi pezsgőraktárra pezsgőtároló adóraktárra adható

32 6. Köztes alkoholtermékek
a habzó köztes alkoholtermék a nem habzó köztes alkoholtermék Habzó köztes alkoholtermék alatt a nem dróttal vagy szalaggal rögzített, nem gomba formájú dugóval lezárt, 20 Co - on oldott állapotban jelen lévő, szén-dioxid által előidézett 3 bar vagy annál nagyobb túlnyomású olyan italt kell érteni, amely tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 22 térfogatszázalék. Nem habzó köztes alkoholtermék alatt azon terméket kell érteni, amely tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 22 térfogatszázalék.

33 Adóalap, adómérték Köztes alkoholtermék-adóraktár
Az adó alapja: a köztes alkoholtermék mennyisége, hektoliterben mérve. Az adó mértéke: hektoliterenként forint. Köztes alkoholtermék-adóraktár Pezsgő adóraktárra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

34 7. Dohánytermék a dohányrúd, amely meglévő állapotában dohányzásra alkalmas, a dohányrúd, amely teljes egészében természetes dohányból készült, a dohányrúd természetes dohányból készült borítékkal, a dohányrúd kocsányozott kevert töltettel és a szivar szokásos színével megegyező külső borítékkal, amely teljesen befedi a terméket, beleértve a filtert is, amennyiben van, kivéve a szopókával ellátott terméket, olyan, további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas kész dohányvágat, amelyben a dohányrészecskék tömegének több mint 25 százaléka kisebb mint 1 milliméter szélességűre vágott, az előző pont alá nem tartozó, további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas kész dohányvágat

35 Adóalap, adómérték Az adó alapja
a százalékos adómérték esetében a kiskereskedelmi eladási ár, a tételes adómérték esetében ezer darab. Az adó mértéke a cigarettára 7600 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 28 százaléka, de legalább forint/ezer darab; a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka; a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 4610 forint/kilogramm; az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 4610 forint/kilogramm.

36 Dohánytermék-adóraktári engedély
dohányüzemre dohánygyárra üzemi dohánygyártmány-raktárra dohánytároló adóraktárra adható

37 Vámhatóság, adóhatóság
A vámhatóság és az adóhatóság a jövedéki szabályok megtartásának ellenőrzése érdekében a) a kereskedő üzlethelyiségének, a kereskedelmi raktárának, az üzemanyagtöltő állomásnak, a kiskereskedelmi tároló telepnek az árukészletét ellenőrizheti, abból szakértői vizsgálat céljára mintát vehet, külön vezetett nyilvántartásokat, az üzleti könyveket vizsgálhatja, az árukészlet mennyiségét, eredét, adózott vagy adózatlan voltát megállapíthatja; b) ellenőrizheti, hogy a nem jövedéki engedélyes kereskedő az előírt számlaadásra vonatkozó kötelezettségének eleget tesz-e, a dohánygyártmányok adójegyén feltüntetett ártól eltérő árat érvényesít-e; c) ellenőrizheti az egyéb kötelezettségek megtartását.

38 Jogkövetkezmények 1. Adóbírság
Az adóbírság mértéke: a jövedéki termékkel kapcsolatos adóhiány 100%-a. Az adómentes célra beszerzett jövedéki termék nem adómentes célra történő, a keletkezett adófizetési kötelezettség bevallása nélküli felhasználása, továbbá az olyan jövedéki termék esetében, amelyre az adót jogellenesen visszaigényelték vagy amelyre jogellenesen adólevonást érvényesítettek, a jövedéki termék mennyisége után a termék adómértékével számított adónak megfelelő adóbírságot kell megállapítani. Ha az adóhiányt adóraktárban előállított olyan jövedéki termékre állapították meg, amelynek előállítására az adóraktár engedélyese nem volt jogosult, az adóbírság a jövedéki termékkel kapcsolatos adóhiány 200%-a.

39 Jogkövetkezmények 2. Mulasztási bírság
Természetes személy 300 ezer forintig, gazdálkodó szervezet 600 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha nyilvántartást nem vezet, nyilvántartás-vezetési kötelezettségét valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti, vagy abban az adatokat az előírásoktól eltérően vagy eltérő rendszerességgel rögzíti, nyilvántartás havi zárását, összesítését, annak a vámhatósághoz történő benyújtását késedelmesen vagy nem teljesíti.

40 Jogkövetkezmény 3. Jövedéki bírság A természetes személy, amennyiben
jövedéki terméket adóraktáron kívül állít elő, illetve olyan jövedéki terméket birtokol, szállít, értékesít, használ fel, amelyet nem adóraktárban állítottak elő vagy amelyet nem vámkezeltek, a jövedéki termék mennyisége után jövedéki bírságot fizet. A jövedéki bírság alapja az adózás alól elvont termék mennyisége és a bírság megállapításakor hatályos adómérték alapján számított adó, illetve a szőlőbor esetében az  adózás alól elvont termék literben mért mennyisége és 30 forint szorzataként meghatározott összeg. A jövedéki bírság mértéke a bírságalap kétszerese, de legalább 30 ezer forint.

41 Lefoglalás A vámhatóság az adózás alól elvont jövedéki terméket,
a jogosulatlanul előállított cukorcefrét és abból előállított terméket, külön jogszabályban meghatározott eljárástól eltérően előállított vagy kezelt bort, borászati mellékterméket, a hamis, hamisított vagy jogtalanul megszerzett zárjegyet, adójegyet, hivatalos zárat, a jogosulatlanul előállított vagy birtokolt desztillálóberendezést, a dohánygyártmány előállítására alkalmas gépet és egyéb eszközt, a termékek, a zárjegy előállítására használt eszközt, a termékek, a zárjegy felhasználására, tárolására és szállítására használt eszközt lefoglalhatja. A vámhatóság lefoglalhat bármely dolgot - az élő állat kivételével -, amelyre az eljárásban mint tárgyi bizonyítási eszközre szükség van.

42 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Készítette: Áchim Renáta Katona Erika"

Hasonló előadás


Google Hirdetések