Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A verbális kommunikáció Forrás: www.google.hu Kommunikációs titkok A nyelv és a beszéd funkciói Balázs Géza-Benkes Zsuzsa: Anyanyelvi beszédkultúra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A verbális kommunikáció Forrás: www.google.hu Kommunikációs titkok A nyelv és a beszéd funkciói Balázs Géza-Benkes Zsuzsa: Anyanyelvi beszédkultúra."— Előadás másolata:

1 A verbális kommunikáció Forrás: www.google.hu Kommunikációs titkok A nyelv és a beszéd funkciói Balázs Géza-Benkes Zsuzsa: Anyanyelvi beszédkultúra

2 A beszédr ő l általában  Az emberi beszédben a kifejez ő, ábrázoló és felhívó funkciók érvényesülnek, amik alapvet ő en szándékosak: az emberi beszédben a cél dominál (az állatoknál az ok).  A beszél ő megnyilatkozásaival kifejezi a maga bels ő állapotát, befolyásolja magatartásában és cselekvésében a másik, vagy a többi embert; tájékoztatja bizonyos körülményekr ő l.  Minden kimondott gondolat egyúttal cselekvés is, hatást vált ki a másik félb ő l.

3 A beszéd elemei  Kifejezőkészség (nyelvismeret, neveltség, iskolázottság)  Hangsúlyozás (fontos szavak a mondat elején)  Hangerő (a befolyásolás hatékonyságát segíti)  Hanglejtés (a magyar beszéd ereszkedő ívű)

4 A beszéd az emberi kommunikáció legkifejez ő bb, leggyakoribb, legfontosabb eszköze. Gondolati tevékenység, egyben cselekvés is, melynek célja a társadalmi kapcsolatok megvalósítása:  gondolatközlés,  érzelmi-akarati kifejezés,  visszajelzés és  befolyásolás. A beszéd mint cselekvés, egyedi alkotótevékenység, az egyén hozza létre az adott kommunikációs helyzetben.

5 A beszéd funkciói  megismertet ő (kijelent ő mondatok)  érzelmi (felkiáltó, óhajtó mondatok)  megértet ő (kijelent ő, kérd ő mondatok)  kapcsolatteremt ő (kérd ő mondatok)  poétikai (esztétikai hatás a cél)  metanyelvi (nyelvi megformálásra vonatkozó közlés)

6 Beszéd funkciói és a cselekvés összefüggései  Információközlés, vagy cselekvés tudomásulvétele.  Kifejező funkció: érzelemvilág, lelkiállapot közlése.  Felhívó funkció: óhaj, felszólítás, felkiáltás, parancs, tiltás, kérés.  Magánjellegű: mind a 3 funkció működik, nyilvános: felhívónak van szerepe nyíltan vagy rejtetten.  Médiaműfajokban is megvan a beszéd és cselekvés összefüggésének jellege – példaértékűnek kell lennie a beszédnek: tárgyilagos stílus, mentes szlogentől, trágárságtól.  Beszéd kísérőjelensége a metakommunikáció: együtt fejezik ki a cselekvéssel kapcsolatos tartalmakat.

7 Az él ő beszéd és az írás jellemz ő i Az él ő beszéd  térben korlátozott  id ő ben korlátozott  közvetlen, spontán  azonnali szövegezés  visszacsatolási lehet ő ség  szövegszituáció, nem nyelvi kifejez ő eszközök  egyediség  kevésbé normakövet ő, több hiba  a nyelvi változások kiindulópontja Az írás  maradandóbb  közvetett, megtervezett  lehet ő ség tervezésre, javításra  korlátozott visszacsatolás  tipográfiai eszközök, vizuális jelek alkalmazása  fegyelmezettebb, kevéssé egyedi (kivéve szépirodalom)  normakövet ő, normaképz ő  szentesíti a nyelvi változásokat

8 A tömegkommunikáció  mindig valamilyen médiumon keresztül történik  rendszerint professzionális kommunikátorok irányítják  szervezett, intézményesült és tömeges formában zajlik  a közönség heterogén, az üzenet a nagyközönségnek szól  általában egyirányú, nem ad lehet ő séget a közvetlen visszacsatolásra

9 A tömegkommunikáció funkciói  információs  szórakoztató  rábeszél ő  kultúraközvetít ő A MacBride-jelentés szerint:  tájékoztatás-tájékozódás  vita-eszmecsere  szocializáció  kultúra-oktatás  szórakoztatás

10 Audiovizuális tömegkommunikáció  Film-mozi  Videofelvétel  TV-adás Jellemz ő k: Több érzékszervre hatnak, mivel egyesítik a látható képi és hallható szóbeli információ lehet ő ségeit.

11 A kínálat  Az ügyfél (Susan Sarandon, Tommy Lee Jones)  Traffic (Michael Douglas, Cahtrine Zeta Jones)  Egy kosaras naplója (Leonardo Dicaprio, Bruno Kirby, Mark Walhberg)  T ű zszekerek (Ben Cross, Ian Charleson)  Vágta (Jeff Bridges, Chris Cooper, Tobey Magure) Szempontok:  Milyen konfliktusok jellemzik a filmet, a f ő szerepl ő életét?  Milyen motiváció mozgatja a szerepl ő ket?  Hogyan jellemezhet ő k a f ő bb szerepl ő k?  Milyen a dialógusok és a képi megjelenítés kapcsolata, összhangja vagy diszharmóniája?  Milyen mértékben változatos a cselekményvezetés?  Milyen felel ő ssége van a f ő szerepl ő életének kisiklásában az anyának, az edz ő nek, a tanárnak és a barátoknak?  Mi a véleményed az egyes szerepl ő k viselkedésér ő l, hozzáállásáról?


Letölteni ppt "A verbális kommunikáció Forrás: www.google.hu Kommunikációs titkok A nyelv és a beszéd funkciói Balázs Géza-Benkes Zsuzsa: Anyanyelvi beszédkultúra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések