Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Cselekvési/intézkedési terv

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Cselekvési/intézkedési terv"— Előadás másolata:

1 Cselekvési/intézkedési terv

2 JOGI SZABÁLYOZÁS 1. Kt. , módosított 3/2002. OM rendelet
2. Intézményi szabályozó dokumentumok Pedagógiai program IMIP (Minőségügyi kézikönyv)

3 A rövid és hosszú távú cselekvés jellege
Elkerülhetetlen a pedagógusok közötti kooperáció. Rövid és hosszú távú intézkedések is szükségesek. Az iskolára jellemző egyedi megoldás szükséges, nincs egységes recept. A változtatás az iskola belső világát több helyen is érinti. Az eredmények nem mutatkoznak meg azonnal. Közös a felelősség.

4 Hosszú távú cselekvési tervek
a kompetenciamérések eredményeinek másodelemzése intézményen belüli kiegészítő vizsgálatok - tanulói sajátosságok megismerése évközi teljesítménymérések más évfolyamokon pedagógusok teljesítményértékelésének áttekintése a pedagógusok tanórai tevékenységének komplex és folyamatos értékelése - óralátogatások rendszerének átalakítása a tervező munka iskolai, évfolyamokra és osztályokra szóló átalakítása, kompetenciaalapú tervezés

5 Rövid távú cselekvési tervek
1. A szakmai kommunikáció áttekintése partneriskolák és intézménylátogatás - kooperáció kompetenciafejlesztés munkaközösség szervezése folyamatos és rendszeres belső és külső kommunikáció 2. Szaktárgyi segédanyagok áttekintés tankönyvek, munkafüzetek jellege tanulóknak megfelelő tanulási környezet

6 Rövid távú cselekvési terv
3. Fejlesztő értékelés tanórai tevékenységének elemzése a diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés egyensúlya 4. Innováció az osztálytermi munkában módszertani megoldások változtatása - tanulói motiváció oktatási tartalom változtatása - motiváció és érdeklődés tanórán kívüli feladatok jellegének átalakítása

7 Innovatív megoldások…
…avagy hogyan segíthetjük a hatékony tanulást? Előzetes ismeretek felhasználása Az új tudást az előzőekhez kapcsolni Saját gondolkodás megfigyelése Differenciálás lehetőségei Gazdag tapasztalatszerzés Sok önálló ismeretszerzés Társas tanulási formák Jól felépített tanári magyarázat Életszerű tanítás, életszerű problémák A gondolkodás fejlesztése

8 A mérő- és fejlesztő eszközök kidolgozásának elvei, szempontjai
 Megfelelőség: legyen alkalmas a tanulók kulcskompetenciáinak feltárására, segítse a fejlesztést, az országos kompetenciamérésekre való felkészülést  Érvényesség, szakmai megalapozottság: szolgálja azt a célt, amire készült  Megbízhatóság: hitelesen, megbízhatóan mérjen, illetve fejlesszen  Objektivitás: külső szakértő lektorálja  Alkalmazhatóság: a tanítási folyamatba egyszerűen beépíthető legyen  A mérő- és fejlesztőeszközök kövessék az országos kompetenciamérés tartalmi kereteiben meghatározott elveket és arányokat (tesztmátrix).

9 TESZT-MÁTRIX Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz Megszilárdító szakasz
Szövegértési képesség Matematikai eszköztudás Szociális kompetenciák A képességek, kompetenciák fejlődése hosszú folyamat, nincs éles határ az egymást követő évfolyamok között!

10 Egy lehetséges eszközrendszer leírása
1. SZ Ö V E G É R T S I képesség Mérőeszközök Gyakorló feladatok Legalább 2 változat: Teszt1, Teszt2, (20-25 feladat) 10 változat (összesen 50 feladat) Elbeszélő, magyarázó és dokumentum szövegek 1-1 elbeszélő, magyarázó és dokumentum szöveghez 4-6 kérdés, feladat kapcsolódik Javítási és értékelési útmutató Tesztmátrix a pedagógus szükség szerint választhat órai gyakorlásra, egyéni fejlesztésre Időigény: 45 perc Időigény: kb perc

11 2. M A T E M A T I K A I Gyakorló feladatok
eszköz- tudás Mérőeszközök Gyakorló feladatok Legalább 2 változat: Teszt1, Teszt2, (20-25 feladat) 10 változat (összesen 50 feladat) Tartalmi területek: - Mennyiségek és műveletek - Hozzárendelések és összefüggések - Alakzatok síkban és térben - Események statisztikai jellemzői Minden tartalmi területhez 2-3 feladatlap kapcsolódjon, 1 feladatlapban 3-6 feladat tervezése célszerű Javítási és értékelési útmutató Tesztmátrix A pedagógus szükség szerint választhat órai gyakorlásra, egyéni fejlesztésre Időigény: 45 perc Időigény: kb perc

12 3. SZ O C I Á L I S Gyakorló feladatok
K O M P E T E N C I Á K Mérőeszközök Gyakorló feladatok Tanulói kérdőív - Személyes kompetenciák: - Önismeret, önértékelés, önbizalom - Motiváció, optimizmus, teljesítményvágy - Lelkiismeretesség, kitartás - Kezdeményezőkészség, kreativitás mérésére Személyes kompetenciák fejlesztésére: 10-15 játék, gyakorlat Tanulói kérdőív - Társas kompetenciák: - Empátia, sokféleség elfogadása - Együttműködés - Konfliktuskezelés - Kommunikáció mérésére Társas kompetenciák fejlesztésére: 15-20 játék, gyakorlat Személyes és társas kompetenciák kérdőív – tanári verzió Módszertani javaslat a pedagógusoknak a gyakorlatgyűjtemény használatához Útmutató az eszközrendszer használatához Excel tábla a feldolgozáshoz és értékeléshez Időigény: 45 perc Időigény: gyakorlatonként kb perc

13 Mit kell tennem a felkészüléskor?
Döntések Időtartam – havi, heti, órai Anyagrész (gyakorlás, újratanítás, kiegészítés) Differenciálás Munkaforma Csoportszervezés Feladatok/ választás, írás, bontás Utasítások – szóban, írásban, saját, választott Ellenőrzési mód/ önellenőrzést megírni Értékelés/ minősítés Eszközök?! (könyv, papír….)

14 INTÉZKEDÉSI (FEJLESZTÉSI) TERV
Előzmények: 1. Helyzetelemzés 2. Ok- elemzés

15 2. Az ok-elemzés eredménye
Okok: Nem azt mérjük, mint az országos kompetenciamérés Nem épül be a tantárgyi mérésekbe a szövegértés és a matematikai kompetenciák mérése Nincsenek előzmények az iskolában a kompetenciamérés gyakorlatára, azaz nincsenek Nincsen tudatos csoportos és egyéni fejlesztés, nincsenek fejlesztési tervek és nyomon követési rendszer

16 Koherencia-vizsgálat
Az intézmény céljaival való összevetés alapján az indokok a következők: Az IMIP célokban megjelenik a kompetencia alapú mérés-értékelés. (Hivatkozás: ……) Intézményünk Pedagógiai Programjában több helyen is megjelenik a kompetenciafejlesztés, a kompetencia alapú oktatás, és a differenciált fejlesztés, valamint a lemorzsolódás megakadályozása ……... (Ld X.. fejezet)

17 2. Célmeghatározás Cél: Az iskolai mérések és mérőeszközök legyenek összhangban a kompetencia alapú oktatással és az országos mérések feladattípusaival. Alakuljon ki egységes működési és dokumentációs rend az egyéni fejlesztések nyomon-követésére és értékelésére.

18 3. Elvárt eredmény (sikerkritérium/célérték)
Mérési jó gyakorlatok megismerése Felkészült pedagógusok Kompetenciák mérésére alkalmas mérőeszközök az iskolában Mérési feladatbank tantárgyanként Minden tantárgyi mérésben megjelenik az értő olvasás és bizonyos szintű matematikai kompetenciák is. Egyéni fejlesztési terv sémák, melyeket a pedagógusok tudnak értelmezni és használni

19 4. Fejlesztő team alakítása
4. A fejlesztő team tagjai: koordinátor: MÉCS vezető, tagok: X munkacsoport vez. Y mcs. vez. V mcs. vez. Z mcs.vez.

20 5. Időtartam Időtartam, határidők: 2009. okt június 30.

21 6. Erőforrások 1. Humán: Az intézmény vezetője (ellenőrzési feladatok)
Az intézményben működő munkaközösségek vezetői (koordináció) Az intézmény pedagógusai (mérőeszközök fejlesztése) MECS (fejlesztés és koordináció) Fejlesztési munkacsoport (tervezés, koordináció)

22 Erőforrások 2. Infrastrukturális:
Számítógépek internet elérési lehetőséggel, nyomtató Állandó helyiség a műhelymunkára Közös idő biztosítása

23 Erőforrások 3. Dologi: A szükséges továbbképzések finanszírozása
A MECS tagjainak anyagi elismerése

24 Feladat/ tevékenység Elvárt eredmény Idő-igény, Határ-idő Feladat résztvevői Felelős Egyéb erőforrás Ellenőrzés P-tervezés A fejlesztő csoport meg-alakulása és a tervező munka elvégzése (MECS) Elkötelezett csapat-tagok minden munka-közösségből (munka-csoport vezetők v. innovatív szaktanárok) Határ-idő: 2009. okt. 19.. Résztvevők: A-B-C-D… mcs vezetők Felelős: MECS vezető Műhely-munkára alkalmas helyiség Flip-chart papír, filctoll a tervező-munkához Számítógép Nyomtató Jelenléti ív, jegyző-könyv

25 2. Az országos kompetencia mérés eredményeinek elemzése, értékelése, trendvizsgálat
3. A célok meghatározása 4. Ötletbörze a lehetséges tevékenységekről 5. Az ötletek szelektálása, véglegesítése 6. Az egész iskolára vonatkozó fejlesztési terv elkészítése - a munka menetének körvonalazása

26 D Megvalósítás 2. A tantárgyi munka-csoportok tájékoztatása Teljes képet kapni arról, hogy mi a cél, mit-mikorra kell elkészíteni, hogyan zajlik majd a munka menete. Pontos feladat meg-határozások. Határ-idő 2009. nov. 15. Résztvevők: munka-csoportok tagjai Felelősök: mcs. vezetők Műhely-munkára alkalmas helyiségek Flip-chart papír, filctoll a tervező-munkához Számító-gép Nyomtató Jelenléti ívek, emlékez-tető a mcs. meg-beszélés-ről

27 3. Kutató munka A fellelhető jó gyakorlatok, a piacon forgalomban lévő mérési szoftverek tanulmányozása, a korábbi kompetencia mérési lapok összegyűjtése és továbbítása munkacsoportok felé. Mérőeszköz minták állnak rendelkezésre. Fellelhető szoftver demók Korábbi kompetencia-, ill. PISA mérések feladatlapjai. Határ-idő: 2009. dec. 15. Résztvevők: Feladatlapok gyűjtése: Minden pedagógus. Felelősök: munkacsoport vezetők Szoftverek és korábbi mérőlapok beszerzése: MÉCS vezető Szgép, internet, Dokumen-tumlista arról, amit sikerült fellelni, illetve a szoftverek elérhető-ségéről.

28 4. A fellelt feladatlapok, feladatsorok, demók, áttanulmányozása a téli szünetben. (feladatbank készítés első lépése) készítése munka-csoportonként. (Párhuzamosan zajló folyamat: A tankönyvrendelés előkészítése a céloknak megfelelően.) Mindenki ismeri a fellelt dokumen-tumokat, a feladat-típusokat, tudja azonosítani, hogy miben tér el az általa szokásos „dolgozat-típusoktól”, a mérő-eszközökben lévő instrukciók és az értékelés miben térnek el a„szokásostól”. Határ-idő: 2010. január 10. Résztvevők: Minden pedagógus egyénileg. Felelősök: Kivonatokat összegzik: munkacsoport vezetők Programok adaptációs, ill. megvásárlási lehetőségeiről tájékoztat: MÉCS vezető Szgép, Összegző „jelentések”

29 4. A tankönyvválasztást a célokhoz igazítják.
Rövid írásos kivonat a tapasztalatokról.

30 5. Feladatbank készítés első lépése:
Egyénileg , vagy páros munkában típusfeladatok készítése és a feladatok értékelésének leírása összhangban a kompetencia alapú mérések feladatainak értékelésével. Annak megjelölése, hogy melyik évfolyamon , mikor alkalmazhatjuk. Tan-tárgyankénti feladat-típusok állnak rendelkezésre értékelési szem-pontokkal együtt. Határidő: 2010. március 01. Feladat résztvevői: Minden pedagógus Felelősök: Munka-csoport-vezetők Szgép Kész feladatok.

31 6. Feladatok „köröztetése” egymás között a munka-csoportban, véleményezés, újabb ötletek.
Minden kolléga ismeri az adott tantárgy összes elkészült feladattípusát és a kiegészítéseiket is megtették. Határidő: 2010. március 15. Feladat résztvevői: Minden pedagógus Felelősök: Munka-csoport-vezetők Szgép, hálózati elérések Javított, kiegészített feladattípusok.

32 7. Iskolai hálózaton mérési könyvtár létesítése évfolyamonként és erről a kollégák tájékoztatása.
Kialakított könyvtárak. Határidő: 2010. március 15. Résztvevők: Informatikusok és MÉCS vezető. Sz gép Tájékoztató levél a kollégáknak a könyvtárak eléréséről.

33 8. A feladatokból feladatlapok készítése évfolyamonként 3 mérési időpontra.
Feladatlapok év-folyamonként egységesített szerkezetben és dokumentálva a megfelelő könyvtárakba. Határ-idő: 2010. április 05. Résztvevők/ felelősök: Munkacsoport-vezetők és informatikus a szerkesz-téshez és dokumentáláshoz. Szgép, hálózat, Emlé-keztető.

34 9. Tanulási stílus és tanulási motivációt mérő eszközök feltérképezése.
Mérő-eszközök minták. Mérőeszközt fejlesztő cégek listája. Határ-idő: április 15. Felelős: MÉCS vezető Szgép, internet elérési lehetőség Lista.

35 10. A mérőeszközök megrendelése és betanulás
Kész eszközök, amelyek használatára kiképzett szakember van az iskolában. Határidő: ápr. 30. Felelős: igazgató, MECS vezető Szgép, pénzügyi források a programra. Szerződés.

36 11. Szakember előadása az egyéni fejlesztési tervről és a fejlesztés dokumentálásáról, nyomon
követéséről. Minden kolléga tudja, miről szól az EFT, hogyan érdemes készíteni, milyen együtt-működés kell hozzá, stb…. Határ-idő: 2010. április 30. Feladat résztvevői: Szakértő A teljes nevelő-testület. Szgép, projektorelőadó-terem Emlékeztető PPT-s előadás-anyag. Jelenléti ív.

37 12. A 2007/2008-as tanév országos mérésének alapján osztály/
csoport- és egyéni szinten a fejlesztési célok meghatározása, csoportra és egyénekre vonatkozó fejlesztési tervek készítése A következő tanévre vonatkozóan minden kolléga tudja, melyik osztályban, melyik tanulóval milyen kompetencia-fejlesztést kell felerősíteni, és ez bekerül a következő tanévi munka-tervekbe is Határ-idő: 2010. június 15. Feladat résztvevői: A teljes nevelőtestület Felelős: MECS vezető Szgép, hálózat, csoportos és egyéni fejlesz-tési tervek

38 13.C-A Ellenőrzés, beépítés az intézmény működésébe – pl. egy tanévre vonatkozó folyamat-szabályozással

39 14. A folyamat megvalósításának ellenőrzése, értékelése a tanév végi beszámolókban
Mindenki világosan látja, mit sikerült megvalósítani a fejlesztési tervből, érti, hogy ennek alapján hogyan használhatja a saját fejlesztési tervét a PDCA ciklus szerint Határidő: 2010. június 30. Feladat résztvevői: A teljes nevelő-testület Felelős: igazgató Szgép, hálózat tanév végi igazgató és munka-közösségi elemzés, értékelés (a beszámoló részeként)

40 EREDMÉNYES OKM MÉRÉSEKET KÍVÁNOK!
JÓ MUNKÁT, EREDMÉNYES OKM MÉRÉSEKET KÍVÁNOK!


Letölteni ppt "Cselekvési/intézkedési terv"

Hasonló előadás


Google Hirdetések