Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kommunikációról általában Forrás: SZE-EKI jegyzet BMF-SZGTI jegyzet Balázs Géza-Benkes Zsuzsa: Anyanyelvi beszédkultúra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kommunikációról általában Forrás: SZE-EKI jegyzet BMF-SZGTI jegyzet Balázs Géza-Benkes Zsuzsa: Anyanyelvi beszédkultúra."— Előadás másolata:

1 A kommunikációról általában Forrás: SZE-EKI jegyzet BMF-SZGTI jegyzet Balázs Géza-Benkes Zsuzsa: Anyanyelvi beszédkultúra

2 A kommunikáció jelentése A kommunikáció szó a latin "communicare" igéb ő l származik, jelentése: valamit közössé tenni, közösen tanácskozni, valamit átadni egymásnak. (Kommuna, kommün, kommunizmus stb. mind egy szót ő b ő l fakad a közös, a közösség, a kapcsolat alapjelentésb ő l.) tájékoztatás, (hír)közlés információk közlése vagy cseréje valamilyen erre szolgáló eszköz, ill. jelrendszer útján közlemény összeköttetés, közlekedés, érintkezés

3 A kommunikáció meghatározása a kommunikáció minden, amelyben információ továbbítása történik. Az emberek vonatkozásában ez kiterjesztend ő : információk, gondolatok, érzelmek továbbítására. úgy is mondhatnánk: a kommunikáció segítségével, megfelel ő szimbólumok, szimbólum-rendszerek használata mellett az emberek információk, érzések, gondolatok közös értelmezésére törekszenek.

4 A kommunikáció területei A kommunikáció meghatározása azonban akkor teljes, ha mindenfajta kommunikációt magában foglal. Ennek megfelel ő en a kommunikáció területei a következ ő k: kommunikáció információelméleti - kibernetikai értelemben, azaz információátadás mindenféle rendszerben (az embert ő l is függetlenül létez ő kommunikáció az atomok világától a galaktikákig) kommunikáció technikai értelemben - információátadás ember alkotta, technikai rendszerekben (telefon, számítógépek stb.) társadalmi kommunikáció - információátadás az emberek között a társadalmi szféra rendszereiben biológiai kommunikáció - az él ő szervezetek különféle rendszereiben folyó - többnyire biokémiai úton indukált - információátadás. Sz ű kebb értelemben tekintjük emberi vagy humán kommunikációnak a biológiait és a társadalmit

5 A kommunikáció alapfunkciói A kommunikációnak négy alapfunkciója van mind személyközi, mind társadalmi vonatkozásban: Információs funkció: a kommunikációs folyamat résztvev ő i között tájékoztatás történik, mely során tényeket, ezek magyarázatát közöljük. A közléshez f ű z ő d ő érzések, illetve az érzések magyarázata is ide tartozik. Érzelmi funkció: a közl ő személyiség bels ő feszültségeinek feloldására kerül sor az érzelmek kifejezésével. Elégedettség, öröm, bosszúság, aggodalom, bánat, lelkesedés stb. egyaránt ide tartozik, ugyanis a ki nem fejezett, visszafojtott pozitív érzelmek éppúgy feszültséget okoznak, mint a negatívak. Motivációs funkció: a kommunikációs folyamatokban a közl ő fél a legtöbbször a fogadót rá akarja bírni valamire: cselekvésre, magatartásváltoztatásra, közös vélemény kialakítására, valamilyen körülmény, esemény, jelenség elkerülésére stb. E funkció leginkább a meggy ő zés, a bátorítás révén jut kifejezésre. Ellenőrzési funkció: újabb kommunikációs kapcsolatfelvétel segítségével tudjuk meg, hogy az eredeti elérte-e célját? Ehhez azonban kommunikációs céljainknak nagymértékben tudatosnak kell lenniük. A funkció segítségével tárjuk fel kommunikációs partnereink indítékait.

6 Kommunikációs helyzetek állatok közötti technikai eszközök közötti ember és állat közötti ember és technikai eszközök közötti ember és ember közötti

7 A következ ő ábra a kommunikációs technikák fejl ő désének f ő bb állomásait próbálja szemléltetni

8 A kommunikáció fajtái a kommunikációban részt vev ő személyek száma szerint intraperszonális, interperszonális, csoport- és tömegkommunikáció az alkalmazott jelrendszer függvényében verbális és nem verbális kommunikáció a közl ő szándéka szerint szándékos és nem szándékos kommunikáció közölt információ természetét és a befogadóra tett hatását illet ő en kognitív és affektív-emocionális, vagy egy másik felosztás szerint praktikus (gyakorlati), irányító és szórakoztató kommunikáció

9 A nyelvek kialakulása az emberi nyelv kialakulása több százezer éves fejl ő dés eredménye az állatvilágból kiemelked ő ember közösségeket alkotott, a nyelvet a közösen végzett munka és a gondolatok közlésének vágya hozta létre a munkát eleinte gesztusokkal kombinált hangnyelv kísérte; a gondolkodás fejl ő désével a közlés az ember szándékától függ ő vé vált, a legalkalmasabb eszköze pedig a tagolt hangadás lett a világon különböz ő megközelítések szerint 3000-7000 nyelvet tartanak számon a 21. században több ezer nyelv elt ű nését jelzik (a nyelvek nem halnak ki, hanem a beszél ő ik döntenek úgy, hogy elhagyják a nyelvüket, átváltanak egy másik nyelvre)

10 Nyelvi közlésfolyamat FUNKCIÓI Tényteremt ő k -h-házasságkötési formula -n-névadási formula Köznapiak -n-nem közvetlen kommunikatív célú nyelvhasználat -ö-önkifejezés -f-felhívás -k-kapcsolatteremtés, kapcsolatfenntartás -i-információkérés, -átadás, átvétel M ű vésziek -m-m ű vészi közlés, befogadás ALKOTÓELEMEI A kommunikációs helyzet -a-adó -t-tárgy/téma -n-nyelv/kód -k-közlemény/üzenet -c-csatorna -v-vev ő A kommunikációs környezet -a-a verbális nyelvi kommunikációtól független, de a kommunikációs partnerhez kötött: tárgyi környezet, ruházat, hajviselet, smink stb.

11 Nyelvi közlésfolyamat KÖZVETLEN (ÉLŐ) FORMÁI -k-kizárólag adott hangszínnel, hangsúllyal, hanglejtéssel megszólaltatott közlemények -m-mimikával és gesztusokkal is kísért -az adott hangszínnel, hangsúllyal, hanglejtéssel megszólaltatott -közlemények -t-testhelyzet - és távolságváltoztatással is kísért közlemények KÖZVETETT (RÖGZÍTETT) FORMÁI Auditív -h-hangkazetta, CD, számítógép Vizuális -K-Kézzel írott, géppel írott, nyomtatott közlemény, sms stb. Audiovizuális -videofelvétel, tv-adás, film stb.

12 A nyelvekben meglév ő legfontosabb azonosságok (univerzálék) minden emberi nyelv els ő dleges közvetít ő közege hangzó minden nyelvben van magánhangzó minden nyelvnek vannak nyelvtani szabályai van eszköz az én, te és az ő (vagy az) megjelölésére minden nyelvben a nyelvi kifejezéseknek van jelentésük minden nyelvben vannak olyan kifejezések, amelyek személyt vagy tárgyat, tulajdonságot, valamint cselekvést, történést, létezést fejeznek ki


Letölteni ppt "A kommunikációról általában Forrás: SZE-EKI jegyzet BMF-SZGTI jegyzet Balázs Géza-Benkes Zsuzsa: Anyanyelvi beszédkultúra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések