Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyéni fejlesztési terv. Egyéni fejlesztés A szociális (szociokulturális) környezetből és a kompetenciák [ismeretek, jártasságok, készségek, képességek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyéni fejlesztési terv. Egyéni fejlesztés A szociális (szociokulturális) környezetből és a kompetenciák [ismeretek, jártasságok, készségek, képességek."— Előadás másolata:

1 Egyéni fejlesztési terv

2 Egyéni fejlesztés A szociális (szociokulturális) környezetből és a kompetenciák [ismeretek, jártasságok, készségek, képességek fejlettségéből/ fejletlenségéből és az iskola világához való viszonyulásokból (attitűdök)] adódó hátrányok ellensúlyozását, mérséklését célzó tudatos oktató-nevelő tevékenység.

3 Az egyéni fejlesztés célja, funkciója A HHH tanulók esélyhátránya csökkenjen  tanulásban való sikeresség  tanuláshoz kapcsolódó pozitívabb attitűd  Csökken az igazolatlan hiányzás  Év vesztés nélküli továbbhaladás  Magántanulóvá válás elkerülése  továbbtanulási esélyeik növekedjenek  hosszú távú munkaerő piaci esélyeik növekedjenek  Hosszabb iskolai karrier  szűkebb, vagy tágabb környezetük pozitív változtatása (interakciók)  Szemléletváltás – el/befogadás

4 A fejlesztési terv adott tanévre készül szakszolgálat közreműködésével  Pszichológus  Gyógypedagógusok  Fejlesztőpedagógusok  Osztálytanítók, osztályfőnökök, szaktanárok Célszerű a könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában elkészíteni.

5 A fejlesztési terv 2.- 3 havonta „jelentés az előrehaladásról” = negyedévi árnyalt szöveges értékelés Az elért eredményekkel történő összevetés után készül el a következő 3 hónapra szóló feladat- meghatározás.  Korrekciók  Teljesített célok  További feladatok  Új feladatok a következő fejlesztési ciklusra (3 hónapra)

6 A fejlesztés sikerkritériumai A fejlesztő munkát a már meglévő készségekre, képességekre építve, a gyermek önbizalmának folyamatos pozitív megerősítése mellett lehet eredményesen végezni. A gyermeket meg kell nyerni a fejlesztéshez, mert az átélt kudarcok következtében a már beépült elkerülő magatartást át kell fordítani, hogy tapasztalja meg, a tanulás lehet öröm és sikerélmény is.

7 Szervezeti keretek, színterek Tanórákon Tanórán kívül  Egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások (+ SNI és BTM fejlesztés, szakszolgálat fejlesztései)  Napközi  Művészeti iskola  DÖK-rendezvények  Szakkörök, diákkörök (tehetséggondozás)  Sportkörök  Kirándulások, túrák  Táborok, (erdei iskola)

8 Támogató környezet Konzultációs lehetőség:  gyógypedagógus közreműködésével, szakmai irányításával kapnak segítséget  Esetmegbeszélések (feljegyzés) Az iskolai oktatásban érvényesíteni szükséges a méltányos számonkérési, értékelési, esetleg az átmeneti felmentési lehetőségeket.  ajánlás a szaktanárnak (pl.: ne írásban; most ne feleljen; memoriter; eszközhasználat!) Kapcsolattartás  Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálattal  Családdal  Civil szervezetekkel

9 Adminisztrációs feladatok Egyéni fejlesztési terv gondozása (fejlesztő team) Az egyéni és/vagy csoportos haladási naplók vezetése (fejlesztést végző pedagógus) Tanulói portfólió készítése, rendszerezése (menedzsment)  Szakértői és kontrollvélemények (ha van: TKVSZ és RB; Nev. Tan).  Diagnosztikus mérések (készség, képesség, kompetencia, tantárgyi tudás)  Negyedévi árnyalt, szöveges értékelések  Félévi és év végi tanulmányi munka értékelése  Egyéb dokumentumok  A tanuló egy-egy jellemző munkája (rajz, fogalmazás, tantárgyi teszt, stb.)  Emlékeztetők, feljegyzések

10 A fejlesztési terv Név: Születési adatok: Tanulási nehézség: Tanulási zavar Tanév/ osztály: Fejlesztést végzi: Egyéni és/vagy csoportos fejlesztés:__ óra/hét

11 Példák: fejlesztendő területek Vizuális észlelés és vizuomotoros koordináció fejlesztése Általános tájékozottság fejlesztése Beszédhang és az írott betűalak közötti kapcsolat megerősítése Cserélt betűk differenciálása Figyelem fejlesztése Munkatempó fokozása Sikerélmény biztosításával a tanulási motiváció kialakítása Matematikai műveletek egymáshoz való viszonyának értelmezése. Matematikai szabályszerűségek felismertetése Mozgásfejlesztés Tehetséggondozás (művészeti iskola, szakkörök, versenyekre nevezés, felkészítés) Sportkör

12 Tantárgyi fejlesztés  Történelem: Fogalmak, évszámok, térképolvasási ismeretek; összefüggések felismerése Felzárkóztatás/képességfejlesztés Személyiségfejlesztés:  Figyelem-és emlékezetfejlesztése. Helyes önértékelés kialakítása. Tanulási motiváció erősítése. Pályaorientáció segítése. Kötelességtudat: iskolai felszerelés Napközis ellátás:  Házi feladat fokozott, rendszeres ellenőrzése. Szöveges tanulni valók számonkérése Tehetséggondozás:  Színjátszó kör  Sport Művészeti iskola  Néptánc (Ördöngös)  Képző: fafaragó, textil  Zene

13 Fejlesztési terv (minta) Fejlesztendő terület SzeptemberOktóberNovemberDecember

14 Köszönöm a figyelmet ! Zsombok Lajosné /Mandi/


Letölteni ppt "Egyéni fejlesztési terv. Egyéni fejlesztés A szociális (szociokulturális) környezetből és a kompetenciák [ismeretek, jártasságok, készségek, képességek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések