Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Utasiné dr. Győri Andrea

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Utasiné dr. Győri Andrea"— Előadás másolata:

1 Utasiné dr. Győri Andrea
A bányászati jogszabályok változásából származó bányavállalkozói feladatok Dr. Káldi Zoltán Bányakapitány Utasiné dr. Győri Andrea Közigazgatási tanácsadó Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, november 8.

2 Bányatörvény – a „tisztasági szabály”
Bányászati jog, illetve engedély szerzés feltételének szigorítása [5. § (4a) bekezdés]. A bányafelügyelet kutatási engedélyt nem ad, bányatelket nem állapít meg, valamint a bányafelügyelet az 5. § (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet - a bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv jóváhagyási kérelem kivételével - elutasítja, ha a kérelmezőnek koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítési díj- vagy bírságtartozása van. A „tisztaság” a bányászati jog átruházására is vonatkozik [6. § (3) bekezdés]!

3 Bányatörvény – a kutatás szabályai
Kutatási időszak rövidebb [14. § (1) bekezdése]. A koncesszió időtartamán belül a tervezett ásványinyersanyag-kutatási, illetve geotermikusenergia-kutatási időszak 4 évnél hosszabb nem lehet. A kutatási időszak legfeljebb egy alkalommal, geotermikus energia és nem hagyományos eredetű szénhidrogén esetében két alkalommal, az eredeti kutatási időszak felével meghosszabbítható.

4 Bányatörvény – a kutatás szabályai
Kutatási zárójelentés [22. § (13) bekezdés]. A bányavállalkozó a kutatási tevékenység befejezésétől, de legkésőbb az engedélyezett kutatási időszak utolsó napjától számított öt hónapon belül köteles kutatási zárójelentést benyújtani a bányafelügyelethez. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozó kutatási joga megszűnik. .

5 A kutatás szabályai A kutatási engedély iránti kérelem tartalmi követelményei csökkennek: nem kell megjelölni a kutatás elvégzéséhez kért időtartamot és az alkalmazni kívánt kutatási módszereket. A nyílt területre vonatkozó kutatási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kutatási terület közigazgatási megjelölését, az EOV rendszer szerinti koordinátákkal történő lehatárolását, a kutatás mélységi lehatárolását (a kutatási terület alaplapját), szilárd ásványi nyersanyag esetében a kért kutatási területtel lefedett ingatlanok helyrajzi számát, és b) a kutatni tervezett ásványi nyersanyag megnevezését. [csak ennyi]

6 Vhr. – a kutatás szabályai
Ha a kutatás felhagyott földalatti bánya bányatérségein keresztül, valamint azok igénybevételével történő bányabeli módszerek alkalmazására is irányul, a műszaki üzemi tervnek tartalmaznia kell a bányatérségek újranyitásának, biztosításának, járásra, szállításra, munkavégzésre történő alkalmassá tételének, szellőztetésének, világításának, víztelenítésének, továbbá végleges felhagyásának és lezárásának a tervét és a kutatási munkálatok, valamint az ahhoz igénybevett bányatérségek biztonsága érdekében elvégzendő feladatok tételes költségtervét. A kutatási időszak meghosszabbítását a bányafelügyelet akkor engedélyezi, ha a bányavállalkozó igazolja, hogy a kutatást az engedélyezett határidőig - a hatóságnak az eljárás lefolytatásával összefüggő, az arra jogszabály alapján nyitva álló határidőn belül folytatott tevékenysége szerinti időtartamot ide nem értve - a bányavállalkozó önhibáján kívül a hatóság döntése, intézkedése vagy mulasztása miatt nem tudja befejezni.

7 Bányatörvény – a kutatás szabályai
Fontos változás még: Kutatási jogot adományozni vagy kutatást engedélyezni, valamint bányatelket megállapítani kizárólag az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló kormányrendelet szerinti ásványi nyersanyagok tekintetében lehet. Kutatási jogadomány-kutatási engedély problémája (KIM); a miniszter zárt területen kutatási jogot adományoz, a bányafelügyelet nyílt területen kutatási engedélyt ad.

8 Bányatörvény – a kutatás szabályai
Fontos változás még: A koncessziónál meghatározott kutatási időtartamot a kutatási engedély esetében is alkalmazni kell. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kutatási engedély nem terjeszthető ki olyan ásványi nyersanyagra, amelynek szempontjából a kutatási terület zártnak minősül (nincs bukkanás). A kutatási feladatok (munkaprogram) időarányos részét felróhatóan nem teljesítik, a bányafelügyelet visszavonja a kutatási engedélyt (illetve miniszternél kezdeményezi a koncessziós szerződés megszűnését). Kutatási terület visszaadási lehetőség beemelése a Bt-be.

9 Bányatörvény – bányatelek megállapítás
Szigorodó szabályok [Bt. 26/A. § (1) bekezdés] A bányavállalkozó a kutatási zárójelentést elfogadó határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 5 hónapon belül kezdeményezheti a bányatelek megállapítását, illetve a geotermikus védőidom kijelölését. Az 5 hónapos időtartamba nem számít bele a környezetvédelmi engedélyezési eljárás időtartama. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozó bányatelek megállapításának kezdeményezésére vonatkozó joga megszűnik. A készletszámítási jelentés alapján benyújtott kérelem esetén a bányafelügyelet felhívja a kérelmezőt - a kőolaj, földgáz, ideértve a szén-dioxid gáz ásványi nyersanyagra irányuló bányatelek megállapítás kivételével - a környezetvédelmi engedélyezési eljárás megindítására, és a környezetvédelmi engedélyezési eljárás jogerős lezárásáig a bányatelek megállapítási eljárást felfüggeszti.

10 A bányatelek megállapítása iránti kérelem
A bányatelek megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell: azt a határozatot, amelyben a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem környezetvédelmi engedély- vagy nem egységes környezethasználati engedélyköteles, a környezetvédelmi engedélyt, vagy az egységes környezethasználati engedélyt.

11 A bányatelek megállapítása iránti kérelem
Ha tevékenység erdőt érint a bányatelek megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell és korábban az erdészeti hatóság igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljárása nem került lefolytatásra: a tervezett igénybevétellel érintett erdő ingatlan-nyilvántartás szerinti (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészletjel) és erdészeti (helység, tagszám, részlet jel) területazonosító adatait, a tervezett igénybevétel területét föld-, illetve alrészletenként kéttized hektáros pontossággal, az igénybevételre tervezett terület beazonosítására alkalmas legfeljebb 1: méretarányú helyszínrajzot, érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölését és a tervezett igénybevétel közérdekkel való összhangjának indokolását.

12 Kitermelési MÜT - környezetvédelmi felülvizsgálat
Vhr. 13. § (8) bekezdése: „Ha a bányászati tevékenység folytatásához környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi működési engedély szükséges, akkor a kérelemhez mellékelni kell a jogerős környezetvédelmi engedélyt, egységes környezethasználati engedélyt vagy a környezetvédelmi működési engedélyt.” A Kúria is megerősítette, hogy a lejárt környezetvédelmi engedély esetében is kötelező a környezetvédelmi felülvizsgálat, és a kitermelési műszaki üzemi terv akkor hagyható jóvá a bányafelügyelet által, ha a környezetvédelmi működési engedélyt a bányavállalkozó megszerezte.

13 Bányatörvény - a kitermelési határidő hosszabbítása
Egyszerűsödő eljárás – nem kell szerződést kötni a miniszterrel [Bt. 26/A. § (4) bekezdés]. „A bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettől az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni.”

14 A szüneteltetés szabályainak szigorítása
A bányafelügyelet hivatalból elrendeli a bánya bezárását és a tájrendezés elvégzését, ha a kitermelés szüneteltetésének időtartama eléri a 6 évet. [Bt. 36. § (4) bekezdés a) pont] Nem a jóváhagyott szüneteltetés időtartama számít, hanem az az idő, amíg kitermelés nem folyt. [Bár kellett volna, a bányavállalkozó mégsem kért szüneteltetési MÜT jóváhagyást.] A szabály célja, a jogszerűtlenül folytatott szüneteltetés kiszűrése, illetve a kitermelést ellehetetlenítő állapot jogszabályi felszámolása. A szüneteltetési műszaki üzemi tervhez mellékelni kell az ingatlan igénybevételre jogosító okiratot, ha a szüneteltetés alatt a bányavállalkozó - a kitermelés kivételével - olyan tevékenységet kíván folytatni, amely idegen ingatlan igénybevételével jár.

15 Bányatörvény – a felelős műszaki vezető
Bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik a bányafelügyelet engedélyével. A bányafelügyelet annak engedélyezi a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység folytatását, aki büntetlen előéletű, és megfelel a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló rendeletben meghatározott feltételeknek. A bányafelügyelet az engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a bányaüzemi felelős műszaki vezetőt. A bányaüzemi felelős műszaki vezető felel a Bt. 27. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések [élet, az egészség, a felszíni és a föld alatti létesítmények, valamint a mező- és erdőgazdasági rendeltetésű földek megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk lehetséges megelőzését, illetve csökkentését, továbbá a tájrendezés – településrendezési eszközökben foglaltaknak megfelelő – teljesítését], a műszaki előírások és bányabiztonsági szabályok bányaüzemben történő végrehajtásáért, valamint megtartásuk ellenőrzéséért, e körben a bányavállalkozó képviselőjének minősül.

16 Bányatörvény – a felelős műszaki vezető
Közhiteles nyilvántartás. Felelőssége nem zárja ki a bányavállalkozó vagy beosztása, munkaköre alapján más személy felelősségét. Részletszabályok: 16/2013. (IV. 19.) NFM rendeletben. A miniszteri rendelet május 5-től hatályos! Átmeneti szabály a már tevékenységet végzőkre.

17 Bányatörvény – használaton kívüli mélyfúrások
A tulajdonosnak a tájrendezést úgy kell ütemezni, hogy évtől kezdődően, minden évben a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési kötelezettségének legalább 1/15 részét teljesíteni kell. A tulajdonos köteles a tulajdonában lévő összes használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tájrendezését december 31-ig befejezni. Nem kell elvégezni azoknak a bányászati célú mélyfúrásoknak a tájrendezését, amelyek nem bányászati célú hasznosításra kerülnek. A bányafelügyelet dönt arról, hogy a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás bányászati célra már nem alkalmas. A bányafelügyelet döntése nem jogosít a nem bányászati célú hasznosítás megkezdésére, ahhoz meg kell szerezni a hatáskörrel rendelkező hatóság engedélyét.

18 Bányatörvény – használaton kívüli mélyfúrások
Amennyiben a bányafelügyeleti határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított fél éven belül a tulajdonos nem kezdeményezi a nem bányászati célú hasznosítás engedélyezését a hatáskörrel rendelkező hatóságnál, vagy ha az engedélyben meghatározott időtartamon belül a hasznosítást nem kezdi meg, köteles a tájrendezést elvégezni. A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásoknak, kutaknak a december 31-e előtt engedélyezett nem bányászati célú hasznosítása esetében a hasznosítást december 31-től számított egy éven belül kell megkezdeni. Ennek elmaradása esetén a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás kút tájrendezését el kell végezni.

19 Vhr. – biztosítékadás eljárási szabályai
A zálogjogi vagy óvadéki szerződést a bányafelügyelettel kell megkötni. Zálogként vagy óvadékként csak per-, teher- és igénymentes ingatlan vagy dolog szolgálhat. A bányavállalkozó óvadék esetében a biztosíték összegét a bányafelügyelet hatósági letéti számlájára is utalhatja. A biztosíték igénybevételére a bányafelügyelet jogerős és végrehajtható határozata alapján kerülhet sor.

20 A termőföld védelméről szóló törvény
2013. november 1-jétől hatályos, a módosítás hatályba lépését követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Külfejtéses bányászati tevékenységgel összefüggő hatósági eljárásban való szakhatósági közreműködés esetén akkor is meg kell tagadni a szakhatósági hozzájárulást, ha a homok, kavics vagy agyag ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet vagy a bányatelek megállapítása iránti kérelmet olyan településen fekvő termőföldre nyújtották be, amelynek külterületén lévő földrészletek összterületének több mint 25%-ára a bányatelek jogi jelleg be van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásban.

21 A termőföld védelméről szóló törvény
A cél-kitermelőhely létesítéséhez és a külfejtéses bányászati tevékenység végzéséhez szükséges a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése. Külfejtéses bányászati tevékenység: a bányafelügyelet által engedélyezett, a termőföld fel- és altalajának eltávolításával járó homok, kavics vagy agyag ásványi nyersanyag - ideértve mindezek változatait és keverékeit is - kutatása, feltárása és kitermelése.

22 A termőföld védelméről szóló törvény
Cél-kitermelőhely létesítése céljából kizárólag átlagosnál gyengébb minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása engedélyezhető Még átlagosnál gyengébb minőségű termőföld esetén sem engedélyezhető a termőföld végleges más célú hasznosítása cél-kitermelőhely létesítése céljára, ha a kérelemmel érintett település külterületén lévő földrészletek összterületének 25%-át meghaladja az ilyen célból már igénybevett és az ilyen célra felhasználni engedélyezett, de még igénybe nem vett termőföldek együttes területe.

23 A 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet „3. § (1) A robbanóanyag gyártására, megszerzésére, felhasználására, megsemmisítésére, valamint a polgári robbanóanyag forgalmazására vonatkozó engedély iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani.” Engedélyezés szabályainak változása – engedélykérelmek tartalmi követelményeinek meghatározása. A robbanóanyag gyártási, forgalmazási, felhasználási és megsemmisítési engedély robbanóanyag megszerzésére is jogosít. A robbanóanyag tárolásának engedélyezéséről a robbanóanyag raktár használatbavételi engedélyezése során dönt a bányafelügyelet.

24 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Utasiné dr. Győri Andrea"

Hasonló előadás


Google Hirdetések