Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1Gazdasági informatika2008.02.11. Gazdasági informatika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1Gazdasági informatika2008.02.11. Gazdasági informatika."— Előadás másolata:

1 1Gazdasági informatika2008.02.11. Gazdasági informatika

2 2 2008.02.11. Informatikai alapok Gyurkó György

3 3Gazdasági informatika2008.02.11. Adat, jelentéstartalom, információ Adat Jelentés- tartalom Infor- máció Értel- mezés Ha új ismeret

4 4Gazdasági informatika2008.02.11. Adat, jelentéstartalom, információ Adat: bármilyen anyagon, alakban, bármilyen hatással előállított, egyszerű vagy összetett jel. - Az emberek közötti kommunikációban: ember által érzékelhető vagy alkalmas eszközzel érzékelhetővé tehető jel. Adat jelentéstartalma: az adatnak egy feltételezett szabályrendszer (megegyezés vagy tapasztalat) által meghatározott értelmezése. (Megjegyzés: Az írásos adatok - a közlés szándékával keletkezett adatok - esetében az értelmezés alapja valamilyen megegyezés.) Információ (informatika-alkalmazási meghatározás) : az adat értelmezése által szerzett új ismeret – az értelmező számára megszüntetett bizonytalanság.

5 5Gazdasági informatika2008.02.11. Adat, jelentéstartalom, információ Adat Különböző adatok Azonos adat Az adat megismétlésével Jelentés / információ azonos jelentés / információ. a körülményektől vagy a befogadótól függően különböző jelentés / információ. az információmennyiség nem növekszik. Összefoglalva: Sem a jelentéstartalom, sem az információ nem sajátja, annak az adatnak, aminek az értelmezéséből keletkezett!

6 6Gazdasági informatika2008.02.11. Jelentéstartalom és információ Jelentéstartalom Az értelmezés mozzanatához kapcsolható. Absztrakt személyhez (az értelmezési szabályt ismerők közösségéhez) kapcsolható. Információ A felhasználáshoz, a döntési, reagálási képesség megváltozásához kapcsolható. Konkrét értelmezőhöz kapcsolható. Összefoglalva: A jelentéstartalom nem jelent feltétlenül új ismeretet; a jelentéstartalom elvben a feltételezett értelmezési szabályrendszert ismerők közössége számára azonos, míg az információ személyenként különböző lehet.

7 7Gazdasági informatika2008.02.11. Specifikált adat Olyan adat, amelyhez értelmezési szabályként valamilyen módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat –meghatározott kategóriába (1) tartozó objektumokra –értelmezhető tulajdonságnak (2) –a kategória egy konkrét objektumára (3) –vonatkozó értékét (4) jelöli. A fentiekhez gyakran 5. komponensként csatlakozik az idő. Típus szint (1-2) Előfordulás szint (3-4)

8 8Gazdasági informatika2008.02.11. Információ-mennyiség Ha egy adat az értelmezőt egy (számára) p valószínűségű kimenetel bekövetkezéséről értesíti, akkor az információmennyisége: H = - log 2 p bit. (Shannon formula) (Az 1/2 valószínűségű kimenetel bekövetke- zéséről való értesülés információmennyisége éppen 1 bit.)

9 9Gazdasági informatika2008.02.11. Az adat / információ minőségi jellemzői Érthetőség Teljesség Alkalmazhatóság Megbízhatóság Objektivitás Hitelesség Időszerűség Összehasonlíthatóság Bizalmasság

10 10Gazdasági informatika2008.02.11. Az adat / információ minőségi jellemzői / 1 Érthetőség: Az adatnak az a tulajdonsága, hogy a rá alkalmazandó értelmezési szabály határozottan beazonosítható, és ez a szabály ismert és világos az értelmező számára is (a jelentéstartalmat illetően nincs bizonytalanság). Az adatok érthetősége követelményének speciális megfogalmazása a számvitelben a világosság elve a könyvvezetésre és a beszámolóra értelmezve.

11 11Gazdasági informatika2008.02.11. Az adat / információ minőségi jellemzői / 2 Teljesség: Adatra vonatkoztatva azt jelentheti, hogy jelen vannak a pontos értelmezést lehetővé tevő társadatok. Információra vonatkoztatva azt jelenti, hogy az értelmező az adott probléma megoldásához szükséges minden ismeretet megkapott. (Akár az adat, akár az információ teljességének hiánya akadálya lehet az összehasonlíthatóság vagy az időszerűség megítélésének.)

12 12Gazdasági informatika2008.02.11. Az adat / információ minőségi jellemzői / 3 Alkalmazhatóság: Az információra vonatkoztatható minőség. Azt jelenti, hogy az információ éppen arra a kérdésre válaszol, ami a döntéshozót foglalkoztatja; alkalmas a lehetséges döntési változatok várható következményeinek felmérésére. Másképpen: az alkalmazható információ olyan új ismeret, amely éppen az érdekelt tárgyra vonatkozik.

13 13Gazdasági informatika2008.02.11. Az adat / információ minőségi jellemzői / 4 Megbízhatóság: Ez a minőség az információra vonatkoztatható. A közölt információ megbízható, ha megfelel a valóságnak. Vesd össze a számvitel valódiság elvével!

14 14Gazdasági informatika2008.02.11. Az adat / információ minőségi jellemzői / 5 Objektivitás: Adatra vonatkoztatva az objektivitás az adat képzésére, formájára, az adathoz kapcsolt értelmezési szabályra megfogalmazott követelményeket jelent. Az objektivitás jelenthet olyan igényt is, hogy az adat formájában legyen számszerű, feltéve, hogy a számértékekhez köthető valamilyen értelmezési szabály. A számszerűsíthetőség egyik feltétele az adatok összemérhetőségének (lásd itt később). Információra vonatkoztatva egybevág a megbízható- sággal.

15 15Gazdasági informatika2008.02.11. Az adat / információ minőségi jellemzői / 6 Hitelesség: emberi beavatkozással létrehozott vagy közölt adat hitelessége azt jelenti, hogy az adathoz (dokumentumhoz) elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik egy olyan másik adat – az aláírás –, amely a következő három feltételt teljesíti: –Azonosítja az aláírót, az adat által megnyilatkozó személyt (vagy szervezetet vagy objektumot). –Leleplezi a hamisítást. –Letagadhatatlanná teszi a ténylegesen tett nyilatkozatot. Információra vonatkoztatva a hitelesség speciális esete a megbízhatóságnak.

16 16Gazdasági informatika2008.02.11. Az adat / információ minőségi jellemzői / 7 Időszerűség: Adatra vonatkoztatva azt jelenti, hogy az adat idődimenzióval is rendelkezik és aszerint az értéke valamely objektum aktuális (legutolsó) állapotát (is) jellemzi. Információra vonatkoztatva az időszerűség a konkrét döntési szituáció függvénye, és kétféle értelmezése is lehet: Az alkalmazhatósági időszerűség azt jelenti, hogy az adat a döntésben érintett objektumnak a döntés szempontjából érdekes időpontban fennálló állapotára (vagy akkor történt állapotváltozá- sára) érvényes (ez az alkalmazhatóság minőség speciális esete). A rendelkezésre állási időszerűség azt jelenti, hogy a döntéshez szükséges információ a döntés időpontjára rendelkezésre áll.

17 17Gazdasági informatika2008.02.11. Az adat / információ minőségi jellemzői / 8 Összehasonlíthatóság: Ez a minőség az adatra (annak értelmezési szabályára) vonatkoztatható. Az összehasonlíthatóság az adat képzésére (mérés, számítás, származtatás), formájára (a jelrendszerre), az adathoz kapcsolt értelmezési szabályra megfogalmazott követelményeket jelent: Csak azonos eljárással előállí- tott, illetve azonosan értelmezett adatok hasonlíthatók össze. Ha az adat értelmezésében az idődimenzió is szerepet játszik, akkor általában csak azonos időpontra (vagy azonos időtartamra) vonatkozó adatok hasonlít- hatók össze.

18 18Gazdasági informatika2008.02.11. Az adat / információ minőségi jellemzői / 9 Bizalmasság ( az ismeretnek a megkülönböztetett kezelés szükségességére utaló minősége ): –Addig érték, amíg mások számára ismeretlen. –Mások az adat birtokosa kárára felhasználhatják. –Annak kárára felhasználható, akiről az adat szól (jogszabály kötelez a bizalmas kezelésre). Megkülönböztetett kezelés: –Hozzáférés korlátozása –Titkosítás

19 19Gazdasági informatika2008.02.11. Az információ várható haszna H = D 2 - D 1 - K ahol –D 1 : a döntés várható hozama az információ hiányában; –D 2 : a döntés várható hozama az információ birtokában; –K: az információ megszerzésének költsége.

20 20Gazdasági informatika2008.02.11. Kommunikáció Adó K ó d o l á s Csatorna Térbeli / Időbeli Zaj Zajhatások mérséklése D e k ó d o l á s Vevő

21 21Gazdasági informatika2008.02.11. Információs rendszer (IR) érzékel, észlel (külső/belső állapotváltozást); kommunikációs hálózatán jeleket továbbít a rendszer alkotóelemei között (térbeli csatorna); hosszú távú alkalmazkodás céljából, adatokat működési szabályokat rögzít (időbeli csatorna); az állapotváltozásokra / az előállt állapothoz az érzékelt jelek (adatok) és működési szabályok felhasználásával (azoktól befolyásoltan) reagál / alkalmazkodik.

22 22Gazdasági informatika2008.02.11. IR funkcióÉlőlény eseténGazdasági szervezet esetén Érzékelés, észlelés Érzékszervi funkciókMérés, adatgyűjtés Térbeli csatornaIdegrendszeri funkciókTárgyalás, levél, adatközlő hálózat (kábel, rádióhullám) Időbeli csatornaÖsztön, feltételes reflex, emlékezet Nyilvántartott (tárolt) adatok, dokumentumok. – Irattár, adatbázis, adattárház, … ReagálásÉrzékelt jeleken, valamint ösztönös vagy racionális szabályok szerinti döntésen alapuló állapotváltoztatás, cselekvés Jogszabályokon, szabványokon; szervezeti célokon, szabályokon, tudáson; a problémára vonatkozó adatokon; emberi vagy automatizált döntésen alapuló szervezeti cselekvés. Az IR funkcióinak megvalósulása élőlény és gazdasági szervezet esetén

23 23Gazdasági informatika2008.02.11. Gazdasági szervezetek információs rendszere - Komponensek információkat hordozó adatok információs események és adatkezelő tevékenységek erőforrások (hardver, szoftver, humán) és felhasználók az IR kialakítására vagy működtetésére vonatkozó eljárási szabályok, szervezeti keretek (orgver).

24 24Gazdasági informatika2008.02.11. Az adatok szerepei a gazdasági szervezetek IR-ében Objektumjellegű jelenségek – állapotadatok, törzsadatok Eseményjellegű jelenségek – eseményadatok (tranzakcióadatok) Utasítások – diszpozíciós adatok (speciális tranzakcióadatok)

25 25Gazdasági informatika2008.02.11. Adatok, információs események és adatkezelő tevékenységek viszonya - IR tervezési kérdések A rendszernek mely eseményekre kell valamilyen adatkezelő tevékenységgel reagálni? Adott esemény milyen adatkezelő tevékenység(ek)et indít el? A rendszernek milyen adatokat kell nyilvántartani ahhoz, hogy adott típusú eseményekre reagálni tudjon? Adott típusú esemény teljes feldolgozása milyen adatokat érint, és azokat milyen művelettel érinti? Adott objektumot reprezentáló adatszerkezetet az objektum élettartama (nyilvántartásának ideje) alatt egy-egy állapotában milyen események érinthetik? Adott objektumot jellemző adatok mely adatkezelő funkciókkal kezelhetők, változtathatók meg, érhetők el?

26 26Gazdasági informatika2008.02.11. Hardver: az információs rendszer fizikai eszközeinek összefoglaló neve. Szoftver (mint gyűjtőfogalom): mindazon programok, eljárások, szabályok és kapcsolódó dokumentumok, amelyek nélkülözhetetlenek valamilyen számítógépes rendszer működéséhez. [ISO 9126]. Szoftver (mint konkrét objektum): a szoftverfogalom olyan példánya, amely önállóan képezheti fejlesztés, adás-vétel, üzemeltetés, felhasználás, karbantartás vagy visszavonás tárgyát. (Más néven: alkalmazás.) Információtechnológia (IT): az adatok gyűjtésének, tárolásának, átalakításának, átvitelének, elérésének, megjelenítésének az erőforrásai, módszerei, eljárásai; rövidebben az adatműveletek és a kommunikáció eszközei és megoldásai; még rövidebben: hardver + szoftver.

27 27Gazdasági informatika2008.02.11. Működő szoftverek Operációs rendszer (a számítógép és a perifériák működésének összehangolása, a hálózati kommunikáció támogatása, kényelmes ember-gép párbeszéd támogatása, a felhasználói szoftverek hordozhatóságának biztosítása). Általánosan használt szoftverek (dokumentumszerkesztés, táblázatkezelés, képek megjelenítése és szerkesztése, multimédia használata, levelezés, Web böngészés, adatbáziskezelés stb.). Speciális felhasználói alkalmazások (lásd üzleti és számviteli szoftverek)

28 28Gazdasági informatika2008.02.11. Orgver - legtágabban = szervezés. Orgver – az IR-re értelmezve: az információs rendszer folyamataira alkalmazott eljárási szabályok, valamint a folyamathoz szabott szervezeti kereteket, hatásköröket és felelősségeket meghatározó szervezeti rend összefoglaló neve. Röveden: eljárásrend, és szervezeti keretek.

29 29Gazdasági informatika2008.02.11. IR fejlesztés és működtetés eljárási szabályai: Jogszabályok (pl. adatvédelmi törvény, elektronikus aláírásról, elektronikus dokumentumok kezeléséről szóló törvény, …). Szakterületi (ágazati) eljárási szabványok (pl. ISO 12207, ISO 17799 – lásd a 3. fejezetben). Módszertani szabályok, technológiai előírások (pl. SSADM, UML, RUP, ITIL – lásd a 3. fejezetben). Szervezeti szabályzatok, szervezeti szintű eljárási szabványok (testre szabott ISO 9001 vagy ISO 12207). Projektszintű eljárási szabványok. Az egyes eszközök üzemeltetési és felhasználási kézikönyvei, alkalmazási szabályai.

30 30Gazdasági informatika2008.02.11. Szabványok típusai Azonos szintű technológiák illesztése: Pl. különböző operációs rendszerekkel vezérelt gépek kommunikációjának megoldása a hálózati kommunikáció megjelenítési rétegében. Egymásra épülő technológiák illesztése: Pl. a hálózati kommunikáció rétegei közötti interfészek. Ember és eszköz (szoftver) illesztése: Pl. ergonómiai szabványok vagy megfelelő szakképesítés előírása az eszköz használatához. Emberek közötti kommunikáció: Pl. dokumentum- szabványok, ügyrend, beszámoltatási rend.

31 31Gazdasági informatika2008.02.11. Néhány szabvány ISO 2382 Információtechnológia. Fogalom meghatározások.(Information technology. Vocabulary) MSZ ISO/IEC 12207 Szoftver életciklus-folyamatok ISO/IEC 12119 Software packages. Quality requirements and testing MSZ ISO/IEC 9126 Szoftvertermékek értékelése. Minőségi jellemzők és használatuk irányelvei MSZ ISO/IEC 17799 Az informatikai biztonság menedzselésének eljárásrendje ISO 9001A tervezés, fejlesztés, gyártás, telepítés és szervizelés minőségbiztosítási modellje


Letölteni ppt "1Gazdasági informatika2008.02.11. Gazdasági informatika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések