Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM Nagy László főigazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM Nagy László főigazgató."— Előadás másolata:

1 SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM Nagy László főigazgató

2 Szakképzési innovációk Magyarországon  Szakiskolai Fejlesztési Program.  Kompetencia-alapú moduláris szakképzési szerkezet.  Térségi Integrált Szakképző Központok.  Europass rendszer.  Országos elektronikus vizsganyilvántartás.

3 Szakiskolai Fejlesztési Program 1. Mérföldkövek:  2003-ban elindult az SZFP 90 szakiskolával.  2006-ban lezárult az SZFP első fázisa.  2005 májusában megjelent a 1057-es Korm. h.  2005 szeptemberében megjelent a Szakiskolai Fejlesztési Program II. pályázat.  2006-ban elindult a 2011-ig tartó második fázis 70 iskolával (új szerkezet!).

4 Szakiskolai Fejlesztési Program 2. Célok:  További szakképzést előkészítő évfolyamok indítása.  A tankötelezettség teljesítésének érvényre jutása.  A pályakezdő szakmunkások felkészültségének, munkaerő-piaci értékének növelése.  A gazdaság versenyképességének növelése.  Az egyén boldogulásának elősegítése.

5 Szakiskolai Fejlesztési Program 3. A program néhány jellemzője:  Kiadványok (könyv, CD, DVD, videó)53 db  Fejlesztett képzések26 db  Szakmai, módszertani képzések5259 fő  Külföldi tanulmányutak1001 fő  Tempus külföldi gyakorlat348 fő  Nyelvi képzés nyelvterületen522 fő  Eszközfejlesztés, könyvtárfejlesztés3631 mFt  Új szakiskolai kerettanterv kialakítása.  Kerettantervhez kapcsolódó feladatbankok kialakítása.

6 SZFP – TISZK

7 A Program struktúrája 9. évfolyam HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK REINTEGRÁCIÓJA 9-10. évfolyam KÖZISMERETI OKTATÁS ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS MEGÚJÍTÁSA 11-12. (13.) évfolyam A SZAKKÉPZÉSI ÉVFOLYAMOKON MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS Valamennyi évfolyam SZAKISKOLAI MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SZAKISKOLAI ÖNFEJLESZTÉS SZAKISKOLAI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Támogató sáv PályázatokKonferenciák Monitoring és kapcsolódó kutatások, feladatok PR tevékenység Szervezési, lebonyolítási feladatok Eszköz- fejlesztéssel összefüggő feladatok

8 A fejlesztés eddigi eredményeinek hatása az SZFP II.-ben résztvevő intézményekre  Kerettantervek adaptációja.  Projektmódszer elterjesztése.  Feladat- és projektbank létrehozása és tovább- fejlesztése.  A jó gyakorlatok átvétele.  Szakértői pályázatok.

9 2006. év forrásfelhasználása  Hátrányos helyzetűek reintegrációja70 mFt  Közismereti oktatás és szakmai alapozás 375 mFt  Szakiskolai mérés-értékelés25 mFt  Szakiskolai önfejlesztés75 mFt  Szakiskolai minőségfejlesztés75 mFt  PR tevékenység25 mFt  Monitoring25 mFt

10 A 2007. évben megvalósítandó feladatok  Tanári és tanulói mobilitási programok.  Mentorcég-hálózat kialakítása.  Tananyagegységek kialakítása:  érettségire felkészítés,  mesterképzés,  felzárkóztatás,  egyéni motivációs programok.  Hozzáadott érték mérése.  CQAF.  Eszközfejlesztés.

11 Köszönöm a figyelmet! Nagy László  :www.nszi.hu  :nagy.laszlo@nszi.hu

12 Közismereti oktatás és szakmai alapozás megújítása Gál Ferenc fejlesztésiterület-vezető

13 Mit tettünk eddig?  Tantorony 1. program –Az első 40 projektszekrény/doboz az iskolákban.  Kerettantervi fejlesztések –Pedagógus felkészítés. –Mentorok iskolai támogató tevékenysége. –Kerettantervi feladat és projektbank.

14 Mit tervezünk ebben a tanévben? 1.  2. tantorony program –40 újabb projekt-doboz – heti 1-1 projekt. –Tantestületi továbbképzések (3 alk./iskola).  Helyszíni szakértői támogatás –10 alkalom/iskola. –Mentorálás, tanácsadás.  Pedagógus-továbbképzések –Projekt módszer. –Bemutató-órák (5-7 régió, 3-5 tantárgyból).

15 Mit tervezünk ebben a tanévben? 2.  SNI tanulóknak nyílt munkaerő-piaci igényeknek megfelelő kompetencia-alapú tananyagok, eszközök fejlesztése.  Tankönyv-használat elemzés.  Eszközfejlesztés –OMAI közreműködésével, közbeszerzéssel.

16 Köszönöm a figyelmet! Gál Ferenc  :www.szakma.hu  :gal.ferenc@szakma.hu  :36-1-434-57-05

17 Közismereti oktatás és szakmai alapozás megújítása Salakta Tünde vezető szakértő

18 A „Közismereti oktatás és szakmai alapozás megújítása” fejlesztési terület általános céljai  a 9-10. osztályos tanulók alapkészségeinek fejlesztése, felzárkóztatása és a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompeten- ciáik megalapozása;  a bukások, osztályismétlések és lemorzsolódá- sok számának csökkentése;  a szakiskolák 9-10. évfolyamán folyó közisme- reti és szakmai alapozó oktatás színvonalának emelése;  a tanulóközpontú, tevékenység- és élményalapú oktatás széles körű elterjesztése.

19 A fejlesztési terület konkrét céljai  szakiskolai közismereti oktatás és szakmai alapozás céljainak és tartalmainak megújítása;  a 9-10. évfolyam oktatásában alkalmazott módszerek korsze- rűsítése;  az oktatáshoz szükséges eszkö- zök fejlesztése, bővítése;  különös tekintettel az informa- tikai, idegen nyelvi és pálya- orientációs fejlesztésekre.

20 Mi történt 2006-ban?  akkreditált kerettantervek adaptálására történő felkészítés (intézményi/ tantestü- leti és regionális szinten);  akkreditált módszertani továbbképzések;  hazai és külföldi nyelvtanfolyamok;  informatikai továbbképzések;  pályaorientációs szakmaismertető filmek.

21 Mi történik 2006-ban?  Intézményi támogatás a projektek sikeres kivitelezéséhez és az aktív tanuláshoz szükséges eszközök beszerzésére.  MódSzerTár - módszertani ötletgyűjtemény a kooperatív tanulás megvalósításához.  Idegen nyelvi feladat- és projektbank fejleszté- se, bővítése.  Pályaorientációs szakmaismertető filmek bőví- tése.

22 „Drei Dinge braucht der Mensch zum Leben: die Stärke, das hinzunehmen, was nicht geändert werden kann, den Mut, das zu ändern, was geändert werden kann, und die Weisheit, beides voneinander zu trennen.”

23 Kérdések? Ötletek!

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! További jó munkát kívánok! Salakta Tünde  :www.szakma.hu  :salakta.tunde@szakma.hu  :36-1-434-57-76

25 Hátrányos helyzetűek reintegrációja Nagy Zoltán fejlesztésiterület-vezető

26 A szakképzést előkészítő évfolyam célja  A felzárkóztatás, s ezen belül a tanulókban a társadalmilag hasz- nos magatartásformák kialakítása.  A tanuláshoz szükséges motiváció megteremtése.  A munkavégzésre való szocializá- lás.  A pályaválasztási döntés megala- pozása.

27 A szakképzést előkészítő évfolyam célja  A szakmai vizsgára történő felkészülés előkészítése a szakmatanuláshoz szükséges bemeneti kompetenciák elsajátítása által.  A tanulók élettervezésének elősegítése.  Sikerélményhez juttatás a tanulásban és a munkában.

28 A előkészítő évfolyam feladatai  Szocializáció.  Alapkészségek fejlesztése (kulcskompetenciák).  Pályaorientáció.  Szakmai alapozás, felkészítés a szakmák tanulására.

29 Alapelvek  moduláris felépítés,  heterogén csoportok,  egyéni haladás,  kompetencia-alapú tananyag,  személyközpontú pedagógia,  projektmódszer alapú megközelítés,  legalább 3 szakmacsoport megismerése,  rugalmas programszerkezet.

30 Bizonyítvány  A felzárkóztató oktatás szakképzést előkészítő évfolyamának befejezéséről kiállított iskolai bizonyítvány a szakiskola első szakképzési évfolyamába lépésre jogosít.

31 Rendelkezésre álló dokumentumok  1057/2005. Kormányhatározat: modularizált szakképzési rendszer, projektoktatás…  Pedagógiai rendszer/kerettanterv.  Modultérképek.  Kompetencia táblák.  Moduláris, projektalapú tanulási útmutatók szakmacsoportonként.

32 2007 várható feladatai  Projektbank fejlesztés.  Bemeneti kompetenciák felülvizsgálata kiterjesztése.  Felkészítés, továbbképzés.  Műhelymunkák közösen.  Szakértői segítség.  Horizontális tanulás.  Nyelvtanárok képzése.  Beiskolázás támogatása.  Eszközfejlesztés.

33 Köszönöm a figyelmet! Nagy Zoltán  :www.szakma.hu  :nagy.zoltan@szakma.hu  :36-1-434-57-79

34 Az ÖNFEJLESZTŐ fejlesztési terület szerepe a program egészében Száva Eszter fejlesztésiterület-vezető

35 A tartós eredményesség feltételei  fogadókészség,  vezetői felkészültség,  technikák és eszközök,  tanulószervezetként való működés,  helyi szükségletekhez igazodó nevelési-képzési rendszer,  a mindenkori munkaerő-piaci igények figyelem- bevétele.

36 Mindehhez milyen támogatást nyújt az Önfejlesztő program? I.Intézményvezetők, intézményi projektveze- tők és a fenntartói képviselet szakmai talál- kozója 2006.09.21-22-23. Balatonvilágos  a fejlesztésiterület-vezetők tájékoztatója,  szerepek, elvárások, lehetőségek megismeré- se,  szerződés értelmezés,  kapcsolatépítés, a hálózattá válás elindulása.

37 Mindehhez milyen támogatást nyújt az Önfejlesztő program? II.120 + 30 órás akkreditált képzés-sorozat  vitaindító előadások,  állandó kiscsoportok: 3-4 intézmény képvise- lőivel,  együttműködésen és a közös alkotáson alapuló munka,  homogén csoportok eszmecseréje,  workshopok,  szabadidős tevékenységek.

38 Mindehhez milyen támogatást nyújt az Önfejlesztő program? III.Regionális konferenciák  workshopok, tudáscsere,  találkozás, kapcsolatépítés,  a hálózattá válás elősegítése. IV.Könyvtárfejlesztés támogatása V.Tájékoztató kiadványok

39 Mindehhez milyen támogatást nyújt az Önfejlesztő program? VI.Nyomonkövetés, pályakövetés rendszeré- nek kialakítása VII.Tanulás-szervezés támogatása intézmé- nyi szinten VIII.Pályázatkészítés segítése

40 Köszönöm a figyelmet! Száva Eszter  :www.szakma.hu  :szava.eszter@szakma.hu  :36-1-434-57-04

41 Minőségfejlesztési terület 2006 A Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer bevezetésének terve Menner Ákos fejlesztésiterület-vezető

42 Fejlesztési terület szintű hosszú távú célok I.  Az intézményekben a folyamatos fejlődés garanciáinak megteremtése.  Az intézményi mérés-értékelés területének kiterjesztése.  A SZMBK modell adaptációja  intézményi szinten,  fenntartói szinten, régió,  ágazat irányítás szintjén.

43 Fejlesztési terület szintű hosszú távú célok II.  A minőségértékelés és minőségfejlesztés tanúsítási rendszerének kialakítása.  A SZMBK felhasználása a minőségrendszerek integrációjára (rend teremtés).  1057/2005. sz. Kormányhatározat követelmé- nyeinek teljesítése.  A hazai minőségfejlesztési tevékenységek elismertetése nemzetközi téren.  A minőségértékelés és minőségfejlesztés NFT II-ben való támogatási rendszerének kialakítása.

44 Magyar Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer EURÓPAI SZAKKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KERETRENDSZER ISKOLARENDSZERŰ SZAKKÉPZÉSRE ADAPTÁLT SZMBK FELNŐTTKÉPZÉSRE ADAPTÁLT SZMBK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSRE ADAPTÁLT SZMBK

45 Az SZMBK modell, mint integráló eszköz ISO 9001:2000 szabvány Comenius 2000 I. és II. Intézményi Modell Szakiskolai Önértékelési Modell KMD Önértékelési Modell Felnőttképzési Akkreditációs Rendszer Jogszabályi követelmények SZMBK Modell

46 Szakképzési önértékelési modell

47 A Szakképzési önértékelési modell bevezetési szintjei 3. KIVÁLÓSÁG SZINT 2. FEJLESZTÉSI SZINT 1. HELYZET- FELMÉRŐ SZINT  A modell alapja mindhárom szinten azonos.  A három fázis egy- ben három kiterjedt- ségi fokot is jelent: szintenként külön ön- értékelési eszköz.

48 Jogszabályi háttér  Közoktatási Törvény [40. § (10) és (11)]  3/2002 OM rendelet [4.§ (1)]  1057/2005 Kormányhatározat (V.31.) Kt. IMIP módosítása:  a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát,  a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak telje- sítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét 2007. március 31-ig.

49 A minőségfejlesztés tevékenységei  SZMBK modell megismertetése.  Intézményi SZMBK bevezetés és önértékelés támogatása:  Intézményi felelősök felkészítése – augusztus, szeptember.  Útmutatók, módszertani kiadványok biztosítása.  Szakértői támogatás biztosítása – november 15-ig.  Intézmény hálózat kialakításának támogatása – horizontális tanulás.  SZÖM I. bevezetése.  Intézkedési tervek készítése és megvalósítása.  Mérés-értékeléssel együttműködés:  Indikátorok – mérési rendszer – intézményi és fenntartói összhang.  Benchmarking – 140 indikátorból álló adatbázis.

50 A minőségfejlesztés várt eredményei 2006.  A Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer sze- rinti fejlesztés.  A programban résztvevő intézményekben a fenntart- ható fejlődés garanciái kialakulnak.  A SZÖM I. önértékelés megvalósítása, fejlesztési tervek elkészítése.  A fejlesztések megvalósításához módszertani útmuta- tók.  Az egymástól tanulás rendszerének kialakulása, humánerőforrás megteremtése.  SZFP I. és II. intézmények együttműködnek – tapasz- talatok beépülnek, intézményi tapasztalatcserék.  Működő benchmarking hálózat, feltöltött adatbázis.

51 Az SZFP II. várt hosszútávú intézményi eredményei  Az intézményekben a folyamatos fejlődés garanciáinak megléte:  innovációs képesség,  indikátorrendszer,  kiterjedt mérési, értékelési rendszer,  működő minőségfejlesztési rendszer,  szabályozottság.  Minőségfejlesztési képzettség.  Intézmény fejlesztési koncepció.  Kulcsindikátorok rendszeres mérése.  Benchmarking – egymástól tanulás.

52 Köszönöm a figyelmet! Menner Ákos  :www.szakma.hu  :menner.akos@szakma.hu d2@szakma.hu  :36-1-434-57-25

53 MÉRÉS – ÉRTÉKELÉS fejlesztési terület Gál Ferenc fejlesztésiterület-vezető

54 „A mérleg azt is méri, aki mér, híven mutatja hitele mit ér!” H.K.L.

55 Mit tettünk eddig?  Tavaszi felmérés –„A mérés-értékelés helyzete az SZFP 2-ben résztvevő szakiskolákban” KONFERENCIA 2006. október 4., Budapest  Iskolai MÉCS-ek megalakulása  Kompetencia mérés szeptember 18-20. –Mérőeszközök (komm,szabálykövetés,problémamegoldás,szociális komp.). –Helyszíni értékelés. –Fejlesztési program lehetősége EGYÉNI/OSZTÁLY. –Hozzáadott-érték mérés 1. fordulója.

56

57 Mi fog következni? 1.  Továbbképzések –Iskolánként 2 + 2 fő. –Akkreditált tanfolyamok (mérés, portfolió módszer, érzelmi-intelligencia).  Iskolai eszközfejlesztés –Gépek, eszközök.  Helyszíni szakértői támogatás  SNI tanulók értékeléséhez speciális eszközök  Feladatlap készítő pályázat

58 Mi fog következni? 2.  Regionális találkozók –Két helyszínen (Dunántúl, Alföld).  Tanulmányutak –Írország, Hollandia szakiskoláinak mérési, értékelési tevékenysége.  Konferenciák –A kompetencia-mérés tapasztalatai. –A pedagógiai tevékenység mérésének, értékelésének lehetőségei.

59 Mit teszünk? „Mérünk és értékelünk”

60 Köszönöm a figyelmet! Gál Ferenc  :www.szakma.hu  :gal.ferenc@szakma.hu  :36-1-434-57-05


Letölteni ppt "SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM Nagy László főigazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések