Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyéni fejlesztési terv

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyéni fejlesztési terv"— Előadás másolata:

1 Egyéni fejlesztési terv

2 Egyéni fejlesztés A szociális (szociokulturális) környezetből és a kompetenciák [ismeretek, jártasságok, készségek, képességek fejlettségéből/ fejletlenségéből és az iskola világához való viszonyulásokból (attitűdök)] adódó hátrányok ellensúlyozását, mérséklését célzó tudatos oktató-nevelő tevékenység.

3 Az egyéni fejlesztés célja, funkciója
A HHH tanulók esélyhátránya csökkenjen tanulásban való sikeresség tanuláshoz kapcsolódó pozitívabb attitűd Csökken az igazolatlan hiányzás Év vesztés nélküli továbbhaladás Magántanulóvá válás elkerülése továbbtanulási esélyeik növekedjenek hosszú távú munkaerő piaci esélyeik növekedjenek Hosszabb iskolai karrier szűkebb, vagy tágabb környezetük pozitív változtatása (interakciók) Szemléletváltás – el/befogadás

4 A fejlesztési terv adott tanévre készül szakszolgálat közreműködésével
Pszichológus Gyógypedagógusok Fejlesztőpedagógusok Osztálytanítók, osztályfőnökök, szaktanárok Célszerű a könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában elkészíteni.

5 A fejlesztési terv 2.- 3 havonta „jelentés az előrehaladásról” = negyedévi árnyalt szöveges értékelés Az elért eredményekkel történő összevetés után készül el a következő 3 hónapra szóló feladat-meghatározás. Korrekciók Teljesített célok További feladatok Új feladatok a következő fejlesztési ciklusra (3 hónapra)

6 A fejlesztés sikerkritériumai
A fejlesztő munkát a már meglévő készségekre, képességekre építve, a gyermek önbizalmának folyamatos pozitív megerősítése mellett lehet eredményesen végezni. A gyermeket meg kell nyerni a fejlesztéshez, mert az átélt kudarcok következtében a már beépült elkerülő magatartást át kell fordítani, hogy tapasztalja meg, a tanulás lehet öröm és sikerélmény is.

7 Szervezeti keretek, színterek
Tanórákon Tanórán kívül Egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások (+ SNI és BTM fejlesztés, szakszolgálat fejlesztései) Napközi Művészeti iskola DÖK-rendezvények Szakkörök, diákkörök (tehetséggondozás) Sportkörök Kirándulások, túrák Táborok, (erdei iskola)

8 Támogató környezet Konzultációs lehetőség:
gyógypedagógus közreműködésével, szakmai irányításával kapnak segítséget Esetmegbeszélések (feljegyzés) Az iskolai oktatásban érvényesíteni szükséges a méltányos számonkérési, értékelési, esetleg az átmeneti felmentési lehetőségeket. ajánlás a szaktanárnak (pl.: ne írásban; most ne feleljen; memoriter; eszközhasználat!) Kapcsolattartás Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálattal Családdal Civil szervezetekkel

9 Adminisztrációs feladatok
Egyéni fejlesztési terv gondozása (fejlesztő team) Az egyéni és/vagy csoportos haladási naplók vezetése (fejlesztést végző pedagógus) Tanulói portfólió készítése, rendszerezése (menedzsment) Szakértői és kontrollvélemények (ha van: TKVSZ és RB; Nev. Tan). Diagnosztikus mérések (készség, képesség, kompetencia, tantárgyi tudás) Negyedévi árnyalt, szöveges értékelések Félévi és év végi tanulmányi munka értékelése Egyéb dokumentumok A tanuló egy-egy jellemző munkája (rajz, fogalmazás, tantárgyi teszt, stb.) Emlékeztetők, feljegyzések

10 A fejlesztési terv Név: Születési adatok: Tanulási nehézség:
Tanulási zavar Tanév/ osztály: Fejlesztést végzi: Egyéni és/vagy csoportos fejlesztés:__ óra/hét

11 Példák: fejlesztendő területek
Vizuális észlelés és vizuomotoros koordináció fejlesztése Általános tájékozottság fejlesztése Beszédhang és az írott betűalak közötti kapcsolat megerősítése Cserélt betűk differenciálása Figyelem fejlesztése Munkatempó fokozása Sikerélmény biztosításával a tanulási motiváció kialakítása Matematikai műveletek egymáshoz való viszonyának értelmezése. Matematikai szabályszerűségek felismertetése Mozgásfejlesztés Tehetséggondozás (művészeti iskola, szakkörök, versenyekre nevezés, felkészítés) Sportkör

12 Felzárkóztatás/képességfejlesztés Személyiségfejlesztés:
Tantárgyi fejlesztés Történelem: Fogalmak, évszámok, térképolvasási ismeretek; összefüggések felismerése Felzárkóztatás/képességfejlesztés Személyiségfejlesztés: Figyelem-és emlékezetfejlesztése. Helyes önértékelés kialakítása. Tanulási motiváció erősítése. Pályaorientáció segítése. Kötelességtudat: iskolai felszerelés Napközis ellátás: Házi feladat fokozott, rendszeres ellenőrzése. Szöveges tanulni valók számonkérése Tehetséggondozás: Színjátszó kör Sport Művészeti iskola Néptánc (Ördöngös) Képző: fafaragó, textil Zene

13 Fejlesztési terv (minta)
Fejlesztendő terület Szeptember Október November December

14 Zsombok Lajosné /Mandi/
Köszönöm a figyelmet ! Zsombok Lajosné /Mandi/


Letölteni ppt "Egyéni fejlesztési terv"

Hasonló előadás


Google Hirdetések