Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Árulkodó jelek- a tanulási problémák felismerése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Árulkodó jelek- a tanulási problémák felismerése"— Előadás másolata:

1 Árulkodó jelek- a tanulási problémák felismerése
„Csak azok lesznek igazán boldogok, akik megkeresték és megtalálták a másokhoz vezető utat.” Albert Schweitzer

2 A CSALÁD SZEREPE legközvetlenebb módon hat a gyermekek szókincsének fejlődésére a szülők befolyásolják gyermekeik fejlődését a nekik adott feladatokkal, viselkedésükre adott reakciójukkal, az általuk támogatott értékekkel és megválogatják környezeti tényezőiket is a gyerekek is formálják szüleik viselkedését.

3 Napjainkban egyre gyakrabban tapasztalhatjuk:
sok kisgyereknek nehéz elindulnia az iskolába vezető úton gondot okoz az olvasás-írás-számolás elsajátítása egyre nő a tanulási problémával küzdő gyermekek száma.

4 Akkor indulhat sikeresen egy gyermek iskolai pályafutása:
ha a tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlettségében optimális szintet ér el, és a környezet és a család ebben támogatja.

5 A tanulási képességet meghatározó funkciók:
Pontos és differenciált vizuális észlelés A hallott információk feldolgozása Összerendezett mozgás, szem-kéz együttes mozgása A keresztcsatornák együttműködése: látott, hallott információk összekapcsolásának képessége Rövid idejű vizuális, verbális memória Szándékos figyelem, kb. 10 perces figyelemkoncentráció

6 A tanulási problémák fogalomköre

7 Okai lehetnek 1. ábra • A tanulási zavarokhoz vezető események láncreakciója

8 Előjelei lehetnek Maga a probléma nem kapcsolható csak az iskolához.
Ennek jelei már csecsemőkorban is felfedezhetők: fejlődése nem egyenletes, rossz étvágyú, sovány vagy túl mohó és túlsúlyos beszédfejlődése késik vagy erősen hibás mozgásfejlődése nem egyenletes

9 Óvodás korban: Az idegrendszeri problémák jelei lehetnek még, hogy a gyermek durva, agresszív vagy éppen csendes, visszahúzódó és passzív. A nagymozgások és a finommozgások terén egyaránt mozgáskoordinációs zavarai vannak. Nehezen tanul meg verseket, dalokat nem érdekli a mese. Nehezen fejezi ki magát szóban. Nehezen tájékozódik térben és síkban. Bizonytalan a kezessége.

10 A definiálás problémái
Maga a tanulási zavar fogalma körülbelül az elmúlt 20 év során merült fel és számos meghatározás született.  Sarkady Kamilla és Zsoldos Márta definíciója szerint: „Tanulási zavarnak tekintjük azt az – intelligenciaszint alapján elvárhatónál lényegesen – alacsonyabb tanulási teljesítményt, amely neurológiai deficit vagy funkciózavar talaján jön létre, sajátos kognitív pszichológiai tünet együttessel. Ezek a részképesség zavarok alapvetően nehezítik az iskolai tanulás során az olvasás, írás és/vagy matematika elsajátítását.

11 DISZLEXIA-DISZGRÁFIA

12 és további 6% mutat diszlexiára jellemző sajátságokat.
Becslések alapján a diszlexia az emberek 4%-át érinti súlyosan, és további 6% mutat diszlexiára jellemző sajátságokat.

13 Diszlexia A diszlexia gyűjtőfogalom:
Mely olyan rendellenességeket takar, melyek következtében egyes gyereke, akik egyébként átlagos vagy átlag feletti intellektussal rendelkeznek feltehetően valamiféle organikus probléma folytán, rendkívül nehezen tanulnak meg olvasni, írni a befektetett energiához képest. Az olvasásnál a hallott-látott-mozgásos rendszer egyszerre működik, a diszlexiás gyerekeknél ez valahol elakad.

14 Nem diszlexia: Az olvasás során a gyermekek nagy része nehézségekkel küzd. Betűt tévesztenek, akadoznak, nehezen olvasnak össze. Ezek a hibák azonban átmenetiek, első osztályban meg is szűnnek. Rossz szociális helyzetű gyermek, akinél a kezdeti szakaszban gyengeséget látunk. Hallássérült, hallászavar. Analfabétizmus

15 I. Beszéd terén: A diszlexiás gyermek nyelvileg fejletlen, elmaradott.
Sokuknál későn indul meg a beszéd, családi beszédgyengeség, illetve motoros - expresszív (néha szenzoros) diszphasia maradványtünetei is fellelhetők. Gyakoriak a makacs, nehezen javítható beszédhibák. Sokszor a gyermek a nyelvi játékokat elutasítja, a nyelvi megértéshez kötött feladatmegoldásai lassabbak, a mesét, verset kerüli, nyelvi tudatosságában (rím, alliteráció) fejlődési lemaradás  tapasztalható.

16 A betű - hang szabály elsajátításának problémái is jelentkezhetnek (hátterében látási és beszédhallási probléma egyaránt meghúzódhat). A diszlexiásoknak gyenge lehet a szájtérben való tájékozódásuk. Gyenge a szókincsük - ez kétféle értelemben lehetséges: a/ kevés az aktívan használt szó b/ szótalálási nehézségeik vannak.

17 Nehezen tanulnak új szavakat, szegényes a mondatalkotásuk: mondataik rövidek, egyszerűek.
Szigorú szórendet követő nyelveknél (pl. angol) gyakran elvétik ezt az egy megengedett szórendet.

18 Emlékezet terén: Gyengébb elsőre a verbális emlékezetük
A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot helyette, vagy körülírja a fogalmat. viszont jól emlékeznek képekre, formákra

19 Gyenge a szövegemlékezetük, nehezen tanulnak verseket és sorrendben elmondandó dolgokat, mint pl. az év hónapjai vagy a szorzótábla.

20 II. Olvasás terén: Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és makacs betűtévesztések fordulnak elő

21 Betűtévesztések: A hasonlóság alapján lépnek fel (Ranschbur -féle homogén gátlás). betűk közötti vizuális hasonlóságon pl. f - t, n - h. a betűk által jelölt hangok közötti fonetikai hasonlóságon pl. g - k,  p - t,  s - sz. néhány esetben vizuális és fonetikai hasonlóságon pl. b - d,  m - n.

22 További tünetek A hosszabb szavak áttekintése rendkívül nehéz.
Hibás kombinációk, más olvasás Felületes akusztikus képzetek előhívása észlelhető

23 Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között,
Pontatlan a toldalékok olvasása, Lassú az olvasási tempó, Gyenge a szövegértés, értelem nélküli olvasás

24 Téri tájékozódás területén:
jobb-bal betűk,számok irányszerinti elrendezésében relációs szókincs fejletlensége

25 Vizsgálat

26 Vizsgálat

27 Diszgráfia tünetei az írómozgásokban azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, a görcsösség. Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz,a gyermek egész testével ír. Az optimális mozgássor csak nagyon lassan valósul meg, ezért is fáradékonyabbak a diszgráfiás gyermekek.

28 Az írás külalakjában megjelenő tünetek:
tájékozódási nehézség a vonalrendszerben, a leírt betűk nagysága egy szón belül is erősen változó, a betűk dőlésszöge következetlen, a betűformák szabálytalanok, gyakori az átírás, áthúzás, összefirkálás, a zárójel. Hiányoznak, vagy torzulnak a betűkapcsolások. Gyakori a nyomtatott és írott betűk tévesztése, diktálás után betű, szótag, szó ki- és elhagyása fordul elő.

29 A tanuló a szöveget módosítja, esetleg értelmetlen mondatokat ír.
Végül jellemző a helyesírási készség általános gyengesége. Feltűnőek a tükörírásos elemek, a fölösleges betűelemek, a betű-, szótag-, szókihagyások. A diszgráfiás gyermekkapcsolási nehézségekkel küzd,írásban is téveszti a szó- és mondatstruktúrát, és végül, más tananyagokban való előrehaladásához viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata.

30 Diszgráfia

31 Diszgráfia

32 Diszgráfia

33 Magatartási tünetek: Dekoncentráltak Fáradékonyak Teljesítményük változó Kimeríti a gyereket a rázúduló információ, nem érti, ezért nem érdekli.

34 Híres diszlexiások Leonardo da Vinci ( ) polihisztor. Balkezes volt, és ha ma iskoláiba járna, diszlexiásnak minősítenék. Anatole France ( ) Nobel díjas író, hétévesen magától tanult meg olvasni, de rossz helyesírása miatt kétszer megbukott az érettségi vizsgán. Gustave Flaubert ( ) francia író, is a diszlexia jeleit mutatta

35 William Butler Yeats ( ) ír költő, drámaíró, elbeszélő, irodalmi Nobel díjas. Rossz helyesírása miatt mindig bocsánatot kért szerkesztőitől. Thomas Alva Edison ( ) tanítója képezhetetlennek minősítette. Későbbi írásaiban is azonosították a diszlexia jeleit. George S. Patton ( ) tábornok, aki nyughatatlansága miatt nehéz ember volt, és az olvasással már gyermekkorában gondjai voltak.

36 Albert Einstein ( ) háromévesen még nem tudott beszélni, köztudottak iskolai nehézségei, mégis 26 évesen Nobel díjat nyert. Agatha Christie ( ) angol írónő, a krimi koronázatlan királynője. Édesanyja nem hagyta, hogy korán megterheljék az "olvasás nehéz tudományával". Magától megtanult olvasni nyolcévesen, de később a francia nyelvvel az iskolában nem boldogult. Franciaországba küldték, ahol könnyedén elsajátította a nyelvet.

37 És még… Hans Christian Andersen Winston Churchill Henry Ford
Nelson Rockefeller Walt Disney

38 Ma diszlexia diagnózissal rendelkező sztárjaink:
Quentin Tarantino Jackie Stewart autóversenyző, Tom Cruise, Whoopi Goldberg Cher énekesnő, és még sokan mások . . .

39

40 DISZKALKULIA ÉS TÜNETEI

41 Meghatározása A diszkalkulia a számolási, matematikai képességnek a tanuló intelligenciájához mért gyengesége. Nehezítetté válik a szimbólumok felismerése és tartalmi azonosítása, akadályozott a fogalmak kialakulása, sérülnek a fogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, illetve zavart szenved az emlékezet és a figyelem.

42 Általánosan jellemző:
E tanulócsoportnál általában hiányzik a „matematikai érdeklődés”, kialakulatlan a mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. A tanulás folyamán nehezen ismerik fel a számjegyeket, nem képesek azokat amennyiséggel egyeztetni, vagy számjegy és mennyiség helyes egyeztetésekor a számjegy nevét nem tudják. Súlyos elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében.

43 Iskoláskorú populáció körében:
Gyakorisága Iskoláskorú populáció körében: 5-6% Fiú-lány arány: 1:1

44 Konkrétan a matematika terén
Kialakulatlan vagy bizonytalan téri, időbeli tájékozódás Számmal, mennyiséggel kapcsolatos problémák: számok kihagyása, felcserélése, iránytévesztés egyetlen ritmusú számolás mennyiségi relációk helytelen értelmezése több-kevesebb-ugyanannyi fogalmának helytelen használata

45 Számnév – számjegy – mennyiség egyeztetési nehézségei
a számok hibás grafikus megjelenítése diktált számnevek hibás leírása leírt számjegyek hibás kiolvasása a matematikai szimbólumok (műveleti jelek) értelmezési nehézsége

46 Alapműveletek és inverzeinek hibás, pontatlan értelmezése
Nehézségek az egyszerű és összetett szöveges feladatok végzésében Nehézségek a matematikai szabályok felismerésében Nehézségek a számemlékezetben.

47

48 A tanulási zavar tünetei
Óvodáskor Megkésett beszédfejlődés. Súlyos beszédhiba. Szótalálási nehézségek. Szótanulási nehézségei vannak. Nem tud szavakat hangokra bontani. Mozgás koordinációs problémái vannak.

49 Gyenge a formafelismerés, a tapintása, a finommotorikája.
Több tagból álló utasítást nem tud követni. Nehezen tanulja meg az elvont fogalmak (számok, betűk, színek, napok, évszakok , hónapok, formák stb. ) neveit. Társas érintkezéseik sok esetben zavart, feszültségekkel teli,….stb.

50 A tanulási zavar tünetei
Alsó tagozat Nehezen tanulja meg a betűk és hangok közötti kapcsolatot , az összeolvasást. Sok hibát ejt: betűtévesztés,- csere, - kihagyás, - betoldás, reverzió stb. Ugyanezek a hibák írásban is jelentkezhetnek. Bizonytalan, lassú olvasás. Nem érti vagy rosszul értelmezi az olvasottakat.

51 Nem képes a szöveg lényeges elemeinek kiemelésére.
Írása kusza, rendezetlen, nehezen olvasható. Problémát jelent a matematikai fogalmak kialakítása, használata. A tízes átlépés, szorzótáblák tanulása nehézséget jelent. Számolásnál rossz, kezdetleges technikával használja ujjait a műveletvégzésnél.

52 A tanulási zavar tünetei
Felső tagozat Problémát jelent a szabályalkotás. Téri-orientációs problémái miatt a geometria területén is gondjai vannak. Szövegértési zavara miatt szöveges feladatokat nehezen old meg. Nehezen tanul idegen nyelvet.

53 Beszédértési problémái lehetnek.
Nehezen idéz fel tényeket, információkat. Feledékeny, figyelmetlen, szervezetlen, fáradékony. Nem tud előre tervezni. Rosszul osztja be az idejét. Nehezen barátkozik.

54 Azonosítás illetve kezelés elmaradásának következményei
Több tanulás esetén is elmarad társaitól. Sok kudarc éri. Szülei, tanárai elégedetlenek. Társai kigúnyolják, kinevetik. Alacsony lesz az önértékelése. Szorongóvá, visszahúzódóvá vagy agresszívvé válhat. Kialakulhat depresszió, szenvedélybetegség, deviancia, antiszociális személyiség.

55 Mit kell tenni, ha sok tünet ráillik a gyermekére?
Az iskola/óvoda segítségével vagy önként a szülő felkeresi az illetékes(januártól a járási) Szakszolgálatot és kitölt egy adatlapot. Időpontra behívják Vizsgálat, javaslattétel Szükséges terápia vagy újabb vizsgálat a TKVSZRB-nál

56 Lehetőségek a vizsgálat után
Rehabilitációs vagy fejlesztő foglalkozásokon való aktív részvétel A terápiás munka segítése Folyamatos konzultáció a szaktanárokkal, speciális szakemberekkel Meghatározott időben kontroll vizsgálatok

57 A NKT. 56.§(1) bekezdése alapján:
A tanítás-tanulás számonkérés folyamatában méltányos elbírálás. A feladatok értelmezését plusz instrukciókkal segítsék. A szóbeli számonkérést helyezzék előtérbe. Szükség szerint alkalmazzanak segédeszközt (pl. manipulatív eszközök, számológép, függvénytáblázat, számítógép helyesírási javítóprogrammal). Írásbeli munkáira biztosítsanak hosszabb felkészülési időt. Mentesítsék az értékelés és minősítés alól ...

58 106/2012 (VI. 1. ) Kormányrendelet értelmében a Vizsgaszabályzat 6
106/2012 (VI.1.) Kormányrendelet értelmében a Vizsgaszabályzat 6.§ (7) bekezdése alapján: „ Ha a vizsgázót a közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, vagy az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett más vizsgatárgyat választhat, írásbeli vizsga helyett szóbeli beszámolót tehet a tanulmányai során alkalmazott segédeszközt használhatja az írásbeli vizsgára rendelkezésre álló időt legfeljebb egy órával meg kell növelni a szóbeli vizsgára rendelkezésre álló felkészülési időt legfeljebb húsz perccel meg kell növelni szóbeli vizsga helyett beszámolót tehet

59 A 2012. évi LXXXI. Törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII
A évi LXXXI. Törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény módosításáról A komplex szakmai vizsgát szervező intézmények feladatai a komplex szakmai vizsgán A szakképzésről szóló törvény 11. § (1 - 4) bekezdése alapján Egyes tantárgyak, tanegységek (modulok) tanulása és a beszámolási kötelezettsége alól A vizsgázót mentesíteni kell a vizsgatevékenység idegennyelvi része vagy annak egy típusa, szintje alól A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, segédszemély alkalmazását Az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök használatát Az írásbeli (interaktív ) vizsgatevékenység szóbeli vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli (interaktív)vizsgatevékenységgel történő felváltását

60 „Mindegy, hogy a képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és általuk...” (Weöres Sándor)

61 Mit kell tenni, ha sok tünet ráillik a gyermekére?
Az iskola/óvoda segítségével vagy önként a szülő felkeresi az illetékes(januártól a járási) Szakszolgálatot és kitölt egy adatlapot. Időpontra behívják Vizsgálat, javaslattétel Szükséges terápia vagy újabb vizsgálat a TKVSZRB-nál

62 Lehetőségek a vizsgálat után
Rehabilitációs vagy fejlesztő foglalkozásokon való aktív részvétel A terápiás munka segítése Folyamatos konzultáció a szaktanárokkal, speciális szakemberekkel Meghatározott időben kontroll vizsgálatok

63 A NKT. 56.§(1) bekezdése alapján:
A tanítás-tanulás számonkérés folyamatában méltányos elbírálás. A feladatok értelmezését plusz instrukciókkal segítsék. A szóbeli számonkérést helyezzék előtérbe. Szükség szerint alkalmazzanak segédeszközt (pl. manipulatív eszközök, számológép, függvénytáblázat, számítógép helyesírási javítóprogrammal). Írásbeli munkáira biztosítsanak hosszabb felkészülési időt. Mentesítsék az értékelés és minősítés alól ...

64 106/2012 (VI. 1. ) Kormányrendelet értelmében a Vizsgaszabályzat 6
106/2012 (VI.1.) Kormányrendelet értelmében a Vizsgaszabályzat 6.§ (7) bekezdése alapján: „ Ha a vizsgázót a közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, vagy az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett más vizsgatárgyat választhat, írásbeli vizsga helyett szóbeli beszámolót tehet a tanulmányai során alkalmazott segédeszközt használhatja az írásbeli vizsgára rendelkezésre álló időt legfeljebb egy órával meg kell növelni a szóbeli vizsgára rendelkezésre álló felkészülési időt legfeljebb húsz perccel meg kell növelni szóbeli vizsga helyett beszámolót tehet

65 A 2012. évi LXXXI. Törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII
A évi LXXXI. Törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény módosításáról A komplex szakmai vizsgát szervező intézmények feladatai a komplex szakmai vizsgán A szakképzésről szóló törvény 11. § (1 - 4) bekezdése alapján Egyes tantárgyak, tanegységek (modulok) tanulása és a beszámolási kötelezettsége alól A vizsgázót mentesíteni kell a vizsgatevékenység idegennyelvi része vagy annak egy típusa, szintje alól A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, segédszemély alkalmazását Az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök használatát Az írásbeli (interaktív ) vizsgatevékenység szóbeli vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli (interaktív)vizsgatevékenységgel történő felváltását

66 „Mindegy, hogy a képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és általuk...” (Weöres Sándor)


Letölteni ppt "Árulkodó jelek- a tanulási problémák felismerése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések