Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Bogáthné Erdődi Judit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Bogáthné Erdődi Judit."— Előadás másolata:

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Bogáthné Erdődi Judit

2 A pedagógus-életpályamodell filozófiája, elméleti keretei A magyarországi minősítési rendszer és ennek felépítése A minősítés eljárásrend A pedagógiai e ‑ portfólió Az óra/foglalkozás értékelése Kompetenciaalapú értékelés - értékelőlapok A feltöltendő dokumentumok kapcsolatrendszere, mintadokumentumok Fogalomtár

3

4 kompetencia sztenderdek indikátorok

5  1.kompetencia  Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  2.kompetencia  Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók  3.kompetencia  A tanulás támogatása  4.kompetencia  A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

6  5.kompetencia  A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi- kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység  6.kompetencia  Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése  7.kompetencia  Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  8.kompetencia  Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

7 ÉLETPÁLYA SZAKASZOK

8

9 sztenderdek 2.3.4.5.6. 7.8.1

10 sztenderdek 2.3.4.5.6. 7.8.1

11 • indikátorok 1. • indikátorok 2. • indikátorok 3. • indikátorok 4. • indikátorok 5. • indikátorok 6. • indikátorok 7. • indikátorok 8.

12 Az értékelés elemei% 1. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 50 A portfólióvédés értékelése 2. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 20 3. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 30 Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése

13 Az értékelés elemei% 1. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 50 A portfólióvédés értékelése Szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői tevékenység, tehetséggondozás, felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység, pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel, akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban 2. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 20 3. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 30 Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése

14 szakmai beszélgetés az e ‑ portfólió dokumentumai alapján időtartama: 60 perc. az értékelőknek az e ‑ portfólió megismerése után a jelölthöz eljuttatott kérdései alapján Az értékelt pedagógus a saját maga által készített e ‑ portfólióját védi meg szakmai beszélgetés keretében, továbbá a munkaköréhez kapcsolódó módszertani ismeretekről, valamint a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő kérdésekről kell számot adnia.

15 • Nemzeti alaptanterv • kerettanterv • pedagógiai program • tanmenet • tanulási-tanítási egység terve • tematikus terv • óraterv/foglalkozásterv, óravázlat

16 NEVELÉSI-OKTATÁSI STRATÉGIA NEVELÉSI ALAPELV NEVELÉSI-OKTATÁSI CÉL DIDAKTIKAI FELADAT  ismeretbővítés  gyakorlás  ismétlés  összefoglalás  ellenőrzés

17  frontális munka  csoportmunka  kooperatív tanulás  páros munka  egyéni munka  differenciálás

18 •elbeszélés •házi feladat •játék •kooperatív tanulás •megbeszélés •tanulási szerződés •tanulói kiselőadás •projektmódszer •szemléltetés •pedagógusi előadás •pedagógusi magyarázat

19 OKTATÁSI ESZKÖZ EGYÉB PEDAGÓGIAI ALAPFOGALMAK  kulcskompetencia  IKT  értékelés

20 1. a szakmai önéletrajz 2. a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve 3. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai 4. önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai 5. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása 6. a szakmai életút értékelése

21 Formanyomtatványok plágiumnyilatkozat önéletrajz Dokumentumminták és -sablonok tematikus terv óraterv egyéni fejlesztési terv csoportprofil hospitálási napló projektterv reflexió Segítő szempontsorok intézmény bemutatása szakmai életút

22 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

23 Tematikus terv Csoportprofil A megvalósítás dokumentumai Óraterv Csoportprofil Tematikus terv Óraterv Az értékelés dokumentumai Csoportprofil Féléves ütemterv Foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Esetleírás Hospitálási napló IKT alkalmazása Projektterv Osztályfőnöki munkaterv Csoportprofil Tematikus terv Tanmenet A publikációk listája Egyéb dokumentum Gyermek/tanulói profil Fejlesztési terv

24 csoportprofil, féléves ütemterv, óraterv/foglalkozástervek a megvalósítás dokumentumai csoportprofil, tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv, óratervek/foglalkozástervek a megvalósítás dokumentumai hospitálási napló (a pedagógus órát látogat, vagy bemutató órát tart ) az értékelés dokumentumai IKT alkalmazása esetleírás

25 előírja legalább tíz tanóra, illetve foglalkozás reflexiókkal ellátott tervének a feltöltését. Az alapdokumentumok között előírjuk minimum két foglalkozásterv csatolását féléves ütemtervhez, foglalkozástervhez, míg minimum négy óravázlatot a tematikus tervhez kapcsolódóan kell majd feltölteni. A többi lehet szabadon választott dokumentum.  A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet előírja legalább tíz tanóra, illetve foglalkozás reflexiókkal ellátott tervének a feltöltését. Az alapdokumentumok között előírjuk minimum két foglalkozásterv csatolását féléves ütemtervhez, foglalkozástervhez, míg minimum négy óravázlatot a tematikus tervhez kapcsolódóan kell majd feltölteni. A többi lehet szabadon választott dokumentum. A pedagógus feladata, hogy gondoskodjon a megfelelő számú dokumentum feltöltéséről.  „Csoportprofil, tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv, óratervek/foglalkozástervekhez” e gymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni, hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik, akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag, egyébként plágiumnak minősül.  A felhasznált tananyag(ok), segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. A feltöltött tananyag(ok), segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző, cím, kiadó, a kiadás éve).

26 tanmenet, csoportprofil projektterv és megvalósításának dokumentumai, értékelése osztályfőnöki munkaterv egyéni fejlesztési terv, gyermek-/tanulói profil publikációk listája a tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása tanulási tréning kompetenciamérések eredményei értelmezése a tanulók munkájának személyre szabott értékelése ön- és társértékelés alkalmazása egész éves tanmenet

27 Nemzeti alaptantervre, a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer szociometria tanórán kívüli közösségi program, diákrendezvény iskolai szintű szakmai rendezvény segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépései tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek, e-mailek, meghívók saját jó gyakorlatok, innovációk bemutatása a szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény tanulói e-portfólió

28 érettségi eredmények, az érettségi elnök értékelése nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése a pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk, könyv, rövid ismertetetése szakmai publikációk, írások, kutatásban való részvétel, tankönyvírás részvétel az intézményben folyó innovációban, pályázatokon szakértés szaktanácsadás

29 leírás elemzés/érvelés önértékelés

30 Minden egyes dokumentumhoz reflektív önértékelés írása arra vonatkozóan, hogy Az e portfólió célja annak alátámasztása, hogy készítője mind a nyolc kompetenciaterületen elérte a minősítés megszerzéséhez szükséges fejlettségi szintet.  Az adott feladat elvégzése előtt/tervezésénél melyek voltak a kiindulópontjai? (Ide elméleti hivatkozást is lehet írni pl. fejlődéslélektanból, nevelésszociológiából, tanuláselméletből, didaktikából stb.)  Mi volt az első reakciója a kapott feladattal kapcsolatban (könnyűek/nehéznek; időigényesnek/viszonylag gyorsan megoldhatónak; újszerűnek/korábbi gyakorlatból már ismertnek stb. tartotta)?  A feladat megtervezése során milyen kihívásokkal, nehézségekkel szembesült?  A kitőzött cél elérése, a kijelölt részfeladatok elvégzése mennyiben volt sikeres? Voltak-e akadályozó tényezők? Másoktól (oktatóktól, mentortól, tanulóktól) milyen visszajelezést kapott?  Milyen területen, területeken fejlődött? Maradtak-e még hiányosságai?  Melyek a további szakmai céljai az adott feladattal összefüggésben?

31

32

33 • szakmai fejlődés bemutatása: támogatások, nehézségek • reflektálás legalább két szakmai rendezvényre • önértékelés a pedagógiai kompetenciák mentén egyenként: elemek, amelyeket az e-portfólió dokumentumain keresztül nehéz bemutatni • szakmai tervek ismertetése

34 • Az intézmény adatai (neve, címe, típusa) • Az intézmény tanulóközösségének profilja (létszám, évfolyamok, a tanulócsoportok száma, a nemek aránya, kisebbségek, a tanulók szociális háttere, más speciális vonás). • A tantestület profilja (kor, nem, végzettségek, munkaközösségek, együttműködés a tantestületen belül, a pedagógus saját helye a testületben és a munkaközösségekben). • Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai (célok, pedagógiai program, sajátos vonások, erősségek, eredmények). A tanított tárgy helyzete az intézményben • Az intézmény infrastruktúrája, különös tekintettel a tanított tárgyakra. • Az intézmény társadalmi kapcsolatai, pl. a szülői munkaközösség szerepe, testvérkapcsolatok más iskolákkal

35 • Az e-portfólió dokumentumaiban felhasznált, gyermekekről, diákokról készült képeknél, videofelvételeknél szülői hozzájárulás szükséges, ezeket a dokumentumokat a pedagógusnak kell összegyűjtenie. • A gyermek személyes adatait tartalmazó dokumentumokat, pl. esetleírás, fejlesztési terv a beazonosításra nem alkalmas jelöléssel kell ellátni. • Abban az esetben, ha valakit a számítógépes plágiumvizsgáló rendszer kiszűr, és valóban plágiumot követett el, a szakértők az eljárást azonnali hatállyal felfüggesztik. A minősítőbizottság elnöke jelenti a vétséget a kormányhivatalnak. • Az intézmény és a csoportprofil bemutatásakor az azonos intézményben azonos tanulói csoportot tanító pedagógusok esetében az adategyezések nem számítanak plágiumnak. • Abban az esetben, amikor egy pedagógus egy tananyagcsomag részét képező tanmenet, tanulási- tanítási egység/tematikus terv vagy óraterv/foglalkozásterv mintáival dolgozik, csak abban az esetben fogadható el, ha ezeket az anyagokat adaptálja ahhoz a csoportprofilhoz, tanulócsoporthoz, amelyet előzetesen az e-portfóliójában bemutatott. • Szakirodalom felhasználásakor az etikus hivatkozást kell követni (pl. APA)

36

37

38 A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges A minősítés eredménye (%) További javaslatok A pedagógus erősségei: …………………………………….……………………… A pedagógus fejlesztendő területei: ……………………………………........

39 Harmincezer pedagógus jelentkezhet a minősítésre a következő tanévben • Összesen 30 ezer tanár és tanító jelentkezhet a pedagógus II. minősítésre a következő tanévben. • Pályázatot azok a szakvizsgával rendelkező pedagógusok adhatnak be, akik legalább nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkeznek, illetve a harminc évnél régebben a pályán lévő pedagógusok szakvizsga nélkül is jelentkezhetnek. A sikerrel pályázó tanárok a 2016-os tanévtől kapják meg a magasabb besorolással járó bért. A jelenleg érvényben lévő március 31-i jelentkezési határidőt várhatóan november 30-ra módosítják. • Az idén 25 ezer szakvizsgával rendelkező, és legalább 14 esztendeje a pályán lévő pedagógus vehet részt a minősítésben. • Azok a tanárok, akik ezt április 30-ig megteszik és megfelelnek a kritériumoknak, a következő tanévben már a pedagógus II. kategóriában folytathatják a munkát – közölte az államtitkár. http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos- allamtitkarsag/hirek/harmincezer-pedagogus-jelentkezhet-a-minositesre-a-kovetkezo- tanevben (2014. február 28. )

40 A belépéshez szükséges adatok: • Felhasználónév: az Ön oktatási azonosítója (79672052940) • Jelszó : ezt a felületen Ön adja meg (minimális hossza 8 karakter, a-z és 0-9 közötti karakterek - legalább 1 szám) • a felhasználó típusa:„ Pedagógus ” A belépés: 1. lépés (regisztráció) https://www.oktatas.hu/regisztracio/!Regisztracio/index.php/regisztracio/megerosites/q655 5xa7t72kwpp76f2r2z74d742du456x6v59148glu95rz28/-1 https://www.oktatas.hu/regisztracio/!Regisztracio/index.php/regisztracio/megerosites/q655 5xa7t72kwpp76f2r2z74d742du456x6v59148glu95rz28/-1 2.lépés (feltöltés) https://www.oktatas.hu/pem https://www.oktatas.hu/pem Támogatás, segédletek: • Felhasználói dokumentáció • Útmutató pedagógusok minősiíési rendszeréhez • Technikai problémák: eportfolio@educatio.hu

41 A belépéshez szükséges adatok: • Felhasználónév: az Ön oktatási azonosítója (79672052940) • Jelszó : ezt a felületen Ön adja meg (minimális hossza 8 karakter, a-z és 0-9 közötti karakterek - legalább 1 szám) • a felhasználó típusa:„ Pedagógus ” A belépés: 1. lépés (regisztráció) https://www.oktatas.hu/regisztracio/!Regisztracio/index.php/regisztracio/megerosites/q655 5xa7t72kwpp76f2r2z74d742du456x6v59148glu95rz28/-1 https://www.oktatas.hu/regisztracio/!Regisztracio/index.php/regisztracio/megerosites/q655 5xa7t72kwpp76f2r2z74d742du456x6v59148glu95rz28/-1 2.lépés (feltöltés) https://www.oktatas.hu/pem https://www.oktatas.hu/pem Támogatás, segédletek: • Felhasználói dokumentáció • Útmutató pedagógusok minősiíési rendszeréhez • Technikai problémák: eportfolio@educatio.hu

42 A kiegészített Útmutató és Kézikönyv elérhető a http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/t amop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/kieges zitett_utmutatok internetes címen http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/t amop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/kieges zitett_utmutatok


Letölteni ppt "Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Bogáthné Erdődi Judit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések