Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Aradi Zsolt PM főosztályvezető c. egyetemi tanár 2009. szeptember hó A költségvetési intézményrendszer átalakítása, az irányítási struktúrák újraszabályozása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Aradi Zsolt PM főosztályvezető c. egyetemi tanár 2009. szeptember hó A költségvetési intézményrendszer átalakítása, az irányítási struktúrák újraszabályozása."— Előadás másolata:

1 Dr. Aradi Zsolt PM főosztályvezető c. egyetemi tanár 2009. szeptember hó A költségvetési intézményrendszer átalakítása, az irányítási struktúrák újraszabályozása

2 A/ Bevezetés – a költségvetési gazdálkodás 1. Az államháztartásról szóló törvény (1992.) Az államháztartás  bevételei, kiadásai  az állam szerepvállalása,  működése: definíciók, átfogó szabályok, hatáskörök, eljárások, ellenőrzési rend.

3 Nem: jogcím-, követelmény- és feltételrendszer, működési mód  az állam finanszírozási kötelezettsége →  tartalma: szakmai jogszabályok,  megvalósításának mértéke, üteme: éves költségvetési törvények.

4 2. Államháztartás működése, reformja Változatlan input és software: az adófizető érdekei  takarékosság,  pénzügyi keret-lehetőségek betartása,  nem finanszírozható és nem javuló teljesítmény.

5 3. Közpénzből közfeladatellátás – az intézményi modell peremfeltételei  A közfeladatok jellemzői: • közérdek érvényesítése:  a kereslet és a fizetőképesség eltérése,  ellátási kényszer,  általános szakmai követelmények, garanciák,  átláthatóság igénye,  az állam forráshoz jutásának módja.

6 • működési, finanszírozási ismérvek:  rendszerek működése, feladatok tervezhetősége, mérhetősége, protokollja,  eredmények, ráfordítások értékelhetősége,  kalkulálható és előírható költség, költségelemek, bérpolitika.

7  Valós piaci viszonyok jellemzői – a „láthatatlan kéz”. • keresleti piac – ár (megfizetés), • kínálati piac, felszámolható/belépő kapacitás/szolgáltatás, aktuális igények – ár(verseny), költségkontroll, minőségkontroll, • kockázat mindkét oldalon, • ellátási, igazodási kényszer, (köz)etalon hiánya.

8 A piac kudarcai:  externalitás,  morális veszély: egyéni, szolgáltatói,  információs asszimetria,  kontraszelekció,  átláthatóság hiánya.

9 B/ Az intézményi gazdálkodás szabályai – új rendszer I. Általános elvárások 1. Az államháztartás működésével kapcsolatos követelmények  fiskális követelmény,  elosztási hatékonyság, átláthatóság,  pénzfelhasználási és működési hatékonyság,  kultúráltság → eszközök.

10 2. Pénzügyi kultúra  összetett célrendszer, összhangjuk,  rendszerszerűség (folyamat, elemek, irányító),  rend, fegyelem,  közérdekűség, átláthatóság,  ismeret, igényesség,  problémamegoldó szemlélet,  teljesítmény, szolgáltatás,  helyzet, többletmunka ↔ racionális rendszer,  oktatás,  kommunikáció. A költségvetési intézményi gazdálkodási kultúra és modell „versenyképessége”.

11 3. Szabályok  fiskális/technikai/adminisztratív gyakorlat → reform- tartalom, célkövetés • előzmények, • „üres lap”, • alternatíva.

12  a tematika határai • tudat, ismeret, esetlegesség, helyi megoldások, • érdek, hatalom, közigazgatás, • ágazat, • közfeladat-kör, • foglalkoztatás, díjazás szabályai.

13 4. A közpénzügyi reform-törvények  Az állami vagyonról (2007.évi CVI. tv.)  A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről (2008.évi LXXV.tv.)  A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról (2008.évi CV.tv.)

14 5. A Törvény célja – elfogadás/elutasítás  A közfeladatokat közforrásból ellátó szférában •az állami/önkormányzati intézményrendszer •szakmai működése és gazdálkodása során •az államháztartás működési elveinek  közérdekből való,  reformjellegű és  egymással összehangolt  érvényesítése. Nem másik → más fajta, komplex szabályozás.

15  Részcélok •Az egyes közszolgáltatások komplex: szakmai és gazdasági elvárásoknak megfeleltetése, rendszerbeli kapcsolat  a költségvetési korlát, gazdálkodás és  a közfeladat-ellátás mint finanszírozandó reálfolyamat: szaktevékenység, intézményműködés, fenntartás. Vezetés/irányítás között.

16 • szervezeti célszerűség: adekvát modellek és struktúrák  hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság, • átláthatóság, jogbiztonság, • tevékenység és gazdálkodás biztonsága, • differenciált gazdálkodási szabályozás megalapozása. Az alternatíva.

17  Eszközök • A közfeladatot megvalósító szervezettípusok, preferencia:  egymástól elhatárolt ismérvek,  életút eseményei (alapítás, átalakítás, megszüntetés),  megalapozott, szakszerű eljárás;  szereplők, követelmények, tartalom, technikák,  egyes működési szabályok,  A költségvetési szerv és a gazdálkodó szerv közötti „átalakulás” eljárása és feltételei.

18  A jogi személyiségű szervezeti egység: • alacsony méretgazdaságosság, hálózatban működés miatt összevont költségvetési szervek szakmai önállósága fenntartása, • komplex intézmény(rendszer)ek működőképességének javítása.

19 • Irányító szerv → rendszerműködtető, megrendelő. • Intézményvezetés → szakszerű, felelős. • A tevékenységek differenciált  meghatározása,  pénzügyi, kalkulációs szabályozása. • A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség követelményének meghatározása.

20 • A gazdálkodás (tervezés, finanszírozás, beszámolás stb.) új konstrukciói:  fiskális követelmények → egységes,  hatékonyság/követelmények → differenciált,  a szaktevékenység és a gazdálkodás összehangolt,  mérhetőség, végrehajthatóság, fegyelem, teljesítményelv, garantált közszolgáltatás, elszámoltathatóság támogatása. Nincs általános/egységes rendszer.

21 • Költségvetési tervezés és beszámolás Szemléletváltás: intézmény + input → feladat + output (is):  feladat-, szervezési- és teljesítmény alapúság,  „megrendelés”, „megbízás” követelményei,  üzemgazdasági szemlélet támogatása, könyvvezetéssel is.  éves fiskális keretek merevségének oldása indokolt körben.

22 II. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv. Eddigi és az új szabályozás, ennek hatása 1. A szabályozás általában  Jelenleg eljárási jelleg, hiányos, nehezen áttekinthető.  Az új törvény szerkezete.  Funkció bővülés: • közfeladat-ellátás finanszírozhatósága, • szakmai hatékonyság, szolgáltatás orientáció. Input-output, „arany középút”.

23 A Törvény jellege A szervezet + működés és gazdálkodás • közvetlenül és • felhatalmazással/kiutalással.

24 2. A közfeladatok követelmény- és feltételrendszere  Jelenleg összehangolatlan • pénzügyi és szakmai, • intézmény-típusonkénti követelmény- és feltételrendszerek.  Az intézményi alapítás és működés (feladatellátás) • szakmai, • pénzügyi, • gazdaságossági követelményei és feltételei → költségei/forrása(i).

25  A „finanszírozottság” megítélése • szükséglet, mennyiségi és minőségi elvárások, • állam által felvállalás, • tartós finanszírozhatóság.

26 3. Közfeladat ellátásának felülvizsgálata  Felülvizsgálat: alapító (irányító) szerv.  A felülvizsgálat szempontjai: • igény a közszolgáltatásra, • a szervezeti forma megfelelősége (a működés, gazdálkodás ↔ a tevékenység jellege, forrásszerkezete), • a működés méretgazdaságossága, • költségvetési szervekre átalakítási kötelezettség nincs,

27 • minimális feladat:  valamennyi költségvetési szerv besorolása a „fennálló viszonyok” alapján,  a költségvetési szervek működése rendszeres felülvizsgálata.

28 Közszükséglet Teszt Kormányzati szerepvállalás Teszt Hatáskör-illesztési Teszt Külső partner Teszt Üzemgazdasági Teszt Finanszírozhatósági Teszt Igen Nem Elhagyás Feladat ellátásának megszűntetése, privatizáció Decentralizáció, esetleg központosítás Nem Átszervezés Igen Partnerség Magánszféra bevonása, PPP, outsourcing, Újraszervezé s Igen Hatékonyság Munkafolyamatok racionalizálása, e-kormányzat Regionális integráció, támogató tevékenységek központosított ellátása NEM

29 Feladat- felülvizsgálat Jogszabály, alapító okirat Program és teljesítmény költségvetés Munkafolya- matok újraalakítása (PBR) Belső szabályzatok (SzMSz) Belső számon- kérhetőség Vezetői információs rendszer, e-szolgáltatások, IT Szolgáltatási szabványok Külső számon- kérhetőség Versenyalapú kiválasztás, teljesítmény alapú bér Teljesítményérté kelés Munkaköri leírások TELJESÍTMÉNYMÉRÉSTELJESÍTMÉNYMÉRÉS

30 4. A tevékenység típusai – alaptevékenység, – kiegészítő tevékenység, – kisegítő tevékenység, – vállalkozási tevékenység.

31 5. Az irányító szerv új feladatai-rendszergazda, beazonosítás • feladat-, követelmény-, feltételmeghatározás, • finanszírozási módok, • gazdálkodók hatékonysága, törvényessége, • nyilvános adatok közzététele/ellenőrzése, • követelmények érvényesítése a feladatellátásban, • módszertan a szabályszerű, hatékony gazdálkodáshoz, • megrendelő funkció gyakorlása, • mögöttes felelősségvállalás, • közfeladat-ellátási igény, szervezeti célszerűség és hatékonyság értékelése, intézkedés.

32 6. A költségvetési szerv ismérvei  meghatározott állami, önkormányzati feladat,  közérdek, alaptevékenység, nem haszonszerzés,  meghatározott követelmények, feltételek,  irányítás/felügyelet,  működési kör ellátási kötelezettség,  költségvetés,  speciális nyilvántartás.

33 7. A költségvetési szerv átalakítása  kategóriák (lehetőségek),  átalakítás, megszüntetés kötelező esetei

34 8. A költségvetési szervek csoportjai alapító szerint Az irányító, az alapító, a felügyelő szerv, a funkcióik Azonosság, elkülönülés. Irányító szerv feladatköre gyakorlása – hatáskör.

35 9. A költségvetési szervi típusok  Testreszabott/differenciált szabályozás – hatékonyság • tevékenység, irányítottság, forrásstruktúra jellege → közhatalmi, közszolgáltató altípusok, • a feladatméret, összetettség előirányzat kiterjedtsége, a belső szervezeti strukturáltság → önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő.

36  A differenciált gazdálkodási szabályozás(ok) alapja, de: „átsorolás”; lehetőség/kötelezettség. A jogi személyiségű szervezeti egység „átsorolása”; az alternatíva. A vállalkozó közintézet feltételei, eljárása. A „szakfeladat”. Szakmaiság, gazdálkodás, hatalom (ágazati, irányítói, önkormányzati).

37 10. A tevékenység jellege szerinti besorolás  Közhatalmi költségvetési szerv  Közszolgáltató költségvetési szerv ­ Közintézmény -Közintézet: egészségügyi, K+F, felsőoktatási, művészeti stb. -Vállalkozó közintézet: 4 csoport egyedei + törvény -Közüzem

38 11. A tevékenység (besorolás) és a gazdálkodási folyamat kapcsolatrendszere

39 12. A jogi személyiségű szervezeti egység Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerven belül – korlátozottság • alapítói döntés, • közfeladat önálló ellátása, • elkülöníthető tevékenység, területi elhelyezkedés, forrás, szervezet, • a költségvetési szerv szervezeti és gazdálkodási egységét nem érinti, ajánlattevő/ajánlatkérő, • a költségvetési szerv határoz meg részére részelőirányzatokat.

40 13. A funkció szerinti besorolás  Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv • a szolgáltatás terjedelme széles, összetett • a gazdálkodás/előirányzatok köre kiterjedt, átfogó • az alaptevékenység ellátását támogató szervezeti egység(ek), is szükségesek, • a foglalkoztatottak száma és a munkamegosztás szervezeti egységekre tagozódást igényel.

41  Önállóan működő költségvetési szerv • szakmai szervezeti egységek, • alaptevékenység nem eszközigényes, • szellemi, fizikai (technikai) támogató funkciókat ellátók száma szervezeti egységet nem igényel, • elsősorban szakmai célú (személyi, beszerzés), esetleg működési rezsi, • vezető jogosult kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítés igazolásra, utalványozásra.

42 14. A működés és a gazdálkodás követelményei – tételes szabályok  gazdaságosság,  hatékonyság,  eredményesség.

43 15. A költségvetési szerv vezetése  Ágazati törvényekre utalás.  A vezető • szakmai + gazdasági funkciója:  tevékenység (jogszabály, költségvetés, megvalósítási-, teljesítményterv-, feladatellátási megállapodás, egyedileg)  gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség  kötelezettségvállalás ↔ források  vagyongazdálkodás

44  belső kontroll rendszer  monitoring, adatszolgáltatás, számviteli rend. • jogkövetkezmények  szabálysértés, feladatelmaradás. • követelmények intézménytípusonként: alaptevékenység, besorolás, forrás-vagyon → végzettség/képesítés, gyakorlat  szabályozás vagy irányító szerv. • pályázat: általános és konkrét elvárások. Jutalmazás-premizálás  éves értékelés, • funkció- és felelősség-meghatározás és -megosztás, egyéb lehetőségek.

45  A vezető/vezetés kiválasztása  intézmény adottságai, követelmények, szakszerűségi és teljesítmény- garanciák, • a tényleges hatáskör és felelősség, ösztönzés megalapozása.  A gazdasági vezető.

46 16. A költségvetés  Erőforrások, kiemelt előirányzatok  követelmények + feladat-szervezés, teljesítmény- meghatározás  háttérszabályozás, feladat. • egyeztetett (kölcsönös felelősség),

47 • adattartalom  pénzügyi + költségvetés, személyi + tárgyi feltételek,  szakmai, mennyiségi, minőségi jellemzők, • megvalósítási terv: előfeltételek, folyamatszervezés (belső: közintézet, vállalkozó közintézet, közüzem), • teljesítményterv: mért követelmények, eredmények,

48 • feladat-ellátási megállapodás; előre nem tervezett; a vállalkozó közintézet és a közüzem (külsőnél), • összes tevékenység és bevétele, • tevékenységfajták ↔ kiadás-bevétel.

49  A költségvetés alapvető szerepe, új minősége • előirányzat (keret) ↔ költségokok → végrehajtható, számonkérhető, ellenőrizhető folyamat/ teljesítmény, irányító/finanszírozó által is felvállalt, adósságképződés nélküli garantált közszolgáltatás, • az éves fiskális keretek oldása (rendszeres).

50 17. A költségvetés végrehajtása  Átjárás: differenciált hatáskörök (irányító/intézmény) – előirányzatok között, – többletbevételből.  A tervezés erősítése és a működés támogatása.

51 18. Finanszírozási módszer  Differenciált finanszírozási módszerek/ütemezés. Közintézet, vállalkozó közintézet, közüzem többletforrásai • Kör és feltételek: Korm.rendelet  Kincstártól kölcsön  egyes saját források: Kincstárnál hasznosítás, értékpapír • a vállalkozó közintézet fejlesztési hitele  A tevékenység jellegéhez, adottságaihoz igazodó finanszírozás általi garanciák.

52 19. Beszámolás  Jelenleg formális → szakmai és pénzügyi.  Komplex. Visszacsatolás, nyilvánosság. Vezető és munkatársak érdekeltsége.

53 20. A vállalkozó közintézet sajátos gazdálkodási szabályai – közintézethez képest • középtávú stratégia: szakmai program, gazdálkodás, foglalkoztatás, beruházás, • szabad előirányzat-gazdálkodás, jutalmazás nem korlátozott (előirányzatból, bevételből, maradványból, eredményből), •fejlesztési hitel, tartalékképzés, • külön törvény szerint tulajdonosi jogok, • korlátozott mögöttes felelősség,

54 • a kötelező vezető testület, jogosítványai:  SZMSZ, gazdálkodó szervezet tulajdonosi jogai,  szabályszerű és hatékony gazdálkodás érvényesítése, felelősség,  költségvetés + maradvány jóváhagyása, felhasználása,  gazdasági vezető munkáltatói jogai,  közreműködés értékelésben, • üzemgazdasági könyvvezetés is, könyvvizsgáló

55 21. Az állami tulajdonú gazdasági társasági közfeladat-ellátás feltételei • közszolgáltatás, • gazdasági verseny tisztasága, szabadsága; tilalom: összefonódás, piackorlátozás, • jogosultak száma nem korlátozott, • információk rendelkezésre állnak, • költségvetési forrás versenyeztetéssel – kivételekkel, • vezető alkalmassága,

56 • közforrásból finanszírozás költség megalapozottsága, illetve teljesítményérték, • gazdaságosság, hatékonyság, átláthatóság, • ellátási garancia, • előnyös, illetve a privatizálás hátrányos.

57 Más államháztartási szervezetek gazdasági társaságai. Intézményi gazdasági társaságok • feltételek/forrásarány is • eljárás. Költségvetési szerv ↔ gazdasági társaság.

58 22. Bevezetés – fokozatosság  2009.01.01.  2009. 05.15 – 06.01. • szervezeti besorolás: költségvetési szerv/gazdálkodó szerv (állapot), • tevékenység/funkció szerinti besorolás, • alapító okirat rendbetétele, aktualizálása • MÁK: 07.01.  2009. 09.30. szakfeladat – az új és a régi együtt.

59  2010.01.01. • gazdálkodás (VII. fejezet), • szakfeladat, • megszűnés (alapító okirat nélküli), • helytállási kötelezettség. A 3 éves szabály. Folyamat.

60  Az új kultúrára átállás  Vhr./Ámr. + PM r.  Törzskönyv/PM r.  Útmutatók  Oktatás/konzultáció/kérdezz-felelek

61 23. Hatások vizsgálata - pozitív  állam,  állampolgár,  költségvetési szerv,  költségvetési szerv vezetője/vezetése,  költségvetési szerv foglalkoztatottja,  szolgáltatást igénybevevő,  szállító.

62 24. A két kultúra A) A költségvetési és a versenyszféra kultúrájának közelítése - teljesítményelv és üzemgazdasági szemlélet B) A jelenlegi és a javasolt költségvetési kultúra néhány jellemzője

63 1.Báziselven, szakmailag, szervezéssel nem megalapozott, kedvezményezett/intézmény- központú erőforrás (input) elosztás, felhasználási keretek Feladatalapúság, mért erőforrás-biztosítás, szolgáltatás-, teljesítményelv (output is) 2. Napi szintű gazdálkodás, színvonalromlás, adósságképződés kockázata Szervezett gazdálkodás (protokoll), fegyelem, garantált végrehajtás, teljesítmény.

64 3. Deklarálva: „kijönni” a költségvetésből, feladat ellátva Gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség 4. Szakmai és költséggeneráló követelmények, feltételek jogszabályi rögzítésének elégtelensége, finanszírozhatatlanság Piac hiányában szakmai, pénzügyi, gazdaságossági követelmények, feltételek – finanszírozhatóság, szolgáltatásjavulás.

65 5. Esetleges szervezeti forma Szervezeti célszerüség, költségvetési szerv prioritása 6. Átláthatatlan feladatrendszer, költségszintek Átlátható feladatkör, feladathoz („termékhez”), feladatkörhöz kapcsolt költségek, meghatározott körben üzemgazdasági szemlélet.

66 7. Intézmények technikai csoportosítása, hasonló gazdálkodási szabályok Intézménycsoportok többféle szempontú rendszerbe foglalása, átlátható szervezetrendszer; testreszabott gazdálkodási szabályok, hatékonyság 8. Pénzügytechnikai, eljárási szabályozás, a szolgáltatás iránt érzéketlen, lenézett Ágazat- és szolgáltatás-érzékenységű differenciált pénzügyi szabályozás makrofiskális követelményekkel, versenyképes szabályozási színvonal.

67 9. Egyszemélyi szakmai vezetés, átfogó felelősség nélkül Komplex vezetés, valós személyi vagy megosztott felelősséggel 10. Szakmai és pénzügyi beszámolás formai, adminisztratív Érdemi komplex beszámolás, visszacsatolással 11. Pénzforgalmi-nyilvántartási, intézményi szemléletű információs rendszer, számvitel Meghatározott körben teljesítmény-költség-, eredményszemléletű, feladathoz kapcsolt számvitel, könyvvizsgálat.


Letölteni ppt "Dr. Aradi Zsolt PM főosztályvezető c. egyetemi tanár 2009. szeptember hó A költségvetési intézményrendszer átalakítása, az irányítási struktúrák újraszabályozása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések