Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bányászat és Geotermia, 2010. – Eger 2010. november 17-19. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bányászat és Geotermia, 2010. – Eger 2010. november 17-19. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság."— Előadás másolata:

1 Bányászat és Geotermia, 2010. – Eger 2010. november 17-19. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

2 Előadás vázlata 1.Hazai hatósági hierarchia 2.Jogi szabályozás változásának kronológiája 3.Geotermikus engedélyezés az SzBK-on 4.Hatályos jogi környezet 5.Duális szabályozás a geotermikus engedélyezésben

3 Jelmagyarázat P a r l a m e n t Kormány Nemzeti Fejl. M MINISZTÉRIUMOK MBFHKer. Eng. H. Környezetügyért felelős államtitkár Bányakapi- tányságok Regionális szervek KTVF jogalkotás hatóságok érintettek Vidékfejl. M. MEH EU

4

5 Bányakapitányságok illetékességi területei

6 „Én.............................................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek. Országunk Alkotmányát, alkotmányos jogszabályait megtartom. A minősített adatot megőrzöm. Hivatali kötelességeimet részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartva, a legjobb tudásom szerint, nemzetem érdekeinek szolgálatával teljesítem. „Isten engem úgy segéljen!” ESKÜ

7 Geológiai etüd - Európa hőáram térképe

8 Van aranytojásunk A felső-pannon-kvarter rezervoár, melynek legnagyobb mélysége ~2500 m. A hőmérséklet 100-120 °C. Az ország kiterjedt részein akkumulál jelentős geotermikus energiát.

9 Jogszabályok  1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.)  203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet a Bt. végrehajtásáról  267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról  96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól  54/2008. (III. 20.) Kormányrendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról  A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény.

10 A geotermikus energia szabályozásának kronológiája a Bányatörvényben A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) geotermikus energia (kutatásával, kinyerésével) hasznosításával kapcsolatosan a magyar jogrendbe legelőször illeszt szabályokat, alkot meg jogi fogalmakat, jogintézményeket. A Bt. preambuluma szabályozási célként határozza meg: „E törvény célja … a geotermikus energia kutatásának, kitermelésének, … az ezekhez kapcsolódó tevékenységeknek a szabályozása, az élet, az egészség, a biztonság, a környezet és a tulajdon védelmével, valamint (a) … geotermikus energiavagyon gazdálkodásával összhangban.” Jelentős szabályozási tévedése volt az akkor hatályos Bt-nek, hogy a geotermikus energia hasznosításának engedélyezését – mindennemű (technológiai, terület- és mértékbeli, stb.) megkülönböztetés nélkül – a koncesszió jogintézményéhez kötötte.

11 Kronológia A Bt. 2004. évi módosítása (2003. évi XLII. Törvény) Jelentős változást hozott: a geotermikus energia hasznosítást hatósági engedélyezés alá rendelte. „A bányafelügyelet engedélyezi: … a geotermikus energia kutatását, kinyerését és hasznosítását, beleértve az ehhez szükséges föld alatti és felszíni létesítmények megépítését és használatba vételét, amennyiben az nem érinti felszín alatti vizek felszínre hozatalát.”. Megszüntette a koncessziókötelezettséget (differenciálás nélkül). ámogatta a kis mélységű, kollektoros, zárt-hurkú, hőszivattyús, alacsony hőmérsékletű rendszerek elterjedését. Kizárólagosság ot nem biztosított.

12 Kronológia Bt. 2008. évi módosítása (2007. évi CXXXIII. törvény) A hazai geotermikus beruházások kényszerítették ki a módosítást, védelmi-garanciális jogintézmény bevezetését, amit a Bt. (sem más jogszabály) nem tartalmazott. „A bányafelügyelet engedélyezi: … „a geotermikus energia kutatását, kinyerését és hasznosítását, beleértve az ehhez szükséges föld alatti és felszíni létesítmények megépítését és használatba vételét, amennyiben az nem érinti felszín alatti vizek felszínre hozatalát, …” Azonban a gyakorlatban nem valósult meg a beruházások védelmére szánt kizárólagosság az engedélyeknél, amit a LFB jogsértőnek ítélt.

13 Kutatási jogadomány kérelmek a SZBK-on 2008- 2009. évben

14 Jogviták – bírósági ügyek  2008-2009. évben összesen az SZBK-ra 69 db kérelem érkezett.  1 esetben kérelem kizárólagosságot nem tartalmazó engedély kiadása – fellebbezés - II. fokon a kérelem elutasításra került.  1 esetben elutasítás - fellebbezés – II. fok elutasítása - megyei bíróság - Legfelsőbb Bírósági döntés született.  2010-ben minden kérelem el lett utasítva.

15

16 Hatályos 1993. évi XLVIII. törvény 2010. évi IV. törvény a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról  A módosítást – alapvetően – a hazai geotermikus energia energetikai célú hasznosításához szükséges nagy volumenű befektetések védelme kényszeríttette ki, mivel védelmi- garanciális jogintézményt a Bt. nem tartalmazott.  A Bt. 1., 3., 5., 8., 9., 14., 15., 20., 22., 22/B., 44., 45., 49. § szabályozza alapvetően a geotermikus energia kutatását, kinyerését és hasznosítását.  1. § (1) h) E törvény hatálya alá tartozik: a geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása;  3. § (1) Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia természetes előfordulási helyükön állami tulajdonban vannak.

17 Hatályos 1993. évi XLVIII. törvény 5. § (1) A bányafelügyelet engedélyezi: g) a geotermikus energia kinyerését és hasznosítását, valamint az ehhez szükséges - külön jogszabályban meghatározott – föld alatti és felszíni létesítmények megépítését és használatba vételét, ha a tevékenység nem vízjogi engedély köteles. 8. § A miniszter belföldi vagy külföldi jogi és természetes személyekkel, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságaival kötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti: a) zárt területen ab) a geotermikus energia kutatását, kinyerését és hasznosítását, 9. § (1) A miniszter a rendelkezésre álló földtani adatok, valamint a vállalkozói kezdeményezések alapján azokat a koncesszióra kijelölhető zárt területeket veszi számításba…(2011. 01. 01-től) 14. § (1) A koncesszió időtartamán belül a tervezett ásványi nyersanyag-kutatási, illetve geotermikusenergia-kutatási időszak 4 évnél hosszabb nem lehet (+2x2 év). (2) A bányavállalkozó a kutatás befejezésétől számított 1 éves időtartamon belül kezdeményezheti a geotermikus védőidom kijelölését.

18 Hatályos 1993. évi XLVIII. törvény 15. § Ha a koncesszió jogosultja a szerződésben meghatározott határidőn belül, legkésőbb azonban a geotermikus védőidom kijelölésétől számított 3 éven belül a kitermelést, az energetikai célú hasznosítást nem kezdi meg, a szerződésben meghatározott térítést köteles megfizetni. Ha a térítésfizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a koncesszió megszűnik. 22. § (1) Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia kutatására a miniszter a koncessziós szerződésben kutatási jogot adományoz. (2) A kutatási jog a kutatási területen a bányavállalkozónak kizárólagos jogot ad az ásványi nyersanyag-, illetve geotermikus energia- kutatási műszaki üzemi terv benyújtására. 49. § E törvény alkalmazásában: 24. „Zárt terület”: a geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősül az ország egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéreg-rész.

19 Hatályos Bányatörvény 22/B. § (1) Zárt területen a geotermikus energia kutatásának, kinyerésének és hasznosításának engedélyezésére a szénhidrogén- bányászat engedélyezésére vonatkozó sajátos szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy geotermikus energiára bányatelket megállapítani nem lehet. (2) Zárt területen geotermikus energiát kinyerni csak a földkéreg e célra elhatárolt részéből ( geotermikus védőidom ) szabad. (3) A geotermikus védőidomot a bányafelügyelet jelöli ki. (4) A geotermikus védőidomon belül a jogosult írásbeli hozzájáruló nyilatkozata nélkül geotermikus energia kinyerését szolgáló létesítmény más részére nem engedélyezhető. (5) A geotermikusenergia-hasznosító létesítményekről, a kitermelt és hasznosított geotermikus energia mennyiségéről, valamint a megállapított geotermikus védőidomokról a bányafelügyelet nyilvántartást vezet

20 Hatályos Bányatörvény 22/B. § (6) Geotermikus energia szempontjából nyílt területen, a felszín alatti vízkészletből termálvíz használatára adott vízjogi engedély egyidejűleg geotermikus energia kinyerési- és hasznosítási engedélynek is minősül. A geotermikus energia vízjogi engedély alapján történő hasznosítására e törvény 3. §-ának, 20. §-ának, 22/B. § (5) bekezdésének, 25. § (2) bekezdése b) pontjának és 41. §-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell, egyebekben a vízügyi és környezetvédelmi jogszabályok az irányadók. (8) A természetes felszíntől mért 20 méteres mélységet el nem érő földkéreg részből történő geotermikus energia kinyerés és hasznosítás nem engedélyköteles. E rendelkezés nem mentesíti a tevékenységet végzőt a más jogszabályban előírt engedély megszerzése alól.

21 Hatályos 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik - figyelemmel a 43. § (3) bekezdésében foglaltakra ( A bányafelügyelet a hatósági felügyelete keretében - az e törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott - műszaki-biztonsági, munkavédelmi, építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási, piacfelügyeleti és földtani hatásköröket gyakorol. ): d) a geotermikus energia kutatása, energetikai célra történő kinyerése és hasznosítása, az ehhez szükséges létesítmények és berendezések építése, használatbavétele és üzemeltetése. 45. § (1) A bányafelügyelet látja el a mélységi vizek felszínre hozatalára irányuló, bányászati technológiával végzett munkálatok hatósági biztonságtechnikai felügyeletét. A hatósági felügyelet keretében a bányafelügyelet a munkálatok és az üzemben tartás biztonságára és szakszerűségére vonatkozó kérdésekben közvetlenül intézkedik, a vízvagyon védelmére szolgáló intézkedések megtételét pedig a környezetvédelmi és a vízügyi hatóságnál kezdeményezi.

22 Építésügyi hatósági eljárások Bt. 22/B. § (7) Nyílt területen geotermikus energia nem vízjogi engedély alapján végzett kinyerésének és hasznosításának engedélyezésére a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó, sajátos építményfajtákra vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet A bányafelügyelet építésügyi hatósági engedélyéhez kötött létesítmények 1. számú melléklet 4. Egyéb létesítmények: 4.1. a geotermikus energia felszín alatti víz kitermelését nem igénylő kinyerésének és energetikai célú hasznosításának létesítményei az épületgépészeti berendezések kivételével.

23 2009. évben kiadott szondás határozatok (nem hivatalos adatok): létesítési engedélyhasználatbavétel BBK12642 PBK 28 4 SZBK 3111 VBK 50 ? MBK 4015 Összesen:27572

24 A geotermikus engedélyezés a Bt. szerint

25 Országos kútkataszter

26 Vízjogi engedélyekkel rohamosan fejlődik a geotermikus energia kinyerése a Dél-Alföldön

27 Bányajáradék Bt. 3. § és a 20. § (6) Nem kell bányajáradékot fizetni c) a 30 C o -ot el nem érő energiahordozóból kinyert geotermikus energia után, valamint d) a kitermelt geotermikus energia 50%-ot meghaladóan hasznosított mennyisége után. (7) A bányajáradék mértéke geotermikus energia esetében a kitermelt geotermikus energia értékének 2%-a. (8) A bányajáradék mértékét koncessziós szerződés (12. §) alapján gyakorolt bányászati tevékenység esetén a miniszter b) a kitermelés, illetve a geotermikus energia hasznosítás eredményességét befolyásoló természeti adottságok és c) egyéb közérdek különbözőségének figyelembevételével kitermelési helyenként állapítja meg.

28 Bányajáradék 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) Energetikai célra hasznosított geotermikus energia esetében a) a kitermelt geotermikus energia után keletkező érték a kitermelt legalább +30 °C-os hőmérsékletű energiahordozóból kinyert energiamennyiségnek (GJ) és az 1/b. melléklet B. pontjában meghatározott fajlagos értéknek (Ft/GJ) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft), b) A fizetendő bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított értéknek a Bt. 20. §-ának (7) bekezdése szerinti százaléka. Bt. 20. § (7) A bányajáradék mértéke geotermikus energia esetében a kitermelt geotermikus energia értékének 2%-a. Nem kell bányajáradékot fizetni a kitermelt geotermikus energia 50%-át meghaladóan hasznosított mennyisége után. (2) Az energetikai célra kinyert geotermikus energia mennyiségét a vállalkozó köteles meghatározni. Ennek érdekében mérnie és bizonylatolnia kell az energiahordozó kútfejen mért hőmérsékletét és mennyiségét (m3), valamint az energiahordozó hőmérsékletét a kinyerésre szolgáló berendezés kimeneti pontján. (3) A bányajáradék önbevallásokat a 3/a. és a 3/b. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 8. § (1) A bányajáradék önbevallást Bt. Vhr. 4. §-ának (5) bekezdésében előírt határidőre az e rendelet mellékletei szerinti nyomtatványokon kell teljesíteni, és egyidejűleg befizetni.

29 ÜZENET JÖN MAJD ÚJ NEMZEDÉK, MELY ERŐS LESZ ÉS NEM SZÉGYNLI TÖBBÉ, HOGY MAGYAR, A VÉNEK NEMZEDÉKE ÖNMAGÁN ERŐT VESZ, S NEM CSAK ÖNMAGÁNAK TÚR ÉS KAPAR, ERKÖLCSÉBEN MEGÚJUL MAJD AZ ORSZÁG ÉS VÉGRE BÜSZKE LESZ MINDEN FIA, MERT ÁMULATBA EJTI EGÉSZ EURÓPÁT SOK 100 ÉVENEK ELTELTÉVEL PANNÓNIA

30


Letölteni ppt "Bányászat és Geotermia, 2010. – Eger 2010. november 17-19. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések