Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kétnyelvűség fogalma és mérése. Mi a kétnyelvűség? Egyéni és társadalmi jelenségEgyéni és társadalmi jelenség Egyéni: A definiálás problémája – kit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kétnyelvűség fogalma és mérése. Mi a kétnyelvűség? Egyéni és társadalmi jelenségEgyéni és társadalmi jelenség Egyéni: A definiálás problémája – kit."— Előadás másolata:

1 A kétnyelvűség fogalma és mérése

2 Mi a kétnyelvűség? Egyéni és társadalmi jelenségEgyéni és társadalmi jelenség Egyéni: A definiálás problémája – kit tekinthetünk kétnyelvűnek?Egyéni: A definiálás problémája – kit tekinthetünk kétnyelvűnek? –Nyelvtudás vs. nyelvhasználat

3 Nyelvtudás? Fogalmak:Fogalmak: –Nyelvi készségek (skills): jól körülírható, specifikus, megfigyelhető komponensek (pl. írás) –Nyelvi kompetencia vs performancia –Nyelvi képesség (ability v. proficiency): homályos, gyűjtőfogalmak – sokszor a készségek összessége formális v. informális tanulás útján szerzett megfigyelhető, mérhető

4 A kétnyelvű nyelvtudása Hagyományos 4 alapkészség (képesség?): egyik nyelven – másik nyelven?Hagyományos 4 alapkészség (képesség?): egyik nyelven – másik nyelven? További al-dimenziók: kiejtés, szókincs, nyelvtan, stílusTovábbi al-dimenziók: kiejtés, szókincs, nyelvtan, stílus Az ötödik nyelvi képesség: a gondolkodásAz ötödik nyelvi képesség: a gondolkodás

5 A kétnyelvűség definíciói „Két vagy több nyelv anyanyelvi szintű tudása” (Bloomfield, 1933)„Két vagy több nyelv anyanyelvi szintű tudása” (Bloomfield, 1933) Ha egy második nyelv legapróbb eleme megjelenik az egyén nyelvi kompetenciái között (Diebold, 1964)Ha egy második nyelv legapróbb eleme megjelenik az egyén nyelvi kompetenciái között (Diebold, 1964) Aki legalább minimális mértékben képes használni egy második nyelvet (Myers-Scotton, 2006)Aki legalább minimális mértékben képes használni egy második nyelvet (Myers-Scotton, 2006) Két nyelv használata a mindennapokban (Grosjean, 1994)Két nyelv használata a mindennapokban (Grosjean, 1994)

6 A kétnyelvűség változatai a nyelvtudás alapján Kiegyensúlyozott kétnyelvűségKiegyensúlyozott kétnyelvűség Domináns kétnyelvűségDomináns kétnyelvűség Félnyelvűség – vitatott fogalom; hátrányok:Félnyelvűség – vitatott fogalom; hátrányok: –Szókincs –Nyelvhelyesség –Automatizálódás hiánya –Neologizmusok –A nyelv emotív és kognitív funkcióinak kezelése –Jelentés, elvonatkoztatás, metaforák kezelése

7 A nyelvi kompetencia különböző megközelítései Oller (1982): a különböző nyelvi készségek igen jól korrelálnak → egy átfogó nyelvi kompetencia létét feltételezik, bár nem definiálják pontosan, az miből áll.Oller (1982): a különböző nyelvi készségek igen jól korrelálnak → egy átfogó nyelvi kompetencia létét feltételezik, bár nem definiálják pontosan, az miből áll. –Legtöbb jelenlegi kompetencia-felfogás alapja Skutnabb-Kangas: felszíni fluencia  mély, intellektuális nyelvtudásSkutnabb-Kangas: felszíni fluencia  mély, intellektuális nyelvtudás Cummins: BICS  CALPCummins: BICS  CALP

8 Az egyéni nyelvhasználat A nyelv nem választható el kontextusától: változik, annak függvényében, hogy ki kinek mit mond és milyen körülmények között.A nyelv nem választható el kontextusától: változik, annak függvényében, hogy ki kinek mit mond és milyen körülmények között. Funkcionális kétnyelvűség: a nyelvhasználat dimenziója:Funkcionális kétnyelvűség: a nyelvhasználat dimenziója: –Ki beszél? –Kihez? –Hol? (milyen szituációban?) –Miről? –Milyen céllal?

9 Nyelvhasználat (folyt.) A fenti tényezők közül már egy megváltozása is kódváltáshoz vezethetA fenti tényezők közül már egy megváltozása is kódváltáshoz vezethet Nem ritka a kódkeverés sem.Nem ritka a kódkeverés sem. A nyelvhasználat kultúránként is változó (bizonyos használati módok nem léteznek bizonyos kultúrákban)A nyelvhasználat kultúránként is változó (bizonyos használati módok nem léteznek bizonyos kultúrákban) Nyelvi háttér: szélesebb kontextus, mint a nyelvhasználat – a teljes nyelvi háttérre utal (pl. szülők egymás között használt nyelve)Nyelvi háttér: szélesebb kontextus, mint a nyelvhasználat – a teljes nyelvi háttérre utal (pl. szülők egymás között használt nyelve)

10 További hasznos definíciók Kisgyermekkori v. szimultán kétnyelvűség (‘öröklött’)  kései v. szekvenciális (szerzett) kétnyelvűségKisgyermekkori v. szimultán kétnyelvűség (‘öröklött’)  kései v. szekvenciális (szerzett) kétnyelvűség Elsődleges  másodlagos kétnyelvűségElsődleges  másodlagos kétnyelvűség Összetett, koordinált és alárendelt kétnyelvűségÖsszetett, koordinált és alárendelt kétnyelvűség ‘Biliteracy’ (írástudás két nyelven)‘Biliteracy’ (írástudás két nyelven) Szunnyadó kétnyelvűségSzunnyadó kétnyelvűség Csírázó kétnyelvűségCsírázó kétnyelvűség Produktív/receptív kétnyelvűségProduktív/receptív kétnyelvűség

11 A kétnyelvűség mérése Miért mérünk? Hasonlóságok és különbségek felfedéseMiért mérünk? Hasonlóságok és különbségek felfedése Az értékelés legyakoribb céljai:Az értékelés legyakoribb céljai: –Eloszlás feltérképezése –Szelektálás, válogatás –Szummatív –formatív

12 Példák a kétnyelvűség mérésére A nyelvi háttér mérése: önértékelés Milyen nyelven beszél a következő személyekkel? Mindig magyarul Inkább magyarul, mint angolul Magyarul és angolul Inkább angolul, mint magyarul Mindig angolul Apa Anya Testvérek Barátok az iskolában Barátok – iskolán kívül

13 A nyelvi háttér önértékelésével kapcsolatos problémák Társadalmi elvárásokhoz igazodásTársadalmi elvárásokhoz igazodás Nehéz minden kontextust és minden fontos személyt felsorolniNehéz minden kontextust és minden fontos személyt felsorolni Lehetőség szerint az interakciók gyakoriságát is jelölni kellene (pl. mi van, ha valaki mindig az angolt használja, ha templomba megy, de csak karácsonykor megy templomba???)Lehetőség szerint az interakciók gyakoriságát is jelölni kellene (pl. mi van, ha valaki mindig az angolt használja, ha templomba megy, de csak karácsonykor megy templomba???)

14 A nyelvtudás értékelése önértékeléssel NépszámlálásNépszámlálás Can you speak this language now?Can you speak this language now? □ Yes, quite well □ □Only a little □ □No, not now □ 1st lg2nd lg

15 A nyelvtudás önértékelésével kapcsolatos problémák Társadalmi elvárásokTársadalmi elvárások Beleegyező válaszBeleegyező válasz Én-kép, önbizalom hatásaÉn-kép, önbizalom hatása Viszonyítási pont?Viszonyítási pont? Kontextus?Kontextus?

16 A nyelvi dominancia mérése Szóasszociáció gyorsaságaSzóasszociáció gyorsasága Szóasszociáció mennyiségeSzóasszociáció mennyisége Szókeresés betűhalmazbólSzókeresés betűhalmazból Szókészlet felolvasásának idejeSzókészlet felolvasásának ideje a két nyelv használatának aránya spontán beszéd közben (keverés gyakorisága, mátrix- nyelv) a két nyelv használatának aránya spontán beszéd közben (keverés gyakorisága, mátrix- nyelv)

17 Kommunikatív tesztelés Papír-ceruza tesztek nem mutatnak reális képet a nyelvi kompetenciárólPapír-ceruza tesztek nem mutatnak reális képet a nyelvi kompetenciáról Helyette valós kommunikációs helyezt kellene több résztvevővelHelyette valós kommunikációs helyezt kellene több résztvevővel Interakció-alapúInterakció-alapú Kiszámíthatatlan, kreativitást igényelKiszámíthatatlan, kreativitást igényel A kontextus egyszerre nyelvi, diszkurzív és szociokulturális jellegű = valós helyezetA kontextus egyszerre nyelvi, diszkurzív és szociokulturális jellegű = valós helyezet Kivitelezés problémáiKivitelezés problémái

18 Kritérium-referenciájú tesztelés Tantervi célokat vagy vizsga kritériumait előre megadni: pl. Harris – hallás utáni szövegértésTantervi célokat vagy vizsga kritériumait előre megadni: pl. Harris – hallás utáni szövegértés –Beszédhang diszkrimináció –Szókincs –Beszédértés általában –Igék morfológiájának megértése –Prepozíciók morfológiájának megértése stb. –Állítások szintaxisának megértése –Kérdések szintaxisának megértése stb.

19 Előnyei Világosan mutatják a nyelvtanuló erősségeit és gyengéitVilágosan mutatják a nyelvtanuló erősségeit és gyengéit Mutatják a tanítás minőségétMutatják a tanítás minőségét Ezáltal visszajelzés a tanárnak, a szülőnek és a gyermeknek isEzáltal visszajelzés a tanárnak, a szülőnek és a gyermeknek is Befolyásolja a tanítás további menetétBefolyásolja a tanítás további menetét Befolyásolja a gyermekek osztályokba sorolásátBefolyásolja a gyermekek osztályokba sorolását

20 A nyelvi kompetencia szerkezete Miért kérdés?Miért kérdés? Korai modellek (Lado, Carroll)Korai modellek (Lado, Carroll) –Készség (pl. olvasás) és ismeret (pl. szókincs) centrikusak, de nem utalnak arra, hogy ezek hogyan integrálódnak –Elhanyagolják a nyelv szociokulturális aspektusát –Nem mérnek valós kommunikációs helyzetekben

21 Újabb modellek: Canale & Swain Nyelvi kompetencia (pl. szintaxis)Nyelvi kompetencia (pl. szintaxis) Szociolingvisztikai kompetencia (a megfelelő nyelvi variáns használata különböző helyzetekben)Szociolingvisztikai kompetencia (a megfelelő nyelvi variáns használata különböző helyzetekben) Diszkurzív kompetencia (hosszabb párbeszédben, kommunikációs aktusban való részvétel)Diszkurzív kompetencia (hosszabb párbeszédben, kommunikációs aktusban való részvétel) Stratégiai kompetencia (improvizáció kommunikációs nehézségek esetén)Stratégiai kompetencia (improvizáció kommunikációs nehézségek esetén)

22 A legnépszerűbb: Bachman (1990) A nyelvi elemek szervezése (organizational)A nyelvi elemek szervezése (organizational) –Grammatikai (nyelvtani): szintaxis, szókincs –Textuális (szövegnyelvészeti): kohézió Pragmatikai:Pragmatikai: –Illokuciós: nyelvi funkciók kivitelezése, stratégiák: Informatív, manipulatív, heurisztikus, imaginatívInformatív, manipulatív, heurisztikus, imaginatív –Szociolingivisztikai: regiszter, nyelvváltozatok iránti érzékenység Stratégiai kompetencia: kommunikációs stratégiák, tervezése, kivitelezése és értékelése (mivel a fenti komponensek folyamatos interakcióban vannak)Stratégiai kompetencia: kommunikációs stratégiák, tervezése, kivitelezése és értékelése (mivel a fenti komponensek folyamatos interakcióban vannak)

23 Bachman: a teszteredményeket befolyásoló tényezők A környezet (hol, mikor, ki a tesztelő stb.)A környezet (hol, mikor, ki a tesztelő stb.) A teszttel kapcsolatos szabályok, utasítások (idő, utasítás nyelve stb.)A teszttel kapcsolatos szabályok, utasítások (idő, utasítás nyelve stb.) A teszt formája (írásban v. szóban)A teszt formája (írásban v. szóban) A teszt típusa (feleletválasztós? C-test? Esszé? Stb.)A teszt típusa (feleletválasztós? C-test? Esszé? Stb.)


Letölteni ppt "A kétnyelvűség fogalma és mérése. Mi a kétnyelvűség? Egyéni és társadalmi jelenségEgyéni és társadalmi jelenség Egyéni: A definiálás problémája – kit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések