Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÓVODA ISKOLA ÁTMENET KÉSZÍTETTE: CSORDÁS SÁNDORNÉ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÓVODA ISKOLA ÁTMENET KÉSZÍTETTE: CSORDÁS SÁNDORNÉ."— Előadás másolata:

1 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET KÉSZÍTETTE: CSORDÁS SÁNDORNÉ

2 Minden gyerek számít !

3 Hagyományok a magyar óvodai nevelésben  Brunszvik Teréz:  Kisiskolás jellegű nevelés, német nyelven  Betűismeret, olvasás, vallástan, ének stb.  1891. Kisdedóvást szabályozó törvény:  Testi, értelmi és erkölcsi fejlődés

4  1971. Az óvodai nevelés programja  Kötelező iskolás jellegű foglalkozások rendszere: óvodai oktatás!  „a gyermek fejlődése tevékenysége során megy végbe”  1989. Az óvodai nevelés programja  „3-6-7 éves gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése”  Érzelmi, testi, értelmi, közösségi fejlődés  Tevékenységformák: játék, munka, tanulás  A fejlesztés tartalmi eszközei:  Anyanyelvi  Irodalmi  Zenei  Vizuális  Környezet megismerése  Matematikai  Testnevelés

5  1996. Az óvodai nevelés országos alapprogramja  „Az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével”  Feladatok: testi és lelki szükségletek kielégítése  Egészséges életmód  Érzelmi nevelés és szocializáció  Értelmi fejlesztés, nevelés

6  Az óvodai élet tevékenységi formái:  Játék  Vers, mese  Ének, zene, énekes játék  Rajzolás, mintázás, kézi munka  Mozgás  A külső világ tevékeny megismerése  Munka jellegű tevékenységek  Tanulás

7 Közös vonások:  A fejlődés csak tevékenység által mehet végbe  Játék – munka – tanulás mint alapvető tevékenységforma  A tartalmak lényegileg azonosak

8 Új elemek:  Az egyéni sajátosságok fontosabbak, mint az életkori jellemzők (ha egyáltalán vannak ilyenek)  Az iskola előkészítés bizonytalan helye  Kompetenciák – képességek ?  Modern tartalmak (idegen nyelv, informatika)

9 ÁTMENETEK 1. C saládbólÓvoda 2. Ó vodaIskola 3. A lsó tagozatFelső tagozat 4. Á ltalános isk.Középiskola 5. K özépiskola Hova tovább? Főiskola? Egyetem? Munka? 6. É LETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS!

10 A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE AAAA gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

11 . Az iskolaérettségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához.  a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.  Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás.  Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb.  Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika.  Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.

12  b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre.  A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.)

13  A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél  - az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,  - megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,  - a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban van.

14  - érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni;  minden szófajt használ;  különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek); végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét,

15  - elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat;  ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait;  ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak.

16  c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. A szociálisan érett gyermek  - egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését,  - feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet

17 És ha nem? KKKKérdések: HHHHol a határ? KKKKi mondja meg? ÓÓÓÓvodapedagógus SSSSzülő NNNNevelési tanácsadó

18 ÓVODAISKOLA  A a legfőbb élményforrás  A Játék a legfőbb élményforrás  a személyiség fejlesztésének a színtere,  a tanulás, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja  Az első két osztály sruktúrája közelít az óvodához  tanulás  Játékos tanulás  Mindennapos mese  Kitágul a világ  Kötelességek, feladatok

19 Az iskolába lépés   ELŐZMÉNYEK  Tapasztalatok a szülőtől való elválásról.  A közösség élménye ismerős.  Szabályokhoz, normákhoz való alkalmazkodás.  A játék varázsa.  Formálódtak a tanuláshoz szükséges alapkészségek és tulajdonságok.   ÚJDONSÁGOK  A nevelés körülményei környezete, közvetítője megváltozott.  Új közösség.  Megszokott bioritmus, napirend felbomlik.  Kötöttebb életformák.  Teljesítményt várnak el tőle.  Megváltoznak a családban is a feléje irányuló elvárások.

20 Az iskola technikái az átmenet nehézségeinek csökkentésére   A rugalmas iskolakezdés   Az óvodai nevelőmunka közvetlen folytatása legyen   A képességek fejlettségi állapotának feltérképezése   A gyerekek közötti különbségek figyelembevétele   Egyénre szabott minőségi oktatás   Minél több játékosság   Sikerélményhez juttatás   Elfogadó, segítő, együttműködő pedagógiai szemlélet   Megfelelő motiváció   Személyes kapcsolattartás a két intézmény között   Kezdeti kudarcok csökkentése   Új tanítási módszerek alkalmazása   Szülőkkel való intenzív, konkrét kapcsolattartás   Szöveges minősítés

21 Az óvoda-iskola átmenet támogatása intézményünkben  Iskolai beíratás  Tavasszal Gólya- hét  Komatál készítés  Föld napja  Óvodás ballagás  Tanévnyitó  Novemberben Fecske-hét  Közös ünnepek  Munkaközösségi értekezletek  Óvónő tanítónő folyamatos kapcsolattartása

22 CÉL: KÉSZÍTETTÉK: JÓVÁHAGYTA:DÁTUM: FeladatokFelelősSikerkritériumHatáridőMódszerKöltség

23 Emberábrázolás

24

25 Komatál készítése

26

27

28 „ Kezet csak megfogni szabad, ellökni átok, egymásba simuló kezek tartják össze az eget s világot”

29 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "ÓVODA ISKOLA ÁTMENET KÉSZÍTETTE: CSORDÁS SÁNDORNÉ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések