Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

•K APCSOLT VÁLLALKOZÁSOK •S ZOKÁSOS PIACI ÁRAK •T RANSZFERÁR-NYILVÁNTARTÁS •A DÓHATÁSOK KAPCSOLT VISZONYNÁL/ÜGYLETEKNÉL •E LŐZETES ÁRKÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "•K APCSOLT VÁLLALKOZÁSOK •S ZOKÁSOS PIACI ÁRAK •T RANSZFERÁR-NYILVÁNTARTÁS •A DÓHATÁSOK KAPCSOLT VISZONYNÁL/ÜGYLETEKNÉL •E LŐZETES ÁRKÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS."— Előadás másolata:

1 •K APCSOLT VÁLLALKOZÁSOK •S ZOKÁSOS PIACI ÁRAK •T RANSZFERÁR-NYILVÁNTARTÁS •A DÓHATÁSOK KAPCSOLT VISZONYNÁL/ÜGYLETEKNÉL •E LŐZETES ÁRKÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS MKVK KEM Szervezet 2009. március 23. Szénásy Péterné

2 2 Bevezetés - Nemzetközi adózás dióhéjban Alapproblémák / kívánalmak: •Kettős adóztatás elkerülése •Káros adóverseny, aluladóztatás elkerülése  Megoldás: egyezmények •Hátterük: modellek (OECD, ENSZ, [USA])  Magyarország ← OECD Modellegyezmény

3 Szénásy Péterné3 I. Kapcsolt vállalkozások fogalma  Számviteli törvény: ≥ 20%, csak vállalkozások viszonylatában, Szt.3.§. (2) 7.  Tao-törvény, Art: > 50%, vállalkozás és személy is Tao-tv. 4.§.23., Art. 178.§.17., Ptk. 685/B. §, 685. § b)  Ptk. – közvetlenül, közvetve, közeli hozzátartozók befolyása egybeszámítva  Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardek: ≥ 20%, vállalkozás és személy is MNKSZ 550. (IAS 24, IAS 28) IAS 24 szerinti kapcsolt felek (ellenőrzés, jelentős befolyás, kulcsvezető, és közeli hozzátartozók, közvetlen vagy közvetett)

4 Szénásy Péterné4 II. Szokásos piaci ár meghatározása - Transzferárak   Transzferárak (elszámolóárak, belső átadási árak): – –kapcsolt vállalkozások egymás közötti tranzakcióiban alkalmazott árak – –multinacionális vállalkozások viszonylatában kiemelt jelentőségűek – –alkalmasak lehetnek adóoptimalizálásra, a különböző országok közötti nyereségátcsoportosításra   Érintett ügyletek : termékek, szolg.-ok, immat.javak, kamatok…   Szokásos piaci ár elve (arm’s length principle) – –Ha két (különböző állambeli) kapcsolt vállalkozás egymás közötti kereskedelmi vagy pénzügyi kapcsolataiban olyan feltételeket teremt vagy köt ki, amelyek különböznek a független vállalkozások között alkalmazott feltételektől, az a nyereség, amelyet a vállalkozások egyike e feltételek nékül elért volna, de azok miatt nem realizált, az érintett vállalkozás nyereségéhez hozzászámítható és ennek megfelelően adóztatható. (OECD modellegyezmény a jövedelem és a vagyon adóztatásáról 9. cikkely)   Fő irány : a kapcsolt ügyleteket független vállalkozások feltételeivel kell összemérni.

5 Szénásy Péterné5 II. Szokásos piaci ár meghatározása  Szokásos piaci ár (SZPÁ): az az ár, amelyet független felek összehasonlítható körülmények között alkalmaznak vagy alkalmaznának.  A SZPÁ-tól való eltérés megadóztatható.  Art. 1. §. (8): a SZPÁ-tól eltérő feltételekkel létrejött kapcsolt ügyleteket a SZPÁ alapulvételével kell adóztatni.  Transzferárazási módszerek: OECD irányelvek alapján

6 Szénásy Péterné6 1. Összehasonlító árak módszere (Comparable Uncontrolled Prices, CUP) SZPÁ = amelyet független felek alkalmaznak összehasonlítható termék vagy szolgáltatás értékesítésekor gazdaságilag összehasonlítható piacon. 2. Viszonteladási árak módszere (Resale Price Method, RPM; resale minus) SZPÁ = a termék, szolgáltatás független felek részére változatlan formában történő értékesítés során alkalmazott árából a viszonteladó költségeinek és szokásos hasznának levonásával számított ár.  A SZPÁ meghatározásának módszerei (Tao-tv.18.§.(2)

7 Szénásy Péterné7  A SZPÁ meghatározásának módszerei 3. Költség és jövedelem módszer (Cost Plus Method, CPM) SZPÁ = önköltség + szokásos haszon 4. Egyéb módszer A fentiektől eltérő más módszer ; akkor alkalmazható, ha az 1-3. alapján nem határozható meg a SZPÁ (bizonyítás!), és ha az adózó által alkalmazott egyéb módszerrel ténylegesen meghatározható a SZPÁ. Pl. ilyenek az ügyleti nyereségen alapuló módszerek (Transactional Profit Methods, TPM). Például: – Nyereségmegosztási módszer (Profit Split Method, PSM) – Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer (Transactional Net Margin Method, TNMM)

8 Szénásy Péterné8 III. Transzferár-nyilvántartás (Tao-tv. 18. §. (5), 18/2003. PM rendelet)  Készítésére kötelezettek: az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak (2004. évi XXXIV. tv. 3-5. §: teljes csoport L<50 fő és Ért.nettó árb. vagy mérlegfőö.≤10 m€-nak megfelelő Ft- összeg, (19.§) szerinti kivételekkel) nem minősülő gazdasági társaság, egyesülés, európai rt, szövetkezet, európai szövetkezet és külföldi vállalkozó (kivételekkel, pl. közhasznú, nonprofit, állami tulajdonú).  Nem kell elkészíteni a nyilvántartást, ha a szerződés :  nem egyéni vállalkozó magánszeméllyel jött létre;  kis- és középvállalkozások versenyhátrány miatt létrehozott beszerzési csoportjai között jött létre (Tao-tv.18.§.(3)); valamint  tőzsdei ügylet esetén (kivéve a jogellenesség eseteit, pl. bennfentes kereskedelem) ;  hatósági ár vagy más, jogszabályban meghatározott ár alkalmazása esetén.

9 Szénásy Péterné9 •Elkészítésének határideje: az adóévi ügyletekre nézve a Tao-bevallás benyújtásáig. Ha nem történt teljesítés, az adott szerződésről nem kell nyilvántartást készíteni. •A nyilvántartás tartalma: –alapvető tartalmi elemek: 1)SZPÁ 2)SZPÁ meghatározásánál alkalmazott módszer 3)az azt alátámasztó tények és körülmények.

10 Szénásy Péterné10 –PM-rendelet szerinti alapelvek, követelmények: ominden jelentős tény, körülmény figyelembe vétele (adózótól elvárható gondossággal) oköltség-haszon elv (aránytalanul nagy költségáldozat nem várható el, de a költség nem mentesít a készítés kötelezettsége alól) oalapesetben szerződésenként külön nyilvántartás oösszevont nyilvántartás lehetséges, ha az összevonás az összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti és a szerződések –tárgya azonos, feltételeik rögzítettek és lényegileg azonosak, vagy –egymással szorosan összefüggnek. Az összevonást indokolni kell. oEgyszerűsített nyilvántartás készíthető, ha az ügylet áfa nélküli SZPÁ-on számított értéke ≤ 50 mFt. oA nyilvántartást módosítani kell, ha olyan változás történik, amelyet független felek az árnál érvényesítenének.

11 Szénásy Péterné11 –PM-rendelet szerinti részletes tartalmi elemek: A.„ Teljes” (nem egyszerűsített) nyilvántartás : 1)kapcsolt vállalkozás azonosító adatai (név, székhely, adószám, ennek hiányában cégjegyzékszám és a bíróság megjelölése ) 2)a szerződés tárgya, hatálya, a szerződéskötés és -módosítás időpontja 3)a termék/szolgáltatás jellemzői, a teljesítés módja, feltétele 4)a végzett tevékenység elemei, jellemzői, a felhasznált erőforrások és a vállalt üzleti kockázat (funkcionális elemzés) 5)a piac meghatározása és jellemzői (iparági és piacelemzés, a releváns piacon) 6)- a SZPÁ meghatározására választott módszer megnevezése, - egyéb módszer esetén annak jellemzői, - a módszer kiválasztásának indokai, - az összehasonlításhoz felhasznált adatok meghatározása, az adatok kiválasztásának menete, ezek indoklása - az összehasonlító eszközökre, szolgáltatásokra vonatkozó tények, körülmények (jellemzők)

12 Szénásy Péterné12 7)- az összehasonlítható termékek, szolgáltatások alapján a választott módszerrel számított ár, árrés, haszon, egyéb érték vagy azok tartománya (=SZPÁ), - a SZPÁ-t befolyásoló tényezők eltérésének meghatározása és az emiatt szükséges kiigazítás; - a SZPÁ 8)a szerződés tárgyában folyó vagy lezárt, SZPÁ-ral összefüggő bírósági, hatósági eljárás főbb adatai 9)készítés és módosítás időpontja 10) aláírások (készítő, jóváhagyó). B.Egyszerűsített nyilvántartás tartalma: A.1)-2) szerinti azonosító adatok, valamint: –a SZPÁ; –az egyszerűsített nyilvántartás elkészítésének és módosításának időpontja; –aláírások.

13 Szénásy Péterné13 •Egyéb rendelkezések A SZPÁ meghatározásakor figyelembe vehető: - független féllel kötött szerződés - kapcsolt vállalkozás és független fél szerződése - független vállalkozások egymás közötti szerződései - összehasonlítható termékre, szolgáltatásra vonatkozó, nyilvános adatbázisban tárolt adatok. •Gyakorlati megjelenési forma A vállalkozások jellemzően egy egyberendezett transzferár-dokumentációt készítenek, mely dosszién belül szerződésenként, valamely sorszámmal vagy azonosító számmal ellátva jelennek meg az egyes nyilvántartások. Célszerű a szerződéseket (másolatukat) is a nyilvántartáshoz kapcsolódóan a dokumentációban tárolni. MEGŐRZÉSI ÉS AKTUALIZÁLÁSI KÖTELEZETTSÉG •Szankciók : mulasztási bírság – hiányzó, hiányos vagy az előírásoktól eltérő nyilvántartás esetén, nyilvántartásonként 2 mFt-ig terjedően (Art. 172. § (16))

14 Szénásy Péterné14 IV. A kapcsolt viszony hatása az adónemekre (Tao, különadó, áfa, innovációs járulék) 1.Társasági adó Ha a kapcsolt vállalkozások a piacitól eltérő árat alkalmaznak, az alkalmazott és a piaci érték különbözete az adózás előtti eredményt növeli vagy csökkentheti. •Növeli, ha az adózó eredménye < SZPÁ esetén lett volna (kivéve, ha a kapcsolt fél nem EV magánszemély) • csökkenti, ha az adózó eredménye > SZPÁ esetén lenne és –a kapcsolt fél belföldi adózó, vagy a TAO-nak megfelelő adó alanya külföldön, és –rendelkezik a kapcsolt fél által is aláírt okirattal, amely tartalmazza a különbözet összegét. (Tao-tv.18.§.(1)) Az egyéb, adózás előtti eredményt módosító tételektől függetlenül!

15 Szénásy Péterné15  A SZPÁ-tól való eltérés miatti módosítás hatálya alá tartozó ügyletek: minden gazdasági esemény  Speciális, külön nevesített ügyletek:  Jegyzett tőke apporttal történő emelése  Jegyzett tőke leszállítása nem pénzben történő vagyonkiadással  Jogutód nélküli megszűnés miatt nem pénzben történő vagyonkiadás  Osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként történő teljesítése  Mentesülés: KKV-k közös beszerzésre és értékesítésre létrehozott kapcsolt vállalkozásával kötött tartós szerződés (KKV-k szavazati aránya összesen > 50%). (Tao-tv. 18. § (3))

16 Szénásy Péterné 16 Egyéb, kapcsolt vállalkozások miatti módosítások a Tao-ban (a fontosabbak): – kamatnyereség 50%-a növelő (kivéve írásbeli tájékoztatás esetén), kamatveszteség 50%-a csökkentő (választható, kedvezménykorláttal) kivéve: pénzügyi intézménytől kapott /ilyennek fizetett kamat. (Tao-tv. 7,§,(1) k, 8. § (1) k, 29/D. § (15)) – kapott osztalék és részesedés csökkentő, kivéve az ellenőrzött külföldi vállalatoktól kapott – alultőkésítés miatti növelő tétel (8.§.(1) j,): nem pénzügyi intézménnyel szembeni kötelezettségek fizetett kamatából az átlagos saját tőke 3-szorosát meghaladó kötelezettségrészre jutó arányos rész – nemcsak kapcsolt viszonyban kell alkalmazni – csoportos számlavezetés (cash pooling) rendszerben felszámolt kamatra is kell alkalmazni – a 8.§.(1) k, szerint növelő tételként elszámolt kamat összege levonható.

17 Szénásy Péterné 17 2. Különadó (2006 évi. LIX. tv., Kjt.) A Kjt. 3. §. (15) szerint ha a felek eltérnek a piaci ártól, a Tao-tv. 18.§-ában foglaltakat a különadó számításánál is megfelelően alkalmazni kell. – A SZPÁ-tól eltérően alkalmazott ellenérték „eredményt rontó” különbözete növeli az adóalapot, – a SZPÁ-tól eltérően alkalmazott ellenérték „eredményt javító” különbözete csökkentheti az adóalapot. Speciálisan a kapcsolt vállalkozásokra nevesített adóalap- módosító tételek nem szerepelnek a Kjt-ben, de figyelemmel kell lenni különösen a bérleti díjakra, a szolgáltatások díjára, a kölcsönök kamatára, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatásokra.

18 Szénásy Péterné 18 3. Általános forgalmi adó 2007. évi CXXVII. tv. 66. §, 67. § (1)-(2), 255. §, 259.§. 13. 1., Csereügylet, amikor az ellenérték nem pénzben kifejezett: az adó alapja a SZPÁ, és a szembenálló ügyletek SZPÁ-át külön-külön kell meghatározni. 2., Kapcsolt ügyletek: az ellenérték helyett a SZPÁ az adó alapja, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása nem független felek között történik, és a)az ellenérték aránytalanul magas a SZPÁ-hoz képest és az eladót/szolgáltatás nyújtóját az adólevonási jog nem egészben illeti meg b)az ellenérték aránytalanul alacsony a SZPÁ-hoz képest és a vevőt az adólevonási jog nem egészben illeti meg c)az ellenérték aránytalanul alacsony a SZPÁ-hoz képest és az eladót/szolgáltatás nyújtóját az adólevonási jog nem egészben illeti meg, valamint a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól a 85.§.(1), 86.§.(1), 87.§. alapján („tárgyi mentes” tevékenységek és olyan értékesítés, amelyhez nem kapcsolódott levonási jog). Kivétel: jogszabály alapján meghatározott ellenérték.

19 Szénásy Péterné 19 Nem független felek az (új) Áfa-tv. szerint:  kapcsolt vállalkozások  névre szóló tulajdonosi (tagsági) viszony fennállása  egyik fél a másik fél vezető tisztségviselője vagy FB- tagja  a 6.§.(5) szerinti alárendeltségi viszonyban állók (munkaviszony stb.)  egymás közeli hozzátartozói, vagy az előbbiek közeli hozzátartozói.

20 Szénásy Péterné20 4. Innovációs járulék 2003. évi XC-tv. (KTIA) Nem alanya a járuléknak az a vállalkozás, amely a 2004. évi XXXIV. tv. 3.§. (2)-(3) bekezdései szerint kisvállalkozás (vagy mikrovállalkozás).  Létszám < 50 fő és  Értékesítés nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszeg ≤ 10 millió €-nak megfelelő Ft-összeg (a besorolást megelőző üzleti év végi MNB devizaárfolyamon) A kapcsolódásokat a besorolásnál nem kell figyelembe venni. A besorolást az utolsó egyedi beszámoló alapján kell elvégezni.

21 21Szénásy Péterné V. Előzetes árképzési megállapodás lehetősége az adóeljárásban (Advance Pricing Arrangement, APA) (Advance Pricing Arrangement, APA) Art. 132/A. §, 132/B. §, 178. § 16., 33.; 38/2006. PM-rendelet; APIAC nyomtatvány Definíciók: 1., Olyan megállapodás adózó(k) és adóhatóság(ok) között, mely a kapcsolt ügyletek megkötése előtt feltételrendszert szab meg a transzferárak képzéséhez, meghatározott időtartamra. 2., Kérelemre történő, kötőerővel bíró SZPÁ-megállapítás. A kötőerő csak változatlan tényállás esetén érvényesül. Tárgya: transzferárak előzetes értékelése – az ár / a módszer megfelel-e a valódiságnak (vagy alkalmazásának egyik célja az adókötelezettség megkerülése?) Lényege: a transzferár-nyilvántartásra kötelezett adózó kérheti, hogy az adóhatóság határozattal állapítsa meg kapcsolt vállalkozásával folytatandó jövőbeni tranzakciójára érvényesíthető transzferárazási módszert, annak tényeit és körülményeit, és ha meghatározható, a SZPÁ-t, ártartományt.

22 22Szénásy Péterné Kötőerő: ha a jövőbeni ügylet során az adózó az előre megállapodott feltételeknek megfelelően jár el, a határozat hatálya (3-5 év) alatt az APEH csak a feltételeknek való megfelelést vizsgálhatja, a módszert vagy a transzferárat nem. Az eljárás menete: 1) Kérelem benyújtása mellékletekkel, ellenjegyzéssel, minimális díj megfizetésével. Díjsávok:  min. 5 – max. 12 mFt (egyoldalú eljárás)  min. 10 – max. 17 mFt (kétoldalú eljárás)  min. 15 – max. 20 mFt (többoldalú eljárás) Illetékesség (2009-től): APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága Megelőzően lehetőség: előzetes konzultáció az eljárás részleteiről

23 23Szénásy Péterné 2) Vizsgálat – valódiságvizsgálat (lehetőség) – kétoldalú vagy többoldalú eljárásnál nemzetközi egyeztetés (csak az adóhatóságok vesznek részt, az adózó közvetlenül nem) Határidő: 120 nap (+60+60 nap), nem számít bele a valódiságvizsgálat, a külföldi egyeztetés és a hiánypótlás ideje; megszakad és újrakezdődik a transzferárazás kritikus feltételeinek jelentős változása esetén. 3) Határozathozatal K özlését megelőzően a díjkülönbözet adózó részéről történő megfizetése; Teljes díj: a SZPÁ 1 %-a, illetve az ártartomány alsó és felső értékei középértékének 1%-a, de legfeljebb a max. díjtétel. Hatályosulás: az adózó és érintett kapcsolt vállalkozásai elfogadó nyilatkozatát követően. Hatályosulás: az adózó és érintett kapcsolt vállalkozásai elfogadó nyilatkozatát követően.

24 24Szénásy Péterné A kérelem elutasítása Főbb okai: – valótlan tényközlés – már teljesített ügylet – körülmények jelentős változása – külföldi adóhatóságok együttműködésének hiánya – az eljárás jogszabálymódosítást igényelne. Visszajáró díj: 75%, kivéve a már lefolytatott eljárás végén a határozatközlést megelőzően esedékes díjkülönbözet befizetésének elmulasztása esetén (ez esetben elutasítás díjvisszatérítés nélkül).

25 25 Köszönöm a figyelmet! Szénásy Péterné okl. közgazdász, MBA, okl. könyvvizsgáló


Letölteni ppt "•K APCSOLT VÁLLALKOZÁSOK •S ZOKÁSOS PIACI ÁRAK •T RANSZFERÁR-NYILVÁNTARTÁS •A DÓHATÁSOK KAPCSOLT VISZONYNÁL/ÜGYLETEKNÉL •E LŐZETES ÁRKÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések