Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektmenedzsment Projekt Ciklus Menedzsment, PCM.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektmenedzsment Projekt Ciklus Menedzsment, PCM."— Előadás másolata:

1 Projektmenedzsment Projekt Ciklus Menedzsment, PCM

2 Projektciklus-menedzsment (PCM)  a projekt tervezésének és végrehajtásának folyamata = projektciklus  kezdete egy projektötlet, amit egy végrehajt- ható és értékelhet ő munkatervvé fejlesztenek  teljes folyamat jól elkülöníthet ő szakaszai: 1. A projekt definiálása 2. Tervezés 3. Megvalósítás 4. A projekt lezárása

3 Projektmenedzsment fázisai  a projektet a tervezés során (mérett ő l függ ő en) további munkaszakaszokra bontják  megvalósításkor a menedzsment legfontosabb feladatai az egyes munkaszakaszok, részeredmé- nyek  folyamatos figyelése  dokumentálása  ellen ő rzése  értékelése.

4 Projektmenedzsment fázisai Megvalósítás TervezésZárás Értékelés

5 Projektmenedzsment fázisai  Az egyes fázisok mögött általában sok ember összehangolt munkáját igényl ő, bonyolult részfeladatok sokasága húzódik meg  A projektmenedzsmentre számos elterjedt szabványos eljárást és dokumentációs rendszert dolgoztak ki  ezekhez tartozó módszerek összessége a projektmenedzsment mód- szertan

6 PCM módszertan  Az Európai Bizottság az 1990-es években vezet- te be a Project Cycle Management (PCM) mód- szertant  Azért volt ez szükséges, mert a megvalósított projektek értékelése során számos hiányosság bukkant fel  Az akkori projektek nagy része nem hozta meg a várt eredményt  legtöbb esetben a problémá- kat tervezési hiányosságokra lehetett visszavezetni

7 Tervezési hiányosságok  nem volt megfelel ő a végrehajtás nyomon követése, ellen ő rzése és dokumentálási rendszere  nem mérték fel a kockázatot, így nem készültek fel megfelel ő en a változások és krízishelyzetek kezelésére  nem mérték fel az eredmények hosszú távú fenntartha- tóságának feltételeit  nem volt visszacsatolás (kudarc tanulságait nem haszno- sították)  a megvalósítás során nem vették figyelembe megfelel ő- en a célcsoport érdekeit

8 Miért szükséges a PCM? Tapasztalatok ● bizonytalan stratégiai keret ● kínálatvezérelt projektek ● gyenge helyzetelemzés ● tevékenységorientált tervezés ● nem ellen ő rizhet ő hatások ● folyósítási kényszer ● rövid távú szemlélet ● pontatlan projektdokumentumok PCM ● szektorális megközelítés ● keresletvezérelt megoldások ● fejlett elemzés ● célorientált tervezés ● mérthet ő hatás ● min ő ség hangsúlyozása ● összpontosítás a fenntarthatóságra ● egységes formátumok

9 PCM alapelvek  projektciklus szakaszok – strukturált és megala- pozott döntéshozatal  részvétel biztosítása – érdekcsoportok bevonás a döntéshozatalba  logikai keretmátrix – átfogó és konzisztens elemzés  fenntarthatóság – el ő nyök folyamatosságát biz- tosító mechanizmusok  integrált megközelítés – vertikális integráció és egységes dokumentáció

10 PCM szakaszai Programozás Koncepció illeszkedés Tervezés Finanszírozás Megvalósítás Értékelés

11 PCM szakaszai  az egyes szakaszok részletes tartalma szervezetenként eltér ő, az eljárások különböz ő ségeinek függvényében  van 3 olyan közös pont a ciklusban, ami minden szervezetnél azonos:  A ciklus meghatározza a legfontosabb döntéseket, informá- ciós követelményeket és felelősségi köröket minden szakaszra  A cikluson belüli szakaszok progresszívek (új szakasz csak az el ő z ő befejezése után kezdhet ő )  A cikluson belüli értékelés célja a már végrehajtott projektek tapasztalatainak beépítése a jöv ő beli programok és projektek tervezésébe

12 Programozás  a programozás során elemzésekre kerül sor  feladata:  társadalmi-gazdasági mutatók, problémák, korlátok és lehet ő séget feltárása  ezek prioritásainak meghatározása

13 A projekt strukturált m ű ködési logikája Elemzés, lehet ő ségek feltárása Inputok Hosszútávú célok Kimenet (output) Koncepció illeszkedés Hatások hosszútávon Rövid távú célok Konkrét célok Program célok

14 Koncepcióalkotás  koncepcióalkotás során történik:  a projektötletek meghatározása, beazonosítása  a projektötletek programkeretbe való beillesztése  a további tanulmányozás céljából történ ő elemzés, átvilágítás

15 Tervezés  részletes megvalósíthatósági tanulmányok, operatív projekttervek készítése  projektterv kidolgozása az érdekeltek bevonásával  ezután a projektterv megvalósíthatóságát és fenn- tarthatóságát értékelni kell (sikeres lesz-e projekt, el ő nyös-e hosszú távon a kedvezményezetteknek)  értékelés után döntés:  érdemes-e a formális, részletes pénzügyi forrásigény meghatározását tartalmazó projektjavaslatot elkészíteni  érdemes-e a finanszírozási forrásokat biztosítani a projekthez

16 Finanszírozás  a finanszírozó intézmények megvizsgálják a projektjavaslatot  a vizsgálat alapján döntenek, hogy finanszíroz- zák-e a projektet vagy sem  pozitív döntés esetén:  rögzítik a finanszírozásra és végrehajtásra vonatkozó megállapodásokat

17 Megvalósítás  elindul és megvalósul a projekt  itt válik lényegessé a projektmenedzsment min ő sége  végrehajtási id ő szakban a kedvezményezett és a finanszírozó (vagy annak megbízottja) folyamatos munkakapcsolatban áll  finanszírozó: ellen ő rzési jogosultságokkal rendelkezik  kedvezményezett: folyamatos beszámolási kötelezettség

18 Megvalósítás  A végrehajtás során (kedvezményezettekkel és érdekcsoportokkal konzultálva) a projekt irányí- tói folyamatos monitoring alapján értékelik, hogy:  a tervekhez képest milyen tényleges el ő relépések vannak  a projekt jó úton halad-e a kit ű zött célok irányában  Ha szükséges, a kidolgozás óta eltelt id ő alatt történt jelent ő s változások alapján módosítani kell a fejlesztési irányt vagy bizonyos célkit ű zéseket

19 Értékelés  a finanszírozó értékeli az eredményeket  a levont tanulságokat felhasználják a jöv ő beni projektek tervezéséhez


Letölteni ppt "Projektmenedzsment Projekt Ciklus Menedzsment, PCM."

Hasonló előadás


Google Hirdetések