Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A kormányzati ellenőrzések hatékonysága és társadalmi szintű hasznosulása Dr. Gaál Szabolcs Barna, a Kormányzati Ellenőrzési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A kormányzati ellenőrzések hatékonysága és társadalmi szintű hasznosulása Dr. Gaál Szabolcs Barna, a Kormányzati Ellenőrzési."— Előadás másolata:

1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A kormányzati ellenőrzések hatékonysága és társadalmi szintű hasznosulása Dr. Gaál Szabolcs Barna, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke, a Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesületének főtitkára Miskolc, 2012. november 20.

2 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. • a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rend. • az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rend.

3 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A Z ÁLLAMHÁZTARTÁSI KONTROLLOK RENDSZERE A Z ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TV. (Á HT.) 61. § • Az államháztartási kontrollok alapvető célja: az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása • 61. § (2)-(4) bek.: Az államháztartás kontrollja a) külső (törvényhozói) ellenőrzés b) kormányzati szintű ellenőrzés c) belső kontrollrendszer keretében történik.

4 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A Z ÁLLAMHÁZTARTÁSI KONTROLLOK RENDSZERE a)Külső (törvényhozói) ellenőrzés Állami Számvevőszék b)kormányzati szintű ellenőrzés kormányzati ellenőrzési szerv (KEHI) európai támogatásokat ellenőrző szerv kincstár c)belső kontrollrendszer a költségvetési szervek belső kontrollrendszere keretében valósul meg (a belső ellenőrzést is beleértve)

5 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A KEHI JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI 355/2011. (XII. 30.) KORM. RENDELET • A miniszterelnök irányítja a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár útján • Elnökét a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel • Elnöke a közigazgatási államtitkári értekezlet állandó meghívottja • A KEHI kormányzati ellenőrzési tevékenységét a Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi • A Kormány döntése, a miniszterelnök, vagy a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár utasítása alapján a KEHI elnöke soron kívüli ellenőrzést rendel el. • Engedélyezett létszáma: 133 fő

6 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A KEHI KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HATÁSKÖRE Áht. 63. § (1) bek.: A KEHI ellenőrzési jogköre kiterjed: a) a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésére, b) központi és fejezeti kezelésű előirányzatok, pénzalapok, valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek kormányzati ellenőrzésére, c) a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, egyesületeknek, az alapítványoknak, és a térségi fejlesztési tanácsoknak nyújtott támogatások és állami vagyon felhasználásának ellenőrzésére,

7 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal d)a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű és állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzésére, valamint azon társaságokra, amelyekben az állam többségi befolyással rendelkezik; e)alapítványok, közalapítványok ellenőrzésére, f)az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenőrzésére, g)a magánnyugdíjpénztárak ellenőrzésére, h)az Összefogás az Államadósság Ellen Alap gazdálkodása jogszerűségének ellenőrzésére.

8 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A KEHI JOGKÖREI 2012. JANUÁR 1- JÉTŐL Az új Áht. és a KEHI-re vonatkozó új Korm. rendelet alapján 1.Eljárási bírság; 2.Kármegelőzés, kárenyhítés eszközei • Számlák zárolása, • Költségvetési támogatások folyósításának felfüggesztése, • Szja. 1%-ából tett felajánlások folyósításának felfüggesztése, • Áfa visszatérítés folyósításának felfüggesztése; 3. Polgári jogi követelések érvényesítésének, költségvetési támogatások közvetlen visszafizettetésének joga; 4. Együttműködési megállapodás alapján közös ellenőrzés; 5.Tanácsadó tevékenység végzése; 6.A KDB hivatalból történő eljárásának kezdeményezése.

9 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A KEHI hatáskörének és intézkedési lehetőségeinek változása 2009 •Központi költségvetés •Támogatások •Állami kezesség 2010 június •Központi költségvetés •Támogatások •Állami kezesség •Kormánydöntése k •Gazdasági társaságok •Alapítványok 2011 •Központi költségvetés •Támogatások •Állami kezesség •Kormánydöntések •Gazdasági társaságok •Alapítványok •Mnyp-k •ÖÁE Alap •Eljárási bírság T/8890- folyamatban •25%-ot meghaladó állami részvétellel működő gazdasági társaságok-kivétel MNB •Kiemelt jelentőségű perek •Panasz •Keresetindítási jog •Tükörmásolat •Adószám felfüggesztés •Lakcímnyilvántart ás adatai •Banktitok

10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A KEHI ELJÁRÁSRENDJE • Korábban:  főszabályként a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (Ber.) rendelkezései vonatkoztak a KEHI-vizsgálatokra  a KEHI-ről szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rend. pedig speciális szabályokat fogalmazott meg • 2012. január 1-jétől:  355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza a kormányzati ellenőrzésre vonatkozó szabályokat

11 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szabályozásának céljai •Sarkalatos törvény rögzítse a vagyon védelmének és a vagyonnal történő gazdálkodás alapvető szabályait, ezáltal hosszú távú, általános védelem biztosítása, •Az állami és az önkormányzati vagyonra vonatkozó egységes szabályozás megalkotása, •Átláthatatlan, pazarló gazdálkodás megszüntetése.

12 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szabályozásának alapelvei •A nemzeti vagyon rendeltetése a közfeladatok ellátásának biztosítása. •A természeti erőforrások megóvása, a nemzeti értékek megőrzése és méltó hasznosítása, a jövő nemzedéke szükségleteinek figyelembevétele. •Költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő működtetés és hasznosítás. •Átruházásra, hasznosításra irányuló szerződés csak átlátható szervezettel köthető. •Gazdálkodás a törvényesség, célszerűség, eredményesség követelményei alapján.

13 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A kormányzati ellenőrzések társadalmi hasznosulása számokban

14 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Eredmények I. Ellenőrzött szervek száma: 2010. II. félév: 95 db 2011. év: 343 db 2012. év: 755 db Ellenőrzések száma: 65 db Megtett feljelentések: 64 tényállás alapján Várható feljelentések: 12 Nyomozás elrendelése: 61 esetben

15 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Eredmények II.  Javaslatok (az ellenőrzési jelentésekben): 451  Közreműködés a jogszabály-előkészítésben (prevenció):  hivatali szinten (javaslatok): 115 esetben  közigazgatási államtitkári értekezleten (KÁT) - több mint 100  Tanácsadó tevékenység (a Kormány döntését megelőzően): 2 témában  Pénzvisszafizetés

16 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Eredmények III. 23,97 Mrd Ft visszafizetésére tett javaslat és visszafizetett, visszatartott költségvetési támogatás 14,26 Mrd Ft államot illető polgári jogi követelés feltárása 54,23 Mrd Ft Feltárt vagyoni hátrány

17 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A KEHI ellenőrzéseinek eredményei Működési költség Elherdált adófizetői Ft-ok

18 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A KEHI által megtett feljelentések tényállásai

19 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal T/8890. egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról

20 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal T/8890. egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról • benyújtó : Magyarország Kormánya nevében Dr. Navracsics Tibor KIM miniszter • a benyújtás időpontja : 2012. október 28. • az irományt tárgyaló bizottságok: – számvevőszéki és költségvetési bizottság; – alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság • plenáris ülés: 2012. november 6.

21 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Az előterjesztés célja: • a kormányzati ellenőrzés erősítése • a közpénzekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése • az Államot megillető polgári jogi követelések hatékonyabb érvényesítése

22 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A törvényjavaslat tartalma  az MNB kivételével olyan gazdasági társaságok ellenőrzése, amelyben az államnak legalább 25%-ot meghaladó részesedése van (prevenció);  keresetindítási jog az ellenőrzések során megismert szerződések semmiség ének megállapítása iránt (hatékonyság);  kiemelt jelentőségű perek ké minősítése a KEHI által az állami szerveket, gazdasági társaságokat megillető követelések miatt indított pereknek (hatékonyság);  panaszjog gal élhessenek a büntetőeljárásban az állami érdekek képviseletében eljáró központi államigazgatási szervek (hatékonyság);

23 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A törvényjavaslat tartalma  tükörmásolat készítése (ne akadályozzuk az ellenőrzöttek munkavégzését) - Gazdasági Versenyhivatal ;  az adószám felfüggesztésének kezdeményezése (a szankció- rendszer differenciálása) - Nemzeti Adó- és Vámhivatal ;  lakcímnyilvántartás hoz való hozzáférés (hatékonyság) – pl. igazságszolgáltatási, katasztrófavédelmi szervek ;  banktitok megismerése az ügyfél értesítésének mellőzésével (hatékonyság) - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.

24 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A sajtóban megjelent alaptalan vádak A törvényjavaslatnak nem célja: • a kormányzati ellenőrzés kiterjesztése az MNB-re; • a bankok és az állampolgárok adataihoz, pénzügyi információjához való indokolatlan és korlátlan hozzáférés; • az ellenőrzések során megismert adatok céltól eltérő felhasználása és ezáltal a piaci verseny torzítása; • a külföldi és hazai befektetők elrettentése. NEM

25 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A KEHI a sajtóban 1993-2012.


Letölteni ppt "Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A kormányzati ellenőrzések hatékonysága és társadalmi szintű hasznosulása Dr. Gaál Szabolcs Barna, a Kormányzati Ellenőrzési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések