Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az alacsonyküszöbű szolgáltatások jogi hátteréről Portörő Péter, SZMM 2008. május 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az alacsonyküszöbű szolgáltatások jogi hátteréről Portörő Péter, SZMM 2008. május 19."— Előadás másolata:

1 Az alacsonyküszöbű szolgáltatások jogi hátteréről Portörő Péter, SZMM 2008. május 19.

2 Alacsonyküszöbű szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok Az alacsonyküszöbű szolgáltatásokra vonatkozó fontosabb jogszabályok, rendeletek 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szociális törvény) 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működési engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 2007. évi CLXIX. Törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről

3

4 Hol jelennek meg az alacsonyküszöbű szolgáltatások a szociális törvényben? Közösségi ellátások 65/A. § (1) Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott (2) bekezdésben meghatározott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott (3) bekezdés szerinti alacsonyküszöbű ellátás. (2) A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, b) a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését, c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,

5 Hol jelennek meg az alacsonyküszöbű szolgáltatások a szociális törvényben? e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. (3) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás keretében a (2) bekezdés e)-f) pontjában meghatározottakon túl biztosítani kell a) a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, b) a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. (4) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás esetén a természetes személyazonosító adatokat nem kell megadni, a jegyző a 18. § szerinti nyilvántartásba kizárólag a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést jegyzi be.

6 Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szabályai 39/J. § (1) A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése. (2) A szenvedélybetegek közösségi ellátása a következő szolgáltatásokat biztosítja: a) problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, a szerhasználat, illetve -függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentése, azonnali tanácsadás és segítségnyújtás a szolgáltatást csak eseti jelleggel igénybe vevők részére, b) készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása,

7 Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szabályai c) pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről. (4) A szenvedélybetegek közösségi ellátására egyebekben e rendelet közösségi pszichiátriai ellátásra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közösségi gondozóknak, illetve koordinátoroknak nem kell speciális képzésen részt venni. 39/K. § A közösségi ellátások szakmai programjának - az 5/A. §-ban meghatározottakon túl - tartalmaznia kell az egészségügyi szolgáltatókkal, különösen a területileg illetékes pszichiátriai, illetve addiktológiai gondozóval való együttműködés módját.

8 Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szabályai 39/L. § (1) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása a megkereső munkára, valamint az anonim és önkéntes igénybevételre épülő szolgáltatás, amelynek célja a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltozás elindítása, segítése. (2) A szenvedélybetegek körében végzett megkereső munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan vagy onnan kiszoruló, az utcán, közösségi színtereken tartózkodó egyének, csoportok felkutatása és az alacsonyküszöbű ellátáshoz való hozzájutásuk biztosítása. (3) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása magában foglalja a) az egészségügyi ártalmak csökkentését, így különösen a tűcsereprogramok körében a szerhasználat, illetve -függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentését steril és kiegészítő eszközök, készítmények biztosításával, illetve használt eszközök begyűjtésével, továbbá az egészségügyi szűréshez, orvosi ellátáshoz való hozzáférés szervezését,

9 Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szabályai b) a krízis-intervenciót, az egészségügyi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését, illetve a 39/J. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti szolgáltatásokat, c) a szenvedélybetegség okozta életvitellel összefüggésben különösen a rövid pihenési lehetőség, a mosási, szárítási, mosakodási lehetőség, illetve a folyadékhoz, élelemhez jutás biztosítását. (4) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását nyújtó intézményeknek, szolgáltatóknak a (3) bekezdés a), b) és c) pontjaiban meghatározott szolgáltatási formák közül legalább kettőt kell biztosítaniuk. (5) A (3) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatási forma ellátása esetén biztosítani kell a segítségnyújtáshoz, a használt ártalomcsökkentő eszközök begyűjtéséhez, azok biztonságos tárolásához, szállításához szükséges tárgyi feltételeket.

10 Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szabályai (6) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása során minden esetben biztosítani kell az anonimitást, a személyes adatokat nem kell megadni, igazolni és nyilvántartani, illetve egyéni gondozási tervet nem kell készíteni. A szolgáltatás nem tagadható meg az absztinencia hiánya és a szenvedélybetegség során jelentkező tünetek, magatartási formák miatt mindaddig, amíg azok nem veszélyeztetik a biztonságos feladatellátást. A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái Képesítési előírások

11 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről Szabályozási tartalom: A szociális szolgáltató működésének engedélyezése, ellenőrzése és megszűnése Normatív támogatás feltételei Igénybejelentő, elszámolási adatlapok, nyilatkozatok

12 2007. évi CLXIX. Törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről 3. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez h) Közösségi ellátások FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 000 000 forint/szolgálat A hozzájárulást igényelheti az e normatív hozzájárulásban 2007. december hónapban részesült, 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65/A. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint biztosítja a közösségi ellátásokat, továbbá az a megyei önkormányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében működtetett pszichiátriai, szenvedélybetegeket ellátó intézményének keretében nyújt közösségi ellátást. hb) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely - a Kiegészítő szabályok 5. B) a) pontja szerinti új belépőként - 2008. év folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv. 65/A. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint biztosítja a közösségi ellátásokat. A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg.

13 Egyes szociális támogatások 2008. évi normatíva kiegészítő támogatása SZOC-ITKR-08 (Honlap: www.szmm.gov.hu) Vissza nem térítendő támogatást igényelhet a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény [a továbbiakban: Kvtv.] 3. számú melléklete kiegészítő szabályainak 5. B) pontja alapján új belépőnek minősülő helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás és a Kvtv. 31. §-ának (6)-(7) bekezdése alapján új belépőnek minősülő egyházi és nem állami fenntartó az általa fenntartott szolgáltató, intézmény által nyújtott - jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, - támogató szolgáltatáshoz, - közösségi ellátásokhoz, - utcai szociális munkához kapcsolódó normatív állami hozzájárulás kiegészítésére, amelyet az adott szolgáltatás működési kiadásaihoz lehet felhasználni. Benyújtási határidő: 2008. július 31.

14 A közösségi/alacsonyküszöbű ellátások új finanszírozási rendszere 2009-től Szociális törvény 131/A. § A támogató szolgáltatások és a közösségi ellátások működtetését az állam - a külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott - fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja. A finanszírozási szerződést - ha jogszabály másként nem rendelkezik - három évre kell megkötni. –A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátás 2009. január 1- jétől megszűnnek mint kötelező önkormányzati feladatok. Az állam azonban biztosítja a szolgáltatások további működtetését, fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a szerződést három évre kell megkötni. Cél: a meglévő szükségletekhez igazodó, a területi hozzáférést kiegyenlítettebben biztosító szolgáltatási rendszer kialakítása A koncepció jelenleg szakmai egyeztetés alatt áll.

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az alacsonyküszöbű szolgáltatások jogi hátteréről Portörő Péter, SZMM 2008. május 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések